Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā ”Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm”” trešajam lasījumam (reģ. Nr. 987)

 

 

Spēkā esošā redakcija

 

 

Otrā lasījuma redakcija

 

 

Nr.

p.k.

 

Iesniegtie priekšlikumi

 

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm”

 

 

 

Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm”

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “komersants” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “komersants” (attiecīgā locījumā).

 

 

1.

Atbildīgā komisija

Aizstāt visā likumā vārdu “valdība” (attiecīgā locījumā ) ar vārdiem “Ministru kabinets”  (attiecīgā locījumā).

atbalstīt

 

 

2. Aizstāt visā likumā vārdu “valdība” (attiecīgā locījumā ) ar vārdiem “Ministru kabinets”  (attiecīgā locījumā).

1.pants. Latvijas Republikas valsts materiālās rezerves (turpmāk - materiālās rezerves) ir īpašs materiālais fonds, kura mērķis ir valsts tautsaimniecības mobilizācijas gatavības ietvaros nodrošināt ekonomikas stabilitāti un iedzīvotāju izdzīvošanu ārkārtējās situācijās, kā arī apmierināt valsts aizsardzības sistēmas vajadzības.

 

 

 

 

 

3.pants. Materiālās rezerves izmanto tikai šā likuma 1.pantā norādīto mērķu sasniegšanai, un tās ir paredzētas šādu galveno pasākumu veikšanai:

 

 

 

 

 

1) tautsaimniecības galveno nozaru nepārtraukta darba nodrošināšanai ārkārtējās situācijās; nepieciešamās produkcijas un speciālās tehnikas ražošanai un remontam militārajām un speciālajām vajadzībām;

 

 

 

 

 

2) ārkārtējo situāciju radīto seku likvidēšanai;

 

 

 

 

 

3) visu veidu specializēto formējumu izvēršanas, kā arī pagaidu evakuācijas un pārkraušanas punktu veidošanas materiāltehniskajai nodrošināšanai;

 

 

 

 

 

4) Nacionālo bruņoto spēku izvēršanas materiāltehniskajai nodrošināšanai, lai tie varētu izpildīt uzdevumus ārkārtējās situācijās;

 

 

 

 

 

5) garantētā pārtikas preču (aizsargiesaiņojumā ilgstošai glabāšanai paredzētu preču) un nepārtikas preču, kā arī medikamentu un pakalpojumu minimuma nodrošināšanai iedzīvotājiem, ieviešot normēto apgādi ārkārtējās situācijās;

 

 

 

 

 

6) lopu un lauksaimniecības sējumu aizsardzībai ārkārtējās situācijās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 3.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Izņēmuma kārtā materiālos resursus var aizdot kārtējo tautsaimniecības jautājumu risināšanai vai sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanai saskaņā ar šā likuma 14. un 14.1 pantu.”

2.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt likumprojekta 2.pantu (par likuma 3.panta papildināšanu ar otro daļu).

neatbalstīt

3. Papildināt 3.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Izņēmuma kārtā materiālos resursus var aizdot kārtējo tautsaimniecības jautājumu risināšanai vai sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanai saskaņā ar šā likuma 14. un 14.1 pantu.”

II nodaļa
Valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju kompetence
materiālo rezervju izveidošanā un ar tām saistītā darba vadīšana

 

 

 

 

 

5.pants. Augstākā Padome piešķir valdībai no valsts budžeta asignējumus materiālo rezervju izveidošanai un uzglabāšanai.

 

3.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 5.pantā, 6. panta 3.punktā un 23. pantā vārdus “Augstākā Padome” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “Saeima” (attiecīgā locījumā).

atbalstīt

 

 

 

4. Aizstāt 5.pantā, 6. panta 3.punktā un 23. pantā vārdus “Augstākā Padome” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “Saeima” (attiecīgā locījumā).

6.pants. Valdība īsteno izpildvaru materiālo rezervju izveidošanā, uzglabāšanā un izmantošanā un šajā nolūkā:

 

 

 

 

 

1) organizē ar materiālo rezervju izveidošanu un uzglabāšanu saistīto šā likuma un citu normatīvo aktu izpildi valsts tautsaimniecības mobilizācijas gatavības nodrošināšanai;

 

 

 

 

 

2) apstiprina valsts tautsaimniecības mobilizācijas gatavības nodrošināšanas uzdevumus un ar tiem saistīto materiālo rezervju izveidošanas un uzglabāšanas plānus, kā arī vada to izpildi;

 

 

 

 

 

3) izstrādā un iesniedz Augstākajai Padomei apstiprināšanai valsts budžeta projektu materiālo rezervju izveidošanai un uzglabāšanai;

 

 

 

 

 

4) Latvijas Republikas likumos un Augstākās Padomes lēmumos noteiktās kompetences ietvaros izdod normatīvos aktus materiālo rezervju izveidošanas, uzglabāšanas un izmantošanas jautājumos.

 

4.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 6.panta 4.punktā vārdus “Latvijas Republikas likumos un Augstākās Padomes lēmumos” ar vārdiem “likumos un citos normatīvajos aktos”.

atbalstīt

 

 

 

5. Aizstāt 6.panta 4.punktā vārdus “Latvijas Republikas likumos un Augstākās Padomes lēmumos” ar vārdiem “likumos un citos normatīvajos aktos”.

III NODAĻA
MATERIĀLO REZERVJU IZVEIDOŠANA UN DARBĪBAS AR TĀM

 

 

 

 

 

9.pants. Materiālo rezervju izveidošanā piedalās ministrijas (komitejas), pašvaldību institūcijas, organizācijas, uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) saskaņā ar uzdevumiem, ko tām noteikusi valdība valsts tautsaimniecības mobilizācijas gatavības nodrošināšanai.

 

Jautājumi, kas saistīti ar materiālajām rezervēm, jārisina likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot valsts ekonomiskos un komerciālos noslēpumus.

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Atbildīgā komisija

Izslēgt likuma 9.panta pirmajā daļā vārdu “komitejas”.

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt likuma 9. panta otrajā daļā vārdus “jārisina likumdošanas aktos’’ ar vārdiem “izlemjami normatīvajos aktos”.

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

6. 9.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu  “komitejas”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus “jārisina likumdošanas aktos’’ ar vārdiem “izlemjami normatīvajos aktos”.

14.pants. Izņēmuma kārtā ar valdības atļauju materiālos resursus var aizdot kārtējo tautsaimniecības jautājumu risināšanai. Aizdoto materiālo resursu daudzums nedrīkst pārsniegt 30 procentus no atbildīgā glabātāja uzkrātā attiecīgo materiālu daudzuma un tie jāatdod atpakaļ materiālajās rezervēs valdības noteiktajā termiņā.

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

“14.1  pants. Izņēmuma kārtā ar iekšlietu ministra atļauju un viņa noteiktajā termiņā materiālos resursus var aizdot sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanai. Ja iekšlietu ministrs pieņem lēmumu, ar kuru atļauj aizdot materiālos resursus, viņš iesniedz Ministru kabinetam attiecīgu informatīvo ziņojumu.”

 

 

 

 

7.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt likumprojekta 3.pantu (par likuma papildināšanu ar 14.1 pantu).

neatbalstīt

 

7.  Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

“14.1  pants. Izņēmuma kārtā ar iekšlietu ministra atļauju un viņa noteiktajā termiņā materiālos resursus var aizdot sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanai. Ja iekšlietu ministrs pieņem lēmumu, ar kuru atļauj aizdot materiālos resursus, viņš iesniedz Ministru kabinetam attiecīgu informatīvo ziņojumu.”

 

 

V nodaļa
Materiālo rezervju uzskaite, kontrole pār to
uzglabāšanu un pārskati par darbībām ar tām

 

 

 

 

 

21.pants. Kontroli pār atbildīgo glabātāju darbībām ar materiālajām rezervēm veic valdība vai tās institūcijas valdības noteiktajā kārtībā.

 

8.

Atbildīgā komisija

Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Kontroli pār atbildīgo glabātāju darbībām ar materiālajām rezervēm veic Ministru kabinets vai citas institūcijas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

atbalstīt

 

 

 

8. Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:

“21.pants. Kontroli pār atbildīgo glabātāju darbībām ar materiālajām rezervēm veic Ministru kabinets vai citas institūcijas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

23.pants. Valdība ne retāk kā reizi gadā sniedz pārskatu Augstākajai Padomei par darbībām ar materiālajām rezervēm.

 

 

 

 

 

25.pants. Materiālo rezervju atbildīgie glabātāji ir atbildīgi valdībai vai tās institūcijām par valsts tautsaimniecības mobilizācijas gatavības nodrošināšanas uzdevumu izpildi, izveidoto rezervju uzkrāšanu, uzglabāšanu, atjaunināšanu, nomaiņu un aizdoto resursu atdošanu atpakaļ materiālajās rezervēs.

 

9.

Atbildīgā komisija

Izteikt 25. pantu šādā re dakcijā:

”25.pants. Materiālo rezervju atbildīgie glabātāji ir atbildīgi Ministru kabinetam un citām valsts institūcijām par valsts tautsaimniecības mobilizācijas gatavības nodrošināšanas uzdevumu izpildi, izveidoto rezervju uzkrāšanu, uzglabāšanu, atjaunināšanu, nomaiņu un aizdoto resursu atdošanu atpakaļ materiālajās rezervēs.”

 

 

atbalstīt

 

 

9. Izteikt 25. pantu šādā redakcijā:

”25.pants. Materiālo rezervju atbildīgie glabātāji ir atbildīgi Ministru kabinetam un citām valsts institūcijām par valsts tautsaimniecības mobilizācijas gatavības nodrošināšanas uzdevumu izpildi, izveidoto rezervju uzkrāšanu, uzglabāšanu, atjaunināšanu, nomaiņu un aizdoto resursu atdošanu atpakaļ materiālajās rezervēs.”

 

 

26.pants. Par materiālo rezervju patvaļīgu izlietošanu valdības noteiktā valsts institūcija uzliek soda naudu 100 procentu apmērā no patvaļīgi izlietoto materiālo rezervju vērtības. Soda nauda neatbrīvo no pienākuma patvaļīgi izlietotos materiālus atdot atpakaļ materiālajās rezervēs.

4. Aizstāt 26.pantā vārdus “valdības noteiktā valsts institūcija uzliek” ar vārdiem “vainīgā fiziskā vai juridiskā persona maksā”.

 

 

 

10. Aizstāt 26.pantā vārdus “valdības noteiktā valsts institūcija uzliek” ar vārdiem “vainīgā fiziskā vai juridiskā persona maksā”.

27.pants. Par aizdoto vai patvaļīgi izlietoto materiālo rezervju savlaicīgu neatdošanu vainīgā fiziskā vai juridiskā persona maksā nokavējuma naudu - vienu procentu no aizdoto vai patvaļīgi izlietoto materiālo rezervju vērtības par katru kavēto dienu līdz materiālu atdošanai atpakaļ materiālajās rezervēs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.pants. Šā likuma 26. un 27.pantā paredzēto soda naudu un nokavējuma naudu valdības noteiktā valsts institūcija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz šajā pantā minētās valsts institūcijas lēmumu. Šo lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

5. Izslēgt 28.pantu.

 

 

 

11. Izslēgt 28.pantu.