2004

2004.gada _____ decembrī

Nr.9/6 -

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 7.decembra sēdē ir apspriedusi likumprojektu “Grozījumi Militārā dienesta likumā” (reģ.nr.1010) pirmajam lasījumam.

          Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut  Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Militārā dienesta likumā

 

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 2., 15.nr.; 2004, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Profesionālajā dienestā pieņem Latvijas pilsoņus vecumā no 19 gadiem.";

 

izslēgt trešo daļu.

 

2. Papildināt 32.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Profesionālā dienesta karavīram, kas apstiprināts aizsardzības atašeja vai militārā pārstāvja amatā diplomātiskajam dienestam ārvalstīs, ja nepieciešams, aizsardzības ministrs uz minētā amata izpildes laiku var piešķirt augstāku (pagaidu) dienesta pakāpi. Šajā laikā karavīram tiek izmaksāts dienesta atalgojums un nodrošinātas sociālās garantijas atbilstoši faktiskajai dienesta pakāpei."

 

3. 52.pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Bojāgājušo aktīvā dienesta karavīru neatraidāmajiem mantiniekiem (Civillikuma 423.pants) izmaksā kompensāciju šādā apmērā:

1) ja obligātā aktīvā militārā dienesta karavīrs vai rezerves karavīrs gājis bojā dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, vai gada laikā pēc atvaļināšanas no aktīvā dienesta miris ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) vai slimības dēļ, kuras cēlonis saistīts ar militārā dienesta izpildi (arodslimība), – 50000 latu apmērā;

2) ja profesionālā dienesta karavīrs gājis bojā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta sastāvā, saskaņā ar starptautiskas organizācijas apstiprinātu mandātu piedaloties starptautiskajā operācijā vai piedaloties starptautiskajā operācijā, kurā dalība noteikta ar Saeimas lēmumu, vai pildot ar komandiera (priekšnieka) pavēli noteiktus uzdevumus, kas saistīti ar ieroču vai bruņojuma pielietošanu un paredz reālu apdraudējumu karavīra veselībai un dzīvībai, – 50000 latu apmērā, bet ne mazāk kā 120 pēdējā mēneša karavīra algu apmērā;

3) ja profesionālā dienesta karavīrs gājis bojā, pildot dienesta pienākumus, vai gada laikā pēc atvaļināšanas no aktīvā dienesta miris ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) vai slimības dēļ, kuras cēlonis saistīts ar militārā dienesta izpildi (arodslimība), – 120 pēdējā mēneša karavīra algu apmērā, bet ne mazāk kā 2500 latu katram apgādājamam.";

 

papildināt pantu ar 6.daļu šādā redakcijā:

 

"(61) Ja aktīvā dienesta karavīrs gājis bojā dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, vai gada laikā pēc atvaļināšanas no aktīvā dienesta miris ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) vai slimības dēļ, kuras cēlonis saistīts ar militārā dienesta izpildi (arodslimība), Aizsardzības ministrija sedz izdevumus par nepieciešamo medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu kursu viņa ģimenes locekļiem (laulātajam, bērniem un vecākiem)."