Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 9. decembra

Nr.9/1- 473

 

 Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts „ Par grozījumu Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumā par sadarbību masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas jomā” /reģ.1024; dok.nr. 3367 /;

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības Ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

2. Likumprojekts „Par 1973. gada 5. oktobra Konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu ( Eiropas Patentu Konvencija), 2000. gada 17. oktobra Vienošanās par Konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu 65. panta piemērošanu un 2000. gada 29. novembra Grozījumiem 1973. gada 5. oktobra Konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu ( Eiropas Patentu Konvencija)” / reģ.nr. 989; dok.nr. 3242 /.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 


 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                     Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par 1973. gada 5. oktobra Konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu

(Eiropas Patentu Konvencija), 2000. gada 17. oktobra Vienošanās par Konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu 65. panta piemērošanu un

2000. gada 29. novembra Grozījumiem 1973. gada 5. oktobra Konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu (Eiropas Patentu Konvencija)

 

 

  1. pants. 1973. gada 5. oktobra Konvencija par Eiropas patentu piešķiršanu

     ( Eiropas Patentu Konvencija) ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2004.gada

     1. janvārim (turpmāk – Konvencija), 2000. gada 17. oktobra Vienošanās par

      Konvencijas par Eiropas patentu piešķiršanu 65. panta piemērošanu

     (turpmāk- Vienošanās) un 2000. gada 29. novembra Grozījumi 1973. gada 5.

      oktobra Konvencijā par Eiropas patentu piešķiršanu ( Eiropas Patentu

      Konvencija) (turpmāk- Grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

  1. pants. Konvencijas izpildi koordinē un Latvijas Republikas intereses Konvencijas izpildinstitūcijās pārstāv Patentu valde.

 

  1. pants. Konvencija stājas spēkā tās 169. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, Vienošanās stājas spēkā tās 6. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, Grozījumi stājas spēkā to 8. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

  1. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija, Vienošanās un Grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada __________________.