Likumprojekts pirms otrā lasījuma izskatīšanai komisijas sēdē 12

 

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Juridiskā komisija

Eiropas komercsabiedrību likums

(reģ.nr.1018)

 

 

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija trešajam lasījumam

I. Vispārīgie noteikumi

 

 

 

I. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir noteikt Eiropas komercsabiedrību dibināšanas kārtību un darbības noteikumus, kā arī nodrošināt darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, tai skaitā informēšanu, konsultēšanu un līdzdalību Eiropas komercsabiedrībā, ja Eiropas komercsabiedrību ir paredzēts reģistrēt Latvijā vai Latvijā reģistrēta komercsabiedrība tieši piedalās Eiropas komercsabiedrības dibināšanā (turpmāk – dibinātāja komercsabiedrība), vai Latvijā ir reģistrēta atkarīgā komercsabiedrība (valdošās komercsabiedrības izšķirošajā ietekmē esoša komercsabiedrība).

 

 

 

 

 

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir reglamentēt Eiropas komercsabiedrību dibināšanas kārtību un darbības noteikumus, kā arī nodrošināt darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, arī viņu informēšanu, konsultēšanu un līdzdalību Eiropas komercsabiedrībā, ja Eiropas komercsabiedrību  paredzēts reģistrēt Latvijā vai Latvijā reģistrēta komercsabiedrība tieši piedalās Eiropas komercsabiedrības dibināšanā (turpmāk – dibinātāja komercsabiedrība), vai Latvijā ir reģistrēta atkarīgā komercsabiedrība (valdošās komercsabiedrības izšķirošajā ietekmē esoša komercsabiedrība).


 

2.pants. Eiropas komercsabiedrībai piemērojamie normatīvie akti

(1) Eiropas komercsabiedrībai tiek piemēroti normatīvie akti, kas attiecas uz akciju sabiedrību un komercreģistra vešanu, ciktāl Padomes 2001.gada 8.oktobra Regulā (EK) Nr.2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem (turpmāk – Regula Nr.2157/2001) un šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Dalībvalsts šā likuma izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Islandes Republika, Norvēģijas Karaliste, Lihtenšteinas Firstiste.

1.

Juridiskais birojs

Izslēgt 2.panta otro daļu (pārcelt un izteikt kā 3.panta otro daļu).

Atbalstīts

2.pants. Eiropas komercsabiedrībai piemērojamie normatīvie akti

Eiropas komercsabiedrībai tiek piemēroti normatīvie akti, kas attiecas uz akciju sabiedrību un komercreģistra vešanu, ciktāl Padomes 2001.gada 8.oktobra Regulā (EK) Nr.2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem (turpmāk – Regula Nr.2157/2001) un šajā likumā nav noteikts citādi.

II. Eiropas komercsabiedrības dibināšana

 

 

 

II. Eiropas komercsabiedrības dibināšana

 

2.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta II nodaļu ar jaunu 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Eiropas komercsabiedrības dibināšanas veidi

(1) Ievērojot Regulas Nr.2157/2001 noteikumus, Eiropas komercsabiedrību var veidot:

1) apvienojoties dalībvalstu akciju sabiedrībām;

2) dalībvalsts akciju sabiedrībām vai sabiedrībām ar ierobežotu atbildību veicinot pārvaldītājsabiedrības dibināšanu;

3) pārveidojot dalībvalsts akciju sabiedrību;

4) dibinot kā atkarīgo akciju sabiedrību.

(2) Dalībvalsts šā likuma izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Islandes Republika, Norvēģijas Karaliste, Lihtenšteinas Firstiste.”

Atbalstīts

3.pants. Eiropas komercsabiedrības dibināšanas veidi

(1) Ievērojot Regulas Nr.2157/2001 noteikumus, Eiropas komercsabiedrību var dibināt:

1) apvienojoties dalībvalstu akciju sabiedrībām;

2) dalībvalsts akciju sabiedrībām vai sabiedrībām ar ierobežotu atbildību veicinot pārvaldītājsabiedrības dibināšanu;

3) pārveidojot dalībvalsts akciju sabiedrību;

4) kā atkarīgo akciju sabiedrību. Regula Nr.2157/2001 2. panta trešās daļas izpratnē.

(2) Dalībvalsts šā likuma izpratnē ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Islandes Republika, Norvēģijas Karaliste un Lihtenšteinas Firstiste.

 

3.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Ziņu iesniegšana un izsludināšana par dibinātāju komercsabiedrību

(1) Ja Eiropas komercsabiedrība tiek dibināta, apvienojoties dalībvalstu akciju sabiedrībām, dibinātāja akciju sabiedrība Regulas Nr.2157/2001 20.pantā un 21.pantā minētajā gadījumā iesniedz Uzņēmumu reģistram  apvienošanās noteikumu projektu un Regulas Nr.2157/2001 21.pantā minētās ziņas. Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludina apvienošanās noteikumu projekta reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā apvienošanās noteikumu projekts atrodas, kā arī Regulas Nr.2157/2001 21.pantā minētās ziņas.

(2) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 25.panta pirmo daļu varētu pārbaudīt akciju sabiedrību apvienošanās darbību un formalitāšu likumību, dibinātāja akciju sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram paziņojumu par darbību un formalitāšu pabeigšanu, kas jāveic pirms apvienošanās, kā arī dokumentus, kas Uzņēmumu reģistram iesniedzami saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem akciju sabiedrību apvienošanās gadījumā.

(3) Ja apvienojoties dalībvalstu akciju sabiedrībām, vismaz viena dibinātāja akciju sabiedrība ir dibināta Latvijā un Eiropas komercsabiedrība tiek dibināta Latvijā, dibinātājas akciju sabiedrības iesniedz pieteikumu Uzņēmumu reģistram par apvienošanos un pieteikumu Eiropas komercsabiedrības reģistrācijai. Šis nosacījums izpildāms, lai saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 12.pantu un 28.pantu, kā arī komercdarbību regulējošiem normatīviem aktiem tiktu izdarīts attiecīgs ieraksts komercreģistrā. Ja apvienojoties dalībvalstu akciju sabiedrībām, Eiropas komercsabiedrība tiek dibināta citā dalībvalstī, dibinātāja akciju sabiedrība, kuras juridiskā adrese ir Latvijā, nekavējoties pēc Eiropas komercsabiedrības reģistrācijas iesniedz pieteikumu Uzņēmumu reģistram par izslēgšanu no komercreģistra un apliecinājumu par Eiropas komercsabiedrības reģistrāciju citā dalībvalstī. Pieteikums par izslēgšanu no komercreģistra iesniedzams, lai saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 28.pantu un komercdarbību regulējošiem normatīviem aktiem tiktu izdarīts attiecīgs ieraksts komercreģistrā. 

(4) Eiropas komercsabiedrības kā pārvaldītājsabiedrības dibināšanas gadījumā dibinātāja akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību Regulas Nr.2157/2001 32.panta trešajā daļā minēto pārvaldītājsabiedrības dibināšanas noteikumu projektu iesniedz Uzņēmumu reģistram. Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludina apvienošanās noteikumu projekta reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā apvienošanās noteikumu projekts atrodas.

(5) Regulas Nr.2157/2001 33.panta trešajā daļā minētajā gadījumā dibinātāja akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību iesniedz Uzņēmumu reģistram apliecinājumu par Regulas Nr.2157/2001 33.panta otrajā daļā minēto nosacījumu izpildi. Nosacījumu izpildes fakts tiek izsludināts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(6) Pārveidojot dalībvalsts akciju sabiedrību par Eiropas komercsabiedrību, dibinātāja akciju sabiedrība Regulas Nr.2157/2001 37.panta piektajā daļā minēto pārveidošanas noteikumu projektu iesniedz Uzņēmumu reģistram. Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludina pārveidošanās noteikumu projekta reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā pārveidošanās noteikumu projekts atrodas.

(7) Par ziņu iesniegšanu un ieraksta izdarīšanu komercreģistrā par dibinātāju komercsabiedrību maksājama valsts nodeva, kas noteikta normatīvajos aktos par ziņu iesniegšanu un ierakstu izdarīšanu komercreģistrā. Ierakstu izsludināšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izmaksu apmēri un iekasēšanas kārtība noteikta normatīvajos aktos par komercreģistra ierakstu un ziņu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību.”

Atbalstīts

4.pants. Ziņu iesniegšana un izsludināšana par dibinātāju komercsabiedrību

(1) Ja Eiropas komercsabiedrība tiek dibināta, apvienojoties dalībvalstu akciju sabiedrībām, dibinātāja akciju sabiedrība Regulas Nr.2157/2001 20. un 21.pantā minētajā gadījumā iesniedz Uzņēmumu reģistram  apvienošanās noteikumu projektu un Regulas Nr.2157/2001 21.pantā minētās ziņas. Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludina apvienošanās noteikumu projekta reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā apvienošanās noteikumu projekts atrodas, kā arī Regulas Nr.2157/2001 21.pantā minētās ziņas.

(2) Lai Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 25.panta pirmo daļu varētu pārbaudīt akciju sabiedrību apvienošanās darbību un formalitāšu likumību, dibinātāja akciju sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram paziņojumu par darbību un formalitāšu pabeigšanu, kas jāveic pirms apvienošanās, kā arī dokumentus, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem akciju sabiedrību apvienošanās gadījumā.

(3) Ja, apvienojoties dalībvalstu akciju sabiedrībām, vismaz viena dibinātāja akciju sabiedrība ir dibināta Latvijā un Eiropas komercsabiedrība tiek dibināta Latvijā, dibinātājas akciju sabiedrības iesniedz pieteikumu Uzņēmumu reģistram pieteikumu par apvienošanos un pieteikumu Eiropas komercsabiedrības reģistrācijai. Pieteikums par apvienošanos un reģistrāciju iesniedzams, lai saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 12. un 28.pantu, kā arī komercdarbību regulējošiem normatīvajiem aktiem tiktu izdarīti attiecīgi ieraksti komercreģistrā. Ja, apvienojoties dalībvalstu akciju sabiedrībām, Eiropas komercsabiedrība tiek dibināta citā dalībvalstī, dibinātāja akciju sabiedrība, kuras juridiskā adrese ir Latvijā, pēc Eiropas komercsabiedrības reģistrācijas nekavējoties iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu par tās izslēgšanu no komercreģistra un apliecinājumu par Eiropas komercsabiedrības reģistrāciju citā dalībvalstī. Pieteikums par izslēgšanu no komercreģistra iesniedzams, lai saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 28.pantu un komercdarbību regulējošiem normatīvajiem aktiem tiktu izdarīts attiecīgs ieraksts komercreģistrā. 

(4) Eiropas komercsabiedrības kā pārvaldītājsabiedrības dibināšanas gadījumā dibinātāja akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību iesniedz Uzņēmumu reģistram Regulas Nr.2157/2001 32.panta trešajā daļā minēto pārvaldītājsabiedrības dibināšanas noteikumu projektu. Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludina apvienošanās noteikumu projekta reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā apvienošanās noteikumu projekts atrodas.

(5) Regulas Nr.2157/2001 33.panta trešajā daļā minētajā gadījumā dibinātāja akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību iesniedz Uzņēmumu reģistram apliecinājumu par Regulas Nr.2157/2001 33.panta otrajā daļā minēto nosacījumu izpildi. Nosacījumu izpildes fakts tiek izsludināts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(6) Pārveidojot dalībvalsts akciju sabiedrību par Eiropas komercsabiedrību, dibinātāja akciju sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram Regulas Nr.2157/2001 37.panta piektajā daļā minēto pārveidošanas noteikumu projektu. Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludina pārveidošanās noteikumu projekta reģistrācijas datumu un tās komercreģistra lietas numuru, kurā pārveidošanas noteikumu projekts atrodas.

(7) Par ziņu iesniegšanu un ieraksta izdarīšanu komercreģistrā dibinātāja komercsabiedrība maksā valsts nodevu, kas noteikta normatīvajos aktos par ziņu iesniegšanu un ierakstu izdarīšanu komercreģistrā. Izmaksu apmēri par ierakstu izsludināšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un iekasēšanas kārtība noteikta normatīvajos aktos par komercreģistra ierakstu un ziņu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību.”

3.pants. Ierakstu izdarīšana komercreģistrā

(1) Ieraksts komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrību tiek izdarīts uz ieinteresētās personas pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieteikumu veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

(2) Dokumentu pārbaudi ierakstu izdarīšanai komercreģistrā saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 8.panta astoto daļu, 25.panta otro daļu, 26., 54., 55. un 64.pantu veic Uzņēmumu reģistrs.

(3) Par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā maksājama valsts nodeva, kas noteikta normatīvajos aktos attiecībā uz ierakstu izdarīšanu komercreģistrā par akciju sabiedrībām.

(4) Izmaksu apmēri un iekasēšanas kārtība par ierakstu izsludināšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" noteikta normatīvajos aktos par ierakstu izdarīša­nas par akciju sabiedrībām izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību.

4.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 3.pantu kā 5. pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Ziņu iesniegšana Uzņēmumu reģistram un ierakstu izdarīšana komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrību

 (1) Ieraksts komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrībām tiek izdarīts uz ieinteresētās personas pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieteikumu veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

(2) Iesniedzot pieteikumu Eiropas komercsabiedrības reģistrācijai (tajā skaitā pārceļot Eiropas komercsabiedrības juridisko adresi no citas dalībvalsts uz Latviju), pieteikumam tiek pievienoti Regulā Nr.2157/2001 noteiktie dokumenti, kā arī dokumenti, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem akciju sabiedrību dibināšanas gadījumā. Lēmumu par Eiropas komercsabiedrības reģistrāciju (tajā skaitā pārceļot Eiropas komercsabiedrības juridisko adresi no citas dalībvalsts uz Latviju) pieņem Uzņēmumu reģistrs Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos.

(3) Pārceļot Eiropas komercsabiedrības juridisko adresi uz citu dalībvalsti Eiropas komercsabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram Regulas Nr.2157/2001 8.panta otrajā daļā minēto adreses maiņas priekšlikumu. Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu komercreģistrā par priekšlikuma faktu mainīt juridisko adresi uz citu dalībvalsti un jauno juridisko adresi. Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludina adreses maiņas priekšlikuma uz citu dalībvalsti reģistrācijas datumu, Eiropas komercsabiedrības komercreģistra lietas numuru, kurā adreses maiņas priekšlikums atrodas, un jauno juridisko adresi.

(4) Par ziņu iesniegšanu un ieraksta izdarīšanu komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrību maksājama valsts nodeva, kas noteikta normatīvajos aktos par valsts nodevu par ziņu iesniegšanu un ierakstu izdarīšanu komercreģistrā par akciju sabiedrībām. Ierakstu izsludināšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izmaksu apmēri un iekasēšanas kārtība noteikta normatīvajos aktos par komercreģistra ierakstu un ziņu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību.”

Atbalstīts

5.pants. Ziņu iesniegšana Uzņēmumu reģistram un ierakstu izdarīšana komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrību

 (1) Ieraksts komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrībām tiek izdarīts uz ieinteresētās personas pieteikuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieteikumu veidlapas apstiprina Ministru kabinets.

(2) Iesniedzot pieteikumu Eiropas komercsabiedrības reģistrācijai (arī pārceļot Eiropas komercsabiedrības juridisko adresi no citas dalībvalsts uz Latviju), pieteikumam pievienojami Regulā Nr.2157/2001 noteiktie dokumenti, kā arī dokumenti, kas akciju sabiedrību dibināšanas gadījumā iesniedzami Uzņēmumu reģistram saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem. Lēmumu par Eiropas komercsabiedrības reģistrāciju (arī pārceļot Eiropas komercsabiedrības juridisko adresi no citas dalībvalsts uz Latviju) pieņem Uzņēmumu reģistrs Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos.

(3) Pārceļot Eiropas komercsabiedrības juridisko adresi uz citu dalībvalsti, Eiropas komercsabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram Regulas Nr.2157/2001 8.panta otrajā daļā minēto adreses maiņas priekšlikumu. Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu komercreģistrā par priekšlikuma faktu mainīt juridisko adresi uz citu dalībvalsti un jauno juridisko adresi. Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludina adreses maiņas priekšlikuma uz citu dalībvalsti reģistrācijas datumu, Eiropas komercsabiedrības komercreģistra lietas numuru, kurā adreses maiņas priekšlikums atrodas, un jauno juridisko adresi.

(4) Par ziņu iesniegšanu un ieraksta izdarīšanu komercreģistrā Eiropas komercsabiedrība maksā valsts nodevu, kas noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos par ziņu iesniegšanu un ierakstu izdarīšanu komercreģistrā par akciju sabiedrībām. ” Izmaksu apmēri par ierakstu izsludināšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis un iekasēšanas kārtība noteikta normatīvajos aktos par komercreģistra ierakstu un ziņu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību.

4.pants. Eiropas komercsabiedrības juridiskā adrese

Saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 7.pantu Eiropas komercsabiedrības juridiskā adrese ir Eiropas komercsabiedrības galvenā biroja adrese (adrese, kurā atrodas Eiropas komercsabiedrības vadība).

 

 

 

6.pants. Eiropas komercsabiedrības juridiskā adrese

Saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 7.pantu Eiropas komercsabiedrības juridiskā adrese ir Eiropas komercsabiedrības galvenā biroja adrese (Eiropas komercsabiedrības vadības atrašanās vietas adrese).

5.pants. Mazākumakcionāru tiesību aizsardzība

Atbilstoši Regulas Nr.2157/2001 24.panta otrajai daļai apvienošanā iesaistītās akciju sabiedrības akcionārs, kas iebilst pret apvienošanos, ir tiesīgs mēneša laikā pēc pilnsapulces lēmuma par apvienošanos pieņemšanas pieprasīt no akciju sabiedrības atlīdzību, kas komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos paredzēta komercsabiedrību reorganizācijas gadījumā.

 

 

 

7.pants. Mazākumakcionāru tiesību aizsardzība

Atbilstoši Regulas Nr.2157/2001 24.panta otrajai daļai apvienošanā iesaistītās akciju sabiedrības akcionārs, kas iebilst pret apvienošanos, ir tiesīgs mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts pilnsapulces lēmums par apvienošanos, pieprasīt no akciju sabiedrības atlīdzību, kas komercdarbību regulējošos normatīvajos aktos paredzēta komercsabiedrību reorganizācijas gadījumā.


 

 6.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence Eiropas komercsabied­rības izveidošanā

(1) Saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 19.pantu pret Latvijā reģistrētas akciju sabiedrības piedalīšanos Eiropas komercsabiedrības dibināšanā, kas ietver apvienošanos, atbilstoši kompetencei var iebilst Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Valsts ieņēmumu dienesta lēmumus var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 8.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence Eiropas komercsabied­rības izveidošanā

(1) Saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 19.pantu pret Latvijā reģistrētas akciju sabiedrības piedalīšanos Eiropas komercsabiedrības dibināšanā, kas ietver apvienošanos, atbilstoši savai kompetencei var iebilst Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Valsts ieņēmumu dienesta lēmumus var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

III. Eiropas komercsabiedrības juridiskās adreses pārcelšana
uz citu dalībvalsti

 

 

 

III. Eiropas komercsabiedrības juridiskās adreses pārcelšana
uz citu dalībvalsti

7.pants. Mazākumakcionāru tiesību aizsardzība

Atbilstoši Regulas Nr.2157/2001 8.panta piektajai daļai Eiropas komerc­sabiedrības akcionārs, kas iebilst pret Eiropas komercsabiedrības juridiskās adreses maiņu uz citu dalībvalsti, ir tiesīgs mēneša laikā pēc pilnsapulces lēmuma par juridiskās adreses maiņu pieņemšanas pieprasīt no Eiropas komerc­sabiedrības komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos paredzēto atlīdzību komercsabiedrību reorganizācijas gadījumā.

 

 

 

9.pants. Mazākumakcionāru tiesību aizsardzība

Atbilstoši Regulas Nr.2157/2001 8.panta piektajai daļai Eiropas komerc­sabiedrības akcionārs, kas iebilst pret Eiropas komercsabiedrības juridiskās adreses pārcelšanu uz citu dalībvalsti, ir tiesīgs mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts pilnsapulces lēmums par juridiskās adreses pārcelšanu, pieprasīt no Eiropas komerc­sabiedrības atlīdzību, kas komercdarbību regulējošos normatīvajos aktos paredzēta komercsabiedrību reorganizācijas gadījumā.


 

8.pants. Kreditoru aizsardzības pasākumi

Ja Eiropas komercsabiedrība maina juridisko adresi uz citu dalībvalsti, pēc Eiropas komercsabiedrības pilnsapulces lēmuma par juridiskās adreses maiņu pieņemšanas tiek piemēroti normatīvie akti, kas nosaka kreditoru aizsardzības pasākumus attiecībā uz pievienojamo komercsabiedrību.

 

 

 

10.pants. Kreditoru aizsardzības pasākumi

Ja Eiropas komercsabiedrība pārceļ juridisko adresi uz citu dalībvalsti, pēc tam, kad pieņemts Eiropas komercsabiedrības pilnsapulces lēmuma par juridiskās adreses maiņu pieņemšanas tiek piemēroti normatīvie akti, kas nosaka kreditoru aizsardzības pasākumus attiecībā uz pievienojamo komercsabiedrību.

9.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence attiecībā uz juridiskās adreses maiņu

(1) Saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 8.panta četrpadsmito daļu juridiskās adreses maiņa uz citu dalībvalsti nestājas spēkā, ja pret to iebilst Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Valsts ieņēmumu dienesta lēmumus var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

11.pants. Valsts pārvaldes iestāžu kompetence juridiskās adreses pārcelšanas gadījumā

(1) Saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 8.panta četrpadsmito daļu juridiskās adreses pārcelšana uz citu dalībvalsti nestājas spēkā, ja pret to iebilst Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Valsts ieņēmumu dienesta lēmumus var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


 

IV. Eiropas komercsabiedrības pārvaldes sistēma

 

 

 

IV. Eiropas komercsabiedrības pārvaldes sistēma

10.pants. Eiropas komercsabiedrības divu līmeņu pārvaldes sistēma

(1) Ja Eiropas komercsabiedrībā ir vadības institūcija un uzraudzības institūcija (divu līmeņu pārvaldes sistēma), akciju sabiedrību akcionāru sapulcei, padomei un valdei piemērojamie normatīvie akti attiecīgi tiek piemēroti Eiropas komercsabiedrības akcionāru pilnsapulcei, uzraudzības struktūrvienībai (turp­māk – padome) un vadības struktūrvienībai (turpmāk – valde), ja Regulā Nr.2157/2001 un šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 39.panta ceturto daļu un 40.panta trešo daļu Eiropas komercsabiedrības valdes un padomes locekļu minimālajam un maksimālajam skaitam tiek piemērotas attiecīgi komercdarbību regulējošo normatīvo aktu normas par akciju sabiedrības valdes un padomes locekļu minimālo un maksimālo skaitu.

5.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 10.panta pirmajā daļā vārdu “struktūrvienībai” ar vārdu “institūcijai”.

Atbalstīts

12.pants. Eiropas komercsabiedrības divu līmeņu pārvaldes sistēma

(1) Ja Eiropas komercsabiedrībā ir vadības institūcija un uzraudzības institūcija (divu līmeņu pārvaldes sistēma), akciju sabiedrību akcionāru sapulcei, padomei un valdei piemērojamie normatīvie akti tiek attiecīgi piemēroti Eiropas komercsabiedrības akcionāru pilnsapulcei, uzraudzības institūcijai (turp­māk – padome) un vadības institūcijai (turpmāk – valde), ja Regulā Nr.2157/2001 un šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 39.panta ceturto daļu un 40.panta trešo daļu Eiropas komercsabiedrības valdes un padomes locekļu minimālajam un maksimālajam skaitam tiek piemērotas attiecīgi komercdarbību regulējošu normatīvo aktu normas par akciju sabiedrības valdes un padomes locekļu minimālo un maksimālo skaitu.


 

11.pants. Eiropas komercsabiedrības viena līmeņa pārvaldes sistēma

(1) Ja Eiropas komercsabiedrībā ir tikai valde (viena līmeņa pārvaldes sistēma), akciju sabiedrību akcionāru sapulcei un valdei piemērojamie normatīvie akti attiecīgi tiek piemēroti Eiropas komercsabiedrības akcionāru pilnsapulcei un valdei, izņemot gadījumu, ja Regulā Nr.2157/2001 un šajā likumā ir noteikts citādi.

(2) Atbilstoši Regulas Nr.2157/2001 43.panta otrajai daļai valdes locekļu minimālais skaits ir trīs.

(3) Valdi viena līmeņa pārvaldes sistēmā ieceļ un atsauc akcionāru piln­sapulce saskaņā ar Regulā Nr.2157/2001 noteikto lēmumu pieņemšanas kārtību.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 11.panta pirmajā daļā vārdus “izņemot gadījumu, ja Regulā Nr.2157/2001 un šajā likumā ir noteikts citādi” ar vārdiem “ja Regulā Nr.2157/2001 un šajā likumā nav noteikts citādi”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 11.panta trešajā daļā vārdus “viena līmeņa pārvaldes sistēmā”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

13.pants. Eiropas komercsabiedrības viena līmeņa pārvaldes sistēma

(1) Ja Eiropas komercsabiedrībā ir tikai valde (viena līmeņa pārvaldes sistēma), akciju sabiedrību akcionāru sapulcei un valdei piemērojamie normatīvie akti tiek attiecīgi piemēroti Eiropas komercsabiedrības akcionāru pilnsapulcei un valdei, ja Regulā Nr.2157/2001 un šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Atbilstoši Regulas Nr.2157/2001 43.panta otrajai daļai valdes locekļu minimālais skaits ir trīs.

(3) Valdi ieceļ un atsauc akcionāru piln­sapulce saskaņā ar Regulā Nr.2157/2001 noteikto lēmumu pieņemšanas kārtību.

V. Eiropas komercsabiedrības pamatkapitāls un gada pārskati

 

 

 

V. Eiropas komercsabiedrības pamatkapitāls un gada pārskati

12.pants. Pamatkapitāla izteikšana

Saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 67.panta pirmo daļu Eiropas komerc­sabiedrības pamatkapitāls tiek izteikts arī Latvijas Republikas naudas vienībās.

 

 

 

14.pants. Pamatkapitāla izteikšana

Saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 67.panta pirmo daļu Eiropas komerc­sabiedrības pamatkapitāls tiek izteikts arī Latvijas Republikas naudas vienībās.

13.pants. Gada pārskati

Saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 67.panta otro daļu Eiropas komerc­sabiedrības gada pārskatos un konsolidētajos gada pārskatos par naudas vienību lieto Latvijas Republikas naudas vienību.

 

 

 

15.pants. Gada pārskati

Saskaņā ar Regulas Nr.2157/2001 67.panta otro daļu Eiropas komerc­sabiedrības gada pārskatos un konsolidētajos gada pārskatos par naudas vienību lieto Latvijas Republikas naudas vienību.


 

VI. Darbinieku iesaistīšanas noteikumi

 

 

 

VI. Darbinieku iesaistīšanas noteikumi

14.pants. Sarunu vešanas pienākums

(1) Izstrādājot Eiropas komercsabiedrības dibināšanas projektu, dibinātāju komercsabiedrības ved sarunas ar darbinieku pārstāvjiem par darbinieku turp­māku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, tai skaitā par informēšanu, konsultēšanu un līdzdalību Eiropas komercsabiedrībā, kā arī informē darbinieku pārstāvjus par dibinātājām komercsabiedrībām un atkarīgajām komercsabiedrībām, šajās komercsabiedrībās nodarbināto darbinieku skaitu un dibinātājās komercsabied­rībās notiekošiem pasākumiem jomā, kas saistīta ar darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā.

(2) Informēšana ir darbinieku pārstāvniecības komitejas vai darbinieku pārstāvju informēšana par jautājumiem, kas skar Eiropas komerc­sabiedrību vai tās atkarīgo komercsabiedrību tādā laikā, veidā un apjomā, kas ļauj darbinieku pārstāvjiem gūt priekšstatu par iespējamām sekām un, ja nepie­ciešams, sagatavoties konsultācijām ar Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem.

(3) Konsultēšana ir dialoga uzsākšana un viedokļu apmaiņa starp darbinieku pārstāvniecības komiteju vai darbinieku pārstāvjiem un Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju tādā laikā, veidā un apjomā, kas ļauj darbinieku pārstāvjiem, ņemot vērā sniegto informāciju, izteikt viedokli par Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju paredzētajiem pasākumiem, ko varētu ņemt vērā lēmumu pieņemšanas gaitā komercsabiedrībā.

(4) Līdzdalība ir darbinieku pārstāvniecības komitejas vai darbinieku pārstāvju ietekme uz norisēm komercsabiedrībā, izmantojot tiesības ievēlēt vai iecelt komercsabiedrības pārvaldes institūcijas locekļus vai tiesības ieteikt vai iebilst pret komercsabiedrības pārvaldes institūcijas locekļu iecelšanu.

(5) Šā panta pirmajā daļā minētās sarunas uzsāk nekavējoties pēc akciju sabiedrību apvienošanās noteikumu projekta izsludināšanas, pārvaldītājsabiedrī­bas dibināšanas noteikumu projekta izsludināšanas, atkarīgās komercsabiedrības dibināšanas projekta saskaņošanas vai akciju sabiedrības pārveidošanas par Eiropas komercsabiedrību projekta saskaņošanas.

8.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 14.panta piektajā daļā vārdus “atkarīgās komercsabiedrības” ar vārdiem “atkarīgās akciju sabiedrības”.

 

 

Atbalstīts

16.pants. Sarunu vešanas pienākums

(1) Izstrādājot Eiropas komercsabiedrības dibināšanas projektu, dibinātāju komercsabiedrības ved sarunas ar darbinieku pārstāvjiem par darbinieku turp­māko iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, arī par viņu inf ormēšanu, konsultēšanu un līdzdalību Eiropas komercsabiedrībā, un informē darbinieku pārstāvjus par dibinātājām komercsabiedrībām un atkarīgajām komercsabiedrībām, šajās komercsabiedrībās nodarbināto darbinieku skaitu un dibinātājās komercsabied­rībās notiekošajiem pasākumiem jomā, kas saistīta ar darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā.

(2) Informēšana ir darbinieku pārstāvniecības komitejas vai darbinieku pārstāvju informēšana par jautājumiem, kuri skar Eiropas komerc­sabiedrību vai tās atkarīgo komercsabiedrību tādā laikā, veidā un apjomā, kāds ļauj darbinieku pārstāvjiem gūt priekšstatu par iespējamām sekām un, ja nepie­ciešams, sagatavoties konsultācijām ar Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem.

(3) Konsultēšana ir dialoga uzsākšana un viedokļu apmaiņa starp darbinieku pārstāvniecības komiteju vai darbinieku pārstāvjiem un Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju tādā laikā, veidā un apjomā, kāds ļauj darbinieku pārstāvjiem atbilstoši saņemtajai informācijai, izteikt viedokli par Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju paredzētajiem pasākumiem, ko varētu ņemt vērā lēmumu pieņemšanas gaitā komercsabiedrībā.

(4) Līdzdalība ir darbinieku pārstāvniecības komitejas vai darbinieku pārstāvju ietekme uz norisēm komercsabiedrībā, izmantojot tiesības ievēlēt vai iecelt komercsabiedrības pārvaldes institūcijas locekļus vai tiesības ieteikt komercsabiedrības pārvaldes institūcijas locekļu iecelšanu vai iebilst pret iecelšanu.

(5) Šā panta pirmajā daļā minētās sarunas uzsāk nekavējoties pēc akciju sabiedrību apvienošanas noteikumu projekta izsludināšanas, pārvaldītājsabiedrī­bas dibināšanas noteikumu projekta izsludināšanas, atkarīgās akciju sabiedrības dibināšanas projekta saskaņošanas vai akciju sabiedrības pārveidošanas par Eiropas komercsabiedrību projekta saskaņošanas.


 

15.pants. Speciālas sarunu grupas izveidošana

(1) Sarunu vešanai izveido speciālu sarunu grupu, kas pārstāv dibinātāju komercsabiedrību un atkarīgo komercsabiedrību darbiniekus.

(2) Speciālās sarunu grupas locekļu skaitlisko sastāvu nosa ka proporcionāli katrā dalībvalstī esošo dibinātāju komercsabiedrību un atkarīgo komercsabiedrību darbinieku skaitam.

(3) Ja dalībvalstī, kurā reģistrēta dibinātāja komercsabiedrība vai atkarīgā komercsabiedrība, nodarbināto darbinieku skaits ir 10 procenti (vai daļa, ja nav pilni 10 procenti) no visās dalībvalstīs nodarbināto darbinieku kopskaita, šīs dalībvalsts darbiniekus pārstāv viens darbinieku pārstāvis.

(4) Katrus 10 procentus (vai daļu, ja nav pilni 10 procenti) darbinieku no visās dalībvalstīs nodarbināto darbinieku kopskaita speciālajā sarunu grupā pārstāv viens darbinieku pārstāvis.

(5) Aprēķinot darbinieku skaitu, ņem vērā arī tos darbiniekus, ar kuriem noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku.

(6) Ja mainās dibinātāju komercsabiedrību darbinieku skaits un tas skar speciālās sarunu grupas sastāvu, attiecīgi mainās speciālās sarunu grupas sastāvs.

(7) Speciālā sarunu grupa uzskatāma par izveidotu, kad ir ievēlēti visi tās locekļi.

 

 

 

17.pants. Speciālas sarunu grupas izveidošana

(1) Sarunu vešanai izveido speciālu sarunu grupu, kas pārstāv dibinātāju komercsabiedrību un atkarīgo komercsabiedrību darbiniekus.

(2) Speciālās sarunu grupas locekļu skaitlisko sastāvu nosa ka proporcionāli katrā dalībvalstī esošo dibinātāju komercsabiedrību un atkarīgo komercsabiedrību darbinieku skaitam.

(3) Ja dalībvalstī, kurā reģistrēta dibinātāja komercsabiedrība vai atkarīgā komercsabiedrība, nodarbināto darbinieku skaits ir 10 procenti (vai daļa, ja nav pilni 10 procenti) no visās dalībvalstīs nodarbināto darbinieku kopskaita, šīs dalībvalsts darbiniekus pārstāv viens darbinieku pārstāvis.

(4) Katrus 10 procentus (vai daļu, ja nav pilni 10 procenti) darbinieku no visās dalībvalstīs nodarbināto darbinieku kopskaita speciālajā sarunu grupā pārstāv viens darbinieku pārstāvis.

(5) Aprēķinot darbinieku skaitu, ņem vērā arī tos darbiniekus, ar kuriem noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku.

(6) Ja mainās dibinātāju komercsabiedrību darbinieku skaits un tas skar speciālās sarunu grupas sastāvu, attiecīgi mainās speciālās sarunu grupas sastāvs.

(7) Speciālā sarunu grupa uzskatāma par izveidotu, kad ir ievēlēti visi tās locekļi.


 

16.pants. Papildu pārstāvji

(1) Ja Eiropas komercsabiedrību izveido, akciju sabiedrībām apvienojo­ties, speciālajā sarunu grupā iekļauj papildu pārstāvjus no katras dalībvalsts, lai tajā būtu vismaz viens loceklis, kurš pārstāv katru dibinātāju akciju sabiedrību, kas atbilstoši projektam pēc Eiropas komercsabiedrības reģistrācijas vairs nepastāvēs kā atsevišķa juridiska persona.

(2) Papildu pārstāvju skaits nedrīkst pārsniegt 20 procentus no speciālās sarunu grupas locekļu skaita, kas ievēlēti saskaņā ar šā likuma 15.panta otro daļu.

(3) Ja dibinātāju akciju sabiedrību skaits pārsniedz papildu vietu skaitu speciālajā sarunu grupā, papildu vietas tiek piešķirtas dažādu dalībvalstu sabiedrību darbiniekiem, kurās ir vairāk darbinieku.

9.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 16.panta otrajā daļā vārdus un skaitli “šā likuma 15.panta otro daļu” ar vārdiem un skaitli “šā likuma 17.panta otro daļu”.

Atbalstīts

18.pants. Papildu pārstāvji

(1) Ja Eiropas komercsabiedrību izveido, akciju sabiedrībām apvienojo­ties, speciālajā sarunu grupā iekļauj papildu pārstāvjus no katras dalībvalsts, lai tajā būtu vismaz viens loceklis, kurš pārstāv katru dibinātāju akciju sabiedrību, kas atbilstoši projektam pēc Eiropas komercsabiedrības reģistrācijas vairs nepastāvēs kā atsevišķa juridiskā persona.

(2) Papildu pārstāvju skaits nedrīkst pārsniegt 20 procentus no speciālās sarunu grupas locekļu skaita, kas ievēlēti saskaņā ar šā likuma 17.panta otro daļu.

(3) Ja dibinātāju akciju sabiedrību skaits pārsniedz papildu vietu skaitu speciālajā sarunu grupā, papildu vietas tiek piešķirtas dažādu dalībvalstu sabiedrību darbiniekiem, kurās ir vairāk darbinieku.

17.pants. Speciālās sarunu grupas locekļu ievēlēšana Latvijā

(1) Dibinātājas komercsabiedrības vai atkarīgās komercsabiedrības darbi­nieki var nolemt, ka viņu intereses speciālajā sarunu grupā pārstāvēs jau esošie darbinieku pārstāvji.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētais lēmums netiek pieņemts, darbinieki ievēlē jaunus darbinieku pārstāvjus šajā likumā noteiktajā kārtībā. Speciālās sarunu grupas locekli ievēlē arī tad, ja dibinātājā komercsabiedrībā vai atkarī­gajā komercsabiedrībā nodarbināto darbinieku skaits ir mazāks nekā darbinieku pārstāvju ievēlēšanai nepieciešamais skaits.

(3) Ja dibinātājas komercsabiedrības vai atkarīgās komercsabiedrības darbiniekus pārstāv gan darbinieku arodbiedrība, gan darbinieku pilnvaroti pārstāvji, tie pilnvaro savus pārstāvjus izvēlēties speciālās sarunu grupas locekļus, kas pārstāvēs dibinātāju komercsabiedrību, proporcionāli pārstāvēto darbinieku skaitam, bet ne mazāk kā vienu pārstāvi katrs.

(4) Speciālajā sarunu grupā pēc iespējas iekļauj vismaz vienu darbinieku pārstāvi no katras Latvijā reģistrētās dibinātājas komercsabiedrības un atkarīgās komercsabiedrības. Izvirzīto speciālās sarunu grupas locekļu skaits no Latvijas nedrīkst pārsniegt saskaņā ar šā likuma 15.pantu Latvijai aprēķināto pārstāvju skaitu.

(5) Ja Latvijā reģistrēto dibinātāju komercsabiedrību skaits ir lielāks nekā Latvijai aprēķinātais pārstāvju skaits speciālajā sarunu grupā, katras dibinātājas komercsabiedrības pārstāvji vienojas par darbinieku kopējo pārstāvi speciālajā sarunu grupā. Ja šādu vienošanos nepanāk, Latvijā nodarbinātos darbiniekus pārstāv tās dibinātājas komercsabiedrības pārstāvis, kurā ir nodarbināts vislielākais darbinieku skaits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 17.panta ceturtajā daļā vārdus “pēc iespējas” un aizstāt vārdus un skaitli “šā likuma 15.pantu” ar vārdiem un skaitli “šā likuma 17.pantu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

19.pants. Speciālās sarunu grupas locekļu ievēlēšana Latvijā

(1) Dibinātājas komercsabiedrības vai atkarīgās komercsabiedrības darbi­nieki var nolemt, ka viņu intereses speciālajā sarunu grupā pārstāvēs jau esošie darbinieku pārstāvji.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētais lēmums netiek pieņemts, darbinieki ievēlē jaunus darbinieku pārstāvjus šajā likumā noteiktajā kārtībā. Speciālās sarunu grupas locekli ievēlē arī tad, ja dibinātājā komercsabiedrībā vai atkarī­gajā komercsabiedrībā nodarbināto darbinieku skaits ir mazāks nekā darbinieku pārstāvju ievēlēšanai nepieciešamais skaits.

(3) Ja dibinātājas komercsabiedrības vai atkarīgās komercsabiedrības darbiniekus pārstāv gan darbinieku arodbiedrība, gan darbinieku pilnvaroti pārstāvji, tie pilnvaro savus pārstāvjus izvēlēties speciālās sarunu grupas locekļus, kas pārstāvēs dibinātāju komercsabiedrību, proporcionāli pārstāvēto darbinieku skaitam, bet ne mazāk kā vienu pārstāvi katrs.

(4) Speciālajā sarunu grupā iekļauj vismaz vienu darbinieku pārstāvi no katras Latvijā reģistrētās dibinātājas komercsabiedrības un atkarīgās komercsabiedrības. Izvirzīto speciālās sarunu grupas locekļu skaits no Latvijas nedrīkst pārsniegt saskaņā ar šā likuma 17.pantu Latvijai aprēķināto pārstāvju skaitu.

(5) Ja Latvijā reģistrēto dibinātāju komercsabiedrību skaits ir lielāks nekā Latvijai aprēķinātais pārstāvju skaits speciālajā sarunu grupā, katras dibinātājas komercsabiedrības pārstāvji vienojas par darbinieku kopējo pārstāvi speciālajā sarunu grupā. Ja šāda vienošanās netiek panākta, Latvijā nodarbinātos darbiniekus pārstāv tās dibinātājas komercsabiedrības pārstāvis, kurā ir nodarbināts vislielākais darbinieku skaits.


 

18.pants. Vienošanās par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā

(1) Speciālā sarunu grupa un dibinātāju komercsabiedrību pārvaldes institūciju pārstāvji vienojas par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, tai skaitā par informēšanu, konsultēšanu un līdzdalību Eiropas komercsabiedrībā. Šāda vienošanās slēdzama rakstiski.

(2) Dibinātāju komercsabiedrību pārvaldes institūciju pārstāvju pienākums ir informēt speciālo sarunu grupu par Eiropas komercsabiedrības dibināšanas plānu un tā īstenošanas gaitu līdz Eiropas komercsabiedrības reģistrācijas brīdim.

11.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 18.panta pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Regulas Nr. 2157/2001 12.panta otrajā daļā minēto apstākļu pārbaudei vienošanās par darbinieku iesaistīšanu lēmuma pieņemšanā tiek iesniegta Uzņēmumu reģistram.”

Atbalstīts

20.pants. Vienošanās par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā

(1) Speciālā sarunu grupa un dibinātāju komercsabiedrību pārvaldes institūciju pārstāvji vienojas par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, arī par informēšanu, konsultēšanu un līdzdalību Eiropas komercsabiedrībā. Šāda vienošanās slēdzama rakstveidā. Regulas Nr. 2157/2001 12.panta otrajā daļā minēto apstākļu pārbaudei vienošanās par darbinieku iesaistīšanu lēmuma pieņemšanā tiek iesniegta Uzņēmumu reģistram.

(2) Dibinātāju komercsabiedrību pārvaldes institūciju pārstāvju pienākums ir informēt speciālo sarunu grupu par Eiropas komercsabiedrības dibināšanas plānu un tā īstenošanas gaitu līdz Eiropas komercsabiedrības reģistrācijas brīdim.

19.pants. Lēmumu pieņemšana speciālajā sarunu grupā

(1) Speciālā sarunu grupa lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, kas atbilst visu Eiropas komercsabiedrības darbinieku vairākumam speciālās sarunu grupas locekļu ievēlēšanas brīdī vai Eiropas komercsabiedrības darbinieku vairākumam balsošanas brīdī, ja balsošanas brīdī (salīdzinājumā ar speciālās sarunu grupas locekļu ievēlēšanas brīdi) ir notikušas būtiskas izmaiņas dibinātāju komercsabiedrību darbinieku skaitā.

(2) Katram speciālās sarunu grupas loceklim lēmumu pieņemšanā ir viena balss.

 

 

 

21.pants. Lēmumu pieņemšana speciālajā sarunu grupā

(1) Speciālā sarunu grupa lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, kas atbilst visu Eiropas komercsabiedrības darbinieku vairākumam speciālās sarunu grupas locekļu ievēlēšanas brīdī vai Eiropas komercsabiedrības darbinieku vairākumam balsošanas brīdī, ja balsošanas brīdī (salīdzinājumā ar speciālās sarunu grupas locekļu ievēlēšanas brīdi) ir notikušas būtiskas izmaiņas dibinātāju komercsabiedrību darbinieku skaitā.

(2) Katram s peciālās sarunu grupas loceklim lēmumu pieņemšanā ir viena balss.


 

20.pants. Līdzdalības tiesību samazināšana

(1) Speciālā sarunu grupa lēmumu par līdzdalības tiesību samazināšanu var pieņemt, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas speciālās sarunu grupas locekļu, kuri pārstāv ne mazāk kā divas trešdaļas darbinieku no vismaz divām Eiropas komercsabiedrības dalībvalstīm.

(2) Līdzdalības tiesību samazināšana ir situācija, kad pēc Eiropas komercsabiedrības izveidošanas darbinieku līdzdalība šā likuma 14.panta ceturtās daļas izpratnē ir mazāka nekā lielākā darbinieku līdzdalība vienā no dibinātājām komerc­sabiedrībām.

(3) Šā panta pirmās daļas noteikumus piemēro, ja Eiropas komercsabied­rību dibina:

1) apvienojoties dibinātājām komercsabiedrībām, un ja vismaz 25 procen­tiem no dibinātāju komercsabiedrību darbinieku kopskaita bija nodrošinātas līdzdalības tiesības;

2) kā pārvaldītājsabiedrību vai kā atkarīgo komercsabiedrību un ja vismaz 50 procentiem no dibinātāju komercsabiedrību darbinieku kopskaita bija nodro­šinātas līdzdalības tiesības.

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 20.panta pirmajā daļā vārdus “var pieņemt” ar vārdu “pieņem”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 20.panta otrajā daļā vārdus un skaitli “šā likuma 14.panta” ar vārdiem un skaitli “šā likuma 16.panta”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 20.panta trešās daļas 1.punktā vārdus “dibinātājām komercsabiedrībām” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “dibinātājām akciju sabiedrībām” (attiecīgā locījumā).

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 20.panta trešās daļas 2.punktā vārdus “atkarīgo komercsabiedrību” ar vārdiem “atkarīgo akciju sabiedrību”.

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

22.pants. Līdzdalības tiesību samazināšana

(1) Speciālā sarunu grupa lēmumu par līdzdalības tiesību samazināšanu pieņem, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas speciālās sarunu grupas locekļu, kuri pārstāv ne mazāk kā divas trešdaļas darbinieku no vismaz divām Eiropas komercsabiedrības dalībvalstīm.

(2) Līdzdalības tiesību samazināšana ir situācija, kad pēc Eiropas komercsabiedrības izveidošanas darbinieku līdzdalība šā likuma 16.panta ceturtās daļas izpratnē ir mazāka nekā lielākā darbinieku līdzdalība vienā no dibinātājām komerc­sabiedrībām.

(3) Šā panta pirmās daļas noteikumus piemēro, ja Eiropas komercsabied­rību dibina:

1) apvienojoties dibinātājām akciju sabiedrībām, un ja vismaz 25 procen­tiem no dibinātāju akciju sabiedrību darbinieku kopskaita bija nodrošinātas līdzdalības tiesības;

2) kā pārvaldītājsabiedrību vai kā atkarīgo akciju sabiedrību un ja vismaz 50 procentiem no dibinātāju komercsabiedrību darbinieku kopskaita bija nodro­šinātas līdzdalības tiesības.


 

21.pants. Ekspertu pieaicināšana

Speciālajai sarunu grupai ir tiesības pieaicināt ekspertus. Eksperti piedalās speciālās sarunu grupas un dibinātāju komercsabiedrību pārvaldes institūciju pārstāvju sanāksmēs padomdevēja statusā.

 

 

 

23.pants. Ekspertu pieaicināšana

Speciālajai sarunu grupai ir tiesības pieaicināt ekspertus. Eksperti piedalās speciālās sarunu grupas un dibinātāju komercsabiedrību pārvaldes institūciju pārstāvju sanāksmēs padomdevēja statusā.

22.pants. Lēmums par dalībvalsts noteikumu piemērošanu

(1) Ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas speciālās sarunu grupas locekļu, kuri pārstāv ne mazāk kā divas trešdaļas darbinieku no vismaz divām Eiropas komercsabiedrības dalībvalstīm, speciālā sarunu grupa var nolemt neuzsākt šā likuma 14.panta pirmajā daļā minētās sarunas vai arī izbeigt jau uzsāktās sarunas un nolemt piemērot normatīvo aktu noteikumus par infor­mēšanu un konsultēšanu, kas ir spēkā attiecīgajās dalībvalstīs, kurās Eiropas komercsabiedrība nodarbina darbiniekus.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšana aptur jebkādus pasākumus, kas vērsti uz šā likuma 18.pantā minētās vienošanās noslēgšanu. Šajā gadījumā nepiemēro arī šā likuma 28., 29., 30. un 31.pantu.

(3) Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja Eiropas komerc­sabiedrība dibināta pārveidošanas ceļā un pārveidojamā komercsabiedrībā pastāv darbinieku līdzdalība.

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

19.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 22.panta pirmajā daļā vārdus un skaitli “šā likuma 14.panta” ar vārdiem un skaitli “šā likuma 16.panta”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 22.panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdus un skaitli “šā likuma 18.pantā” ar vārdiem un skaitli “šā likuma 20.pantā”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 22.panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus un skaitļus “šā likuma 28., 29., 30. un 31.pantu” ar vārdiem un skaitļiem “šā likuma 30., 31., 32. un 33.pantu”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 22.panta trešajā daļā vārdus “pārveidojamā komercsabiedrībā” ar vārdiem “pārveidojamā akciju sabiedrībā”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

24.pants. Lēmums par dalībvalsts noteikumu piemērošanu

(1) Ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas speciālās sarunu grupas locekļu, kuri pārstāv ne mazāk kā divas trešdaļas darbinieku no vismaz divām Eiropas komercsabiedrības dalībvalstīm, speciālā sarunu grupa var nolemt neuzsākt šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētās sarunas vai arī izbeigt jau uzsāktās sarunas un nolemt, ka jāpiemēro normatīvo aktu noteikumi par infor­mēšanu un konsultēšanu, kas ir spēkā attiecīgajās dalībvalstīs, kurās Eiropas komercsabiedrība nodarbina darbiniekus.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšana aptur jebkādus pasākumus, kas vērsti uz šā likuma 20.pantā minētās vienošanās noslēgšanu. Šajā gadījumā nepiemēro arī šā likuma 30., 31., 32. un 33.pantu.

(3) Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja Eiropas komerc­sabiedrība dibināta pārveidošanas ceļā un pārveidojamā akciju sabiedrībā pastāv darbinieku līdzdalība.


 

23.pants. Speciālās sarunu grupas atkārtota sasaukšana

(1) Speciālo sarunu grupu sasauc atkārtoti, ja to rakstiski pieprasījuši vismaz 10 procenti Eiropas komercsabiedrības un tās atkarīgo komercsabiedrību darbinieku vai to pārstāvji, ne agrāk kā divus gadus pēc šā likuma 22.pantā minētā lēmuma pieņemšanas, ja vien puses nav vienojušās par citiem termiņiem.

(2) Ja speciālā sarunu grupa pieņem lēmumu atsākt sarunas ar pārvaldes institūciju pārstāvjiem, bet šo sarunu gaitā nepanāk konkrētu vienošanos, šā likuma 28., 29., 30. un 31.pantu nepiemēro.

20.

 

 

 

 

 

21.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 23.panta pirmajā daļā vārdus un skaitli “šā likuma 22.pantā” ar vārdiem un skaitli “šā likuma 24.pantā”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 23.panta otrajā daļā vārdus un skaitļus “šā likuma 28., 29., 30. un 31.pantu” ar vārdiem un skaitļiem “šā likuma 30., 31., 32. un 33.pantu”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

25.pants. Speciālās sarunu grupas atkārtota sasaukšana

(1) Speciālo sarunu grupu sasauc atkārtoti, ja to rakstveidā pieprasījuši vismaz 10 procenti Eiropas komercsabiedrības un tās atkarīgo komercsabiedrību darbinieku vai to pārstāvji, ne agrāk kā divus gadus pēc šā likuma 24.pantā minētā lēmuma pieņemšanas, ja vien puses nav vienojušās par citiem termiņiem.

(2) Ja speciālā sarunu grupa pieņem lēmumu atsākt sarunas ar pārvaldes institūciju pārstāvjiem, bet šo sarunu gaitā konkrēta vienošanās netiek panākta, šā likuma 30., 31., 32. un 33.pantu nepiemēro.

24.pants. Izdevumi

Izdevumus, kas saistīti ar speciālās sarunu grupas darbību un sarunu vešanu, sedz dibinātājas komercsabiedrības, nodrošinot speciālajai sarunu grupai pienācīgus apstākļus uzdevumu veikšanai.

 

 

 

26.pants. Izdevumi

Izdevumus, kas saistīti ar speciālās sarunu grupas darbību un sarunu vešanu, sedz dibinātājas komercsabiedrības, nodrošinot speciālajai sarunu grupai pienācīgus apstākļus tās uzdevumu veikšanai.


 

25.pants. Vienošanās saturs

(1) Šā likuma 18.pantā minētā vienošanās starp dibinātāju komercsabied­rību pārvaldes institūciju pārstāvjiem un speciālo sarunu grupu ietver:

1) vienošanās darbības jomu;

2) pārstāvniecības komitejas – Eiropas komercsabiedrības pārvaldes insti­tūciju pārstāvju sarunu partnera – sastāvu, locekļu skaitu un vietu sadalījumu tajā;

3) pārstāvniecības komitejas funkcijas un tās informēšanas un konsultēša­nas kārtību;

4) pārstāvniecības komitejas sanāksmju periodiskumu;

5) pārstāvniecības komitejai piešķiramos finanšu līdzekļus;

6) pasākumus viena vai vairāku informēšanas un konsultēšanas mehānis­mu izveidošanai, ja sarunu gaitā puses vienojas par tāda mehānisma izveidošanu pārstāvniecības komitejas vietā;

7) līdzdalības tiesību īstenošanas noteikumus, ja sarunu gaitā puses vienojas par darbinieku līdzdalības tiesībām;

8) vienošanās spēkā stāšanās dienu, ilgumu, gadījumus, kādos vienošanās jāpārskata, kā arī pārskatīšanas kārtību;

9) citas ziņas, ja puses to uzskata par nepieciešamu.

(2) Uz vienošanos neattiecas šā likuma 27., 28., 29., 30. un 31.pants, ja puses nevienojas citādi.

(3) Ja Eiropas komercsabiedrību izveido pārveidošanas ceļā, vienošanās par darbinieku iesaistīšanos saglabā vismaz iepriekš noteikto darbinieku iesaistī­šanas līmeni.

22.

 

 

 

 

 

23.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 25.panta pirmajā daļā vārdus un skaitli “šā likuma 18.pantā” ar vārdiem un skaitli “šā likuma 20.pantā”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 25.panta otrajā daļā vārdus un skaitļus “šā likuma 27., 28., 29., 30. un 31.pants” ar vārdiem un skaitļiem “šā likuma 29., 30., 31., 32. un 33.pants”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

27.pants. Vienošanās saturs

(1) Šā likuma 20.pantā minētā vienošanās starp dibinātāju komercsabied­rību pārvaldes institūciju pārstāvjiem un speciālo sarunu grupu ietver:

1) vienošanās darbības jomu;

2) pārstāvniecības komitejas – Eiropas komercsabiedrības pārvaldes insti­tūciju pārstāvju sarunu partnera – sastāvu, locekļu skaitu un vietu sadalījumu tajā;

3) pārstāvniecības komitejas funkcijas un tās informēšanas un konsultēša­nas kārtību;

4) pārstāvniecības komitejas sanāksmju periodiskumu;

5) pārstāvniecības komitejai piešķiramos finanšu līdzekļus;

6) pasākumus viena vai vairāku informēšanas un konsultēšanas mehānis­mu izveidošanai, ja sarunu gaitā puses vienojas par tāda mehānisma izveidošanu pārstāvniecības komitejas vietā;

7) līdzdalības tiesību īstenošanas noteikumus, ja sarunu gaitā puses vienojas par darbinieku līdzdalības tiesībām;

8) vienošanās spēkā stāšanās dienu, ilgumu, gadījumus, kādos vienošanās jāpārskata, kā arī tās pārskatīšanas kārtību;

9) citas ziņas, ja puses to uzskata par nepieciešamu.

(2) Uz vienošanos neattiecas šā likuma 29., 30., 31., 32. un 33.pants, ja puses nevienojas citādi.

(3) Ja Eiropas komercsabiedrību izveido pārveidošanas ceļā, vienošanās par darbinieku iesaistīšanos saglabā vismaz iepriekš noteikto darbinieku iesaistī­šanas līmeni.

26.pants. Sarunu ilgums

(1) Sarunas uzsāk pēc speciālās sarunu grupas izveidošanas, un tās turpinās ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

(2) Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt šā panta pirmajā daļā minēto termiņu uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no speciālās sarunu grupas izveidošanas brīža.

 

 

 

28.pants. Sarunu ilgums

(1) Sarunas uzsāk pēc speciālās sarunu grupas izveidošanas, un tās turpinās ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

(2) Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt šā panta pirmajā daļā minēto termiņu uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no speciālās sarunu grupas izveidošanas brīža.

27.pants. Pamatnoteikumu par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā piemērošana

(1) Šā likuma 28., 29., 30. un 31.pantu par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā (turpmāk – pamatnoteikumi) piemēro, ja:

1) puses par to vienojas;

2) pušu vienošanās nav panākta šā likuma 26.pantā noteiktajā termiņā un katras dibinātājas komercsabiedrības pārvaldes institūcija piekrīt pamatnoteiku­mu piemērošanai, ka arī speciālā sarunu grupa nav pieņēmusi šā likuma 22.pantā paredzēto lēmumu.

(2) Šā panta pirmo daļu piemēro, ja:

1) Eiropas komercsabiedrību izveido pārveidošanas ceļā un ja noteikumi par līdzdalību ir attiecināmi uz dibinātāju komercsabiedrību pirms pārveido­šanas;

2) Eiropas komercsabiedrību izveido apvienošanas ceļā un ja vismaz vienā no dibinātājām akciju sabiedrībām pastāv darbinieku līdzdalība, un ja vismaz 25 procentiem no dibinātāju komercsabiedrību darbinieku kopskaita ir nodrošinātas līdzdalības tiesības vai ja mazāk nekā 25 procentiem no dibinātāju komercsabiedrību darbinieku kopskaita ir nodrošinātas līdzdalības tiesības un speciālā sarunu grupa pieņem lēmumu piemērot pamatnoteikumus;

3) Eiropas komercsabiedrību izveido kā pārvaldītājsabiedrību vai kā atkarīgo komercsabiedrību, ja vismaz vienā no dibinātājām komercsabiedrībām pastāvēja darbinieku līdzdalība un ja vismaz 50 procentiem no dibinātāju komercsabiedrību darbinieku kopskaita bija nodrošinātas līdzdalības tiesības vai ja mazāk nekā 50 procentiem no dibinātāju komercsabiedrību darbinieku kopskaita bija nodrošinātas līdzdalības tiesības un speciālā sarunu grupa pieņem lēmumu piemērot pamatnoteikumus.

24.

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

28.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 27.panta pirmās daļas ievaddaļā vārdus un skaitļus “šā likuma 28., 29., 30. un 31.pantu” ar vārdiem un skaitļiem “šā likuma 30., 31., 32. un 33.pantu”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 27.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus un skaitli “šā likuma 26.pantā” ar vārdiem un skaitli “šā likuma 28.pantā” un aizstāt vārdus un skaitli “šā likuma 22.pantā” ar vārdiem un skaitli “šā likuma 24.pantā”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 27.panta otrās daļas 1. un 2.punktā vārdus “dibinātāju komercsabiedrību” ar vārdiem “dibinātāju akciju sabiedrību”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 27.panta otrās daļas 3.punktā vārdus “atkarīgo komercsabiedrību” ar vārdiem “atkarīgo akciju sabiedrību”.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 27.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Lai pārbaudītu Regulas Nr. 2157/2001 12.panta otrajā daļā minētos apstākļus, šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā Uzņēmumu reģistram iesniedz vienošanos starp pārvaldes institūciju un speciālo sarunu grupu par pamatnoteikumu piemērošanu, bet šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā - apliecinājumu par minēto nosacījumu izpildi.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

29.pants. Pamatnoteikumu par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā piemērošana

(1) Šā likuma 30., 31., 32. un 33.pantu par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā (turpmāk – pamatnoteikumi) piemēro, ja:

1) puses par to vienojas;

2) pušu vienošanās nav panākta šā likuma 28.pantā noteiktajā termiņā un katras dibinātājas komercsabiedrības pārvaldes institūcija piekrīt pamatnoteiku­mu piemērošanai, ka arī speciālā sarunu grupa nav pieņēmusi šā likuma 24.pantā paredzēto lēmumu.

(2) Šā panta pirmo daļu piemēro, ja:

1) Eiropas komercsabiedrību izveido pārveidošanas ceļā un ja noteikumi par līdzdalību ir attiecināmi uz dibinātāju akciju sabiedrību pirms pārveido­šanas;

2) Eiropas komercsabiedrību izveido apvienošanas ceļā un ja vismaz vienā no dibinātājām akciju sabiedrībām pastāv darbinieku līdzdalība, un ja vismaz 25 procentiem no dibinātāju akciju sabiedrību darbinieku kopskaita ir nodrošinātas līdzdalības tiesības vai ja mazāk nekā 25 procentiem no dibinātāju akciju sabiedrību darbinieku kopskaita ir nodrošinātas līdzdalības tiesības un speciālā sarunu grupa pieņem lēmumu piemērot pamatnoteikumus;

3) Eiropas komercsabiedrību izveido kā pārvaldītājsabiedrību vai kā atkarīgo akciju sabiedrību, ja vismaz vienā no dibinātājām komercsabiedrībām pastāvēja darbinieku līdzdalība un ja vismaz 50 procentiem no dibinātāju komercsabiedrību darbinieku kopskaita bija nodrošinātas līdzdalības tiesības vai ja mazāk nekā 50 procentiem no dibinātāju komercsabiedrību darbinieku kopskaita bija nodrošinātas līdzdalības tiesības un speciālā sarunu grupa pieņem lēmumu piemērot pamatnoteikumus.

(3) Lai pārbaudītu Regulas Nr. 2157/2001 12.panta otrajā daļā minētos apstākļus, šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā Uzņēmumu reģistram iesniedz vienošanos starp pārvaldes institūciju un speciālo sarunu grupu par pamatnoteikumu piemērošanu, bet šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā - apliecinājumu par minēto nosacījumu izpildi.


 

28.pants. Līdzdalības veida noteikšana

Ja dibinātājās komercsabiedrībās pastāv dažādi līdzdalības veidi, speciālā sarunu grupa nolemj, kuru no līdzdalības veidiem ieviest Eiropas komercsabied­rībā. Par šādu lēmumu speciālā sarunu grupa informē dibinātāju komercsabied­rību pārvaldes institūcijas. Ja šādu lēmumu nepieņem, Eiropas komercsabiedrībā ievieš tādu līdzdalības veidu, kāds pastāv dibinātājā komercsabiedrībā, kas nodarbina lielāko darbinieku skaitu.

 

 

 

30.pants. Līdzdalības veida noteikšana

Ja dibinātājās komercsabiedrībās pastāv dažādi līdzdalības veidi, speciālā sarunu grupa izlemj, kuru no līdzdalības ve idiem ieviest Eiropas komercsabied­rībā. Par šādu lēmumu speciālā sarunu grupa informē dibinātāju komercsabied­rību pārvaldes institūcijas. Ja šāds lēmums netiek pieņemts, Eiropas komercsabiedrībā ievieš tādu līdzdalības veidu, kāds pastāv dibinātājā komercsabiedrībā, kas nodarbina lielāko darbinieku skaitu.

29.pants. Pārstāvniecības komitejas izveidošana

(1) Pārstāvniecības komitejas sastāvā ir Eiropas komercsabiedrības un tās atkarīgo komercsabiedrību darbinieki, kurus ievēlē darbinieku pārstāvji vai, ja tādu nav, – visi darbinieki kā darbinieku pilnvarotos pārstāvjus Darba likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Pārstāvniecības komitejas locekļu skaitlisko sastāvu nosaka propor­cionāli katrā dalībvalstī esošo dibinātāju komercsabiedrību un atkarīgo komerc­sabiedrību darbinieku skaitam.

(3) Ja dalībvalstī, kurā reģistrēta dibinātāja komercsabiedrība vai atkarīgā komercsabiedrība, nodarbināto darbinieku skaits ir 10 procenti (vai daļa, ja nav pilni 10 procenti) no visās dalībvalstīs nodarbināto darbinieku kopskaita, šīs dalībvalsts darbiniekus pārstāv viens darbinieku pārstāvis.

(4) Katrus 10 procentus (vai daļu, ja nav pilni 10 procenti) darbinieku no visās dalībvalstīs nodarbināto darbinieku kopskaita pārstāvniecības komitejā pārstāv viens darbinieku pārstāvis.

(5) Eiropas komercsabiedrība reizi gadā informē pārstāvniecības komiteju par izmaiņām Eiropas komercsabiedrībā un tās atkarīgajās komercsabiedrībās, ja šīs izmaiņas ietekmē vietu sadalījumu pārstāvniecības komitejā. Šajā gadījumā pārstāvniecības komitejas sastāvu pārveido, lai tās sastāvs atbilstu notikušajām izmaiņām.

(6) Pārstāvniecības komitejas iekšējās darbības noteikumus nosaka pār­stāvniecības komitejas pieņemts reglaments.

(7) Pārstāvniecības komiteja informē Eiropas komercsabiedrības pārval­des institūcijas par pārstāvniecības komitejas sastāvu.

(8) Pārstāvniecības komiteja četrus gadus pēc izveidošanas ar vienkāršu balsu vairākumu izlemj, vai sākt sarunas ar Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijām vai arī turpmāk piemērot šā likuma 30., 31., 32., 33. un 34.pantu. Ja pārstāvniecības komiteja nolemj sākt sarunas par vienošanās noslēgšanu, tai ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā speciālajai sarunu grupai. Ja vienošanās pēc jaunu sarunu uzsākšanas nav panākta šā likuma 29.pantā noteiktajā termiņā, turpina piemērot šā likuma 30., 31., 32., 33. un 34.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 29.panta astotās daļas pirmajā un trešajā teikumā vārdus un skaitļus “šā likuma 30., 31., 32., 33. un 34.pantu” ar vārdiem un skaitļiem “šā likuma 32., 33., 34., 35. un 36.pantu”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 29.panta astotās daļas trešajā teikumā vārdus un skaitļus “šā likuma 29.pantā” ar vārdiem un skaitļiem “šā likuma 28.pantā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

31.pants. Pārstāvniecības komitejas izveidošana

(1) Pārstāvniecības komitejas sastāvā ir Eiropas komercsabiedrības un tās atkarīgo komercsabiedrību darbinieki, kurus ievēlē darbinieku pārstāvji vai, ja tādu nav, – visi darbinieki kā darbinieku pilnvarotos pārstāvjus Darba likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Pārstāvniecības komitejas locekļu skaitlisko sastāvu nosaka propor­cionāli katrā dalībvalstī esošo dibinātāju komercsabiedrību un atkarīgo komerc­sabiedrību darbinieku skaitam.

(3) Ja dalībvalstī, kurā reģistrēta dibinātāja komercsabiedrība vai atkarīgā komercsabiedrība, nodarbināto darbinieku skaits ir 10 procenti (vai daļa, ja nav pilni 10 procenti) no visās dalībvalstīs nodarbināto darbinieku kopskaita, šīs dalībvalsts darbiniekus pārstāv viens darbinieku pārstāvis.

(4) Katrus 10 procentus (vai daļu, ja nav pilni 10 procenti) darbinieku no visās dalībvalstīs nodarbināto darbinieku kopskaita pārstāvniecības komitejā pārstāv viens darbinieku pārstāvis.

(5) Eiropas komercsabiedrība reizi gadā informē pārstāvniecības komiteju par izmaiņām Eiropas komercsabiedrībā un tās atkarīgajās komercsabiedrībās, ja šīs izmaiņas ietekmē vietu sadalījumu pārstāvniecības komitejā. Šajā gadījumā pārstāvniecības komitejas sastāvu pārveido, lai tas atbilstu notikušajām izmaiņām.

(6) Pārstāvniecības komitejas iekšējās darbības noteikumus nosaka pār­stāvniecības komitejas pieņemts reglaments.

(7) Pārstāvniecības komiteja informē Eiropas komercsabiedrības pārval­des institūcijas par šīs komitejas sastāvu.

(8) Pārstāvniecības komiteja četrus gadus pēc tās izveidošanas ar vienkāršu balsu vairākumu izlemj, vai sākt sarunas ar Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijām vai arī turpmāk piemērot šā likuma 32., 33., 34., 35. un 36.pantu. Ja pārstāvniecības komiteja nolemj sākt sarunas par vienošanās noslēgšanu, tai ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā speciālajai sarunu grupai. Ja vienošanās pēc jaunu sarunu uzsākšanas nav panākta šā likuma 28.pantā noteiktajā termiņā, turpina piemērot šā likuma 32., 33., 34., 35. un 36.pantu.


 

30.pants. Darbinieku informēšanas un konsultēšanas pamatnoteikumi

(1) Pārstāvniecības komiteja iesaistās to jautājumu risināšanā, kuri attie­cas uz Eiropas komercsabiedrību un tās atkarīgajām komercsabiedrībām, kā arī to jautājumu risināšanā, kuri neietilpst attiecīgo pārvaldes institūciju kompeten­cē kādā no dalībvalstīm.

(2) Pārstāvniecības komitejas un Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvju apspriedes notiek ne retāk kā reizi gadā. Šādu apspriežu mērķis ir, pamatojoties uz ikgadējiem pārskatiem, informēt un konsultēties ar pārstāvniecības komiteju par Eiropas komercsabiedrības darbību un turpmāko attīstību.

(3) Par šā panta otrajā daļā minētajām apspriedēm Eiropas komercsabied­rības pārvaldes institūcijas pārstāvji informē dibinātāju komercsabiedrību un to atkarīgo komercsabiedrību vietējās pārvaldes institūcijas.

(4) Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas pārstāvji sagatavo apspriedes darba kārtību un informē par to pārstāvniecības komiteju, kā arī nodrošina pārstāvniecības komitejas locekļus ar visu akcionāru sapulcei iesniegto dokumentu kopijām.

(5) Apspriedē izskata jautājumus par:

1) Eiropas komercsabiedrības struktūr u, ekonomisko un finansiālo stāvokli;

2) iespējamo komercdarbības, ražošanas un realizācijas attīstību;

3) situāciju nodarbinātības jomā un tās iespējamo attīstību;

4) investīcijām (investīciju programmām);

5) būtiskām organizatoriskām pārmaiņām;

6) jaunu darba metožu vai ražošanas procesu ieviešanu;

7) kapitālsabiedrības mantas vai tās lielākās daļas (arī struktūrvienību) pārcelšanu uz citu vietu;

8) kapitālsabiedrību reorganizāciju (apvienošanu vai sadalīšanu);

9) kapitālsabiedrību likvidāciju vai struktūrvienību slēgšanu;

10) kolektīvo atlaišanu.

(6) Ja rodas īpaši apstākļi, tai skaitā Eiropas komercsabiedrības mantas vai tās lielākās daļas (arī struktūrvienību) pārcelšana uz citu vietu, kapitālsabiedrības likvidācija vai tās struktūrvienību slēgšana, kolektīvā atlaišana, kas būtiski skar darbinieku intereses, Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas laikus informē pārstāvniecības komiteju par šiem apstākļiem. Šajā gadījumā pārstāvnie­cības komitejai ir tiesības pieprasīt apspriedes organizēšanu ar Eiropas komerc­sabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem, lai iegūtu informāciju un konsul­tētos par Eiropas komercsabiedrībā veicamajiem pasākumiem, kas būtiski skar darbinieku intereses.

(7) Ja Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvji neņem vērā pārstāvniecības komitejas pausto viedokli, pārstāvniecības komitejai ir tiesības pieprasīt papildu apspriežu organizēšanu, lai panāktu vienošanos. Šādas apspriedes neietekmē Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju pilnvaras.

(8) Par šā panta sestajā daļā minētās apspriedes vadītāja iecelšanu, savstarpēji vienojoties, lemj Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas pārstāvji un pārstāvniecības komitejas locekļi.

(9) Pirms jebkuras apspriedes ar Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem pārstāvniecības komitejas locekļi ir tiesīgi savstarpēji tik­ties bez Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvju piedalīšanās.

(10) Pārstāvniecības komiteja informē Eiropas komercsabiedrību un atka­rīgo komercsabiedrību darbinieku pārstāvjus par informēšanas un konsultēšanas norisi.

(11) Ja nepieciešams, pārstāvniecības komiteja izmanto pēc saviem ieska­tiem izraudzītu ekspertu palīdzību.

(12) Pārstāvniecības komitejas locekļiem ir tiesības uz apmaksātu mācību atvaļinājumu, lai apgūtu zināšanas, kas nepieciešamas pārstāvniecības komitejas locekļu pienākumu izpildei.

(13) Izdevumus, kas saistīti ar pārstāvniecības komitejas darbību, arī ar tās locekļu ievēlēšanu, sarunu organizēšanu (telpas, materiāli, personāls, tulkošana), ar pārstāvniecības komitejas locekļu komandējumiem (ceļa un uzturēšanās izdevumi), kā arī viena eksperta pieaicināšanu, sedz Eiropas komercsabiedrība.

 

 

 

32.pants. Darbinieku informēšanas un konsultēšanas pamatnoteikumi

(1) Pārstāvniecības komiteja iesaistās to jautājumu risināšanā, kuri attie­cas uz Eiropas komercsabiedrību un tās atkarīgajām komercsabiedrībām, kā arī to jautājumu risināšanā, kuri neietilpst attiecīgo pārvaldes institūciju kompeten­cē kādā no dalībvalstīm.

(2) Pārstāvniecības komitejas un Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvju apspriedes notiek ne retāk kā reizi gadā. Šādu apspriežu mērķis ir, pamatojoties uz ikgadējiem pārskatiem, informēt un konsultēties ar pārstāvniecības komiteju par Eiropas komercsabiedrības darbību un turpmāko attīstību.

(3) Par šā panta otrajā daļā minētajām apspriedēm Eiropas komercsabied­rības pārvaldes institūcijas pārstāvji informē dibinātāju komercsabiedrību un to atkarīgo komercsabiedrību vietējās pārvaldes institūcijas.

(4) Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas pārstāvji sagatavo apspriedes darba kārtību un informē par to pārstāvniecības komiteju, kā arī nodrošina pārstāvniecības komitejas locekļus ar visu akcionāru sapulcei iesniegto dokumentu kopijām.

(5) Apspriedē izskata jautājumus par:

1) Eiropas komercsabiedrības struktūr u, ekonomisko un finansiālo stāvokli;

2) iespējamo komercdarbības, ražošanas un realizācijas attīstību;

3) situāciju nodarbinātības jomā un tās iespējamo attīstību;

4) investīcijām (investīciju programmām);

5) būtiskām organizatoriskām pārmaiņām;

6) jaunu darba metožu vai ražošanas procesu ieviešanu;

7) kapitālsabiedrības mantas vai tās lielākās daļas (arī struktūrvienību) pārcelšanu uz citu vietu;

8) kapitālsabiedrību reorganizāciju (apvienošanu vai sadalīšanu);

9) kapitālsabiedrību likvidāciju vai struktūrvienību slēgšanu;

10) kolektīvo atlaišanu.

(6) Ja rodas īpaši apstākļi, to skaitā Eiropas komercsabiedrības mantas vai tās lielākās daļas (arī struktūrvienību) pārcelšana uz citu vietu, kapitālsabiedrības likvidācija vai tās struktūrvienību slēgšana, kolektīvā atlaišana, kas būtiski skar darbinieku intereses, Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas laikus informē pārstāvniecības komiteju par tiem. Šajā gadījumā pārstāvnie­cības komitejai ir tiesības pieprasīt, lai tiek organizēta apspriede ar Eiropas komerc­sabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem nolūkā iegūt informāciju un konsul­tēties par Eiropas komercsabiedrībā veicamajiem pasākumiem, kas būtiski skar darbinieku intereses.

(7) Ja Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvji neņem vērā pārstāvniecības komitejas pausto viedokli, šai komitejai ir tiesības pieprasīt, lai tiek organizētas papildu apspriedes nolūkā panākt vienošanos. Šādas apspriedes neietekmē Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju pilnvaras.

(8) Par šā panta sestajā daļ ā minētās apspriedes vadītāja iecelšanu, savstarpēji vienojoties, lemj Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas pārstāvji un pārstāvniecības komitejas locekļi.

(9) Pirms jebkuras apspriedes ar Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem pārstāvniecības komitejas locekļi ir tiesīgi savstarpēji tik­ties bez Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvju piedalīšanās.

(10) Pārstāvniecības komiteja informē Eiropas komercsabiedrību un atka­rīgo komercsabiedrību darbinieku pārstāvjus par informēšanas un konsultēšanas norisi.

(11) Ja nepieciešams, pārstāvniecības komiteja izmanto pēc saviem ieska­tiem izraudzītu ekspertu palīdzību.

(12) Pārstāvniecības komitejas locekļiem ir tiesības uz apmaksātu mācību atvaļinājumu, lai apgūtu zināšanas, kas nepieciešamas pārstāvniecības komitejas locekļu pienākumu pildīšanai.

(13) Izdevumus, kas saistīti ar pārstāvniecības komitejas darbību, arī ar tās locekļu ievēlēšanu, sarunu organizēšanu (telpas, materiāli, personāls, tulkošana), ar šīs komitejas locekļu komandējumiem (ceļa un uzturēšanās izdevumi), kā arī viena eksperta pieaicināšanu, sedz Eiropas komercsabiedrība.


 

31.pants. Darbinieku līdzdalības pamatnoteikumi

(1) Ja Eiropas komercsabiedrību izveido pārveidošanas ceļā un līdzdalības noteikumi ir attiecināmi uz dibinātāju komercsabiedrību pirms pārveidošanas, šos līdzdalības noteikumus turpina pilnā mērā piemērot arī pēc Eiropas komercsabiedrības reģistrācijas.

(2) Pārējos Eiropas komercsabiedrības izveidošanas gadījumos Eiropas komercsabiedrības un atkarīgo komercsabiedrību darbiniekiem vai pārstāvības komitejai ir tiesības ievēlēt vai iecelt Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju locekļus, kā arī ieteikt vai noraidīt to iecelšanu. Darbinieku līdzdalībai Eiropas komercsabiedrībā jāatbilst augstākajam līdzdalības līmenim, kas ir spēkā attiecīgajās dibinātājās komercsabiedrībās pirms Eiropas komercsabied­rības reģistrācijas.

(3) Ja pirms Eiropas komercsabiedrības reģistrācijas nevienā no dibinātā­jām komercsabiedrībām līdzdalības noteikumi nepastāv, Eiropas komercsabied­rībā darbinieku līdzdalības noteikumi nav jāievieš.

(4) Pārstāvniecības komiteja lemj par vietu sadalījumu Eiropas komerc­sabiedrības pārvaldes institūcijā starp pārstāvniecības komitejas locekļiem atbilstoši Eiropas komercsabiedrības darbinieku īpatsvaram katrā dalībvalstī vai arī lemj par to, kādā veidā Eiropas komercsabiedrības darbinieki var ieteikt vai noraidīt Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas locekļu iecelšanu.

(5) Pēc iespējas jānodrošina, lai katras dalībvalsts – jo īpaši Eiropas komercsabiedrības reģistrācijas dalībvalsts – darbinieku pārstāvji būtu iekļauti Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas sastāvā.

(6) Ikviens Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas loceklis, kuru ievēlējusi, iecēlusi vai ieteikusi pārstāvniecības komiteja vai darbinieki, ir pilntiesīgs Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas loceklis, kuram ir tādas pašas tiesības (arī balsstiesības) un pienākumi, kādi ir Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas locekļiem, kuri pārstāv akcionārus.

 

 

 

33.pants. Darbinieku līdzdalības pamatnoteikumi

(1) Ja Eiropas komercsabiedrību izveido pārveidošanas ceļā un līdzdalības noteikumi ir attiecināmi uz dibinātāju komercsabiedrību pirms pārveidošanas, šos līdzdalības noteikumus turpina pilnā mērā piemērot arī pēc Eiropas komercsabiedrības reģistrācijas.

(2) Pārējos Eiropas komercsabiedrības izveidošanas gadījumos Eiropas komercsabiedrības un atkarīgo komercsabiedrību darbiniekiem vai pārstāvības komitejai ir tiesības ievēlēt vai iecelt Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūciju locekļus, kā arī ieteikt vai noraidīt to iecelšanu. Darbinieku līdzdalībai Eiropas komercsabiedrībā jāatbilst augstākajam līdzdalības līmenim, kas ir spēkā attiecīgajās dibinātājās komercsabiedrībās pirms Eiropas komercsabied­rības reģistrācijas.

(3) Ja pirms Eiropas komercsabiedrības reģistrācijas nevienā no dibinātā­jām komercsabiedrībām līdzdalības noteikumi nepastāv, Eiropas komercsabied­rībā darbinieku līdzdalības noteikumi nav jāievieš.

(4) Pārstāvniecības komiteja lemj par vietu sadalījumu Eiropas komerc­sabiedrības pārvaldes institūcijā starp pārstāvniecības komitejas locekļiem atbilstoši Eiropas komercsabiedrības darbinieku īpatsvaram katrā dalībvalstī vai arī par to, kādā veidā Eiropas komercsabiedrības darbinieki var ieteikt vai noraidīt Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas locekļu iecelšanu.

(5) Pēc iespējas jānodrošina, lai katras dalībvalsts – jo īpaši Eiropas komercsabiedrības reģistrācijas dalībvalsts – darbinieku pārstāvji būtu iekļauti Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas sastāvā.

(6) Ikviens Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas loceklis, kuru ievēlējusi, iecēlusi vai ieteikusi pārstāvniecības komiteja vai darbinieki, ir pilntiesīgs Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas loceklis, kuram ir tādas pašas tiesības (arī balsstiesības) un pienākumi, kādi ir Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas locekļiem, kuri pārstāv akcionārus.

32.pants. Komercnoslēpums

(1) Speciālās sarunu grupas vai pārstāvniecības komitejas locekļi un darbinieku pārstāvji, kā arī eksperti un tulki, kas sniedz viņiem savus pakalpojumus, nedrīkst atklāt trešajām personām informāciju, kas iegūta kā komercnoslēpums.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktais aizliegums attiecībā uz komerc­noslēpumu saturošas informācijas sniegšanu trešajām personām ir spēkā neatka­rīgi no tā, vai attiecīgā persona pilda vai ir beigusi pildīt savus pienākumus.

(3) Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas var atteikties sniegt informāciju, kuras atklāšana vai izmantošana, ņemot vērā tās raksturu un objektīvos iemeslus, var būtiski kaitēt vai nodarīt zaudējumus Eiropas komerc­sabiedrībai un tās atkarīgajām komercsabiedrībām.

 

 

 

34.pants. Komercnoslēpums

(1) Speciālās sarunu grupas vai pārstāvniecības komitejas locekļi un darbinieku pārstāvji, kā arī eksperti un tulki, kas sniedz viņiem savus pakalpojumus, nedrīkst atklāt trešajām personām iegūto informāciju, kas ir komercnoslēpums.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktais aizliegums attiecībā uz komerc­noslēpumu saturošas informācijas sniegšanu trešajām personām ir spēkā neatka­rīgi no tā, vai attiecīgā persona pilda vai ir beigusi pildīt savus pienākumus.

(3) Eiropas komercsabiedrības pārvaldes institūcija var atteikties sniegt informāciju, kuras atklāšana vai izmantošana, ņemot vērā tās raksturu un objektīvos iemeslus, var būtiski kaitēt vai nodarīt zaudējumus Eiropas komerc­sabiedrībai un tās atkarīgajām komercsabiedrībām.

33.pants. Speciālās sarunu grupas locekļu, pārstāvniecības komitejas locekļu un darbinieku pārstāvju tiesības un pienākumi

(1) Uz speciālās sarunu grupas locekļiem, pārstāvniecības komitejas locekļiem un darbinieku pārstāvjiem informēšanas un konsultēšanas pienākumu pildīšanas laikā attiecināmas tādas pašas tiesības un pienākumi, kādi Darba likumā noteikti darbinieku pilnvarotajiem pārstāvjiem.

(2) Speciālās sarunu grupas locekļiem, pārstāvniecības komitejas locek­ļiem un darbinieku pārstāvjiem piešķir atvaļinājumu, lai viņi varētu pildīt informēšanas un konsultēšanas pienākumus, par šo laikposmu saglabājot vidējo izpeļņu.

(3) Attiecībā uz speciālās sarunu grupas locekļiem, pārstāvniecības komitejas locekļiem un darbinieku pārstāvjiem puses var vienoties par labvēlīgākiem nosacījumiem, nekā noteikts šajā pantā.

 

 

 

35.pants. Speciālās sarunu grupas locekļu, pārstāvniecības komitejas locekļu un darbinieku pārstāvju tiesības un pienākumi

(1) Uz speciālās sarunu grupas locekļiem, pārstāvniecības komitejas locekļiem un darbinieku pārstāvjiem informēšanas un konsultēšanas pienākumu pildīšanas laikā attiecināmas tādas pašas tiesības un pienākumi, kādi Darba likumā noteikti darbinieku pilnvarotajiem pārstāvjiem.

(2) Speciālās sarunu grupas locekļiem, pārstāvniecības komitejas locek­ļiem un darbinieku pārstāvjiem piešķir atvaļinājumu, lai viņi varētu pildīt informēšanas un konsultēšanas pienākumus, par šo laikposmu saglabājot vidējo izpeļņu.

(3) Attiecībā uz speciālās sarunu grupas locekļiem, pārstāvniecības komitejas locekļiem un darbinieku pārstāvjiem puses var vienoties par labvēlīgākiem nosacījumiem, nekā noteikts šajā pantā.

34.pants. Atbildība par šā likuma neievērošanu

Par šā likuma neievērošanu personas saucamas pie likumos noteiktās atbildības.

Eiropas komercsabiedrībām ir piemērojama akciju sabiedrībām paredzētā atbildība.

 

 

 

36.pants. Atbildība par šā likuma neievērošanu

Par šā likuma neievērošanu personas saucamas pie likumos noteiktās atbildības.

Eiropas komercsabiedrībām piemērojama akciju sabiedrībām paredzētā atbildība.


 

 Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2001.gada 8.oktobra Direktīvas 2001/86/EK, ar ko papildina Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā.

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2001.gada 8.oktobra Direktīvas 2001/86/EK, ar ko papildina Eiropas uzņēmējsabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā.