Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Likumprojekts “Kara tiesu likums” (reģ.nr.1023)

 

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi
Atbildīgās komisijas atzinums
Redakcija, kurā likumprojektu trešajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

1.

Juridiskā komisija

Aizstāt visā likumprojekta tekstā vārdus “kara tiesas” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “karatiesas” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

 

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt kara tiesām piekritīgu lietu ātru un efektīvu izskatīšanu.

 

 

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt karatiesām piekritīgu lietu ātru un efektīvu izskatīšanu.

2.pants. Kara tiesu izveidošana

(1) Ja valstī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izsludināts izņēmuma stāvoklis vai karastāvoklis, tieslietu ministrs izdod rīkojumu kara tiesu darbības uzsākšanai.

(2) Kara tiesas darbojas vienīgi Latvijas teritorijā. Latvijā darbojas pirmās instances kara tiesas un viena otrās instances kara tiesa. Tieslietu ministrs nosaka kara tiesu darbības teritoriju un atrašanās vietu.

2.

 

 

 

 

3.

Juridiskais birojs

Aizstāt 2.panta pirmajā daļā vārdu “karastāvoklis” ar vārdiem “pasludināts karš”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 2.panta otrās daļas pirmo teikumu, kā arī papildināt otro teikumu pēc vārda “darbojas” ar vārdiem “viena vai vairākas”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

2.pants. Karatiesu izveidošana

(1) Ja valstī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izsludināts izņēmuma stāvoklis vai pasludināts karš, tieslietu ministrs izdod rīkojumu karatiesu darbības uzsākšanai.

(2)  Latvijā darbojas viena vai vairākas pirmās instances karatiesas un viena otrās instances karatiesa. Tieslietu ministrs nosaka karatiesu darbības teritoriju un atrašanās vietu.


 

3.pants. Lietu piekritība kara tiesām

Kara tiesām piekrīt lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, ko izņēmuma stāvokļa vai karastāvokļa laikā izdarījuši:

1) karavīri;

2) civilpersonas:

a) ja tās noziedzīgu nodarījumu izdarījušas pret karavīru, militāro darbinieku, karagūstekni, kustamu vai nekustamu mantu, kuru lieto bruņotie spēki, vai kā citādi apdraudējušas valsts aizsardzības spējas,

b) ja tās noziedzīgu nodarījumu izdarījušas līdzdalībā ar karavīru,

c) ja to noziedzīgs nodarījums ir saistīts ar citu noziedzīgu nodarījumu, kas ir kara tiesas jurisdikcijā, un ja lietas ātrākas un objektīvākas izskatīšanas nolūkā ir lietderīga visu šo lietu izskatīšana tai pašā tiesā,

d) ja tās izdarījušas Krimināllikuma IX un X nodaļā (izņemot 90. un 92.pantā noteiktos noziedzīgus nodarījumus), 282., 282.1 un 282.2 pantā, 288.panta trešajā daļā noteiktos noziedzīgus nodarījumus,

e) ja šīm personām ir militārā darbinieka statuss;

3) karagūstekņi.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 3.pantā vārdu “karastāvokļa” ar vārdu “kara”.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 3.panta b apakšpunktā vārdu “līdzdalībā” ar vārdu “kopīgi”.

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 3.panta d apakšpunktā skaitli un vārdus “288.panta trešajā daļā”, kā arī aizstāt vārdu “noteiktos” ar vārdu “paredzētos”.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3.pants. Lietu piekritība karatiesām

Karatiesām piekrīt lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, ko izņēmuma stāvokļa vai kara laikā izdarījuši:

1) karavīri;

2) civilpersonas:

a) ja tās noziedzīgu nodarījumu izdarījušas pret karavīru, militāro darbinieku, karagūstekni, kustamu vai nekustamu mantu, kuru lieto bruņotie spēki, vai kā citādi apdraudējušas valsts aizsardzības spējas,

b) ja tās noziedzīgu nodarījumu izdarījušas kopīgi ar karavīru,

c) ja to noziedzīgs nodarījums ir saistīts ar citu noziedzīgu nodarījumu, kas ir karatiesas jurisdikcijā, un ja lietas ātrākas un objektīvākas izskatīšanas nolūkā ir lietderīga visu šo lietu izskatīšana tai pašā tiesā,

d) ja tās izdarījušas Krimināllikuma IX un X nodaļā (izņemot 90. un 92.pantā noteiktos noziedzīgus nodarījumus), 282., 282.1 un 282.2 pantā paredzētos noziedzīgus nodarījumus,

e) ja šīm personām ir militārā darbinieka statuss;

3) karagūstekņi.


 

4.pants. Kara tiesu darbību regulējošie likumi

Lietu izskatīšanas principus un kārtību kara tiesās regulē šis likums, kā arī tiesu iekārtu un kriminālprocesu regulējošie likumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

7.

Juridiskais birojs

Apvienot 4. un 5.pantu un izteikt šādā redakcijā:

“4.pants. Kara tiesu darbības tiesiskais regulējums

(1) Lietu izskatīšanas principus un kārtību kara tiesās nosaka šis likums, kā arī tiesu iekārtu un kriminālprocesu regulējošie likumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(2) Kara tiesas izskata lietas, piemērojot izņēmuma stāvokļa un kara laikā spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus.”

Atbalstīt

4.pants. Karatiesu darbības tiesiskais regulējums

(1) Lietu izskatīšanas principus un kārtību karatiesās nosaka šis likums, kā arī tiesu iekārtu un kriminālprocesu regulējošie likumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(2) Karatiesas izskata lietas, piemērojot izņēmuma stāvokļa un kara laikā spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus.”

5.pants. Piemērojamās tiesību normas

Kara tiesas izskata lietas, piemērojot izņēmuma stāvokļa un karastāvokļa laikā spēkā esošos Latvijas normatīvos aktus.

 

 

 

 

6.pants. Kara tiesu darbības nodrošināšana

Kara tiesas darbību nodrošina tās vispārējās jurisdikcijas tiesas priekšsēdētājs, kuras teritorijā darbojas kara tiesa.

 

 

 

5.pants. Karatiesu darbības nodrošināšana

Karatiesas darbību nodrošina tās vispārējās jurisdikcijas tiesas priekšsēdētājs, kuras teritorijā darbojas karatiesa.

II nodaļa

Kara tiesu tiesneši

 

 

 

II nodaļa

Karatiesu tiesneši

7.pants. Kara tiesu tiesnešu sagatavošana

(1) Tieslietu ministrija izveido un uztur kara tiesu tiesnešu reģistru.

(2) Tieslietu ministrija sadarbībā ar Aizsardzības ministriju sagatavo darbam kara tiesās kvalificētus tiesnešus no vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesnešu vidus. Tiesnešu apmācība notiek saskaņā ar Aizsardzības ministrijas un Tieslietu ministrijas izstrādāto programmu, izmantojot Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas materiāltehnisko bāzi.

8.

Juridiskais birojs

Apmainīt vietām 7.panta daļas.

Atbalstīt

6.pants. Karatiesu tiesnešu sagatavošana

(1)  Tieslietu ministrija sadarbībā ar Aizsardzības ministriju sagatavo darbam karatiesās kvalificētus tiesnešus no vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesnešu vidus. Tiesnešu apmācība notiek saskaņā ar Aizsardzības ministrijas un Tieslietu ministrijas izstrādāto programmu, izmantojot Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas materiāltehnisko bāzi.

(2)  Tieslietu ministrija izveido un uztur karatiesu tiesnešu reģistru.

8.pants. Kara tiesu tiesnešu norīkošana darbam kara tiesās

(1) Ar rīkojumu par kara tiesu darbības uzsākšanu tieslietu ministrs norīko darbam kara tiesās tiesnešus no kara tiesu tiesnešu reģistrā iekļautajiem tiesnešiem.

(2)  Ar tieslietu ministra rīkojumu no rajonu (pilsētas) tiesu tiesnešu vidus norīko tiesnešus pirmās instances kara tiesās.

(3)  Ar tieslietu ministra rīkojumu no apgabaltiesu tiesnešu vidus norīko tiesnešus otrās instances kara tiesā.

9.

 

 

 

 

 

 

10.

Juridiskais birojs

Papildināt pirmo daļu ar šādu teikumu: “Darbam otrās instances kara tiesā nenorīko rajona (pilsētas) tiesas tiesnešus”.

 

 Juridiskais birojs

Izslēgt 8.panta otro un trešo daļu.


Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

7.pants. Karatiesu tiesnešu norīkošana darbam karatiesās

Ar rīkojumu par karatiesu darbības uzsākšanu tieslietu ministrs norīko darbam karatiesās tiesnešus no karatiesu tiesnešu reģistrā iekļautajiem tiesnešiem. Darbam otrās instances karatiesā nenorīko rajona (pilsētas) tiesas tiesnešus.

 

III nodaļa

Prokurori un advokāti

 

 

 

III nodaļa

Prokurori un advokāti

9.pants. Prokuroru norīkošana darbam kara tiesās

(1) Ģenerālprokuratūra izveido un uztur to prokuroru reģistru, kuriem pēc tam, kad paziņots tieslietu ministra rīkojums par kara tiesu darbības uzsākšanu, jāveic prokuroru funkcijas kara tiesām piekritīgās lietās.

(2) Ģenerālprokurors nosaka kārtību, kādā nodrošināma šā panta pirmajā daļā minēto prokuroru darbība, kā arī šo prokuroru darbības teritoriju atbilstoši kara tiesu darbības teritorijai.

(3) Ģenerālprokuratūra sadarbībā ar Aizsardzības ministriju no prokuratūras iestāžu prokuroru vidus sagatavo kvalificētus prokurorus darbam ar kara tiesām piekritīgām lietām. Prokuroru apmācība notiek saskaņā ar Aizsardzības ministrijas un Tieslietu ministrijas izstrādāto programmu, izmantojot Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas materiāltehnisko bāzi.

11.

Juridiskais birojs

Pārvietot 9.panta trešo daļu kā pirmo un attiecīgi precizēt panta otrajā daļā ietverto atsauci.

 

Atbalstīt

8.pants. Prokuroru norīkošana darbam karatiesās

(1) Ģenerālprokuratūra sadarbībā ar Aizsardzības ministriju no prokuratūras iestāžu prokuroru vidus sagatavo kvalificētus prokurorus darbam ar karatiesām piekritīgām lietām. Prokuroru apmācība notiek saskaņā ar Aizsardzības ministrijas un Tieslietu ministrijas izstrādāto programmu, izmantojot Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas materiāltehnisko bāzi.

 (2) Ģenerālprokuratūra izveido un uztur to prokuroru reģistru, kuriem pēc tam, kad paziņots tieslietu ministra rīkojums par karatiesu darbības uzsākšanu, jāveic prokuroru funkcijas karatiesām piekritīgās lietās.

(3) Ģenerālprokurors nosaka kārtību, kādā nodrošināma šā panta otrajā daļā minēto prokuroru darbība, kā arī šo prokuroru darbības teritoriju atbilstoši karatiesu darbības teritorijai.

 

10.pants. Advokātu norīkošana darbam kara tiesās

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi izveido un uztur to advokātu reģistru, kuriem pēc tam, kad paziņots tieslietu ministra rīkojums par kara tiesu darbības uzsākšanu, jāveic advokātu funkcijas kara tiesām piekritīgās lietās.

 

 

 

9.pants. Advokātu norīkošana darbam karatiesās

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi izveido un uztur to advokātu reģistru, kuriem pēc tam, kad paziņots tieslietu ministra rīkojums par karatiesu darbības uzsākšanu, jāveic advokātu funkcijas karatiesām piekritīgās lietās.

IV nodaļa

Procesuālie jautājumi

 

 

 

IV nodaļa

Procesuālie jautājumi

11.pants. Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības

(1) Kara tiesām piekritīgās lietās pirmstiesas izmeklēšanas iestāde ir Militārā policija.

(2) Neatkarīgi no noziedzīga nodarījuma smaguma un rakstura visās krimināllietās pirmstiesas process notiek, piemērojot neatliekamības kārtību saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 390.panta otro daļu un 425.panta otro daļu.

12.

Juridiskais birojs

Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja vien iespējams, kara tiesām piekritīgajās lietās pirmstiesas kriminālprocess ir virzāms, piemērojot likumā noteikto neatliekamības kārtību neatkarīgi no noziedzīgā nodarījuma smaguma (klasifikācijas).”

Atbalstīt

10.pants. Pirmstiesas kriminālprocesa īpatnības

(1) Karatiesām piekritīgās lietās pirmstiesas izmeklēšanas iestāde ir Militārā policija.

(2) Ja vien iespējams, karatiesām piekritīgajās lietās pirmstiesas kriminālprocess virzāms, piemērojot likumā noteikto neatliekamības kārtību neatkarīgi no noziedzīga nodarījuma smaguma (klasifikācijas).

12.pants. Krimināllietu iztiesāšanas īpatnības pirmās instances kara tiesās

(1) Pirmās instances kara tiesās tiesnesis krimināllietas izskata vienpersoniski.

(2) Krimināllietas izskatīšanu tiesa uzsāk pēc iespējas drīzāk, tomēr ne agrāk kā vienu dienu pēc tam, kad apsūdzētais saņēmis lēmuma kopiju par pirmstiesas procesa pabeigšanu.

(3) Sūdzības par tiesas nolēmumiem var iesniegt vienas dienas laikā no nolēmuma saņemšanas dienas.

 

 

 

11.pants. Krimināllietu iztiesāšanas īpatnības pirmās instances karatiesās

(1) Pirmās instances karatiesās tiesnesis krimināllietas izskata vienpersoniski.

(2) Krimināllietas izskatīšanu tiesa uzsāk pēc iespējas drīzāk, tomēr ne agrāk kā vienu dienu pēc tam, kad apsūdzētais saņēmis lēmuma kopiju par pirmstiesas procesa pabeigšanu.

(3) Sūdzības par tiesas nolēmumiem var iesniegt vienas dienas laikā no nolēmuma saņemšanas dienas.

13.pants. Krimināllietu iztiesāšanas īpatnības apelācijas instances kara tiesā

(1) Otrās instances kara tiesa ir apelācijas instance lietām, kuras izskatījusi pirmās instances kara tiesa.

(2) Apelācijas kārtībā pārsūdzētos pirmās instances kara tiesas nolēmumus izskata koleģiāli triju tiesnešu sastāvā.

(3) Otrās instances kara tiesas nolēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 

 

 

12.pants. Krimināllietu iztiesāšanas īpatnības apelācijas instances karatiesā

(1) Otrās instances karatiesa ir apelācijas instance lietām, kuras izskatījusi pirmās instances karatiesa.

(2) Apelācijas kārtībā pārsūdzētos pirmās instances karatiesas nolēmumus izskata koleģiāli triju tiesnešu sastāvā.

(3) Otrās instances karatiesas nolēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

V nodaļa

Kara tiesu darbības izbeigšana

 

 

 

V nodaļa

Karatiesu darbības izbeigšana

14.pants. Kara tiesu darbības izbeigšana

(1) Valstī atceļot izņēmuma vai karastāvokli, tieslietu ministrs izdod rīkojumu par kara tiesu darbības izbeigšanu.

(2) Pēc šā panta pirmajā daļā minētā rīkojuma paziņošanas kara tiesas nodod vispārējās jurisdikcijas pirmās instances tiesām pēc piekritības tās lietas, kurās attiecīgā pirmās instances kara tiesa nav pasludinājusi spriedumu.

(3) Pēc šā panta pirmajā daļā minētā rīkojuma paziņošanas kara tiesas nodod vispārējās jurisdikcijas otrās instances tiesām pēc piekritības tās lietas, kurās otrās instances kara tiesa nav pasludinājusi spriedumu.

13.

Juridiskais birojs

Aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdus “vai karastāvokli” ar vārdiem “stāvokli vai izbeidzot karu”.

 

Atbalstīt

13.pants. Karatiesu darbības izbeigšana

(1) Valstī atceļot izņēmuma stāvokli vai izbeidzot karu, tieslietu ministrs izdod rīkojumu par karatiesu darbības izbeigšanu.

(2) Pēc šā panta pirmajā daļā minētā rīkojuma paziņošanas karatiesas nodod vispārējās jurisdikcijas pirmās instances tiesām pēc piekritības tās lietas, kurās attiecīgā pirmās instances karatiesa nav pasludinājusi spriedumu.

(3) Pēc šā panta pirmajā daļā minētā rīkojuma paziņošanas karatiesas nodod vispārējās jurisdikcijas otrās instances tiesām pēc piekritības tās lietas, kurās otrās instances karatiesa nav pasludinājusi spriedumu.

Pārejas noteikums

 Likums stājas spēkā vienlaikus ar Kriminālprocesa likumu.

 

 

 

 Likums stājas spēkā vienlaikus ar Kriminālprocesa likumu.