Sociālo un darba lietu komisija

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi Cilvēka genoma izpētes likumā

(reģ.nr. 981)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Cilvēka genoma izpētes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002,15.nr.; 2003, 6., 15.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Cilvēka genoma izpētes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002,15.nr.; 2003, 6., 15.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Genoma datu bāzes galvenais apstrādātājs

 

 

 

 

 

(1) Genoma datu bāzes galvenais apstrādātājs (turpmāk arī — galvenais apstrādātājs) ir valsts zinātniska institūcija, ko Ministru kabinets pilnvarojis izveidot un regulāri papildināt genoma datu bāzi. Galvenajam apstrādātājam izvirzāmās prasības nosaka Ministru kabinets.

(2) Galvenā apstrādātāja uzdevumi ir šādi:

    1) organizēt audu paraugu ņemšanu un glabāšanu, veselības stāvokļa aprakstu un ģenealoģiju sastādīšanu, uzglabāšanu un iznīcināšanu;

    2) veikt kodēšanu;

    3) veikt ģenētisko izpēti un savākt, uzglabāt, iznīcināt vai izsniegt ģenētiskos datus;

    4) sniegt Iedzīvotāju genoma valsts reģistram ģenētiskās izpētes rezultātā iegūtos ģenētiskos datus, kas attiecas uz konkrētu gēnu donoru;

    5) veicināt ģenētiskās izpētes attīstību Latvijā;

    6) veicināt ģenētiskās izpētes rezultātu izmantošanu personas un visas sabiedrības veselības uzlabošanai.

(3) Galvenais apstrādātājs ik gadu sniedz pārskatu Veselības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu no valsts budžeta finansētas ģenētiskās izpētes programmas īstenošanai.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Veselības ministrs G.Bērziņš

Izteikt 4.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Galvenajam apstrādātājam izvirzāmās prasības un kārtību, kādā veic valsts zinātnisko institūciju atbilstības minētajām prasībām izvērtēšanu, nosaka Ministru kabinets.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 4.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Galvenajam apstrādātājam izvirzāmās prasības un kārtību, kādā izvērtējama valsts zinātnisko institūciju atbilstība minētajām prasībām, nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.2

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

.

 

1. Izteikt 4.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Galvenajam apstrādātājam izvirzāmās prasības un kārtību, kādā izvērtējama valsts zinātnisko institūciju atbilstība minētajām prasībām, nosaka Ministru kabinets.”

7.pants. Iedzīvotāju genoma valsts reģistrs

 

 

 

 

 

    (1) Ministru kabinets izveido valsts pārvaldes iestādi — Iedzīvotāju genoma valsts reģistru, kas ir Veselības ministrijas pārraudzībā.

    (2) Iedzīvotāju genoma valsts reģistra uzdevumi saistībā ar genoma datu bāzi ir šādi:

1) uzglabāt ģenētiskās izpētes rezultātā iegūtos ģenētiskos datus, kas attiecas uz konkrētu gēnu donoru;

2) izveidot gēnu donoru datu bāzi;

3) veikt atkodēšanu.

 

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Iedzīvotāju genoma valsts reģistrs

Iedzīvotāju genoma valsts reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

2. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Iedzīvotāju genoma valsts reģistrs

“Iedzīvotāju genoma valsts reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”