M/U/T/TA-2974

 

Likumprojekts

 

Par grozījumu Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumā par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā

 

1.pants. Grozījums 2001.gada 11.decembrī Vašingtonā parakstītajā Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumā par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā (Latvijas Vēstnesis, 2002, 48.nr.) (turpmāk – Grozījums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Grozījums tiek izdarīts, veicot diplomātisko notu apmaiņu saskaņā ar šā likuma 1.pantā minētā līguma XIII pantu.

 

3.pants. Ārlietu ministrija nosūta Amerikas Savienotajām Valstīm diplomātisko notu, ar kuru apstiprina Latvijas Republikas piekrišanu izteikt šā likuma 1.pantā minētā līguma II panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"1. Puses ar savu pārstāvju, kā arī citu ministriju un iestāžu starpniecību drīkst slēgt izpildes līgumus vai vienošanās, kas atbilst šā līguma I pantā noteikto mērķu sasniegšanai."

 

4.pants. Ministrijas un iestādes, kuras atbilstoši šā likuma 1.pantā minētā līguma II panta pirmajai daļai slēdz izpildes līgumus vai vienošanās, pirms to noslēgšanas saskaņo šos izpildes līgumus vai vienošanās ar Iekšlietu ministriju un ir atbildīgas par noslēgto līgumu vai vienošanos izpildi.

 

5.pants. Grozījums stājas spēkā dienā, kad ir saņemts pēdējais paziņojums par nepieciešamo iekšējo procedūru izpildi, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

6.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis

 

 

 

 

Likumprojekta “Par grozījumu Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumā par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā” anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.gada 11.decembrī tika apstiprināts Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā (turpmāk – Līgums). Līgums ir spēkā kopš 2003.gada 6.maija.

Līguma mērķis ir apkarot masu iznīcināšanas ieroču, kā arī ar šādiem ieročiem saistītu tehnoloģiju, materiālu un speciālu zināšanu izplatīšanu un novērst neatļautu kodolieroču, bioloģisku vai ķīmisku ieroču un ar tiem saistītu materiālu nodošanu un pārvadāšanu. Līguma I pantā ir noteikts, ka Amerikas Savienoto Valstu (ASV) valdība var atbilstošā veidā palīdzēt Latvijas Republikas valdībai sasniegt iepriekšminētos mērķus.

Līguma II pants paredz, ka puses ar savu pārstāvju starpniecību var slēgt izpildes līgumus un vienošanās, kas būtu atbilstoši Līguma mērķu sasniegšanai. Līguma III pantā ir paredzēts, ka tā izpildei Latvijas Republikas valdības pārstāvis ir Iekšlietu ministrija, bet ASV valdības pārstāvis ir Aizsardzības departaments.

Pašreiz aktuāls jautājums ir Salaspils kodolreaktora likvidēšana un demontāža. Reaktora apsaimniekošanu un tā likvidēšanu nodrošina Radioaktīvo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra, kas ir Vides ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde. Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas ir jārisina reaktora likvidēšanas gaitā, ir kodoldegvielas izvešana ārpus Latvijas Republikas. Ņemot vērā, ka kodoldegviela ir ražota Krievijā, plānots, ka kodoldegvielu no Latvijas Republikas izvedīs uz Krievijas Federāciju. Pamatojoties uz 2004.gada 27.maijā noslēgto Līgumu starp Amerikas Savienoto Valstu valdību un Krievijas Federācijas valdību attiecībā uz sadarbību, lai nosūtītu Krievijā ražoto pētniecisko reaktoru degvielu uz Krievijas Federāciju, ASV varētu Latvijas Republikai sniegt palīdzību lietotās kodoldegvielas izvešanā. ASV Enerģijas departaments ir gatavs sniegt palīdzību kodoldegvielas izvešanā.

Ārlietu ministrija ir saņēmusi priekšlikumu no ASV vēstniecības veikt grozījumu Līguma II panta pirmajā daļā, kas nodrošinātu iespēju slēgt līgumu starp Vides ministriju un ASV Enerģijas departamentu par ASV palīdzību un konkrētiem nosacījumiem kodoldegvielas izvešanai uz Krievijas Federāciju, kā arī citus līgumus starp Latvijas Republikas un ASV iestādēm.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts “Par grozījums Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumā par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā” apstiprina grozījumu, kas paredz papildināt Līguma II panta pirmo daļu, lai radītu iespēju arī citām ministrijām un iestādēm slēgt papildus līgumus un vienošanās šī Līguma izpildei.

Likumprojekta, ar kuru tiek apstiprināts grozījums Līgumā, 4.pantā tiek paredzēts, ka ministrijas un iestādes, kuras atbilstoši Līguma II panta pirmajai daļai slēgs izpildes līgumus vai vienošanās, pirms to noslēgšanas saskaņo šos līgumus vai vienošanās ar Iekšlietu ministriju un ir atbildīgas par noslēgto līgumu vai vienošanos izpildi. Šāds nosacījums ir nepieciešams, lai Iekšlietu ministrijai, kas ir no Latvijas Republikas puses pārstāvis līguma izpildei, ir iespējas izteikt savu viedokli par līgumiem un vienošanās, kas tiek slēgtas.

3. Cita informācija

 

Citas informācijas nav.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

Likumprojekts nodrošina iespēju risināt lietotās kodoldegvielas izvešanas no Latvijas jautājumus.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts spēkā esošos normatīvos aktus neskar, bet rada iespēju noslēgt pakārtotu līgumu par ASV palīdzību un konkrētiem nosacījumiem lietotās kodoldegvielas izvešanai uz Krievijas Federāciju, kā arī citus līgumus starp Latvijas Republikas un ASV iestādēm.

2. Cita informācija

 

Citas informācijas nav.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

Citas informācijas nav.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.

5. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Jaunas institūcijas netiks radītas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

Likums tiks ievietots Vides ministrijas mājas lapā, publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 

Citas informācijas nav.

 

 

 

Vides ministrs                        R.Vējonis

 

 

 

Valsts

sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

G.Puķītis

E.Puriņš

V.Puriņš

D.Vilkaste

 

12.11.2004 09:05

1071

D.Šatrovska

7026521, Dace.Satrovska@vidm.gov.lv