Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                             Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā ”Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību””

trešajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 976)

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 3. lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību"

 

 

 

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību"

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6.nr.; 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.; 1995, 8., 22.nr.; 1997, 3., 15.nr.; 1998, 15., 22.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6.nr.; 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3.nr.; 1995, 8., 22.nr.; 1997, 3., 15.nr.; 1998, 15., 22.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 14.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Dot rīkojumu (pieņemt lēmumu) par uzņēmuma darbības pilnīgu vai daļēju apturēšanu ir tiesīgas šādas amatpersonas:

1. Izteikt 1.panta 1.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

1. Izteikt 1.panta 1.punktu šādā redakcijā:

- ja pārkāptas vides aizsardzības vai dabas resursu lietošanas prasības — Vides valsts inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki, reģionālo vides pārvalžu, Jūras vides pārvaldes un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju direktori;

.

 

" – ja pārkāptas vides aizsardzības vai dabas resursu lietošanas prasības – Valsts vides dienesta priekšnieks un viņa vietnieki, kā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju direktori;".

 

 

 

" – ja pārkāptas vides aizsardzības vai dabas resursu lietošanas prasības – Valsts vides dienesta priekšnieks un viņa vietnieki, kā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju direktori;".

- (izslēgts);

- ja pārkāpti ugunsdrošības un eksplozijdrošības normatīvi - Latvijas Republikas galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors un viņa vietnieki, rajonu un pilsētu vecākie valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori un valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori;

- (izslēgts);

- ja pārkāptas higiēnas vai epidemioloģiskās drošības prasības — Latvijas Republikas galvenais valsts sanitārais inspektors un viņa vietnieki, Valsts sanitārās inspekcijas teritoriālo struktūrvienību valsts sanitārie inspektori — šo struktūrvienību vadītāji;

- ja pārkāptas pārtikas higiēnu, nekaitīgumu, kvalitāti un apriti, dzīvnieku barības apriti, dzīvnieku veselību vai labturību reglamentējošo normatīvo aktu prasības - Pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, valsts vecākie pārtikas inspektori, valsts vecākie veterinārie inspektori, valsts pārtikas inspektori un valsts veterinārie inspektori;

- ja pārkāpti energoiekārtu uzbūves, ekspluatācijas vai energodrošības noteikumi, elektriskās vai siltuma enerģijas lietošanas noteikumi - valsts uzņēmuma "Latvenergo" filiāles "Energokontrole" energoinspekcijas priekšnieks, viņa vietnieki, vecākie inspektori un inspektori;

- ja pārkāpti darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvie akti - galvenie Valsts darba inspektori, valsts darba inspektori;

- (izslēgts);

- ja pārkāpti standarti un kvalitātes normatīvi - Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra direktors, viņa vietnieki, reģionālo standartizācijas un metroloģijas centru direktori un viņu vietnieki;

 

 

 

 

 

- ja pārkāpti kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumi - Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas inspektori;

- ja pārkāpti farmaceitisko darbību reglamentējošie normatīvie akti - Valsts farmācijas inspekcijas inspektori, bet, ja pārkāpti veterinārfarmaceitisko darbību reglamentējošie normatīvie akti - Pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, valsts vecākie veterinārie inspektori un valsts veterinārie inspektori;

- ja pārkāpts likums "Par valsts proves uzraudzību" vai Ministru kabineta noteikumi - Valsts proves uzraudzības inspekcijas priekšnieks, viņa vietnieki un inspektori;

- ja pārkāpti normatīvie akti, kas nosaka ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu pareizas un pilnīgas uzskaites kārtību, - Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktori vai viņu pilnvarotas amatpersonas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

- ja pārkāpti medicīnas aprūpi reglamentējošie normatīvie akti - Medicīnas aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas vadītājs - galvenais eksperts vai viņa vietnieki;

- ja pārkāpts likums "Par izlozēm un azartspēlēm" - Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieks, viņa vietnieki un inspektori;

- ja pārkāptas būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības – Valsts būvinspekcijas priekšnieks vai viņa vietnieki;

- ja pārkāptas elektronisko sakaru nozari regulējošo normatīvo aktu prasības - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota amatpersona.

 

 

 

 

 

10.pants. Atcelt nepamatotu rīkojumu (lēmumu) vai brīdinājumu par uzņēmuma darbības apturēšanu, kā arī pagarināt brīdinājumā noteikto termiņu savas kompetences ietvaros var:

2. Izteikt 10.panta 1.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

2. Izteikt 10.panta 1.punktu šādā redakcijā:

- Vides ministrijas un Ekonomikas ministrijas amatpersonas;

 

"– Ekonomikas ministrijas un Vides pārraudzības valsts biroja amatpersonas;".

 

 

 

"– Ekonomikas ministrijas un Vides pārraudzības valsts biroja amatpersonas;".

- (Izslēgts);

- Latvijas Republikas galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors vai viņa vietnieki;

- (Izslēgts);

- Latvijas Republikas galvenais valsts sanitārais inspektors vai viņa vietnieki;

- Pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, valsts vecākie pārtikas un veterinārie inspektori, valsts vecākie pārtikas inspektori vai valsts vecākie veterinārie inspektori;

- valsts uzņēmuma "Latvenergo" filiāles "Energokontrole" direktors, galvenais inženieris vai viņu vietnieki, energoinspekcijas priekšnieks vai viņa vietnieki;

- (Izslēgts);

- Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra direktors vai viņa vietnieki;

- pašvaldības dome (padome);

- Valsts darba inspekcijas direktors;

- Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktors vai viņa vietnieki;

- Valsts proves uzraudzības inspekcijas priekšnieks vai viņa vietnieki;

- Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors vai viņa vietnieki Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

- Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas vadītājs - galvenais eksperts vai viņa vietnieki;

- Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieks vai viņa vietnieki.

 

 

 

 

 

11.pants. Rīkojumu (lēmumu) par uzņēmuma darbības apturēšanu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu mēneša laikā no dienas, kad rīkojums (lēmums) par darbības apturēšanu paziņots uzņēmumam. Iesniegumu par rīkojuma (lēmuma) apstrīdēšanu izskata piecu dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Apstrīdēšana neaptur rīkojuma (lēmuma) darbību.

Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus “piecu dienu laikā no tā saņemšanas dienas” ar vārdiem “piecu dienu laikā (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas), termiņu skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas”.

 

 

 

3. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus “piecu dienu laikā no tā saņemšanas dienas” ar vārdiem “piecu dienu laikā (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas), termiņu skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas”.

Šā likuma 10.pantā minēto amatpersonu rīkojumus (lēmumus) un šā likuma 1.pantā minētos Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumus Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā par rīkojuma (lēmuma) atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu neaptur tā darbību.

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi
(2003.gada 12.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 16.07.2003)

1. Ja Ministru kabinets līdz Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās dienai nav pieņēmis lēmumu par šā likuma 10.pantā minētās amatpersonas rīkojuma (lēmuma) apturēšanu, administratīvās lietas materiāli nosūtāmi tiesai pēc Administratīvā procesa likumā noteiktās piekritības, par to rakstveidā informējot iesniedzēju un citus administratīvā procesa dalībniekus, ja tie tika aicināti izteikt savu viedokli. Šajā gadījumā persona, kas apstrīdējusi šā likuma 10.pantā minētās amatpersonas rīkojumu (lēmumu), ir atbrīvota no valsts nodevas (Administratīvā procesa likuma 124.panta pirmā daļa) samaksas. 

2. Grozījumi likuma 11.pantā [par rīkojuma (lēmuma) apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību] stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanos.

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī”.

1

Atbildīgā komisija

Izteikt normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

 

atbalstīt

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.