Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

 

 

 

 

Par Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju Ženēvas aktu

 

 

1.pants. 1925.gada 6.novembra Hāgas vienošanās par dizainparaugu starptautisko reģistrāciju 1999.gada 2.jūlija Ženēvas akts (turpmāk — Ženēvas akts) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Saskaņā ar Ženēvas akta 4.panta pirmās daļas “b” punktu dizainparaugu starptautiskos pieteikumus nevar iesniegt ar Patentu valdes starpniecību.

 

3.pants. Saskaņā ar Ženēvas akta 17.panta trešās daļas “b” punktu Latvijā dizainparauga aizsardzības maksimālais termiņš ir 25 gadi, skaitot no starptautiskās reģistrācijas dienas.

 

4.pants. Ženēvas aktā paredzēto saistību izpildi koordinē Tieslietu ministrija.

 

5.pants. Ženēvas akts stājas spēkā tā 28.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

6.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Ženēvas akts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada _______________________.