Sociālo un darba lietu komisija

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi Cilvēka genoma izpētes likumā

(reģ.nr. 981)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Cilvēka genoma izpētes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002,15.nr.; 2003, 6., 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Cilvēka genoma izpētes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002,15.nr.; 2003, 6., 15.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Genoma datu bāzes galvenais apstrādātājs

 

 

 

 

 

(1) Genoma datu bāzes galvenais apstrādātājs (turpmāk arī — galvenais apstrādātājs) ir valsts zinātniska institūcija, ko Ministru kabinets pilnvarojis izveidot un regulāri papildināt genoma datu bāzi. Galvenajam apstrādātājam izvirzāmās prasības nosaka Ministru kabinets.

(2) Galvenā apstrādātāja uzdevumi ir šādi:

    1) organizēt audu paraugu ņemšanu un glabāšanu, veselības stāvokļa aprakstu un ģenealoģiju sastādīšanu, uzglabāšanu un iznīcināšanu;

    2) veikt kodēšanu;

    3) veikt ģenētisko izpēti un savākt, uzglabāt, iznīcināt vai izsniegt ģenētiskos datus;

    4) sniegt Iedzīvotāju genoma valsts reģistram ģenētiskās izpētes rezultātā iegūtos ģenētiskos datus, kas attiecas uz konkrētu gēnu donoru;

    5) veicināt ģenētiskās izpētes attīstību Latvijā;

    6) veicināt ģenētiskās izpētes rezultātu izmantošanu personas un visas sabiedrības veselības uzlabošanai.

(3) Galvenais apstrādātājs ik gadu sniedz pārskatu Veselības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu no valsts budžeta finansētas ģenētiskās izpētes programmas īstenošanai.

1. Izteikt 4.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Galvenajam apstrādātājam izvirzāmās prasības un kārtību, kādā izvērtējama valsts zinātnisko institūciju atbilstība minētajām prasībām, nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 4.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Galvenajam apstrādātājam izvirzāmās prasības un kārtību, kādā izvērtējama valsts zinātnisko institūciju atbilstība minētajām prasībām, nosaka Ministru kabinets.”

7.pants. Iedzīvotāju genoma valsts reģistrs

 

 

 

 

 

    (1) Ministru kabinets izveido valsts pārvaldes iestādi — Iedzīvotāju genoma valsts reģistru, kas ir Veselības ministrijas pārraudzībā.

    (2) Iedzīvotāju genoma valsts reģistra uzdevumi saistībā ar genoma datu bāzi ir šādi:

1) uzglabāt ģenētiskās izpētes rezultātā iegūtos ģenētiskos datus, kas attiecas uz konkrētu gēnu donoru;

2) izveidot gēnu donoru datu bāzi;

3) veikt atkodēšanu.

 

2. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Iedzīvotāju genoma valsts reģistrs

“Iedzīvotāju genoma valsts reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

2. Izteikt 7.panta tekstu šādā redakcijā:

“Iedzīvotāju genoma valsts reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

8.pants. Ģenētiskā izpēte un ģenētiskā testēšana

 

 

 

 

 

    (1) Ģenētiskā izpēte ir atļauta nolūkā studēt un aprakstīt savstarpējo sakarību starp gēniem, cilvēku veselības stāvokli un dzīvesveidu, viņu fizisko un sociālo vidi,

lai, pamatojoties uz šo izpēti, atklātu slimību diagnostikas un ārstēšanas metodes, kas palīdzēs novērtēt indivīdu veselības risku un novērst slimību rašanos.

    (2) Ģenētisko izpēti veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

    (3) Ja ģenētisko izpēti veic neatkarīgi no genom a datu bāzes, informāciju par personas veselības stāvokli, audu paraugus un DNS aprakstus iekļauj genoma datu

bāzē tikai ar gēnu donora rakstveida piekrišanu. Šādā gadījumā gēnu pētniekam ir tiesības strādāt ar viņa savāktajiem un genoma datu bāzē uzglabātajiem audu paraugiem likumā noteikto pilnvaru ietvaros.

    (4) Ģenētiskajai testēšanai no cilvēkiem ņemtos audu paraugus un attiecīgās izpētes rezultātus neiekļauj genoma datu bāzē.

    (5) Ģenētisko testēšanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

1.

 

 

 

2.

Veselības ministrs G.Bērziņš

Izslēgt likuma 8.panta 5.daļu.

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 8.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ģenētisko testēšanu veic atbilstoši Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apstiprinātajai medicīniskajai tehnoloģijai.”

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

3. Izteikt 8.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ģenētisko testēšanu veic atbilstoši Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apstiprinātajai medicīniskajai tehnoloģijai.”