Latvijas Republikas

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 10. februārī

Nr.9/1- 502

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Par 1973. gada 5. oktobra Konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu ( Eiropas Patentu Konvencija), 2000. gada 17. oktobra Vienošanos par Konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu 65. panta piemērošanu un 2000. gada 29. novembra Grozījumiem 1973. gada 5. oktobra Konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu ( Eiropas Patentu Konvencija)” /reģ.nr. 989; dok.nr. 3242 /;

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 


 

 

Iesniedz Ārlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

 

 

Par 1973.gada 5.oktobra Konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas patentu Konvencija), 2000.gada 17.oktobra Vienošanos par Konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu 65.panta piemērošanu un 2000.gada 29.novembra Grozījumiem 1973.gada 5.oktobra Konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas patentu Konvencija)

 

 

1.pants. 1973.gada 5.oktobra Konvencija par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas patentu Konvencija) ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2004.gada 1.janvārim (turpmāk — Konvencija), 2000.gada 17.oktobra Vienošanās par Konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu 65.panta piemērošanu (turpmāk — Vienošanās) un 2000.gada 29.novembra Grozījumi 1973.gada 5.oktobra Konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas patentu Konvencija) (turpmāk — Grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

2.pants. Konvencijas izpildi koordinē un Latvijas Republikas intereses Konvencijas izpildinstitūcijās pārstāv Patentu valde.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 169.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, Vienošanās stājas spēkā tās 6.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, Grozījumi stājas spēkā to 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija, Vienošanās un Grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada __________________.