Grozījumi Krimināllikumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Krimināllikumā

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "telekomunikācijas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "elektroniskie sakari" (attiecīgā locījumā).

 

2. Papildināt 288.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas kara laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem līdz piecpadsmit gadiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Likumprojekta „Grozījumi Krimināllikumā”

anotācija

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republikas Satversmes 82.pants nosaka, ka „Tiesu Latvijā spriež rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un Augstākā tiesa, bet kara vai izņēmuma stāvokļa gadījumā - arī kara tiesas.”

Ar Ministru prezidenta 21.02.2003. rīkojumu Nr.70 tika izveidota darba grupa, kuras uzdevums bija izstrādāt kara tiesu izveidei nepieciešamo normatīvo aktu projektus. Vēlāk šīs darba grupas uzdevuma izpildi turpināja ar 2004.gada 17.marta Ministru prezidenta rīkojumu Nr.98 izveidotā darba grupa, kuras sastāvā tika iekļauti pārstāvji no Aizsardzības un Tieslietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Augstākās tiesas un Rīgas Apgabaltiesas. Strādājot pie minētā likumprojekta, darba grupa secināja, ka ir nepieciešami grozījumi arī Krimināllikumā.

Patlaban Krimināllikuma 288.pants „Telekomunikāciju iekārtu, radio un televīzijas raidītāju un pasta tehnoloģisko iekārtu bojāšana” paredz sodu ar brīvības atņemšanu uz laiku no 3 līdz 10 gadiem par telekomunikāciju iekārtas, radio vai televīzijas raidītāja vai pasta tehnoloģiskās iekārtas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu. Ņemot vērā to lomu, kuru mūsdienu apstākļos aizsardzības jomā (t.sk. kaujas darbību atbalstā) spēlē informācijas tehnoloģijas, ir nepieciešams noteikt stigrāko sodu par telekomunikāciju tīšu iznīcināšanu, kad minētais noziedzīgais nodarījums ir izdarīts kara laikā.

 

 

2. Tiesību akta projekta būtība

Likumprojekts precizē Krimināllikumā izmantojamo terminoloģiju atbilstoši Elektronisko sakaru likumam, kā arī papildina 288.pantu „Telekomunikāciju iekārtu, radio un televīzijas raidītāju un pasta tehnoloģisko iekārtu bojāšana” ar trešo daļu, nosakot sodu par telekomunikāciju iekārtas, radio vai televīzijas raidītāja vai pasta tehnoloģiskās iekārtas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu kara laikā - brīvības atņemšana uz laiku no sešiem līdz piecpadsmit gadiem

 

 


 

II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Jūtama ietekme netiek prognozēta.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Kara vai izņēmuma stāvokļa laikā, valstī iedarbinot kara tiesas, tiks nodrošināta ātra un efektīva krimināllietu izskatīšana

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Trīs nākamie gadi

 

 

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Tiesību akts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Tiesību akts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

Tiesību akts šo jomu neskar

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Tiesību akts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Tiesību akts šo jomu neskar

 

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Ir sagatavoti un virzīti vienlaicīgi ar šo likumprojektu likumprojekts „Kara tiesu likums”

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

 

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akts šo jomu neskar.

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akts šo jomu neskar.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Tiesību akts šo jomu neskar

 

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Tiesību akts šo jomu neskar

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS)

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Tiesību akts šo jomu tieši neskar. Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Kriminālprocesa kodeksā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

Aizsardzības ministrs                                                                                         A.Slakteris

 

 

Valsts sekretāra p.i.

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Dokumenta autors

 

 

J.Karlsbergs

 

 

S.Araslanova

 

 

I.Kalna

 

 

S.Araslanova

 

 

24.08.2004. 10:58

687

Araslanova

Svetlana.Araslanova@mod.gov.lv; tālr.7335133