Grozījumi likumā "Par policiju"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par policiju"

 

Izdarīt likumā "Par policiju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.; 1999, 12., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 2., 4., 16., 22.nr.; 2003, 2., 8., 14.nr.; 2004, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 23.pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

 

"Policijas darbinieks (izņemot pašvaldības policijas darbinieku), aizejot ikgadējā atvaļinājumā, saņem atvaļinājuma pabalstu 75 % apmērā no viņam noteiktās mēneša amatalgas."

 

2. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

 

"Pārejas noteikumi

 

1. Šā likuma 23.panta desmitā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

2. Laikposmā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 1.janvārim atvaļinājuma pabalstu policijas darbiniekam (izņemot pašvaldības policijas darbinieku) izmaksā šādā apmērā:

1) no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim - 50 % apmērā no šā likuma 23.panta desmitajā daļā noteiktā atvaļinājuma pabalsta apmēra;

2) no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim - 75 % apmērā no šā likuma 23.panta desmitajā daļā noteiktā atvaļinājuma pabalsta apmēra."

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Ē.Jēkabsons

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta ”Grozījumi likumā ”Par policiju””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Valsts civildienesta likums paredz valsts civildienesta ierēdņiem, bet Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, likums „Par Valsts ieņēmumu dienestu”, Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums - attiecīgo iestāžu specializētā valsts civildienesta ierēdņiem izmaksāt atvaļinājuma pabalstu, aizejot ikgadējā atvaļinājumā. Lai pilnveidotu sociālo garantiju sistēmu specializētā valsts civildienesta ierēdņiem, ievērotu līdzšinējo praksi, ka arī tiesiskās noteiktības labad arī likumā „Par policiju” ir jāparedz atvaļinājuma pabalsta izmaksa.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta sēdē (prot. Nr.46, 12.§) doto uzdevumu Iekšlietu ministrija ir aktualizējusi likumprojektu „Grozījumi likumā „Par policiju”” (TA-1978) atbilstoši minētajā sēdē izskatītā Informatīvā ziņojuma „Informācija par pabalstiem vispārējā un specializētā valsts civildienesta ierēdņiem” 2.daļas 1.punkta 2.varianta „a” variantam.

Likumprojekts paredz policijas darbiniekam tiesības saņemt atvaļinājuma pabalstu 7 5% apmērā no mēneša amatalgas, aizejot ikgadējā atvaļinājumā.

Pabalsta izmaksu plānots uzsākt pakāpeniski, sākot ar 2006.gada 1.janvāri, paredzot pārejas periodu līdz 2008.gada 1.janvārim, to izmaksājot šādā apmērā no likumprojektā paredzētā atvaļinājuma pabalsta summas:

·            no 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim – 50% apmērā;

·            no 2007.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim – 75% apmērā;

·            no 2008.gada 1.janvāra – 100% apmērā.

3. Cita informācija

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums 

Tiks pilnveidotas sociālās garantijas policijas darbiniekiem, kā rezultātā tie būs sociāli aizsargātāki, kas, savukārt, samazinās personāla mainību. Tiks novērsta pašreizējā nevienlīdzīgā situācija, kad valsts civildienesta ierēdņiem un citu iestāžu specializētā valsts civildienesta atvaļinājuma pabalsts ir paredzēts, bet policistiem tas nav paredzēts.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

  III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

 2004

2005

2006

2007

 

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos,

t.sk.:

·                 valsts budžetā

·                 pašvaldību budžetā

 

0

0

394,1

 

276,9 117,2

591,2

 

415,4

175,8

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

0

0

875,9

1313,8

 

 

3. Finansiālā ietekme (1-2)

0

0

-481,8

-722,6

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

5.1.PAPILDUS PLĀNOJAMIE IEŅĒMUMI:

5.1.1. 2006.gads – Ls  394 145:

1)      Valsts budžeta nodokļu ieņēmumi –

 Ls 276 921:

- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) Ls 170 038;

- darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (9%) Ls 63 526;                                                        

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa (25%) daļa (27%) Ls 43 357. 

2)Pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumi – Ls 117 224:

 -iedzīvotāju ienākuma nodokļa (25%) daļa (73%) Ls 117 224.

5.1.2. 2007.gads – Ls  591 204:

1)Valsts budžeta nodokļu ieņēmumi – Ls 415 373:

- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) Ls 255 052;

- darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (9%) Ls 95 287;                                                        

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa (25%) daļa (27%)  Ls 65 034. 

2)Pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumi – Ls 175 831:                                                   -iedzīvotāju ienākuma nodokļa (25%) daļa (73%)  Ls 175 831.

5.1.3. 2008.gads – Ls 745 234:

2)      Valsts budžeta nodokļu ieņēmumi –

 Ls 523 592:

- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) Ls 321 502;

- darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (9%) 120 113 Ls;                                                        

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa (25%) daļa (27%) Ls 81 977. 

Pašvaldību budžeta nodokļu ieņēmumi – Ls 221 642:                                                   -iedzīvotāju ienākuma nodokļa (25%) daļa (73%) Ls 221 642.

5.2.PAPILDUS IZDEVUMI KOPĀ:

5.2.1.VALSTS POLICIJAS PĀRVALDES

2006.gads – Ls 827 826:

1) Atvaļinājuma pabalsts:

9042 cilv. x Ls 73,78 = Ls 667 117;

2)Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls (Ls 667 117 x 24,09% ) = Ls 160 709;

2007.gads – Ls 1 241 710:

1) Atvaļinājuma pabalsts:

9042 cilv. x Ls 110,67 = Ls 1 000 653;

2)Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls (Ls 1 000 653 x 24,09% ) = Ls 241 057;

2008.gads – Ls 1 565 220;

1) Atvaļinājuma pabalsts:

9042 cilv. x Ls 139,5 = Ls 1 261 359;

2)Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls (Ls 1 261 359 x 24,09% ) = Ls 303 861.

 

5.2.2. SAKARU CENTRS

2006.gads – Ls 2483:

1) Atvaļinājuma pabalsts:

23 cilv. x Ls 87 = Ls 2 001;

2)Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls (Ls 2 001 x 24,09% ) =Ls 482;

2007.gads – Ls 3 724:

1) Atvaļinājuma pabalsts:

23cilv. x Ls 130,48 = Ls 3001;

2)Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls (Ls 3 001 x 24,09% ) = Ls 723;

2008.gads – Ls 4 694;

1) Atvaļinājuma pabalsts:

23 cilv. x Ls 164,47 = Ls 3 783;

2)Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls (Ls 3 783 x 24,09% ) = Ls 911.

 

5.2.3. INFORMĀCIJAS CENTRS

2006.gads – Ls 4601:

1) Atvaļinājuma pabalsts:

41 cilv. x Ls 90,44 = Ls 3708;

2)Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls (Ls 3 708 x 24,09% ) =Ls 893;

2007.gads – Ls 6 902:

1) Atvaļinājuma pabalsts:

41 cilv. x Ls 135,65 = Ls 5 562;

2)Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls (Ls 5562 x 24,09% ) = Ls 1 340;

2008.gads – Ls 8 700:

1) Atvaļinājuma pabalsts:

41 cilv. x Ls 171 = Ls 7 011;

2)Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls (Ls 7 011 x 24,09% ) = Ls 1689

 

5.2.4. DROŠĪBAS POLICIJA

 (informācija par DP policijas izdevumiem ir klasificēta)

2006.gads – Ls 40 977;

 

2007.gads – Ls 61 463;

 

2008.gads – Ls 77 477

 

 

 

 

 

 

 

6. Cita informācija

 

 

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt  

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav veiktas.

5. Cita informācija

 

VII.  Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas un netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrības informēšana par normatīvā akta ieviešanu notiks publicējot to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 

 

 Iekšlietu ministrs                                                           Ē.Jēkabsons

 

Valsts

sekretāra

pienākumu izpildītājs

 

Juridiskā departamenta

direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

R.Bluķis

M.Rāzna

T.Stragova

A.Strode

 

 

 

 

 

2004.11.23. 13:04

1249

Finanšu un īpašuma departamenta

Budžeta plānošanas un analīzes nodaļas

vecākā referente

I.Kupšāne

Ilze.Kupsane@iem.gov.lv

7219609