2004

2004. gada 24. novembrī     nr. 9/3 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

     Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā tās izstrādāto likumprojektu “Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā”.

      Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Juridiskajai komisijai.

Juridiskā komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.

Juridiskā komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā: likumprojekts un anotācija uz 3 lapām.

    

    

Komisijas priekšsēdētājs                             M. Segliņš

 

 

 

Likumprojekts

 

Juridiskā komisija

 

Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā

 

Izdarīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 10.nr.; 2003, 8., 14.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 10.panta 5.punktu šādā redakcijā:

"5) Kredītiestāžu likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā pieprasīt un saņemt bez maksas informāciju no kredītiestādēm;".

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.


Likumprojekta

“Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 10.panta 5.punkts paredz, ka Biroja amatpersonai atbilstoši tās kompetencei ir tiesības ar ģenerālprokurora starpniecību pieprasīt un saņemt bez maksas no kredītiestādēm informāciju, kas nepieciešama krimināllietā.

Ievērojot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteikto, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk- Biroja) kompetence ir saistīta ar koruptīvo nodarījumu novēršanu un apkarošanu, kas efektīvi daudzos gadījumos nevar tikt realizēta bez kredītiestāžu datu bāzēs esošās informācijas par fizisko un juridisko personu kontiem un to veiktajiem darījumiem.

Pašreiz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā paredzēts, ka informāciju no kredītiestādēm var saņemt, ja tā nepieciešama krimināllietās, taču, informācija ir nepieciešama ne tikai krimināllietās, bet arī operatīvās izstrādes lietās, noziedzīgo nodarījumu ātrai un efektīvai atklāšanai, kā arī likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Politisko organizāciju (partiju) likuma izpildes kontrolei.

Līdz ar to, likumprojekts paredz Biroja amatpersonai tiesības, Kredītiestāžu likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā pieprasīt un saņemt bez maksas no kredītiestādēm informāciju par personu kontiem un to veiktajiem darījumiem, jo Biroja kompetencē esošo jautājumu noskaidrošanai bieži var būt nepieciešama tieši informācija no kredītiestādēm.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Pieņemot grozījumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, Birojam dodot tiesības pieprasīt un saņemt no kredītiestādēm informāciju par personu kontiem un to veiktajiem darījumiem, salīdzinājumā ar esošo situāciju, tiks radīti labvēlīgāki apstākļi korupcijas novēršanai un apkarošanai.

 

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Ir pieņemti attiecīgi grozījumi Kredītiestāžu likumā.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ar Saeimas Juridisko biroju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta ar jau esošo institūciju palīdzību, to kompetences ietvaros.

 

 

 

Juridiskās komisijas

priekšsēdētājs                                                                      M. Segliņš