Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                             Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā”  (Steidzams) otrajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 977)

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2. lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

 

 

 

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

 

Izdarīt Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2004, 7., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2004, 7., 10.nr.) šādus grozījumus:

II nodaļa. Valsts un pašvaldību
institūciju kompetence

7.pants. Ministru kabinets:

1) apstiprina atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas valsts plānu;

2) apstiprina jaunu bīstamo atkritumu pārstrādes objektu sadedzināšanas iekārtu un poligonu izvietojumu;

3) nosaka atkritumu klasifikatoru un īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus;

4) nosaka bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību;

5) nosaka atkritumu poligonu ierīkošanai, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanai un šo poligonu un izgāztuvju slēgšanai un rekultivācijai izvirzāmās prasības;

6) (izslēgts ar 19.02.2004. likumu);

7) nosaka kārtību, kādā apsaimniekojami atsevišķu veidu atkritumi, kuru apsaimniekošanai to bīstamības vai citu īpašību dēļ ir izvirzāmas īpašas prasības, arī naftas produktu atkritumi, polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturoši atkritumi, bīstamas vielas saturošas baterijas un akumulatori, titāna dioksīda rūpniecības atkritumi un azbesta atkritumi;

8) nosaka atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu, sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai izvirzāmās prasības;

9)  nosaka atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidus.

 

1

 

 

 

 

 

 

2

Vides ministrs R.Vējonis

 likuma 7.pantā:

papildināt 1. punktu pēc vārda „plānu” ar  vārdiem „un atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus”;

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

izslēgt 2. punktu.

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 1.  7.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārda “plānu” ar vārdiem “un atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus”;

 

 

izslēgt 2.punktu;

 

 

1. Papildināt 7.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

 papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

 

"10) nosaka kārtību, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi, kā arī izsniedzamas licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā."

 

 

 

“10) nosaka kārtību, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi, kā arī izsniedzamas licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā.”

8.pants. Vides ministrija vai tās pilnvarota institūcija:

1) izstrādā atkritumu, tai skaitā bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas valsts plānu;

 

3

Vides ministrs R.Vējonis

likuma 8.pantā:

papildināt 1. punktu pēc vārda „plānu” ar  vārdiem „un atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus”;

atbalstīt

2. 8.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārda “plānu” ar vārdiem “un atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus”;

2) koordinē atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna īstenošanu;

3) sagatavo normatīvo aktu projektus atkritumu apsaimniekošanas jomā;

4) apkopo informāciju par atkritumu apsaimniekošanu;

5) koordinē un organizē bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem;

 

 

 

 

 

6) organizē bīstamo atkritumu pārstrādes objektu sadedzināšanas iekārtu un poligonu ierīkošanu un apsaimniekošanu;

 

4

Vides ministrs R.Vējonis

papildināt  6. punktu  pēc vārda „organizē” ar vārdiem  ”nacionālas nozīmes”.

atbalstīt

papildināt  6.punktu  pēc vārda “organizē” ar vārdiem  “nacionālās nozīmes”.

7) koordinē sadzīves atkritumu poligonu ierīkošanu.

 

 

 

 

 

 

8.1 pants. Reģionālo vides pārvalžu izdotos administratīvos aktus, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu, var apstrīdēt Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā.

 

2. Aizstāt 8.1 pantā vārdus "Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā" ar vārdiem "Vides pārraudzības valsts birojā".

 

 

 

3. Aizstāt 8.1 pantā vārdus “Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā” ar vārdiem “Vides pārraudzības valsts birojā”.

10.1 pants. (1) Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā noteikto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu pašvaldības, savstarpēji sadarbojoties, organizē atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādi.

 

 

5

Vides ministrs R.Vējonis

likuma 10.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Vides ministrija  sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā noteikto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu pašvaldībām izstrādā atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus.”

atbalstīt

4.  10.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Vides ministrija, sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā noteikto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu pašvaldībām, izstrādā atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus.”;

(2) Papildus šā likuma 10.panta otrajā daļā minētajai informācijai atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā plānā iekļauj informāciju par sadzīves atkritumu, bīstamo atkritumu, izlietotā iepakojuma, nolietoto transportlīdzekļu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, kā arī būvniecības atkritumu apsaimniekošanu.

 

 

 

 

 

(3) Atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu apstiprina ikviena pašvaldība, kura atrodas attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Pašvaldību lēmumus par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna apstiprināšanu iesniedz attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei.

 

6

Vides ministrs R.Vējonis

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu apstiprina Ministru kabinets.”

 

atbalstīt

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus apstiprina Ministru kabinets.”;

 

(4) Ja pašvaldības nepiedalās atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādē, tās organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādāšanu savām administratīvajām teritorijām un apstiprina tos. Pašvaldību lēmumus par atkritumu apsaimniekošanas pašvaldību plānu apstiprināšanu iesniedz attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei.

 

7

Vides ministrs R.Vējonis

izteikt  ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Pašvaldības organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādāšanu savām administratīvajām teritorijām un apstiprina tos.”

 

atbalstīt

izteikt  ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Pašvaldības organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādāšanu savām administratīvajām teritorijām un apstiprina tos.”

 

18.pants. Pašvaldība nosaka poligonus, kuros tiks apglabāti tās teritorijā savāktie sadzīves atkritumi. Ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc sadzīves atkritumu poligona darbības uzsākšanas tiek slēgtas visas sadzīves atkritumu izgāztuves to pašvaldību administratīvajās teritorijās, no kurām savāktie sadzīves atkritumi tiek apglabāti poligonā. Slēgtās izgāztuves tiek rekultivētas saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālajiem plāniem.

 

8

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 18. panta otro teikumu pēc vārdiem „laikā pēc” ar vārdu „reģionālā”.

 

atbalstīt

5. Papildināt 18.panta otro teikumu pēc vārdiem “laikā pēc” ar vārdu “reģionālā”.

 

20.pants. (1) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs ir jebkura persona, kas neatkarīgi no izmantotās tirdzniecības metodes, arī neatkarīgi no distances līguma:

1) izgatavo un pārdod elektriskās un elektroniskās iekārtas ar savu firmas zīmi;

2) pārdod ar savu firmas zīmi elektriskās un elektroniskās iekārtas, ko izgatavojušas citas personas, izņemot gadījumus, kad uz iekārtas ir arī izgatavotāja firmas zīme;

3) savas komercdarbības ietvaros importē vai eksportē elektriskās un elektroniskās iekārtas.

(2) Personu, kas pilnībā nodrošina maksājumus saskaņā ar noslēgto līgumu (aizdevuma, nomas, īres vai nomaksas pirkuma līgums vai cits līgums attiecībā uz iekārtām neatkarīgi no tā, vai līguma noteikumos paredzēta iekārtu īpašumtiesību nodošana), neuzskata par ražotāju, ja uz to neattiecas šā panta pirmās daļas nosacījumi.

(3) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji reģistrējas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un institūcijā un sniedz informāciju par Latvijas tirgū piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu daudzumu un kategorijām, kā arī par savākto, atkārtoti izmantoto, pārstrādāto, reģenerēto un eksportēto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un kategorijām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt  20.2 panta  trešo daļu pēc vārda „reģistrējas” ar vārdiem „Latvijas Vides, ģeoloģijas un  meteoroloģijas   aģentūrā”  un svītrot vārdus  „un institūcijā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 20.2 panta trešajā daļā:

papildināt daļu pēc vārda “reģistrējas” ar vārdiem “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas   aģentūrā”;

izslēgt vārdus  “un institūcijā”.

 

20.4 pants. (1) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs nodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu dalītu savākšanu, apstrādi, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un apglabāšanu, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus.

(2) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs var pats veikt šā panta pirmajā daļā minētos pasākumus vai dibināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrību, vai arī slēgt līgumu ar šādu komercsabiedrību.

(3) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs nodrošina to, ka mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšana izveidotajā savākšanas sistēmā notiek bez maksas.

(4) Komersants, kas piegādā jaunas mājsaimniecības elektriskās vai elektroniskās iekārtas tieši to lietotājam, pieņem mājsaimniecības elektrisko vai elektronisko iekārtu atkritumus bez maksas, ja attiecīgā iekārta ir līdzīga tipa un veikusi tādas pašas funkcijas kā piegādātā iekārta.

(5) Savāktie elektrisko vai elektronisko iekārtu atkritumi tiek nodoti apstrādes uzņēmumiem (iekārtām), ja šo iekārtu operatori ir saņēmuši normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, izņemot neizkomplektētas elektriskās vai elektroniskās iekārtas, kuras paredzēts izmantot atkārtoti.

 

10

Atbildīgā komisija

Aizstāt 20.4 panta pirmajā daļā vārdus “dalītu savākšanu” ar vārdu “pieņemšanu”.

atbalstīt

 

.

7. Aizstāt 20.4 panta pirmajā daļā vārdus “dalītu savākšanu” ar vārdu “pieņemšanu”.

20.5 pants. (1) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs maksā dabas resursu nodokli saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

(2) Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs, kas noslēdzis līgumu ar Vides ministriju par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un nodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanu atbilstoši šā likuma nosacījumiem, ir atbrīvojams no nodokļa samaksas par elektriskajām un elektroniskajām iekārtām saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

 

11

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt  20.5 panta pirmo daļu   šādā redakcijā:

„(1)Lai nodrošinātu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas izmaksu segšanu, elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs maksā dabas resursu nodokli atbilstoši likumam “Par dabas resursu nodokli””.

 

atbalstīt

8. Izteikt  20.5 panta pirmo daļu   šādā redakcijā:

“(1)Lai nodrošinātu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas izmaksu segšanu, elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs maksā dabas resursu nodokli atbilstoši likumam “Par dabas resursu nodokli”.”

 

20.7 pants. (1) Līdz 2005.gada 13.augustam tirgū piedāvātajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām atkritumu apsaimniekošanas izmaksas tiek segtas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Ministru kabinets nosaka:

1) prasības elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai;

2) prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanai un apstrādei;

3) elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas, atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas apjomus un termiņus, kā arī prasības ziņojuma sniegšanai par šo darbību izpildi;

4) prasības informācijas sniegšanai patērētājiem, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādes, atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas iekārtu operatoriem, kā arī prasības sabiedrības un Eiropas Komisijas informēšanai.

 

12

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt  20.7 panta pirmo daļu.

 

 

atbalstīt

9. Izslēgt  20.7 panta pirmo daļu.

 

 

23.pants. (1) Bīstamo atkritumu eksportēšana pārstrādei vai apglabāšanai uz valstīm, kuras pievienojušās 1989.gada 22.marta Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ir atļauta, ievērojot minētajā konvencijā noteikto procedūru.

(2) Valsts teritorijā ir aizliegts ievest jebkādus atkritumus apglabāšanai, jebkāda veida sadedzināšanai vai ilgstošai uzglabāšanai.

(3) Bīstamos atkritumus pārstrādei ir atļauts ievest tikai tad, ja valsts teritorijā darbojas bīstamo atkritumu pārstrādes iekārtas, kuru īpašnieks saņēmis atļauju attiecīgo bīstamo atkritumu pārstrādei un kurām ir atbilstoša jauda.

(4) (Zaudējis spēku ar 22.04.2004. likumu no 01.05.2004.).

(5) (Zaudējis spēku ar 22.04.2004. likumu no 01.05.2004.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Tolmačovs

Izteikt 23. panta 3. daļu šādā redakcijā:

“(3) Atkritumus pārstrādei ir atļauts ievest tikai tad, ja valsts teritorijā darbojas attiecīgo atkritumu pārstrādes iekārtas, kuru īpašnieks saņēmis atļauju attiecīgo atkritumu pārstrādei un kurām ir atbilstoša jauda.”

 

Vides ministrs R.Vējonis

papildināt 23.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“Atļauju atkritumu ievešanai pārstrādei valsts teritorijā  atbilstoši Padomes 1993.gada 1.februāra Regulai (EEK) Nr.259/93 par uzraudzību un kontroli attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanu tajā un izvešanu no tās,  izsniedz Valsts vides dienests.”

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

Redakc.

 preciz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt 23.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Atļauju ievest atkritumus pārstrādei valsts teritorijā  atbilstoši Padomes 1993.gada 1.februāra regulai (EEK) Nr.259/93 par uzraudzību un kontroli attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanu tajā un izvešanu no tās izsniedz Valsts vides dienests.”

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par sadzīves atkritumiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) un likums "Par bīstamajiem atkritumiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.).4 

2. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne vēlāk kā līdz 2002.gada 1.janvārim ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1996.gada 17.septembra noteikumi nr.353 "Kārtība, kādā noformējami dokumenti darbībām ar bīstamajiem atkritumiem";

2) Ministru kabineta 1997.gada 12.augusta noteikumi nr.298 "Noteikumi par bīstamo atkritumu klasifikāciju un bīstamības kritērijiem";

3) Ministru kabineta 2000.gada 8.februāra noteikumi nr.56 "Sadzīves atkritumu poligonu ierīkošanas, apsaimniekošanas un slēgšanas noteikumi";

4) Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumi nr.39 "Sadzīves atkritumu klasificēšanas noteikumi";

5) Ministru kabineta 1999.gada 8.jūnija noteikumi nr.205 "Noteikumi par fizisko un juridisko personu reģistrāciju, kuras veic sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu vai pārvadāšanu". 

3. Atļaujas, kas izsniegtas, pamatojoties uz likumu "Par sadzīves atkritumiem" un "Par bīstamajiem atkritumiem" prasībām, ir spēkā līdz to termiņa beigām. 

 

 

 

 

 

4. Šā likuma 11.panta pirmā daļa, 14.panta otrā daļa un trešās daļas 1.punkts, 15.panta 1.punkts un 19.panta 1.punkts neattiecas uz personu, kas veic atkritumu apsaimniekošanu, ja tā visām iekārtām, kurās tiek veikta atkritumu apsaimniekošana, ir saņēmusi atļaujas likumā par piesārņojumu noteiktajā kārtībā. 

5. Šā likuma 7.panta 1.punkts stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī. 

6. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.janvārim pieņem šā likuma 7.panta 3., 5. un 9.punktā, 11.panta trešajā daļā un 15.panta 1.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus, bet līdz 2003.gada 1.janvārim — šā likuma 7.panta 4., 6.un 7.punktā, 21.panta otrajā daļā un 23.panta piektajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus, kā arī apstiprina šā likuma 7.panta 2.punktā minēto objektu un poligonu izvietojumu. 

7. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.jūlijam pieņem šā likuma 7.panta 8.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu sadedzināšanu, bet līdz 2003.gada 1.janvārim — attiecībā uz visu atkritumu sadedzināšanu. 

8. Šā likuma 14.panta pirmās daļas 3.punkts stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

9. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izdod:

1) šā likuma 9.panta otrajā daļā minētos ieteikumus;

2) šā likuma 7.panta 9.punktā un 11.panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumi nr.191 “Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 12.nr.) un Ministru kabineta 2001.gada 9.oktobra noteikumi nr.432 “Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtība” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 21.nr.), ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu. 

10. Atkritumu pārstrādes un apglabāšanas atļaujas, kas izdotas saskaņā ar šo likumu, ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām. Atkritumu pārstrādes un apglabāšanas atļaujas A vai B kategorijas piesārņojošām darbībām var pagarināt līdz termiņam, kurā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāsaņem atļauja A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Vides ministrs R.Vējonis

Pārejas noteikumos:

aizstāt 9.punkta ievaddaļā un 2. apakšpunktā vārdu „janvārim” ar vārdu „jūlijam”;

atbalstīt

11. Pārejas noteikumos:

aizstāt 9.punkta ievaddaļā un 2.apakšpunktā vārdu “janvārim” ar vārdu “jūlijam”;

11. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim iekļauj atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā šā likuma 10.panta otrās daļas 8.punkta un trešās daļas prasības.

 

3. Izteikt pārejas noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam iekļauj atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā šā likuma 10.panta otrās daļas 8.punktā un trešajā daļā minētās prasības."

 

 

 

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam iekļauj atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā šā likuma 10.panta otrās daļas 8.punktā un trešajā daļā minētās prasības.”

12. Šā likuma V1 nodaļa stājas spēkā 2004.gada 1.augustā. 

13. Šā likuma 20.4 panta pirmā, otrā, trešā un ceturtā daļa attiecībā uz mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem stājas spēkā 2005.gada 13.augustā. 

14. Šā likuma 20.5 pants stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgajiem grozījumiem likumā “Par dabas resursu nodokli”.

 

 

 

 

 

 

 

16

Vides ministrs R.Vējonis

papildināt ar 15. punktu šādā redakcijā:

„15. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim  apstiprina atkritumu apsaimniekošanas reģionālos  plānus.”

atbalstīt

 

Redakc.

 preciz.

papildināt pārejas noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

“15. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim apstiprina atkritumu apsaimniekošanas reģionālos  plānus.”

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Atsauce 19.02.2004. likuma redakcijā)

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 75/439/EEC, 75/442/EEC, 78/176/EEC, 82/883/EEC, 91/157/EEC, 91/689/EEC, 96/59/EC, 1999/31/EC, 2000/76/EC, 2002/96/EC.

 

 

17

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

„Informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes Direktīvas (1975.gada 16.jūnijs) par atkritumeļļu apglabāšanu (75/439/EEK);

2) Padomes Direktīvas (1986.gada 22.decembris), ar ko groza Direktīvu 75/439/EEK par atkritumeļļu apglabāšanu (87/101/EEK);

                3) Padomes Direktīvas (1975. gada 15. jūlijs) par atkritumiem (75/442/EEK);

4) Padomes Direktīvas (1991. gada 18. marts), ar ko groza Direktīvu 75/442/EEK par atkritumiem (91/156/EEK);

5) Padomes Direktīvas (1978. gada 20. februāris) par titāna dioksīda ražošanas atkritumiem (78/176/EEK);

6) Padomes Direktīvas (1982. gada 3. decembris) par procedūrām tādas vides uzraudzībai un kontrolei, kuru ietekmē titāna dioksīda ražošanas atkritumi (82/883/EEK);

7) Padomes Direktīvas (1983. gada 24. janvāris), ar ko groza Direktīvu 78/176/EEK par titāna dioksīda ražošanas atkritumiem (83/29/EEK);

8) Padomes Direktīvas (1991. gada 18. marts) par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas (91/157/EEK);

9) Komisijas Direktīvas 93/86/EEK (1993. gada 4. oktobris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 91/157/EEK par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas;

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz.

12. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1975.gada 16.jūnija direktīvas 75/439/EEK par atkritumeļļu apglabāšanu;

2) Padomes 1986.gada 22.decembra direktīvas 87/101/EEK, ar ko groza direktīvu 75/439/EEK par atkritumeļļu apglabāšanu;

3) Padomes 1975.gada 15.jūlija direktīvas 75/442/EEK par atkritumiem;

4) Padomes 1991.gada 18.marta direktīvas 91/156/EEK, ar ko groza direktīvu 75/442/EEK par atkritumiem;

5) Padomes 1978.gada 20.februāra direktīvas 78/176/EEK par titāna dioksīda ražošanas atkritumiem;

6) Padomes 1982.gada 3.decembra direktīvas 82/883/EEK par procedūrām tādas vides uzraudzībai un kontrolei, kuru ietekmē titāna dioksīda ražošanas atkritumi;

7) Padomes 1983.gada 24.janvāra direktīvas 83/29/EEK, ar ko groza direktīvu 78/176/EEK par titāna dioksīda ražošanas atkritumiem;

8) Padomes 1991.gada 18.marta direktīvas 91/157/EEK par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas;

9) Komisijas 1993.gada 4.oktobra direktīvas 93/86/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 91/157/EEK par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas.

 

 

 

10) Komisijas Direktīvas 98/101/EK (1998. gada 22. decembris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 91/157/EEK par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas (dokuments attiecas uz EEZ);

11) Padomes Direktīvas (1991. gada 12. decembris) par bīstamajiem atkritumiem (91/689/EEK);

12) Padomes Direktīvas 94/31/EK (1994. gada 27. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem;

13) Padomes Direktīvas (1991. gada 23. decembris), ar ko standartizē un racionalizē ziņojumus par to, kā īsteno dažas direktīvas, kas attiecas uz vidi (91/692/EEK);

14) Padomes Direktīvas 96/59/EK (1996. gada 16. septembris) par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu;

15) Padomes Direktīvas 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem;

                16) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/76/EK (2000. gada 4. decembris) par atkritumu sadedzināšanu;

17) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/96/EK (2003. gada 27. janvāris) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA);

18) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/108/EK (2003. gada 8. decembris), ar ko groza Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).”

Redakc.

 preciz.

10) Komisijas 1998.gada 22.decembra direktīvas 98/101/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 91/157/EEK par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas (dokuments attiecas uz EEZ);

11) Padomes 1991.gada 12.decembra direktīvas 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem;

12) Padomes 1994.gada 27.jūnija direktīvas 94/31/EK, ar ko groza direktīvu 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem;

13) Padomes 1991.gada 23.decembra direktīvas 91/692/EEK, ar ko standartizē un racionalizē ziņojumus par to, kā īsteno dažas direktīvas, kas attiecas uz vidi;

14) Padomes 1996.gada 16.septembra direktīvas 96/59/EK par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu;

15) Padomes 1999.gada 26.aprīļa direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem;

16) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 4.decembra direktīvas 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu;

17) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.janvāra direktīvas 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA);

18) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 8.decembra direktīvas 2003/108/EK, ar ko groza direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).”

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.