Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā

 

Izdarīt Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2004, 11.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 4.panta sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Ministru kabinets nosaka to komersantu licencēšanas un uzraudzības kārtību, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus."

 

2. Izteikt 6.panta trešās daļas 14.punktu šādā redakcijā:

 

"14) licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot iekārtošanu darbā uz kuģiem);".

 

3. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

 

"17.pants. Darbā iekārtošanas institūcijas

 

(1) Ar personu iekārtošanu darbā (izņemot iekārtošanu darbā uz kuģiem) atļauts nodarboties komersantiem, kuri saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtu licenci.

(2) Ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem atļauts nodarboties komersantiem, kuri saņēmuši Satiksmes ministrijas izsniegtu licenci."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs

J.Lujāns

 

 

 

 

 

Likumprojekta Grozījumi “Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā” anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 4.panta sestajā daļā ir noteikts, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā licencējamas un uzraugāmas juridiskās personas, kuras sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus par maksu (izņemot iekārtošanu darbā uz kuģiem), savukārt saskaņā ar likuma 6.panta trešās daļas 14)punktu viens no Nodarbinātības valsts aģentūras uzdevumiem ir minēto juridisko personu licencēšana un uzraudzība. Arī likuma 17.pantā ir noteikts, ka ar iedzīvotāju iekārtošanu darbā atļauts nodarboties juridiskajām personām, kuras saņēmušas Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtu licenci.

Likumā nav paredzēta licenču izsniegšana individuālajiem komersantiem, kas saskaņā ar Komerclikumu ir fiziskas personas.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

Likumprojekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības licenču saņemšanai darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai kā komersantiem (juridiskām personām), tā arī individuālajiem komersantiem un saskaņotu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā lietotos terminus ar Komerclikuma terminoloģiju.

3. Cita informācija

 


 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts nodrošinās iespēju individuālajiem komersantiem nodarboties ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Darba meklētājam (bezdarbniekam) tiek dota iespēja meklēt darbu, atgriezties darba tirgū, izmantojot ne tikai juridisko personu, bet arī fizisko personu (individuālo komersantu) sniegtos darbiekārtošanas pakalpojumus.

4. Ietekme uz vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

 

 
III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts
budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Valsts nodeva par licencēm

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins.

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar


6. Cita informācija

Likuma normu izpilde neietekmēs valsts budžetu, jo neparedz mainīt valsts nodevas likmi kā par licenču izsniegšanu, tā arī par licenču pārreģistrāciju, kas saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumiem Nr.48 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem” ir attiecīgi 100 Ls par licences izsniegšanu un 10 Ls par licences pārreģistrāciju. Nemainīgas iepriekšminētās valsts nodevas likmes paredz arī Izstrādātais un kopā ar likumprojektu virzītais Ministru kabineta noteikumu projekts “Komersantu licencēšanas un uzraudzības kārtība darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai”, kas aizstās spēkā esošos Ministru kabineta 20.01.2003. noteikumus  Nr.26 ”Juridisko personu licencēšanas un uzraudzības kārtība darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai par maksu”. Nodarbinātības valsts aģentūra vidēji gadā izsniedz 30 un pārreģistrē 10 licences un valsts budžetā tiek ieskaitīti 3 100 Ls.

Likumprojekts “Grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā” izstrādāts, lai nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības licenču saņemšanai darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai kā komersantiem (juridiskām personām), tā arī individuālajiem komersantiem un saskaņotu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā lietotos terminus ar Komerclikuma terminoloģiju.

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā

esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Papildus ir izstrādāti un kopā ar likumprojektu tiek virzīti šādi Ministru kabineta noteikumu projekti:

Komersantu licencēšanas un uzraudzības kārtība darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai.

Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumos Nr.425 “Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums”.

Ministru kabineta noteikumu projekti ir izstrādāti, pamatojoties uz Ministru prezidenta 2004.gada 21.aprīļa rīkojumu Nr.161 “Par darba grupu normatīvo aktu projektu izstrādei par licenču izsniegšanu individuālajiem komersantiem”, lai nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības licenču saņemšanai darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai kā komersantiem (juridiskām personām), tā arī individuālajiem komersantiem.

Projekti ir sagatavoti un noteiktajā kārtībā tiks iesniegti izskatīšanai Ministru kabinetā pēc grozījumu Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā pieņemšanas.

2. Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskā doktrīnas atzinums u.tml.),norādot numuru, pieņemšanas datums, nosaukums un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvā akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

_

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma normu izpildei netiek radītas jaunas valsts institūcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts tiks izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē un ievietots Ministru kabineta mājas lapā. Likumprojekts pēc tā pieņemšanas Saeimā tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un periodiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts indivīda tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs                                                                           J.Lujāns

 

 

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

J.Lujāns

K.Gerhards

Dž. Innusa

J. Eglītis

K.Riekstiņa

 28.10.2004 12:36
1024
Riekstiņa 7013197
Kristine.Riekstina@em.gov.lv

V.Bužs

7021572, Vilnis.Buzs@lm.gov.lv