Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

 

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13.nr.; 1995, 10., 22.nr.; 1996, 3., 13.nr.; 1997, 5., 21.nr.; 1998, 22., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2001, 24.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 177.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 1.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Tiesu vara Latvijas Republikā pieder rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām, Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai, bet izņēmuma stāvokļa vai karastāvokļa laikā – arī kara tiesām."

 

2. Papildināt 2.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Kara tiesu darbību regulē Kara tiesu likums."

 

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Kriminālprocesa likumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris

 

 

 

 


Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par tiesu varu”

anotācija

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likums „Par tiesu varu” nosaka, ka tiesu vara Latvijas Republikā pieder rajonu (pilsētu) tiesām, apgabaltiesām, Augstākajai tiesai un Satversmes tiesai. Savukārt, Latvijas Republikas Satversmes 82. un 86.pants nosaka, ka kara vai izņēmuma stāvokļa gadījumā tiesu spriež arī kara tiesas, kuras darbojas uz sevišķa likuma pamata.

Likumprojekts „Kara tiesu likums” ir izstrādāts un iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā. Lai atspoguļotu kara tiesas likumā, kas nosaka Latvijas tiesu iekārtu, ir izstrādāti grozījumi likumā „Par tiesu varu”.

 

 

2. Tiesību akta projekta būtība

Ņemot vērā to, ka likums „Par tiesu varu” nosaka Latvijas tiesu iekārtu, kā arī sakarā ar izstrādāto likumprojektu „Kara tiesu likums”, ir nepieciešami grozījumi likumā „Par tiesu varu”, kas nosaka, ka kara tiesas ir tiesu iekārtas sastāvdaļa kara vai izņēmuma stāvokļa laikā un tās darbojas uz sevišķa likuma pamata.

 


 

II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Jūtama ietekme netiek prognozēta.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Trīs nākamie gadi

 

 

*)

2005.

2006.

2007.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Tiesību akts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Tiesību akts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

Tiesību akts šo jomu neskar

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Tiesību akts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Tiesību akts šo jomu neskar

 

6.Cita informācija

Likumprojekta īstenošana notiks Aizsardzības ministrijai atvēlētā budžeta ietvaros.

 

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Šis projekts ir jāskata kopā ar likumprojektu „Kara tiesu likums”

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

 

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akts šo jomu neskar.

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akts šo jomu neskar.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Izņēmuma stāvokļa vai karastāvokļa izsludināšanas gadījumā, papildus vispārējās jurisdikcijas tiesām valstī kā tiesu sistēmas sastāvdaļa darbosies arī kara tiesas.

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievietots normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS)

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Tiesību akts šo jomu tieši neskar.

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs                                                                         A.Slakteris

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Dokumenta autors

 

 

E.Rinkēvičs

 

 

S.Araslanova

 

 

I.Kalna

 

 

S.Araslanova

 

 

 

 

 

11.11.2004. 10:27

597

Araslanova

Svetlana.Araslanova@mod.gov.lv; tālr.7335133