Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republiku........par pavēlniecības kārtību un saistītajiem aspektiem Centra- dienvidu daudznacionālajā divīzijā (MND C-S) Stabilizācijas spēku ietvaros Irākā

Memorands latviešu valodā

Memoranda 1.pielikums latviešu valodā

Memoranda 2.pielikums latviešu valodā

Memoranda 3.pielikums latviešu valodā

Memorands angļu valodā

Memoranda 1.pielikums angļu valodā

Memoranda 2.pielikums angļu valodā

Memoranda 3.pielikums angļu valodā

Anotācija

 

Likumprojekts

 

Par Saprašanās memorandu starp Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Dominikānas Republikas Bruņoto spēku sekretāru, Filipīnu Nacionālās aizsardzības departamentu, Hondurasas Republikas aizsardzības sekretāru, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kazahstānas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republiku, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Mongolijas Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Nikaragvas Republikas Aizsardzības ministriju, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministriju, Salvadoras Republikas Aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Taizemes Karalistes Aizsardzības ministriju, Ukrainas Aizsardzības ministriju un Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru par pavēlniecības kārtību un saistītiem aspektiem Centra–dienvidu daudznacionālajā divīzijā (MND C–S) Stabilizācijas spēku ietvaros Irākā

 

1.pants. No Latvijas Republikas puses 2003.gada 28.augustā Varšavā parakstītais Saprašanās memorands starp Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Dominikānas Republikas Bruņoto spēku sekretāru, Filipīnu Nacionālās aizsardzības departamentu, Hondurasas Republikas aizsardzības sekretāru, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kazahstānas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republiku, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Mongolijas Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Nikaragvas Republikas Aizsardzības ministriju, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministriju, Salvadoras Republikas Aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Taizemes Karalistes Aizsardzības ministriju, Ukrainas Aizsardzības ministriju un Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru par pavēlniecības kārtību un saistītiem aspektiem Centra–dienvidu daudznacionālajā divīzijā (MND C–S) Stabilizācijas spēku ietvaros Irākā (turpmāk – Memorands) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Memorandā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.

 

3.pants. Memorands stājas spēkā tā 24.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Memorands angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

A.Slakteris

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

SAPRAŠANĀS MEMORANDS

 

STARP

BULGĀRIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, DĀNIJAS KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, DOMINIKĀNAS REPUBLIKAS BRUŅOTO SPĒKU SEKRETĀRU, FILIPĪNU NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS DEPARTAMENTU, HONDURASAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS SEKRETĀRU, UNGĀRIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, KAZAHSTĀNAS  REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS  MINISTRIJU, LATVIJAS REPUBLIKU, LIETUVAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, MONGOLIJAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, NĪDERLANDES KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRU, NIKARAGVAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, NORVĒĢIJAS KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, RUMĀNIJAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, SALVADORAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, SLOVĀKIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, SPĀNIJAS KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, TAIZEMES KARALISTES AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU, UKRAINAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJU

 

 

UN

 

POLIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRU

 

PAR

 

PAVĒLNIECĪBAS KĀRTĪBU  UN SAISTĪTIEM ASPEKTIEM CENTRA- DIENVIDU DAUDZNACIONĀLAJĀ DIVĪZIJĀ (MND C-S)  STABILIZĀCIJAS SPĒKU IETVAROS  IRĀKĀ


PIRMAIS PANTS – IEVADS

 

Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrija, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrija, Dominikānas Republikas bruņoto spēku sekretārs, Filipīnu Nacionālās aizsardzības departaments, Hondurasas Republikas aizsardzības sekretārs, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrija, Kazahstānas Republikas Aizsardzības ministrija, Latvijas Republika, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrija, Mongolijas Aizsardzības ministrija, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministrs, Nikaragvas Republikas Aizsardzības ministrija, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrija, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrija, Salvadoras Republikas Aizsardzības ministrija, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrija, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrija, Taizemes Karalistes Aizsardzības ministrija, Ukrainas Aizsardzības ministrija un Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministrs, kopīgi turpmāk saukti - " Dalībnieki",

 

 

Ņemot vērā ANO Drošības Padomes 2003. gada 22. maija rezolūciju (UNSCR) Nr. 1483, 1949. gada Ženēvas Konvenciju un 1907. gada Hāgas noteikumus;

 

Novērtējot to, ka Irākā ir jāsaglabā drošība, lai Irākas Pagaidu valdība un ieguldījumu sniedzošo valstu personāls varētu darboties drošā vidē;

 

Ņemot vērā Polijas Republikas valdības nodomu uzņemties Centra-dienvidu daudznacionālās divīzijas Irākā (MND C-S) vadošās valsts statusu jau divīzijas izveides laikā;

 

Vēloties noteikt kārtību, kādā valstis savstarpēji sadala ar MND (C-S) saistītos izdevumus un pienākumus,

 

Ņemot vērā to, ka MND (C-S) piešķirtajiem dalībvalstu spēkiem ir vajadzīgs apgādes atbalsts, nodrošinājums un pakalpojumi un ņemot vērā to, ka, lai gan Spānijas Karaliste ir izteikusi vēlmi piešķirt spēkus MND (C-S), Spānijas vienības nesaņems bezmaksas atbalstu un citu ar apgādi saistītu palīdzību;

 

Atzīstot pastāvošos saprašanās memorandus, Tehniskās vienošanās (TV) un starp tiem notikušo apmaiņu ar vēstulēm,

 

Ir panākuši zemāk norādīto vienošanos:

 

 

OTRAIS PANTS - DEFINĪCIJAS

 

2.1. Definīcijas:

 

a.     Administrācija nozīmē Amerikas Savienotās Valstis un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, kā definēts 2003. gada 22. maija ANO Rezolūcijā UNSCR Nr. 1483.

b.     Civilais kontingents nozīmē civilo personālu, kas pavada Dalībnieku spēkus un kas ir nodarbināts šī Dalībnieka bruņotajos spēkos vai tā nacionālo kontingentu komponentos (šī definīcija neietver kontrahentus).

c.      MND(C-S) komandieris nozīmē MND (C-S) stabilizācijas spēku komandieri, ko iecēlusi Polijas Republika un kas ir pilnvarots veikt MND (C-S) uzdevumu.

d.     Koordinēšanas pilnvaras ir komandierim vai kādam citam piešķirtas pilnvaras koordinēt noteiktas funkcijas vai pasākumus, kuros iesaistīti divu vai vairāku valstu vai pavēlniecību, spēku veidu spēki, vai divi spēki no viena un tā paša ieroču veida. Persona ar šīm pilnvarām ir pilnvarota pieprasīt iesaistīto iestāžu vai to pārstāvju konsultēšanos, taču šai personai nav pilnvaru panākt vienošanos. Ja starp iesaistītajam iestādēm rodas nesaskaņas, šai personai jācenšas panākt vienošanos sarunu ceļā. Ja tas neizdodas, šis jautājums jāpāradresē attiecīgai iestādei.

e.     CPA nozīmē koalīcijas pagaidu valdību – augstāko administratīvo iestādi Irākā, ko nodibinājusi Administrācija.

f.       DoD nozīmē Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu.

g.     Finanšu grupa (FG) nozīmē grupu, kas ir atbildīga par daudznacionālo finanšu jautājumu risināšanu, un kurā ietilpst nacionālo kontingentu komandieri / vecākie valstu pārstāvji vai viņu iecelti pārstāvji.

h.     MND(C-S) nozīmē daudznacionālu militāro vienību, kas SFIR sastāvā darbojas Irākā operāciju zonā, kura definēta šī Saprašanās memoranda A pielikumā ietvertajā misijas paziņojumā.

i.       Daudznacionāli dalītās izmaksas nozīmē finanšu grupas (FG) apstiprinātas izmaksas, kas saistītas ar MND (C-S) štāba, citu MND (C-S) štāba daudznacionālo nodaļu vai vienību un citu MND (C-S) aspektu uzturēšanu un darbību, kas nav jāsedz vienam konkrētam Dalībniekam.

j.       Nacionālais kontingents nozīmē personālu, ko Dalībnieks piešķīrusi MND (C-S). Termins ietver arī civilo kontingentu.

k.     Nacionālā kontingenta komandieris nozīmē personu, ko Dalībvalsts iecēlusi par sava nacionālā kontingenta komandieri.

l.       Nacionālā atbalsta apakšvienība (NSE) nozīmē personālu, ko Dalībvalsts  izvērsis, lai tas sniegtu atbalstu nacionālajam kontingentam.

m.  Operatīvā vadība ir komandierim deleģētās pilnvaras vadīt piešķirtos spēkus, lai viņš varētu veikt konkrētus, speciālus uzdevumus, kuru izpilde no funkcionālā, laika un norises vietas viedokļa parasti ir ierobežota; komandieris ir arī pilnvarots izvietot attiecīgās vienības, saglabāt vai deleģēt taktiskās kontroles funkcijas pār šīm vienībām. Šīs pilnvaras neparedz tiesības dot atsevišķus uzdevumus minēto vienību apakšvienībām. Šīs pilnvaras neietver arī tiesības veikt administratīvo vai apgādes kontroli.

n.     Dalībnieks nozīmē valsti, kas sākotnēji parakstījusi šo Saprašanās memorandu, vai arī valstis, kas var pievienoties MND (C-S) vēlāk, parakstot pievienošanās paziņojumu vai nodoma paziņojumu.

o.     Ostas atbrīvošana nozīmē ekipējuma un personāla pārvietošanu no SPOD vai APOD uz NSE vietām vai citu loģistikas vietu.

p.     Izcelšanas osta (SPOD) un izcelšanas lidosta (APOD) ir vietas, no kurām nokļūst operāciju zonā.

q.     Vecākais valsts pārstāvis (SNR) nozīmē valsts ieceltu vecāko nacionālā kontingenta amatpersonu.

r.      SFIR nozīmē stabilizācijas spēkus Irākā. Tajos ietilpst militārais personālsastāvs, kā arī tā lidaparāti transporta līdzekļi, krājumi, ekipējums, sakaru līdzekļi, munīcija, ieroči un nodrošinājums, kā arī šo spēku civilais komponents, jūras, sauszemes un gaisa transporta līdzekļi un to atbalsta dienesti.

s.      Stratēģiskie un taktiskie sakaru ceļi (LOC) nozīmē gaisa un sauszemes dislokācijas un krājumu papildināšanas maršrutus. Ar terminu ‘stratēģiskie sakaru ceļi’ apzīmē plūsmu no valstu bāzu atrašanās vietas uz izcelšanas ostām un izcelšanas lidostām. Ar terminu ‘taktiskie sakaru ceļi’ apzīmē plūsmu no izcelšanas ostām un izcelšanas lidostām pa operāciju zonu uz vietām, kur norisinās taktiskās operācijas.

t.       Taktiskā vadība ir detalizēta un parasti vietēja mēroga uzdevumu vai apakšuzdevumu izpildei vajadzīgās pārvietošanās un manevru vadība.

u.     Trešā puse nozīmē jebkuru personu vai organizāciju, kas nav parakstījusi šo Saprašanās memorandu.

v.     Vienības piešķirošā valsts nozīmē Dalībnieku, kas ieguldījis savas vienības MND (C-S).

 

 

TREŠAIS PANTS – MĒRĶIS UN DARBĪBAS JOMA

 

3.1        Šī Saprašanās memoranda mērķis ir izveidot kārtību, kādā Dalībnieks pilda uzdevumu un izveido MND (C-S), kā arī noteikt vajadzīgos pienākumus un izklāstīt pamatprincipus un kārtību.

3.2        Pastāvošie divpusējie saprašanās memorandi, Tehniskās vienošanās un apmaiņa ar vēstulēm paliek spēkā un var tikt izmantota šī Saprašanās memoranda mērķu paplašināšanai. Lai paplašinātu šī Saprašanās memoranda mērķus, Dalībnieki var slēgt divpusējus Saprašanās memorandus un Tehniskās vienošanās, kā arī apmainīties ar vēstulēm.

3.3        Šis Saprašanās memorands atbilst valstu likumiem un starptautiskajām tiesībām, un tam nav nodoms būt pretrunā ar Dalībnieku  noslēgtajiem divpusējiem vai daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem. Pretrunu gadījumā, Dalībnieki par tām viens otru  informē,  un  priekšroka dodama valstu likumiem, starptautiskajām tiesībām vai noslēgtajiem līgumiem.

 

 

CETURTAIS PANTS–  MANDĀTS

 

4.1        Saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju Nr.. 1483 SFIR MND (C-S) mandāts paredz palīdzēt Administrācijai uzturēt stabilitāti un drošību Irākā, piešķirot personālu, aprīkojumu un citus resursus, kas darbojas un tiek izmantoti MND vienotā vadībā saskaņā ar 5. pantā izklāstīto kārtību. MND (C-S) uzdevumi ir izklāstīti šī Saprašanās memoranda A pielikumā ietvertajā misijas paziņojumā.

4.2        MND (C-S) locekļi veic savus pienākumus godīgi un objektīvi, atturoties no jebkādas pretrunā ar viņu pienākumiem, kas pēc būtības ir neatkarīgi, esošas rīcības. Tas neskar SFIR tiesības uz pašaizsardzību, paplašināto pašaizsardzību, kā arī spēku aizsardzību un misijas nostiprināšanu.

 

 

PIEKTAIS PANTS – MND (C-S) VADĪBA UN KONTROLE

 

5.1        MND (C-S) komandiera amatu ieņem Polijas Republikas pārstāvis. Polijas Republika koordinēs MND (C-S) struktūras ieviešanu un būs atbildīga par to, lai Dalībnieki vienmēr būtu informēti par struktūras ieviešanas gaitu.

5.2        Nacionālo kontingentu locekļi ar sava komandiera vai vecākā valsts pārstāvju starpniecību būs pilnā sava Dalībnieka pakļautībā. Visu MND (C-S) piešķirto nacionālo kontingentu operatīvā kontrole tiek uzticēta augstākajam komandierim.

5.3        Dalībnieki ir atbildīgi par plānošanu un izpildi saistībā ar savu spēkus pārvietošanos un pastiprinājuma nogādi no savām bāzēm uz izcelšanas ostām pa stratēģiskajiem sakaru ceļiem. Šo pienākumu var deleģēt citām iestādēm, kas rīkojas Dalībnieku vārdā. Ja vien nav nolemts savādāk, sagaidīšanas, izvietošanas un pārvietošanas uz priekšu (RSOM) operācijas, tostarp ostu atbrīvošanu veic saskaņā ar pastāvošajām operāciju standarta procedūrām. Visu stratēģisko un taktisko sakaru ceļu elementu taktiskās vadības funkcijas piešķir attiecīgajam pārstāvim no operāciju zonas līmeņa pārvietošanās vadības organizācijas (CJTF-7).

5.4        MND(C-S) komandieris ir pilnvarots koordinēt nacionālo atbalsta apakšvienību apgādes resursus, lai izpildītu operatīvās prasības un izvairītos no strīdiem par ierobežota daudzuma infrastruktūras un līdzekļu izmantošanu. Šādos apstākļos var piemērot vienpadsmitajā pantā izklāstītos noteikumus. Apgādes resursus, ko veido viss vai daļa no Dalībnieku ieguldījuma MND (C-S), kontrolē saskaņā ar 5. panta 2. punktu.

5.5        Spēku pilnvaru nodošana (TOA) MND(C-S) komandierim saskaņā ar iepriekš izklāstīto spēku statusu notiek tad, kad nacionālo kontingentu komandieri ir izsludinājuši pilnu operatīvo jaudu. Dalībnieki apstiprina savu spēku vadības statusu, paziņojot MND (C-S) komanierim par pilnvaru nodošanu.

5.6        Nacionālo kontingentu komandieri/valstu vecākie pārstāvji ir atbildīgi par kārtības un disciplīnas uzturēšanu viņu pakļautībā esošajos nacionālajos kontingentos.

5.7        MND(C-S) komandieris var pieprasīt, lai tiktu atsaukts jebkurš MND (C-S) ieguldītais personāls. Nacionālo kontingentu komandieri/valstu vecākie pārstāvji pārskata jebkuras šādas prasības un cenšas tās ievērot, ja vien to pieļauj viņu valsts likumi.

5.8        MND(C-S) komandieris ir atbildīgs par koordināciju ar CPA MND (C-S) atbildības zonā. Pēc konsultācijām ar attiecīgajiem  Dalībniekiem, brigāžu komandieri izvirza pārstāvjus savas brigādes atbildības zonas militārajai kontaktpersonai ar CPA, informējot par to MND (C-S) komandieri. Šie pārstāvji piedalās arī Kopīgās koordinācijas padomes sanāksmēs.

5.9        MND (C-S) oficiālā darba un vadības valoda līdz pat bataljona līmenim ir angļu valoda; izņēmums ir 1. kaujas grupa.

 

 

SESTAIS PANTS  – KOPĪGĀ KOORDINĀCIJAS PADOME

 

6.1        Kopīgā koordinācijas padome (JCB) pulcējas regulāri. Kopīgā koordinācijas padome sastāv no ieceltiem vietējiem Irākas pārstāvjiem (viņus ieceļ CPA/MNC (C-S) komandieris) un MND (C-S) pārstāvjiem. Kopīgās koordinācijas padomes uzdevums ir apspriest jautājumus, kas ir vai kļūs aktuāli, un izšķirt jebkurus strīdus, kas var rasties. Arī CPA (C-S) var iecelt pārstāvi, kas piedalās Kopīgās koordinācijas padomes sanāksmēs.

 

 

SEPTĪTĀ DAĻA - IEGULDĪJUMS

 

7.1        Dalībnieki  katrs atsevišķi vai vairāki  kopā iegulda MND (C-S) militāros spēkus un potenciālu, tostarp vajadzīgo civilo komponentu, kas precizēts MND (C-S) vajadzību paziņojumā (SOR). Par jebkurām plānotajām izmaiņām Dalībnieku ieguldījumā pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienas pirms plānotajām izmaiņām, paziņo vadošajai valstij.

7.2        Katrs Dalībnieks ir atbildīgs par apgādes atbalsta organizēšanu savam nacionālajam kontingentam. Dalībnieks var slēgt atsevišķus divpusējus līgumus ar citiem Dalībniekiem, lai šādu apgādes atbalstu nodrošinātu.

7.3        Visiem nacionālo kontingentu locekļiem pirms izvēršanas ir jābūt medicīniski un stomatoloģiski piemērotiem un saņēmušiem visas nepieciešamās vakcīnas.

 

 

ASTOTAIS PANTS – FINANSES

 

8.1        Ja vien nav panākta cita vienošanās, katrs Dalībnieks ir atbildīgs par sava ieguldījuma un dalības MND (C-S), kā arī izstāšanās no tā, finansēšanu.

Katrs  Dalībnieks ir atbildīgs par šādu izdevumu segšanu:

a.     algām un pabalstiem savu spēku, tostarp civilā kontingenta locekļiem,

b.     visām izmaksām, tostarp tām, kas saistītas ar izmitināšanu, ceļa izdevumiem, un citām izmaksām, kas saistītas ar spēku, tostarp civilā kontingenta ārpus MND (C-S) štāba veiktajiem pasākumiem, un

c.      visām izmaksām, kas saistītas spēku, tostarp civilā kontingenta izvēršanu un pārdislokāciju uz operāciju zonu un no tās.

8.2        Pastāv iespēja saņemt kompensāciju par ceļa izdevumiem, kas Dalībniekiem radušies pirms izvēršanas posmā. Kompensāciju kārtība ir izklāstīta B pielikumā.

8.3        Sākotnēji militārās vienības un daudzfunkcionālos spēkus, ko kopā veido divi vai vairāk Dalībnieku, finansē tas Dalībnieks, kurš vada šo militāro vienību un spēkus. Tad šīs izmaksas  tiek daudznacionāli  izrakstīti rēķini, ievērojot B pielikumā izklāstītās proporcijas.

8.4        Lai risinātu daudznacionālos finanšu jautājumus, izveido finanšu grupu (FG), kurā ietilpst nacionālo kontingentu komandieri / vecākie valstu pārstāvji vai viņu iecelti pārstāvji. Izmaksas, kas radušās sakarā ar šī Saprašanās memoranda ieviešanu, un ko finanšu grupa atzinusi par daudznacionālajām dalītajām izmaksām, sadala starp Dalībniekiem, atbilstoši B pielikumā izklāstītajām proporcijām. Finanšu grupas lēmumi tiek pieņemti  vienprātīgi.

8.5        Daudznacionāli dalītās izmaksas kontrolē finanšu grupa, kuras pilnvarās un atbildībā ietilpst:

a.     noteikt, vai konkrētās izmaksas uzskatāmas par daudznacionāli dalītajām izmaksām,

b.     noteikt, pēc kādas formulas šīs izmaksas sadalāmas valstu starpā,

c.      nodrošināt visu daudznacionāli dalīto izmaksu analīzi valstīs, iekļaujot tajā arī daudznacionāli dalītās izmaksas, kas saistītas ar MND (C-S) štāba atbalstu,

d.     apstiprināt visu daudznacionāli dalīto izmaksu aprēķinus,

e.     saņemt valstu apstiprinājumu ierosinātajām izmaksām,

f.       kontrolēt visas daudznacionāli dalītās izmaksas.

8.6        Finanšu grupas apstiprinātās daudznacionālās izmaksas sadala starp Dalībniekiem proporcionāli personālsastāva lielumam, kuru Dalībnieks ieguldījis  daudznacionālajā vienībā (sk. B pielikumu).

8.7        Par daudznacionāli dalītajām izmaksām, ko sākumā sedzis viens Dalībnieks, šis Dalībnieks ar regulāriem, finanšu grupas noteiktiem intervāliem sastāda rēķinus.

8.8        Neskarot 21. pantā izklāstītos neteikumus, jebkuru Dalībnieku strīdu, kas skar finanses, iesniedz izšķiršanai finanšu grupā.

8.9        Vadošā valsts nodrošinās finanšu kontroliera biroju MND (C-S) štābā, kura uzdevums būs atbalstīt finanšu grupu un štāba vārdā risināt visus ar daudznacionāli dalītajām izmaksām saistītos administratīvos jautājumus. Dalībnieki var ieguldīt  personālu, kas darbosies šajā birojā.

8.10   Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas Revīzijas departaments ir atbildīgs par ikgadējo daudznacionāli dalīto izmaksu revīziju, kā arī šo izmaksu revīziju pēc MND (C-S) uzdevuma izpildes. Revīzijas ziņojumu iesniedz MND (C-S) komandierim un Dalībvalstīm. Valstu revīzijas iestādēm ir tiesības pieprasīt jebkuru informāciju un izskatīt jebkurus dokumentus, kas vajadzīgi, lai tās varētu revidēt savu valstu ieguldījumus un informēt savu valstu valdības un parlamentus. Šādus pieprasījumus iesniedz MND (C-S) komandierim.

8.11   MND (C-S) finanšu komandieris nodrošinās informāciju par finanšu pārvaldību un sniegs finanšu grupas pieprasīto atbalstu.

8.12   Visi ar šī Saprašanās memoranda izpildi saistītie darījumi tiek nokārtoti 90 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu. Valūtu vai valūtas, kurās veic visus ar MND (C-S) saistītos darījumus un finanšu operācijas, nosaka finanšu kontrolieris un apstiprina finanšu grupa. Sastādot rēķinus, valūtu konvertē pēc vidējā kursa jeb Polijas Nacionālās bankas standarta valūtas maiņas kursa mēneša sākumā. Vidējo kursu pārskata reizi mēnesī. Finanšu kontrolieris atjaunina standarta kursu un paziņo par to visiem, uz kuriem tas attiecas.

8.13   Visu Dalībnieku resursi paliek šo Dalībnieku īpašumā. Ja vien divi vai vairāk Dalībnieku nepiekrīt kopīgai līdzekļu iegādei, kopīpašums kā tāds nepastāv. Jebkurus līdzekļus vai īpašumu, ko Dalībnieki kopīgi iegādājušies sakarā ar šo Saprašanās memorandu, vēlāk sadala saskaņā ar attiecīgo Dalībnieku vienošanos.

8.14   Dalībnieki nodrošina MND (C-S) komandieri ar valstu kontaktpersonām, ar kurām risināt finansiālus jautājumus.

 

 

DEVĪTAIS PANTS  – ŠTĀBA KOMPLEKTĒŠANA

 

9.1        Sākumā MND (C-S) štāba komplektēšana balstās uz MND (C-S) komandiera izveidoto organizācijas shēmu. Lai uzlabotu sadarbību, Dalībnieki tiek aicināti iecelt savus pārstāvjus dažādās daudznacionālā štāba nodaļās.

9.2        Par pienācīgi kvalificēta un apmācīta personāla norīkošanu darbam daudznacionālajās nodaļās ir atbildīgi Dalībnieki, kuriem piešķirti attiecīgie amati.

 

 

DESMITAIS PANTS  – ŠTĀBA ATBALSTS

 

10.1   Atbalstu štābam un citiem Bābelē dzīvojošajiem nodrošinās vadošā valsts. Atbalsta prasības tiks precizētas atsevišķos līgumos.

 

 

VIENPADSMITAIS PANTS – APGĀDES ATBALSTS

 

11.1   Par MND (C-S) sastāvā esošo karavīru ieguldījumu devušo valstu vienību apgādes atbalstu būs atbildīgas attiecīgās valstis.

11.2   Atsevišķos divpusējos vai daudzpusējos līgumos Dalībvalstis var vienoties par savstarpēja apgādes atbalsta nodrošināšanu.

11.3   Ja vien nav noslēgti citi divpusēji līgumi, karavīru ieguldījumu devušo valstu  vienības tiek izvērstas ar savu frontes līnijas apgādes atbalstu.

11.4   Nacionālie kontingenti, ko karavīru ieguldījumu devušās valstis izvērš MND (C-S) sastāvā, paši būs atbildīgi par šādu nodrošinājumu:

      I kategorija (pārtika un ūdens) – krājumi vismaz 5 dienām;

      II kategorija (apģērbs un ekipējums) – saskaņā ar valstu standartiem;

      III kategorija (degviela tvertnēs) – krājumi 15 dienām;

      III kategorija (eļļa un smērvielas) – krājumi 30 dienām;

      V kategorija (munīcija) – saskaņā ar valsti standartiem;

      VI kategorija (personiskie piederumi) – saskaņā ar valstu standartiem;

      VIII kategorija (medicīniskie materiāli) – krājumi 30 dienām;

      IX kategorija (rezerves daļas) – krājumi 30 dienām.

11.5   Aprīkojuma un ekipējuma uzturēšana un atgūšana ir katras valsts pienākums.

11.6   Polijas Republika uzņemsies pienākumu koordinēt apgādes atbalstu MND (C-S), tostarp vienību piešķirošo valstu apakšvienības, kas sāks darbu, tiklīdz būs panākta pilna MND (C-S) operatīvā jauda. Pilnas operatīvās jaudas stāvokli nosaka Amerikas Savienoto Valstu Centrālās vadības komandieris.

11.7       Tiklīdz uzskata, ka MND (C-S) ir pilna operatīvā jauda, karavīru ieguldījumu devušās valstis  iesniedz savas apgādes prasības MND (C-S) štābam. Polijas Republika pieprasa īpašu apgādes atbalstu, nodrošinājumu un pakalpojumus, kas būs vajadzīgi visam MND(C-S), iesniedzot rīkojumus saskaņā ar Iepirkumu un savstarpējās apkalpošanas līguma kārtību .

11.8       Saskaņā ar Tehnisko vienošanos, kas noslēgts starp Polijas Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, Polijas Republika apņemas nodrošināt vajadzīgo operatīvo un finansiālo atbalstu un nodrošināt vai nomāt noteiktu aprīkojumu vai ekipējumu.

11.9       Amerikas Savienotās Valstis saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu  Centrālās vadības  operatīvajām prasībām un iespējām nodrošina transportu, ar ko izvērst  un pārdislocēs karavīru ieguldījumu devušo papildu personālu un aprīkojumu. Amerikas Savienotās Valstis rūpējas par gaisa transporta nodrošināšanu, lai būtu iespējama MND (C-S) personālsastāva rotācija, apgādes krājumu piegāde no MND (C-S) karavīru ieguldījumu devušo valstu apakšvienībām, aeromedicīniskā evakuācija uz Vāciju, kā arī atbalsts saņemot spēkus, izvietojot tos, tiem virzoties uz priekšu un integrējoties operāciju zonā.

11.10  Amerikas Savienotās Valstis nodrošina MND(C-S) ar šādiem koplietošanas materiāliem:

–       I kategorija (pārtika un ūdens),

      III kategorija (degviela tvertnēs),

      IV kategorija (celtniecības materiāli),

      V kategorija  (sprāgstvielas),

      VIII kategorija (medicīniskie materiāli).

11.11  1.10.punktā minētos krājumus un pakalpojumus pieprasa un koordinē MND (C-S) ar MNLC starpniecību saskaņā ar starp Polijas Aizsardzības ministriju un ASV Aizsardzības departamentu noslēgtā iepirkumu un savstarpējās apkalpošanas līguma noteikumiem. Vienībām, ko Dalībvalstis piešķīrušas MND (C-S), izņemot Spānijas vienības, pieprasītais nodrošinājums un pakalpojumi tiek nodrošināti bez maksas.

11.12  MND (C-S) apgādes vienības vai civilie darbuzņēmēji nodrošinājumu nogādā tieši kaujas grupai (līdz bataljona līmenim). Nodrošinājuma sadali kaujas grupā veic šīs grupas vadošā valsts.

11.13  Lai novērstu konkurenci attiecībā uz lokāli pieejamiem resursiem, kuru daudzums ir ierobežots, visus MND (C-S) vārdā slēgtos līgumus slēdz ar MNLC starpniecību un saskaņo ar CJTF-7. MNLC sadala tos svarīgos resursus, uz kuriem attiecas šis punkts, un papildina to sarakstu.

11.14  Vienības piešķirošajām valstīm savā kontingentā, ko tās piešķir daudznacionālajam apgādes centram (MNLC) ir jāiekļauj divi sadarbības virsnieki, kas ir atbildīgi par materiāliem un apmācību, kā arī apgādi/ līgumu slēgšanu.

11.15   Amerikas Savienotās Valstis nodrošina MND (C-S) ar jaunākajiem ģeogrāfiskajiem materiāliem un datiem vajadzīgajā apjomā, kā arī meteoroloģiskajiem datiem par centrālo dienvidu sektoru un, vajadzības gadījumā, citiem Irākas apgabaliem. Konsolidētus MND (C-S) štāba ģeogrāfisko materiālu un datu pieprasījumus iesniedz CJTF-7. MND (C-S) tiks piešķirtas tiesības pavairot (kopēt) saņemtos materiālus un datus tikai MND (C-S) vajadzībām. MND (C-S) ir atļauts izplatīt Amerikas Savienoto Valstu sagatavotos ģeogrāfiskos materiālus un datus citu Dalībvalstu personālam, ievērojot Amerikas Savienoto Valstu noteiktos izplatīšanas ierobežojumus. MND (C-S) meteoroloģiskajiem dienestiem ir nodrošināta nepārtraukta pieeja jaunākajām Amerikas Savienoto Valstu meteoroloģiskajām datu bāzēm ar sakaru iekārtām vai citiem līdzekļiem.

 

 

DIVPADSMITAIS PANTS – JURISDIKCIJA

 

12.1        Koalīcijas, ārvalstu sadarbības misiju un to personāla (gan militārā, gan civilā personāla) un viņu darbuzņēmēju statuss ir noteikts Koalīcijas pagaidu valdības 2003. gada 26. jūnija rīkojumā Nr. 17, tā kopija ir iekļauta C pielikumā. Saskaņā ar šo rīkojumu izvēršanas laikā Irākā SFIR MND (C-S) locekļi un viņu atbalsta personāls, īpašums, līdzekļi un resursi ir atbrīvoti no Irākas jurisdikcijas. Uz visiem SFIR MND(C-S) locekļiem attiecas prasība ievērot Irākā spēkā esošos likumus un Administrācijas vai CPA izdotos rīkojumus, noteikumus, memorandus un publiskos paziņojumus.

12.2   SFIR MND(C-S) locekļi paliek tikai savu valstu jurisdikcijā. Uz viņiem neattiecas vietējā kriminālā, civilā un administratīvā jurisdikcija, un viņus drīkst arestēt vai aizturēt tikai viņu valstu pārstāvji vai personas, kas rīkojas viņu valstu vārdā. Dalībnieki informē MND(C-S) komandieri par jebkādu šādu gadījumu un jurisdikcijas rezultātiem.

 

 

TRĪSPADSMITAIS PANTS – FORMAS TĒRPI, EMBLĒMAS UN KAROGI

 

13.1. Pildot savus dienesta pienākumus, MND (C-S) militārpersonas parasti valkā savu valstu formas tērpus kopā ar viņu valstu pavēlēs noteiktām atšķirības zīmēm. MND(C-S) komandieris vajadzības gadījumā var atļaut valkāt civilās drēbes.

 

13.2. Konsultējoties ar citiem Dalībniekiem, vadošā valsts izveido MND(C-S) emblēmas un medaļu, kas kalpos par oficiālo divīzijas simbolu.

 

 

ČETRPADSMITAIS PANTS – IESAISTĪŠANĀS NOTEIKUMI (ROE)/ IEROČU UN MUNĪCIJAS NĒSĀŠANA

 

14.1   Lai izpildītu MND (C-S) uzdevumu, ja to ir atļāvis MND (C-S) komandieris, MND(C-S) locekļu rīcībā Irākā drīkst atrasties un viņi drīkst nēsāt ieročus un munīciju.

14.2   MND(C-S) iesaistīšanās noteikumi ietilpst MND(C-S) operāciju pavēlē. Galvenais aspekts, pēc kura nosaka, ko pieļauj Spēka pielietošanas noteikumu raksturojums, nav MND (C-S) uzdevums, bet gan spēku aizsardzība. Dalībnieks var paust savu nodomu uz saviem spēkiem attiecināt savādāku pieļaujamības pakāpi, dodot norādījumus vai sniedzot paskaidrojumus savu nacionālo kontingentu komandieriem/vecākajiem valstu pārstāvjiem ar noteikumu, ka:

a.      Sākotnējās atšķirības paziņo MND(C-S) komandierim pirms pilnvaru nodošanas. Citas atšķirības paziņo, ja rodas tāda vajadzība.

b.     Nevienas no atšķirībām neparedz augstāku pieļaujamības pakāpi par pieļauto   MND(C-S) Spēka pielietošanas noteikumos.  

 

PIECPADSMITAIS  PANTS – PERSONU AIZTURĒŠANA

 

15.1     Kā norādīts A pielikumā iekļautajā misijas paziņojumā, MND(C-S) komandieris ir vienīgā amatpersona, kas Administrācijas vārdā ir pilnvarota rīkoties saskaņā ar Ženēvas Konvenciju kā instance, kurai operāciju zonā ir tiesības aizturēt personas.

15.2     MND (S-C) komandieris sadarbībā ar Amerikas Savienotajām Valstīm izstrādā detalizētas vadlīnijas par to, kā rīkoties ar tām personām, kas aizturētas saskaņā ar Spēka pielietošanas noteikumiem.

 

 

SEŠPADSMITAIS PANTS   - PRASĪBAS

 

16.1   Ja vien šajā Saprašanās memorandā nav noteikts savādāk, Dalībnieki atsakās no jebkurām prasībām, kas tām var rasties pret citu Dalībnieku sakarā ar šī Dalībnieka nacionālā kontingenta personāla darbību vai bezdarbību, vai saskaņā ar šī Saprašanās memoranda ietvaros dienesta pienākumu pildīšanas rezultātā to nacionālo kontingentu personālam radītiem ievainojumiem (tostarp tādiem, kuru rezultātā iestājusies nāve) un to īpašuma sabojāšanu vai iznīcināšanu.

16.2   Ja prasības gadījumā attiecīgie Dalībnieki kopīgi konstatē, ka bojājums vai zaudējums nodarīts, ievainojums radīts vai nāve iestājusies tikai viena Dalībnieka, tā spēku personāla, pakalpojumu nodrošinātāju vai aģentu nolaidīgas rīcības vai bezdarbības, tīšu pārkāpumu vai bezatbildības dēļ, jebkuras kompensācijas izmaksas sedz šis Dalībnieks viens pats.

16.3   Ja vairāk nekā viens Dalībnieks ir atbildīgs par ievainojumu, nāvi, zaudējumiem vai postījumiem un nav iespējams uzlikt atbildību par ievainojumu, nāvi, zaudējumiem vai postījumiem tikai konkrēti vienam Dalībniekam, prasību izskata un noregulē attiecīgie Dalībnieki. Prasības izskatīšanas un noregulēšanas izmaksas attiecīgo Dalībnieku starpā notiek vienlīdzīgi.

16.4   Trešo pušu prasības, tostarp par īpašuma zaudējumu, bojājumu vai miesas bojājumiem, slimību vai nāvi attiecībā uz jebkādu jaut ājumu, kas radies MND (C-S) personāla vai jebkādas šai divīzijā nodarbinātas personas dēļ, vai saistībā ar šo personālu un šādām personām, neraugoties uz to, vai šīs puses dzīvo Irākā, ja vien šādas prasības nav radušās militāro kaujas operāciju dēļ, risina tas Dalībnieks , kura nacionālā kontingenta personāls, īpašums, pasākumi vai citi objekti saskaņā ar trešo pušu apgalvojumiem ir izraisījuši zaudējumus, ievērojot šī Dalībnieka valsts likumus.

16.5   Trešo pušu prasības sākotnēji pieņem MND(C-S) štābs un tad pārsūta Dalībniekam, kuru uzskata par atbildīgu. Ja vairāk nekā viens Dalībnieks ir atbildīgs par ievainojumu, nāvi, zaudējumiem vai postījumiem un nav iespējams uzlikt atbildību par ievainojumu, nāvi, zaudējumiem vai postījumiem tikai konkrēti vienam Dalībniekam, ar trešo pušu prasību izskatīšanu un noregulēšanu saistītās izmaksas attiecīgo Dalībnieku starpā sadala vienlīdzīgi.

 

 

SEPTIŅPADSMITAIS PANTS - DROŠĪBA

 

17.1   Visu klasificēto informāciju, ko rada vai ar kuru apmainās saskaņā ar šo Saprašanās memorandu, izmanto, pārraida, glabā, apstrādāt un apsargā saskaņā ar Dalībnieku drošības likumiem un noteikumiem.

17.2   Katrs Dalībnieks veic visus likumīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka visa informācija, ko rada vai ar kuru apmainās sakarā ar šo Saprašanās memorandu, ir pasargāta no izpaušanas, ja vien izcelsmes Dalībnieks nav atļāvis to izpaust.

17.3    Katrs Dalībnieks attiecīgi nodrošina, ka:

a.     klasificētās informācijas saņēmēji neizpauž to nevienai trešās puses valdībai, valsts organizācijai vai citai iestādei bez iepriekšējas izcelsmes Dalībnieka atļaujas,

b.     klasificētās informācijas saņēmēji to izmanto tikai šī Saprašanās memorandā paredzētajiem mērķiem,

c.      klasificētās informācijas saņēmēji ievēro visus šīs informācijas izplatīšanas un pieejas ierobežojumus, kas paredzēti šajā Saprašanās memorandā.

17.4   Katrs Dalībnieks ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka, pirms tās personāls sāk pildīt savus pienākumus MND (S-C) štābā, ir veiktas visas operatīvās iestādes izdotajos viņu amatu darba aprakstos noteiktās drošības pārbaudes.

17.5   Katrs Dalībnieks nodrošina, ka klasificētai informācijai var piekļūt tikai tās personas, kurām ir attiecīgās pielaides un kurām tai ir jāpiekļūst, lai varētu piedalīties izvēršanā.

17.6   Dalībnieki veic visus likumīgos pasākumus, lai izmeklētu visus gadījumus, par kuriem ir zināms, vai ir iemesls uzskatīt, ka sakarā ar šo Saprašanās memorandu  nodrošinātā vai radītā klasificētā informācija ir pazaudēta vai izpausta nepiederošām personām. Jebkurš Dalībnieks nekavējoties un pilnībā informēs citus Dalībniekus par šādiem atgadījumiem, izmeklēšanas rezultātiem un pasākumiem, kas veikti, lai šādi gadījumi neatkārtotos.

17.7   Visi Dalībnieki apņemas norīkot personu vai personas, kas apsargās ar šo Saprašanās memorandu saistīto klasificēto informāciju vai materiālus, ikvienā vietā vai telpā, kurā tos izmanto; šīs personas raudzīsies, lai šādai klasificētai informācijai vai materiāliem varētu piekļūt tikai tās personas, kurām piešķirta attiecīga pieeja un kurām tiešām tā ir jāzina.

17.8   Visiem  Dalībniekiem operāciju zonā ir jārīkojas saskaņā ar MND (C-S) štāba izdotām drošības instrukcijas un pavēlēm.

 

 

ASTOŅPADSMITAIS PANTS – SAKARU UN INFORMĀCIJAS SISTĒMAS

 

18.1   MND(C-S) štābs ir  tieši atbildīgs par sakaru un informācijas sistēmu (CIS) organizēšanu un ieviešanu atbildības zonā līdz pat brigādes štāba  līmenim, iekļaujot sakarus starp attiecīgajiem brigādes  štābiem un vienībām, kas ir tieši pakļautas MND (C-S) štābam. Visas CIS norises atbildības zonā saskaņo MND (C-S) štāba CIS vadības centrs (CMC), kas uzņemas atbildību par CIS un CIS ziņošanas sistēmas izveidi un konfigurāciju.

18.2   Atbildības zonā līdz pat brigādes štāba  līmenim Polija nodrošina sakaru grupas ar tādu ekipējumu, kas ir vajadzīgs klasificētas un neklasificētas informācijas apmaiņai. Brigādes štābi atbild par sakaru grupu aizsardzību un apgādes nodrošinājumu šīm grupām.

18.3   Brigādes štābi ir atbildīgi par savu CIS spēju nodrošināšanu līdz pat zemākajiem pavēlniecības līmeņiem. Brigādes štābiem ir jānodrošina pārsūtītie parastie telefona tīkli bataljonu štābiem, t.i., komandierim, sardzes virsniekam, arhivāram un abonentpunktiem, kas ir vienīgās sakaru sistēmas atbildības zonā.

18.4   Bataljonu štābi ir atbildīgi par savu nacionālo CIS spēju nodrošinājumu.

18.5   Vienības ir jāaprīko ar attiecīgiem komerciālo faksu, telefonu un satelītu terminālu komplektiem, lai atbalstītu C-S sektora CIS prasības, tostarp avārijas sakaru prasības.

18.6   Dalībnieki ir atbildīgi par saiknes nodrošināšanu ar savu dzimteni.

18.7   Neoficiālu pasta sūtījumu nogādi uz izcelsmes valsti un no tās veic  Dalībnieki.

18.8   Neoficiālos pasta sūtījumus Dalībnieki vienībām sadala un nogādā ar militāro pastu, kas darbojas atbildības zonā.

18.9   MND (C-S) atbildības zonā par frekvenču sadali ir atbildīgs MND (C-S) štābs. CMC MND(C-S) štābs piešķir atsevišķas frekvences padotajiem spēkiem atbildības zonā.

18.10    Frekvenču pieprasījumus attiecīgā formātā (14 punktu formātā) nosūta MND(C-S) štābam. Visus frekvenču vadības pasākumus saskaņo frekvenču vadītājs, kas strādā CMC MND (C-S) štāba ietvaros.

18.11    Jebkādus citus jautājumus, kas nav aplūkoti šai sadaļā, var risināt ar atsevišķiem divpusējiem nolīgumiem, ja rodas šāda vajadzība.

 

 

 

DEVIŅPADSMITAIS PANTS – MEDICĪNISKIE PASĀKUMI

 

19.1   Par MND (C-S) sastāvā esošo vienības piešķirošo valstu vienību medicīnisko atbalstu atbild konkrētās valstis.

19.2   Vienības piešķīrējas valstis savus nacionālos kontingentus operāciju zonā izvērš kopā ar to medicīniskajām vienībām, kas tām nodrošina pienācīgu medicīnisko atbalstu.

19.3   MND(C-S) komandieris ar medicīniskā dienesta priekšnieka starpniecību koordinē medicīnisko atbalstu viņam pakļautajām vienībām. Izveido profesionālu sadarbību starp MND (C-S) medicīniskā dienesta priekšnieku un CJTF-7 ārstu.

19.4   Medicīnisko izlūkošanu MND(C-S) veic sadarbībā ar Amerikas Savienotajām Valstīm.

19.5   Vienības, ko vienības piešķirošās valstis piešķīrušas MND (C-S) ir atbildīgas par 1. un 2. līmeņa medicīnisko atbalstu. CJTF-7 nodrošinās 3. līmeņa medicīnisko atbalstu, donoru asinis un tamlīdzīgus materiālus, medicīnisko evakuāciju ar helikopteriem un stratēģisko medicīnisko evakuāciju uz Ramstein bāzi Vācijā. Par medicīnisko transportu no Vācijas uz personāla izcelsmes valstīm ir  atbildīgas konkrētās valstis.

19.6   Izcelšanas un dislokācijas operāciju zonā laikā medicīnisko atbalstu nodrošina Amerikas Savienoto Valstu un Lielbritānijas Karalistes vienības.

19.7   Amerikas Savienoto Valstu apgādes vienības nodrošina MND (C-S) ar VIII kategorijas (saskaņā ar ASV klasifikācijas sistēmu) izlietojamiem materiāliem, lai medicīniskā atbalsta krājumu līmenis būtu tāds, kas ļauj sniegt efektīvu un nepārtrauktu medicīnisko atbalstu operāciju zonā, tas ir, tiks nodrošināta medicīniskā aprūpe un medicīnisko materiālu krājumi, tostarp donoru asinis, vakcīnas un antitoksīni. Iepriekš minētos materiālus no noteiktas apgādes vietas MND (C-S) piegādās bez maksas.

19.8   Bīstamo bioloģisko atkritumu savākšanu uzņemsies Amerikas Savienotās Valstis.

19.9   Par īpašu vai speciālu attiecīgās valsts nodrošinājumu būs atbildīgas valstis.

19.10     Atsevišķi vienojoties, iespējams izpildīt prasības pēc papildus medicīniskā atbalsta.

 

 

DIVDESMITAIS PANTS – VALSTU PAZIŅOJUMI

 

 

20.1   Parakstot šo Saprašanās memorandu, Dalībnieki  rakstiski informē Polijas Sauszemes spēku pavēlniecību Varšavā par jebkādiem valstu ierobežojumiem vai atrunām, kas ietekmē viņu dalību kādā no A pielikumā ietvertā misijas paziņojumā paredzētajiem svarīgākajiem uzdevumiem.

20.2   Dalībvalstis rakstiski informē MND(C-S) komandieri par jebkādiem valstu ierobežojumiem vai atrunām, kas attiecas uz Spēka pielietošanas noteikumiem vai viņu nacionālā kontingenta mandātu.

 

 

DIVDESMIT PIRMĀ DAĻA – STRĪDI

 

21.1   Jebkuru strīdu par šī Saprašanās memoranda vai tā pielikumu interpretāciju, vai piemērošanu risina konkrētie  Dalībnieki  pēc iespējas zemākā līmenī, nenododot  to izskatīšanai nevienā valsts vai starptautiskā tribunālā vai trešajai  pusei. 

 

DIVDESMIT OTRAIS PANTS – GROZĪJUMI

 

22.1   Pēc visu Dalībnieku savstarpējas piekrišanas šo Saprašanās memorandu jebkurā laikā var rakstiski grozīt. Grozījumi stājas spēkā pēc paziņojumu vai vēstuļu apmaiņas un tiek numurēti.

 

 

 

 

 

DIVDESMIT TREŠAIS PANTS – DARBĪBAS ILGUMS, PAGARINĀŠANA, IZSTĀŠANĀS UN DARBĪBAS IZBEIGŠANA

 

23.1   Ja vien šo Saprašanās memorandu  neizbeidz  ātrāk saskaņā ar 23. panta 2. vai 3. punktu, tas paliek spēkā līdz MND (C-S) uzdevuma izpildei.

23.2   Šī Saprašanās memoranda darbība tiek, ja tiek ieviestas tādas izmaiņas MND (C-S), par kurām vienojušies MND (C-S) Dalībnieki, un kuras šī Saprašanās memoranda nosacījumus padara par spēkā neesošiem.

23.3   Jebkurā brīdī ar visu Dalībnieku rakstisku piekrišanu šī Saprašanās memoranda  darbību var izbeigt.

23.4   Ja beidzas vai tiek izbeigta šī Saprašanās memoranda  darbība:

 

a.     Astotā panta (finanses), sešpadsmitā panta (prasības) un divdesmitā panta (strīdi) noteikumi paliek spēkā, līdz tiek veikti attiecīgie maksājumi, nokārtotas prasības un izšķirti strīdi, un

b.     Septiņpadsmitā panta (drošība) noteikumi paliek spēkā, līdz visa klasificētā informācija un materiāli tiek atdoti izcelsmes Dalībniekam, iznīcināti saskaņā ar izcelsmes Dalībnieka instrukcijām vai izcelsmes Dalībnieks  ir noņēmis tiem klasifikācijas pakāpi.

23.5   Jebkurš Dalībnieks jebkurā laikā var izstāties no šī Saprašanās memoranda, 30 dienas pirms izstāšanās paziņojot par to visiem pārējiem Dalībniekiem. Ar visu pārējo Dalībnieku piekrišanu paziņošanas termiņu var mainīt.

23.6   Ja kāds Dalībnieks izstājas no šī Saprašanās memoranda, paliek spēkā 23. panta 4 punkta noteikumi par visiem maksājumiem, prasībām un strīdiem, kas attiecas uz šo Dalībnieku, un visu klasificēto informāciju un materiāliem, kas ir šī Dalībnieka rīcībā.

23.7   Piedalīties šajā Saprašanās memorandā var uzaicināt citas valstis, kurām jāiesniedz vadošās valsts Aizsardzības ministrijai pievienošanās paziņojums (ja tā piekrīt visiem šī Saprašanās memoranda noteikumiem) vai nodoma paziņojums (ja tā pievienojas šim Saprašanās memorandam ar atrunām).

23.8   Ja vien iespējams, gatavojot valsts plānus, kas var ietekmēt Dalībnieku spēku izvēršanu MND (C-S), Dalībniekiem jākonsultējas savā starpā.

 

DIVDESMIT CETURTAIS PANTS  – PARAKSTS

 

24.1   Viss iepriekš minētais atspoguļo vienošanos, ko Dalībnieki panākuši šeit iekļauto jautājumu sakarā.

24.2   Sākotnēji šī Saprašanās memoranda noteikumi attiecas uz tiem Dalībniekiem, kas parakstījuši šo Saprašanās memorandu, un stājas spēkā pēc tam, kad to parakstījuši visi Dalībnieki.

24.3   Šis Saprašanās memorands parakstīts angļu valodā vienā eksemplārā. Apstiprinātas kopijas sagatavo un Dalībniekiem izsūta šī Saprašanās memoranda depozitārijs – Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrija.

 

Pielikumi

 

A.                     MND(C-S) Uzdevuma paziņojums

B.   Finanšu procedūras

C.   Koalīcijas, ārvalstu sadarbības misiju un viņu personāla un kontrahentu statuss

 

Polijas Republikas

nacionālās aizsardzības ministra vārdā

Datums:

Vieta:

 

………………………………..

 

Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā,

Datums:

Vieta:

 

………………………………..

Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas vārdā,

Datums:

Vieta:

 

………………………………..

 

Dominikānas Republikas bruņoto spēku sekretāra vārdā,

Datums:

Vieta:

 

 

………………………………..

 

Filipīnu Nacionālās aizsardzības departamenta vārdā,

Datums:

Vieta:

 

………………………………..

 

 

Hondurasas Republikas aizsardzības sekretāra vārdā,

Datums:

Vieta:

 

………………………………..

 

 

Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā,

Datums:

Vieta:

 

 

………………………………..

 

 

 

 

Kazahstānas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā,

Datums:

Vieta:

 

 

………………………………..

 

Latvijas Republikas vārdā,

Datums:

Vieta:

 

 

………………………………..

 

 

Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vārdā,

Datums:

Vieta:

 

 

………………………………..

 

 

Mongolijas Aizsardzības ministrijas vārdā,

Datums:

Vieta:

 

 

………………………………..

 

 

Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra vārdā,

Datums:

Vieta:

 

………………………………..

 

 Nikaragvas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā,

Datums:

Vieta:

 

………………………………..

 

Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas vārdā,

Datums:

Vieta:

 

 

………………………………..

 

Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas vārdā,

Datums:

Vieta:

 

 

………………………………..

 

 

Salvadoras Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā,

Datums:

Vieta:

 

 

………………………………..

 

 

Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas vārdā,

Datums:

Vieta:

 

 

………………………………..

 

 

Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas vārdā,

Datums:

Vieta:

 

………………………………..

 

 

Taizemes Karalistes Aizsardzības ministrijas vārdā,

Datums:

Vieta:

 

………………………………..

 

 

Ukrainas Aizsardzības ministrijas vārdā,

Datums:

Vieta:

 

 

………………………………..

 

 

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretāra p.i

Juridiskā departamenta direktore

Atbildīgā amatpersona par kontroli

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

A.Slakteris

I.Puikevica-Puikevska

S.Araslanova

I.Kalna

S.Zaharova

20.09.2004. 12:31

5045

S.Zaharova; tālr.7335243

Signe.Zaharova@mod.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

MND(C-S) SAPRAŠANĀS MEMORANDA

A PIELIKUMS

 

 

 
STABILIZĀCIJAS SPĒKU  MND(C-S)

MISIJAS PAZIŅOJUMS

 

Ievads

1.     Misija iesaista dalībniekus galveno mērķu sasniegšanas atbalstīšanā. Turpmāk šie mērķi arvien vairāk iesaista sadarbību ar Koalīcijas Pagaidu Administrāciju (CPA) un vietējiem Irākas iedzīvotājiem attiecībā uz vietējo varas institūciju atjaunošanu un izveidošanu.

 

MND C-S Atbildības zona (AOR)

2.     Atbildības zona (AOR) MND(C-S) Stabilizācijas spēkiem Irākā (SFIR) sastāv no pieciem apgabaliem: Babiasl, Karbalas, Vasitas, Al Kadishas, An Najafas. MND (C-S) Atbildības zonas apgabalu karte ir pievienota šī pielikuma 1.Apakšpielikumā. 

 

Galvenie mērķi

3.     SFIR MND(C-S) atbildības zonā īsteno virkni mērķi, lai atbalstītu savu misiju, un tos nosaka atbilstoši mainīgajai situācijai. Galvenie mērķi iekļauj:

a.     Ārējo drošību /Robežas drošību. SFIR MND(C-S) vada. Galveno punktu aizsardzība, ieskaitot sauszemes robežas novērošanu un palīdzību Irākas robežas drošības spēku izveidē un apmācībā.

b.    Iekšējo drošību. SFIR MND(C-S) vada neapdraudētas un drošas vides nodrošināšana, iekļaujot izlūkošanas vadītās operācijas, lai izjauktu draudus no graujošām un apbruņotām grupām.  

c.       Spēku aizsardzību. SFIR MND(C-S) vada. Tas iekļauj attiecīgās operācijas visus aspektus, lai nodrošinātu SFIR drošību un ierobežotam laika periodam, CPA personālam atbildības zonas ietvaros. 

 

d.                 Fiksēto atrašanās vietu drošību. SFIR MND(C-S) vada. Tas iekļauj atbildību par drošības nodrošināšanu kritiskos un nedrošos atbildības zonas punktos.

 

e.                  Infrastruktūras vadīšanu un atbalstu.. CPA vada. SFIR MND(C-S)   oerobežotā laika periodā atbalsta CPA (C-S) centienus nodibināt  uz tiesiskumu balstūtu vietējo valdību, kas nodrošina vienādas tiesības un taisnīgumu visiem Irākas iedzīvotājiem  atbildības zonā, neskatoties uz rasi, reliģiju vai dzimumu.   SFIR MND(C-S) atbalstu to, strādājot vietējā un reģionālā līmenī, lai  izveidotu mehānismu vadīšanai un  civilajai  administrācijai līudz brīdim, kad CPA būs iespēja strādāt ar   vietējiem Irākas cilvēkiem, lai izveidotu pilnu pārvaldi. SFIR MND(C-S) turpina atbalstīt to atbildības zonas ietvaros ar valdības atbalsta grupām  (LGT). SFIR MND(C-S) komandieris  turpina nodrošināt sadarbību ar GST pēc tam, kad CPA pārņem kontroli un strād'cieši kopā ar  CPA (C-S), lai nodrošinātu, ka militārās operācijas ir sinhronas ar Koalīcijas aktivitātēm.  Turpmākais atbalsts var būt nodrošināts uz ierobežotu laika periodu, lai palīdzētu Irākas infrakstruktūras izveidē un uzturēšanā.

f.                   Likumu uzraudzības attīstību. CPA vada. SFIR MND(C-S) nodrošina atbalstu  ierobežotam laika periodam SFIR MND(C-S) turpina palīdzēt Civilās policijas spēku attīstīšanā, ieskaitot kopīgas patruļas vadīšanu, Policijas novērtēšanas grupas izveidi, sūdzību izskatīšanas procedūru izveidi un atbalstu vietējām Irākas tiesām un  tiesu varai likuma un kārtības uzturēšanā.  Pēc veiksmīgas pārejas uz CPA un vietējiem irākiešiem, SFIR MND(C-S) nodrošina sadarbības lomu, lai koordinētu likumu uzraudzības operācijas, apmācību un militāro pārraudzību.

g.                 Kara noziedznieki. CPA vada. SFIR MND(C-S) var būt nepieciešams nodrošināt atbalstu, lai atvieglinātu aizdomās turēto kara noziedznieku aizturēšanu atbildības zonā. 

h.                 Pirmās nepieciešamības dienestu atjaunošanu. CPA vada. SFIR MND(C-S) nodrošina atbalstu ierobežotam laika periodam līdz mirklim, kad civili nolīgtie un Irākas personāls var pārņemt atbildību. SFIR MND(C-S) atbildības zonā ir atbildīgs par CPA atbalstu pirmās nepieciešamības pakalpojumu nodrošināšanā.  

 

i.                    Irākas militāro spēku veidošanu. CPA vada . SFIR MND(C-S) nodrošina simbolisku militāro atbalstu, bet Irākas militāro struktūru vadīšana, apmācība un a ekipēšana  ir CPA funkcija.

4.     Saskaņā ar  ceturto Ženēvas konvenciju  (civiliedzīvotāju konvencija ) vienīgā amatpersona, kurai ir tiesības atbildības zonā darboties kā "aizturētājai varai ", varas iestāžu vārdā  ir   SFIR MND(C-S) komandieris. 

5.     SFIR MND(C-S) komandieris,  pēc nepieciešamības, uztur  atbildības zonā sakarus ar politiskiem, sociāliem un reliģiskiem līderiem, lai nodrošinātu, ka  reliģiskās, etniskās un kultūras izpausmes Irākā    SFIR MND(C-S) dalībnieki ciena atbilstošā veidā.

 

Identifikācija

6.     SFIR MND(C-S) militārais un pusmilitārais personāls valkā formas tērpus un nēsā ieročus, atbilstoši viņu pavēļu pilnvarojumam. Irākiešu Civilās policijas spēki, kad pilda pienākumus, būs redzami atpazīstami pēc formas tērpiem vai citām atšķirības zīmēm un var nēsāt ieročus saskaņā ar CPA noteikumu un pavēļu pilnvarojumu, un kopš Irākas (Administrācija) ir izveidota.  

 

Draudu  novērtējums

7.     Koalīcijas spēki novērtē, ka iekšējie draudi stabilitātei Irākai ir no bruņotiem grupējumiem, kas veic uzbrukumus politiskas varas un ietekmēs dēļ,  Bāta partijas paliekām un tās nozaru organizācijām, noziedzniekiem un teroristiem.  Arēji draudi ir ierobežoti, un kaimiņvalstis ir atbalstošas. Situācija ir dinamiska un var mainīties. SFIR MND(C-S) spēku situācijai var vajadzēt pielāgoties situācijas attīstībai, un Dalībniekiem būs jābūt manevrēt spējīgiem.

8.     Dalībniekiem jāsaprot nepieciešamība nodrošināt SFIR MND(C-S) komandieri ar jebkādu informāciju, kas attiecas uz misijas, personāla, aprīkojuma un izvietojuma drošību. 

 

 

SFIR dalība  MND(C-S)

9.    

A - 3

 
Ir saprotams, ka  ar mirkli, kad  ir nodibināts MND(C-S) , tā dalībvalstu sastāvs var mainīties.

Augstākā varas interpretācijas institūcija

10. MND(C-S) komandieris ir augstākā varas institūcija attiecībā uz misijas paziņojuma operacionālo interpretāciju. 

Kopsavilkums

11. Šis misijas paziņojums  izklāsta Dalībnieku pienākumus un atbildību un iezīmē galvenos  SFIR MND(C-S) misijas mērķus atbildības zonā.

 

 

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Atbildīgā amatpersona par kontroli

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

A.Slakteris

E.Rinkēvičs

A.Rimša

I.Kalna

S.Zaharova

 

 

 

27.05.2004. 15:07

743

S.Zaharova; tālr.7335243

Signe.zaharova@mod.gov.lv

 

 

 

 

 

 

 


 

 

FINANŠU VIENOŠANĀS

 

1.   CEĻA IZDEVUMU ATMAKSĀŠANA - NOTEIKUMI UN KĀRTĪBA.

 

Ceļa izdevumu, kas radušies Dalībniekiem pirms izvēršanas fāzē, atmaksāšana ir iespējama  saskaņā ar sekojošiem noteikumiem un kārtību.

 

Noteikumi

 

1.     Atmaksāšana ietver transporta, apmešanās un dienas naudas izdevumus;

2.     Atmaksāšana ir  ierobežota līdz divām personām par  MND(C-S) Saprašanās memoranda juridisko konferenci. Iepriekšējo konferenču gadījumā ierobežojums ir vienāds reālajai dalībai;

3.     Polijas Aizsardzības ministrija patur tiesības izpētīt saņemots pieprasījumus izdevumu atmaksāšanai;

4.     Neapstrīdamu atmaksāšanu  Polijas Naconālās aizsardzības ministrija veic 90 dienu laikā;

5.     Bankas  pārskaitījumu maksa  tiek ieturēta no atmaksāšanas  summas.

 

Kārtība

 

1.    Dalībnieka pieprasījums ietver:

 

–       izdevumu precizēšanu  (ceļa izdevumi , apmešanās un dienas nauda) kopā ar ceļošanas dokumentiem ( lidmašīnas biļetes kopija un viesnīcas rēķins ir nepieciešami);

–        bankas  rekvizītus  priekš starptautiskajiem bankas pārskaitījumiem;

–       detaļas par Dalībnieku kontaktpersonu (vārds, amats, telefakss, telefona numurs un e-pasta adrese).

 

2.   Pieprasījums nosūtāms :

 

D.                     Nacionālās Aizsardzības ministrija

Budžetēšanas departaments

Al. Niepodległości 218

00-911, Varšava

Polija

 

3.    Polijas Nacionālās  aizsardzības ministrija  atmaksā neapstrīdamos izdevumus, pārskaitot  90 dienu laikā  bankas kontā, kas norādīts Dalībnieka pieprasījumā. 

 

 

2.  FORMUA PRIEKŠ DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMA DAUDZNACIONĀLAJĀS IZMAKSĀS .

 

 

1. FORMULA  – IZMAKSAS, PIEMĒROJAMAS VISIEM  MND(C-S) SPĒKIEM

 

A = B x C/D

Kur:

A – Dalībnieku ieguldījums

B –  kopējās  izmaksas

C –  Nacionālā personāla, kurus MND(C-S)

        ieguldījuši Dalībnieki, kopējais skaits 

D – MND(C-S)  kopējais personāla skaits

 

 

2. FORMULA  – IZMAKSAS, KAS PIEMĒROJAMAS SPECIFISKĀM DAUDZNACIONĀLAJĀM VIENĪBĀM/ ŠTĀBIEM

 

E = F x G/H

Kur:

E – Dalībnieku ieguldījums

F-   kopējās  izmaksas

G – Nacionālā personāla, kas ieguldīts vienībā/štābā, kopējais skaits 

H – Personāla,  kas ieguldīts  vienībā/štābā, kopējais skaits

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Atbildīgā amatpersona par kontroli

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Slakteris

E.Rinkēvičs

A.Rimša

I.Kalna

S.Zaharova

 

MND(C-S)

SAPRAŠANĀS MEMORANDA

C PIELIKUMS

 

 

KOALĪCIJAS PAGAIDU ADMINISTRĀCIJAS PAVĒLE NR. 17

 

KOALĪCIJAS, ĀRVALSTU SADARBĪBAS MISIJU, VIŅU PERSONĀLA UN KONTRAHENTU STATUSS

 

 

Saskaņā ar manām kā Koalīcijas Pagaidu Administrācijas (CPA) vadītāja pilnvarām un atbilstoši kara likumiem un paražām, un attiecīgajām ANO Drošības Padomes rezolūcijām, ieskaitot rezolūciju Nr. 1483 (2003),

 

Atsaucoties uz to, ka saskaņā ar starptautiskajām tiesībām okupējušās lielvaras, tai skaitā viņu spēki, personāls, īpašums un aprīkojums, naudas līdzekļi  un mantas, nav pakļauti  okupētās teritorijas likumiem vai jurisdikcijai,

 

 Apzinoties, ka valstis iegulda savu personālu, aprīkojumu un citus resursus Koalīcijā, lai sniegtu ieguldījumu drošībā un stabilitātē, kas veicinās Irākas atbrīvošanu , atjaunošanu un attīstību,

 

Ievērojot, ka valstis sūta ārvalstu sadarbības misijas personālu uz Irāku,

 

Apzinoties nepieciešamību nodibināt un saskaņot šādu Koalīcijas un ārvalstu sadarbības misijas personāla statusu attiecībā uz CPA un vietējām tiesām,

 

Ar šo es paziņoju sekojošo:

 

1.pants

Definīcijas

 

1) “Koalīcijas personāls” nozīmē visu ne Irākas militāro un civilo personālu, kas  norīkots vai  atrodas komandiera, Koalīcijas spēku pakļautībā, vai visus spēkus, kurus nodarbina Koalīcijas valsts, ieskaitot civilpersonas, kā arī ne Irākas militārais un civilais personāls, kas norīkots vai atrodas CPA vadītāja pakļautībā vai kontrolē.

 

2) “Ārvalstu sadarbības misijas personāls” nozīmē tos indivīdus, kuriem

 Irākas Ārlietu ministrija CPA pārraudzībā ir izsniegusi ārvalstu sadarbības misijas personāla identifikācijas kartes.

 

3)”Tiesas process” nozīmē arestu, aizturēšanu vai tiesas prāvu Irāka tiesās vai citās Irākas kriminālā, civilā, administratīvā vai cita veida institūcijās.

 

4) “Izcelsmes valsts” nozīmē valsti,  kas norīko Koalīcijas personālu kā Koalīcijas daļu Irākā, vai valsti, kas norīko ārvalstu sadarbības misijas personālu.

 

5) “Koalīcijas kontrahenti”  nozīmē ne Irākas komercuzņēmumus  vai indivīdus, kas parasti nav Irākas iedzīvotāji, lai piegādātu preces un/vai pakalpojumus Koalīcijas spēkiem vai CPA vai to vārdā saskaņā ar līguma noteikumiem.

 

 

 

 

6)  “Koalīcijas apakškontrahenti” nozīmē ne Irākas komercuzņēmumus  vai indivīdus, kas parasti nav Irākas iedzīvotāji, lai piegādātu preces un/vai pakalpojumus Koalīcijas kontrahentiem  vai to vārdā un attiecībā uz  Koalīcijas vai CPA aktivitātēm saskaņā ar līguma noteikumiem.

 

 

2.pants

Koalīcijas un ārvalstu sadarbības misijas personāls

 

1) CPA, Koalīcijas spēki un ārvalstu sadarbības misija, to īpašums, naudas līdzekļi un mantas ir imūnas pret Irākas tiesas procesu.

 

2) Viss Koalīcijas personāls un ārvalstu sadarbības misijas personāls ievēro Irākas likumus, kas piemērojami tam Koalīcijas personālam un ārvalstu sadarbības misijas personālam, kurš atrodas Irākā, un noteikumus, pavēles, memorandus un CPA vadītāja  izdotos publiskos paziņojumus.

 

3) Ārvalstu sadarbības misijas personāls ir imūns pret tiesas procesu.

 

4) Viss Koalīcijas personāls ir pakļauts savas izcelsmes valsts sevišķajai jurisdikcijai, un tas ir imūns pret vietējo kriminālo, civilo un administratīvo jurisdikciju un pret ikvienu aresta vai aizturēšanas veidu, izņemot pret tiem, kurus personas veic savas izcelsmes valsts vārdā, neiekļaujot to, ka nekas šajā  nosacījumā Koalīcijas spēku personālu nepasargā no darbībām, ko veic, lai novērsu Koalīcijas spēku nopietnus pārkāpumus, vai kā citādi uz laiku aizturot Koalīcijas personālu, kurš izraisa risku ievainot sevi vai pārejos, kamēr tas steidzamā kārtā nav nogādāts uz izcelsmes valsti. Visos šādos gadījumos nacionālā kontingenta komandieris par aizturēto personu tiek nekavējoties  informēts.

 

5) Attiecībā uz to Koalīcijas personālu, kas Irākā izdara darbību vai darbības, kas par kurām ir paredzētas kriminālās sankcijas izcelsmes valstī, CPA var pieprasīt izcelsmes valstij atteikties no jurisdikcijas, lai iztiesātu šādu darbību vai darbības, atbilstoši Irākas likumiem. Šādos gadījumos nedrīkst uzsākt nevienu tiesas procesu bez CPA vadītāja rakstiskas atļaujas.

 

 

3.pants

Kontrahenti

 

1) Koalīcijas kontrahenti, apakškontrahenti, kā arī viņu darbinieki, kas parasti nav Irākas iedzīvotāji, nav pakļauti Irākas likumiem vai noteikumiem jautājumos par viņu līgumu, kas attiecas uz Koalīcijas spēkiem vai CPA, nosacījumiem un apstākļiem. Koalīcijas kontrahenti un subkotrahenti, kuri parasti nav  Irākā dzīvojošie kontrahenti un subkontrahenti,  saistībā ar šādiem līgumiem nav pakļauti Irākas likumiem vai noteikumiem  attiecībā uz darbinieku, komercdarbības un korporāciju  licencēšanu  un reģistrāciju.

 

2) Koalīcijas kontrahenti, apakškontrahenti, kā arī viņu darbinieki, kas parasti nav Irākas iedzīvotāji, ir imūni pret Irākas tiesas procesu attiecībā uz darbībām, kuras tie veikuši savu oficiālo pienākumu pildīšanas laikā saskaņā ar līguma nosacījumiem un apstākļiem, kas noslēgts starp kontrahentu un Koalīcijas spēkiem vai CPA, un turklāt ikvienu apakškontrahentu.

 

3) Attiecībā uz Koalīcijas kontrahentu un apakškontrahentu, kā arī viņu darbinieku, kas parasti nav Irākas iedzīvotāji, darbībām vai pārkāpumiem, kuras nav izdarītas saistībā ar viņu oficiālo pienākumu pildīšanu, atbilstoši līguma nosacījumiem un apstākļiem, kas noslēgts starp viņiem un Koalīcijas spēkiem vai CPA, ne Irākas, ne arī CPA tiesas procesu nedrīkst uzsākt bez CPA vadītāja rakstiskas atļaujas. 

 

 

 

4.pants

Imunitātes pret tiesas procesu darbības laiks

 

Imunitāti, kas nodrošināta ar spēkā esošo pavēli par Koalīcijas personālu un  ārvalstu sadarbības misijas personālu, kā arī Koalīcijas kontrahentiem un apakškontrahentiem un viņu darbiniekiem, kuri parasti nav Irākas iedzīvotāji,  īsteno saskaņā ar CPA pilnvaru laikā veikto darbību vai bezdarbību.

 

5.pants

Atteikšanās no tiesas imunitātes un jurisdikcijas

 

1) Koalīcijas personāla, ārvalstu sadarbības misijas personāla, koalīcijas kontrahentu un viņu apakškontrahentu, kā arī viņu darbinieku, kas parasti nav Irākas iedzīvotāji, imunitāte pret tiesas procesu nav  indivīdu priekšrocība, un to  var noņemt izcelsmes valsts.

 

2) Pieprasījumi atteikties no jurisdikcijas pār Koalīcijas personālu vai ārvalstu sadarbības personālu  ir jānosūta attiecīgajai izcelsmes valstij.

 

3) Pieprasījumi atteikties no jurisdikcijas attiecībā uz Koalīcijas kontrahentiem un apakškontraentiem un to darbiniekiem, kas parasti nav Irākas iedzīvotāji, kā tas noteikts šīs pavēles 3.pantā, jānosūta attiecīgajai izcelsmes valstij, ar kuru kontrahents ir slēdzis līgumu.

 

6.pants

Prasības

 

1) Trešo pušu prasības, tai skaitā tās par īpašuma bojāeju vai sabojāšanu un par personu ievainošanu, slimību vai nāvi, vai attiecībā par citām lietām, kas radušās no vai vēršamas pret Koalīcijas personālu vai ikvienu viņu nolīgot darbinieku, kas  vai nu parasti  ir Irākas iedzīvotājs , vai arī nav,  un, kas nav cēlušās  saistībā ar militārām kaujas operācijām, tiek iesniegtas un   izskatītas  tajā izcelsmes valsti, kuras Koalīcijas personāls, īpašums, darbības vai citi piederumi ir uzskatāmas par nodarītā zaudējuma izraisītāju, atbilstoši  izcelsmes valsts noteiktajai kārtībai un  nacionālajiem   tiesību aktiem.

 

 

2)Trešo pušu prasības par īpašuma bojāeju vai sabojāšanu un par personu ievainošanu, slimību vai nāvi,  vai attiecībā par citām lietām, kas radušās no vai vēršamas pret personālu ārvalstu sadarbības misijas personālu tiek iesniegtas un   izskatītas  tajā izcelsmes valsti, kuras ārvalstu sadarbības misijas   personāls, īpašums, darbības vai citi piederumi ir uzskatāmas par nodarītā zaudējuma izraisītāju, atbilstoši  izcelsmes valsts noteiktajai kārtībai un  nacionālajiem   tiesību aktiem.

 

 

  

 

 

7.pants

Spēkā stāšanās

 

 Šī pavēle stājas spēkā tās parakstīšanas dienā.

 

 

 

 

Lt. Pauls Bremers,

Koalīcijas Pagaidu Administrācijas vadītājs

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Atbildīgā amatpersona par kontroli

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

A.Slakteris

I.Puikevica-Puikevska

S.Araslanova

I.Kalna

S.Zaharova

 

 

 

20.09.2004. 13:18

1030

S.Zaharova; tālr.7335243

Signe.zaharova@mod.gov.lv

 

 

 

 

 

 


 

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

 

BETWEEN

 

THE REPUBLIC OF LATVIA

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF DENMARK

THE SECRETERY OF THE ARMED FORCES OF THE DOMINICAN REPUBLIC

THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF THE FIJI ISLANDS

THE DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE OF THE PHILIPPINES

THE SECRETARY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF HONDURAS

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF HUNGARY

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF KOREA

THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

THE MINISTRY OF DEFENCE OF MALAYSIA

THE MINISTRY OF DEFENCE OF MONGOLIA

THE MINISTER OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF NICARAGUA

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF NORWAY

THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF ROMANIA

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE SLOVAK REPUBLIC

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF SPAIN

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THAILAND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE

THE SECRETARY OF DEFENCE OF THE UNITED STATES OF AMERICA

 

AND

 

THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND

 

CONCERNING

COMMAND ARRANGEMENTS AND RELATED MATTERS FOR THE MULTINATIONAL DIVISION (CENTRAL SOUTH) (MND C-S) WITHIN THE STABILISATION FORCE IN IRAQ


SECTION ONE – INTRODUCTION

 

The Ministry of Defence of the Republic of Bulgaria, the Ministry of Defence of the Kingdom of Denmark, the Secretary of the Armed Forces of the Dominican Republic, the Ministry of Home Affairs of the Republic of the Fiji Islands, the Department of National Defence of the Philippines, the Secretary of Defence of the Republic of Honduras, the Ministry of Defence of the Republic of Hungary, the Ministry of Defence of the Republic of Kazakhstan, the Ministry of Defence of the Republic of Korea, the Republic of Latvia, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania, the Ministry of Defence of Malaysia, the Ministry of Defence of Mongolia, the Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands, the Ministry of Defence of the Republic of Nicaragua, the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway, the Ministry of National Defence of Romania, the Ministry of Defence of the Republic of El Salvador, the Ministry of Defence of the Slovak Republic, the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain, the Ministry of Defence of the Kingdom of Thailand, the Ministry of Defence of Ukraine, the Secretary of Defence of the United States of America and the Minister of National Defence of the Republic of Poland, hereinafter jointly referred to as the Participants;

 

In consideration of United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1483 of 22 May 2003 and Geneva Conventions of 1949 and the Hague Regulations of 1907;

 

Having regard to the maintenance of security in Iraq, so that an Iraqi Interim Authority as well as the personnel of the contributing Nations can operate in a secure environment;

 

Considering the intention of the Government of the Republic of Poland to assume Lead Nation status for the Multinational Division (Central South) (MND C-S) Iraq as soon as in the period of establishment of the Division;

 

Desiring to establish a multinational burden-sharing arrangement within the MND(C-S);

 

Considering the needs of the Participants' forces for logistic support, supplies and services when deployed with the MND(C-S) and taking into account that although the Kingdom of Spain has indicated its intent to contribute forces to MND(C-S), Spanish units will not receive free of charge sustainment or other logistical requirements.

 

And acknowledging extant bilateral MOUs, Technical Arrangements (TAs) and Exchanges of Letters between them;

 

Have reached the understandings set out below.

 

SECTION TWO – DEFINITIONS

 

2.1. The definitions:

 

w.   The Authority means the United States of America and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as defined by UNSCR 1483 of 22 May 2003.

x.      Civilian Component means the civilian personnel accompanying a force of a Participant who are in the employment of the armed service or an organic component of National Contingent of that Participant (this definition does not include contractors).

y.      Comd MND(C-S) means the Commander of the Stabilisation Force MND(C-S), appointed by the Republic of Poland, and authorised to implement the MND(C-S) mission.

z.      Co-ordinating Authority is the authority granted to a commander or individual assigned responsibility for co-ordinating specific functions or activities involving forces of two or more countries or commands, or two or more services or two or more forces of the same service. He has the authority to require consultation between the agencies involved or their representatives, but does not have the authority to compel agreement. In case of disagreement between the agencies involved, he should attempt to obtain essential agreement by discussion. In the event he is unable to obtain essential agreement he shall refer the matter to the appropriate authority.

aa. CPA means the Coalition Provisional Authority, the highest administrative body established in Iraq by the Authority.

bb.            DoD means Department of Defence of the United States of America.

cc.  Financial Group (FG), means a group responsible for managing multinational financial issues, comprised of the National Contingent Commanders/Senior National Representative or their nominees.

dd.            MND(C-S) means the multinational military unit operating within the SFIR in Iraq in area of operations as defined in the Mission Statement annexed to this MOU(Annex A).

ee. Multinational shared costs means those costs for the maintenance and operation of HQ MND(C-S), other Multinational MND(C-S) Sections or units and other aspects of the MND(C-S) which are not the responsibility of a single Participant, and which are approved by Financial Group (FG).

ff.    National Contingent means the personnel contributed to the MND(C-S) by a Participant. The term includes the Civilian Component.

gg. National Contingent Commander means the person designated by each Participant as the Commander of that Nation's National Contingent.

hh.            National Support Element (NSE) means the national personnel deployed by a Participant for the purpose of providing support to the National Contingent.

ii.     Operational control is the authority delegated to a commander to direct forces assigned so that the commander may accomplish specific missions or tasks which are usually limited by function, time, or location; to deploy units concerned, and to retain or assign tactical control of those units. It does not include authority to assign separate employment of components of the units concerned. Neither does it, of itself, include administrative or logistic control.

jj.     Participant means the initial signatories to this MOU as well as other Nations that may subsequently join MND(C-S) through a Note of Accession or Statement of Intent.

kk.            Port Clearance means the clearance of equipment and personnel from a SPOD or an  APOD to NSE Locations or other Logistic Location.

ll.     Sea Port of Disembarkation (SPOD) and Air Port of Disembarkation (APOD) are the points of entry to the theatre.

mm.      Senior National Representative (SNR) means nationally appointed Senior Official within a National Contingent.

nn.            SFIR means Stabilisation Forces in Iraq. This includes all military personnel together with their aircraft, vehicles, stores, equipment, communications, ammunition, weapons and provisions as well as civilian components of such forces, air and surface movements resources and their support services.

oo.            Strategic and Tactical Lines of Communication (LOC) means the deployment and resupply routes, both air and land. The term Strategic LOC refers to the flow into SPODs and APODs from the National Base Location. The term Tactical LOC refers to the flow from SPODs or APODs, within the theatre of operation to tactical operating locations.

pp.            Tactical Control is the detailed and, usually, local direction and control of movements or manoeuvres necessary to accomplish missions or tasks assigned.

qq.            Third Party means any person or entity not a Participant to this MOU.

rr.   Troop Contributing Nation means Participant contributing troops to MND(C-S).

 

SECTION THREE – PURPOSE AND SCOPE

 

 

3.4        The purpose of this MOU is to set out the arrangements by which the Participants will implement the mission and establish MND(C-S), and to set out the responsibilities, general principles and procedures as appropriate.

3.5        Extant bilateral MOUs, TAs and Exchanges of Letters will remain in effect and may be implemented for furthering the aims of this MOU. Participants may enter into bilateral or other MOU, TA or Exchanges of Letters, for furthering the purposes of this MOU.

3.6        This MOU is intended to conform with national legislation and international law and is not intended to conflict with existing bilateral or multilateral international agreements between the Participants. Should such a conflict arise, the Participants will notify each other and the national legislation, international law or extant agreement will prevail.

 

SECTION FOUR – MANDATE

 

4.3        In accordance with the UNSCR 1483, the mandate of the SFIR MND(C-S) will be to assist the Authority in maintaining stability and security in Iraq by contributing personnel, equipment and other resources to work under its unified command in accordance with arrangements set out in section five below. Main tasks of the MND(C-S) are set out in the Mission Statement annexed to this MOU (Annex A).

 

4.4        Members of MND(C-S) will carry out their duties in a strictly fair and equitable manner and will refrain from any action incompatible with the independent nature of their duties. This does not interfere with the right of SFIR to act in self defence, extended self defence as well as force protection and mission enforcement.

 

 

SECTION FIVE – COMMAND AND CONTROL OF MND (C-S)

 

5.10   The post of Commander MND(C-S) will be held by the Republic of Poland. The Republic of Poland will co-ordinate the introduction of the MND(C-S) structure and will be responsible for ensuring that the Participants remain informed of progress in implementing that structure.

5.11    Members of National Contingents will remain under Full Command of their participant through their National Contingent Commander/Senior National Representative. Operational Control of all National Contingents contributed to MND(C-S) will be assigned to a superior Commander.

5.12   Participants are responsible for planning and execution of movements of their forces and sustainment from home stations to PODs along the strategic LOCs. This responsibility can be delegated to other agencies who act on behalf of the Participants. Reception, Staging and Onward Movements (RSOM) operations including Port Clearance will be conducted in line with existing Standard Operating Procedures unless otherwise decided. Tactical Control of all aspects of the Strategic and Tactical LOCs will be assigned to the respective Movements Control Organisations at the theatre level (CJTF-7).

5.13   Comd MND(C-S) has Co-ordinating Authority over National Support Element logistic assets in order to meet operational requirements or to ensure deconf1iction of use of limited infrastructure or assets. In such circumstances the provisions of Section eleven may be applied. Those logistic assets that form all or part of a Participant's contribution to MND(C-S) will be controlled in accordance with para 5.2 above.

5.14   Transfer of Authority (TOA) of Forces to Comd MND(C-S) in accordance with the Command Status above, will take place at declared Full Operational Capability (FOC) by the National Contingent Commanders (NCCs). Participants will confirm the Command Status of their Forces by signa1 to Comd MND(C-S) on TOA.

5.15   National Contingent Commanders/Senior National Representatives are responsible for the maintenance of order and discipline within the National Contingent under his or her command.

5.16   Comd MND(C-S) may request the withdrawal of any personnel contributed to MND(C-S). National Contingent Commanders/Senior National Representatives will review any such request and will seek to comply where permissible in accordance with their own National regulations.

5.17   Comd MND(C-S) is responsible for coordination with CPA in the MND(C-S) AOR. Brigade Commanders after consultation with concerned Participants will nominate representatives to be the military point of contact with CPA inside their Brigade AOR, keeping informed MND(C-S) Commander. These representatives will also sit on a Joint Co-ordination Board.

5.18   English will be the official working and command language in the MND(C-S) down to the battalion level, except for the Battle Group 1.

 

 

 

SECTION SIX – JOINT CO-ORDINATION BOARD

 

6.2        A joint Co-ordination Board (JCB) will meet on a regular basis. The JCB will consist of nominated Local Iraqi representatives (as nominated by the CPA/Comd MND(C-S)) and MND (C-S) representatives. The purpose of the JCB will be to discuss current and forthcoming issues and to resolve any disputes that may arise. CPA (C-S) may also nominate a representative to attend the JCB meetings.

 

 

SECTION SEVEN - CONTRIBUTION

 

7.4        Participants will provide to MND(C-S) on a national or shared basis military forces and capabilities including if required a civilian component, as specified in the MND(C-S) Statement of Requirement (SOR). Any intended change in the Participants' contribution will be notified to the Lead Nation as soon as possible, but with a minimum of 30 days notice.

7.5        Each Participant will be responsible for arranging the logistic support of its own National Contingent. Participants may make separate, bi-lateral arrangements with other Participants in order to ensure such logistic support.

7.6        All members of National Contingents will be medically and dentally fit prior to deployment and will have received all necessary inoculations.

 

 

 

SECTION EIGHT – FINANCE

 

8.2        Each Participant will be responsible for the funding of its own contribution to, participation in and withdrawal from MND(C-S) unless otherwise agreed.

Participants will be individually responsible for payment of:

d.     All pay and allowances for their forces, including the civilian component;

e.     All costs, including accommodation, travel and other expenses, arising out of business performed by their forces, including the civilian component, away from HQ MND(C-S); and

f.       All costs arising from the deployment and redeployment of their forces, including the civilian component, to and from theatre.

8.6        It is possible to get reimbursement for travel costs incurred by Participants in a pre-deployment phase. Reimbursement procedure is set out in Annex B.  

8.7        Military unit and capability combined forces of two or more Participants will be pre-funded by the Participant who leads that military unit and capability. Then such costs are multinational shared and invoiced according to proportions detailed at Annex B.

8.8        A Financial Group (FG), comprising National Contingent Commanders/Senior National Representatives or their nominees, will be established for the management of multinationa1 financial issues. Costs arising from the implementation of this MOU, which are determined by the FG as multinational costs, will be shared among Participants in the proportions detailed at Annex B. The decisions of the FG are taken by consensus.

8.9        Multinational shared costs will be controlled by the FG, which have authority and responsibility for:

g.     Determining whether specific expenditure is a multinational shared cost.

h.     Determining the cost-sharing formula to be applied.

i.       Providing national scrutiny of all multinational shared costs, including multinational shared costs to support HQ MND(C-S).

j.       Approving estimates of all multinational shared costs.

k.     Obtaining national approval of proposed expenditures.

l.       Controlling all multinational shared costs.

8.12   Multinational costs agreed by FG will be shared among Participants proportionally to their manpower contribution to a multinational unit (see Annex B).

8.13   Pre-funded multinational costs by a Participant will be invoiced by this Participant at regular intervals, decided by FG.

8.14   Without prejudice to the provisions of Section twenty one, any financial dispute between Participants will be referred to the FG for resolution.

8.15   The Lead Nation will provide a financial controller office to HQ MND(C-S) to support the FG and administer all multinational shared costs on behalf of the Headquarters. Participants will be invited to contribute personnel to this office.

8.16   The Audit Office of the Ministry of National Defence of the Republic of Poland will be responsible for annual auditing of multinational shared costs and auditing of these costs upon termination of the MND(C-S) mission. Audit reports will be presented to Comd MND (C-S) and the Participants. National audit institutions are permitted to request all information and examine all files they consider necessary for auditing their national contributions and for informing their respective governments and parliaments; such requests will be made through Comd MND(C-S).

8.17   The MND (C-S) financial controller will provide financial management information and support requested by the FG.

8.15   All transactions related to this MOU will be settled within 90 days from receiving of an invoice by bank-transferring or in cash. Currency or currencies in MND(C-S) for all type of transactions and financial operations will be indicated by Financial Controller and accepted by FG. Average Rate (AR), the standard rate of exchange issued the first day of a month by the Polish National Bank, will be used in a course of this month when converting currency for billing purposes. The AR is reviewed monthly. The Financial Controller will reissue and deliver AR to everybody it may concern.

8.16   Each Participant retains ownership of its own resources. Jointly owned assets will not exist unless two or more Participants expressly consent to such an acquisition. Any such assets or property jointly acquired under this MOU will be disposed of in a manner decided by a consensus of the respective Participants.

8.17   The Participants will provide Comd MND(C-S) with National Points of Contact for financial matters.

 

 

 

 

 

SECTION NINE – HEADQUARTERS MANNING

 

9.3        Initially, manning of the HQ MND(C-S) will be based on the organisation chart, which will be issued by Comd MND(C-S). Participants will be invited to provide representation within various Multinational Sections established in the Headquarters for the purpose of maximising co-operation.

9.4        Responsibility for appointing suitably qualified and trained personnel to Multinational Sections will rest with the Participant to which the posts are assigned.

 

SECTION TEN – HEADQUARTERS SUPPORT

 

10.2   Support to the Headquarters staff and others resident at Babylon will be provided by the Lead Nation. Details of that support will be specified in separate arrangements.

 

SECTION ELEVEN – LOGISTIC SUPPORT

 

11.5   Logistic support for the TCN’s units in the MND(C-S) is a national responsibility.

11.6   The Participants may agree under separate arrangements, either bilaterally or multilaterally to provide mutual logistic support to each other.

11.7   Unless other bilateral arrangements are made, TCN’s units will be deployed with integral first line logistic support.

11.8   National contingents to be deployed by TCN’s to the MND(C-S) will be responsible for the following supplies:

      Class I (food and water) – minimum 5 days of supply;

      Class II (clothing and personal equipment) – in accordance with national standards

      Class III (bulk petroleum) – 15 days of supply;

      Class III (oil and lubricants) - 30 days of supply;

      Class V (munitions) - in accordance with national standards

      Class VI (personal demand items) in accordance with national standards;

      Class VIII (medical supplies) – 30 days of supply;

      Class IX (spare parts) – 30 days of supply.

11.7   Maintenance and recovery of equipment is a national responsibility.

11.8   The Republic of Poland will assume responsibility for coordinating logistic support for MND(C-S), to include national elements of the troop-contributing nations, effective upon achievement of Full Operational Capability (FOC) by MND(C-S).  Commander, USCENTCOM will determine FOC.

11.16  Once MND (C-S) is deemed FOC, its troop-contributing nations will submit logistical requirements to the MND(C-S) Headquarters.  The Republic of Poland will request specific logistic support, supplies, and services as necessary for the entire MND(C-S) by placing orders pursuant to the ACSA.

11.17  Based on TA between Polish MOD and the US DoD, The Republic of Poland commits to provide the necessary operational and financial support and to provide or loan selected items of equipment.

11.18  The US will arrange transport for deployment and redeployment of additional troop-contributing nation personnel and equipment pursuant to USCENTCOM operational requirements and capabilities.  The US will arrange air transport enabling MND(C-S) personnel rotation, provision of logistic supplies from national elements of MND(C-S)’s troop-contributing nations, air medical evacuation to Germany, and assistance with reception, staging, onward movement and integration.

11.19  MND(C-S) will be supplied by the US with the following common items:

–       Class I (food and water);

      Class III (bulk fuel);

      Class IV (construction material);

      Class V (explosives);

      Class VIII (medical supplies).

11.20  Supplies mentioned in para 11.10 above and services will be requested and co-ordinated by MND(C-S) through MNLC in accordance with provisions of Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA) concluded between Polish MOD and US DoD. Save for the Spanish units, supplies and services requested will be provided free of charge for Participants’ units contributed to the MND(C-S).

11.21  Supplies will be delivered directly to the Battle Group (battalion level) either by logistic capabilities at MND(C-S) level or by a civilian contractor. Distribution of supplies within Battle Group is a responsibility of leading nation of that Group.

11.22  In order to avoid competition for limited In-Country Resources, all contracting on behalf of the MND(C-S) will be carried out through the MNLC in co-ordination with CJTF-7. MNLC will distribute and update a list of those critical resources for which this article will be applied.

11.23  The TCNs are to include two Liaison Officers within their national contingent to contribute to the Multinational Logistics Centre (MNLC), responsible for M&T and logistics/contracting.

11.24  US will provide MND (C-S) with current geographic materials and data (GM&D) in requested quantities as well as meteorological data over the Central-South sector, and if necessary over other areas of Iraq. Consolidated requests for GM&D from MND
(C-S) HQ will be submitted to CJTF-7 HQ. MND (C-S) will be granted the right of reproduction (replication) of received material and data only for the needs of
MND (C-S). MND (C-S) will be authorised to disseminate US-made GM&D to personnel of other Participants according to
release ability restrictions determined by the US. Meteorological services of MND (C-S) will have continuous access to current US meteorological databases via CIS infrastructure or other means.

 

SECTION TWELVE – JURISDICTION

 

12.3   Status of the coalition, foreign liaison missions, their personnel (including both military and civilian personnel) and contractors has been declared in the Coalition Provisional Authority Order Number 17 of 26 June 2003, a copy of which is included in Annex C. Having regard to this regulation members of the SFIR MND(C-S) and supporting personnel, including associated liaison personnel, their property, funds and assets will be immune from any Iraqi legal process whilst deployed in Iraq. All members of the SFIR MND(C-S) will be required to respect the laws applicable in the territory of Iraq and Orders, Regulations, Memoranda and Public Notes issued by the Administrator of the CPA.

12.4   Members of the SFIR MND(C-S) will remain subject to the exclusive jurisdiction of their respective sending States. They will be immune from local criminal, civil and administrative jurisdiction and from any form of arrest or detention other than by persons acting by or on the behalf of their sending State. The Participants will keep Comd MND(C-S) informed of the outcome of any such exercise or jurisdiction.

 

 

SECTION THIRTEEN – UNIFORMS, EMBLEMS AND FLAGS

 

13.3. While performing their official duties mi1itary members of MND(C-S) will normally wear their national military uniform, together with such distinctive items of uniform as are prescribed by national orders. Comd MND(C-S) may authorise the wearing of civilian clothing where appropriate.

 

13.4. Lead Nation in consultation with other Participants will design MND(C-S) emblems and a medal to be used as official insignia of the Division.

 

 

 

 

SECTION FOURTEEN – RULES OF ENGAGEMENT (ROE)/CARRIAGE OF ARMS AND AMMUNITION

 

14.3   Members of MND(C-S) may possess and carry arms and ammunition in Iraq for the purposes of carrying out the MND(C-S) mission when authorised to do so by Comd MND (C-S).

14.4   ROE for the MND(C-S) will be a part of MND(C-S) operational order. The fundamental driver for the level of permissiveness in the ROE Profile is Force Protection rather than the MND(C-S) mission. Participants may indicate their intention to apply different levels of permissiveness to their own forces by means of national direction or clarifications to their National Contingent Commanders/Senior National Representatives provided that:

c.     Initial differences are to be communicated to Comd MND(C-S) before TOA. Other differences can be communicated if there is a need.

d.     No difference is more permissive than that authorised MND(C-S) ROE.

 

SECTION FIFTEEN – DETENTION OF PERSONS

 

15.3     As indicated in Mission Statement in Annex A, the Comd of MND(C-S) is the only authority to act under the Fourth Geneva Convention as the detaining power in the AOR on behalf of the Authority.

15.4     Detailed guidance for the purpose of handling detained persons authorised under the ROE will be elaborated by the Comd MND(C-S) in co-operation with the US. 

 

SECTION SIXTEEN - CLAIMS

 

16.2   Except as covered elsewhere in this MOU, each Participant waives any claim it may have against any other Participant for injury (including injury resulting in death) suffered by its National Contingent personnel and damage or loss of property owned by it, its National Contingent personnel caused by acts of omissions of any other Participant or its National Contingent personnel in the performance of official duties in connection with this MOU.

16.6   Where the relevant Participants mutually determine in respect of any claim that damage, loss, injury or death was caused by reckless acts, reckless omissions, wilful misconduct or gross negligence of on1y one of the Participants, its service personnel, servants or agents the costs of any liability will be borne by that Participant alone.

16.7   Where more than one Participant is responsible for the injury, death, loss or damage or it is not possible to attribute responsibility for the injury, death, loss or damage specifically to one Participant, the handling and settling of the claim will be approved by the relevant Participants. The costs of handling and settling the claims will be equally shared between the Participants concerned.

16.8   Third party claims including those for property loss or damage and for personal injury, illness or death or in respect of any other matter arising from or attributed to MND(C-S) personnel or any persons employed by it, whether normally resident in Iraq or not and that do not arise in connection with military combat operations, shall be submitted and dealt with by the Participant  whose National Contingent personnel, property, activities or other assets are alleged to have caused the claimed damage, in a manner consistent with the national laws of the Participant state

16.9   Third party claims will be received initially by HQ MND(C-S) and will be forwarded to the Participant deemed to be responsible. Where more than one Participant is responsible for the injury, death, loss or damage or it is not possible to attribute responsibility for the injury, death, loss or damage specifically to one Participant; the cost of handling and settling the third party claims will be distributed equally between the Participants concerned.

 

SECTION SEVENTEEN - SECURITY

 

17.4   All classified information exchanged or generated in connection with this MOU will be used, transmitted, stored, handled and safeguarded in accordance with the Participants national security laws and regulations.

17.5   Each Participant will take all 1awful steps available to it to ensure that information provided or generated pursuant to this MOU is protected from further disclosure unless the originating Participant consents to such a disclosure.

 

17.6    Accordingly, each Participant will ensure that:

d.     The recipients will not release the classified information to any government, national organisation or other entity of a third party without the prior consent of the originating Participant.

e.     The recipient will not use the classified information for other than the purposes provided for in this MOU.

f.       The recipient will comply with any distribution and access restrictions on information that is provided under this MOU.

 

17.9   Each Participant will be responsible for ensuring that prior to taking up posts at HQ MND(C-S) their personnel have the required security clearances as laid down on the Job Description forms associated with the posts, as issued with the Operational Establishment.

17.10    Each Participant will ensure that access to classified information is limited to those persons who possess requisite clearances and have a specific need for access to classified information to participate in the deployment.

17.11    The Participants will take all lawful steps to investigate all cases in which it is known or where there are grounds for suspecting that classified information or material provided or generated pursuant to this MOU bas been lost or disclosed to unauthorised persons. Each Participant will also promptly and fully inform the other Participants of the details of such occurrences, and of the final results of the investigation and of the corrective action taken to preclude recurrences.

17.12    All Participants undertake to appoint a person or persons to safeguard classified information or material pertaining to this MOU, at any site or facility where it may be used, who will be responsible for limiting access to such classified information or material involved to persons who have been properly approved for access and have a strict need to-know.

17.13    All Participants are to comply with security instructions and orders in the AOR issued by HQ MND(C-S)

 

SECTION EIGHTEEN – COMMUNICATIONS AND INFORMATION SYSTEMS

 

18.12    The MND(C-S) HQ will take responsibility over the Communications and Information Systems (CIS) organisation, and implementation within the AOR directly to the level of BDE HQ, including communications between respective BDE HQs, and to units directly subordinated to MND (C-S) HQ. All CIS activities in the AOR will be coordinated by the CIS Management Centre (CMC) of the HQ MND(C-S), which will take responsibility over the set-up and configuration of the CIS and CIS reporting system.

18.13    Within the AOR, down to the BDE HQ level, Poland will provide liaison teams with equipment required for exchange of classified and unclassified information. BDE HQs will be responsible for protection and logistic support of the liaison teams.

18.14   BDE HQs will be responsible for providing their own CIS capabilities down to lower command levels. BDE HQs will have to provide  transferred non-secure telephone circuits to battalion HQs, i.e. to a commander, duty officer, registry and subscriber points - this is the sole common communications system within the AOR.

18.15    Battalion HQs will be responsible for providing their own national CIS capabilities.

18.16    Units should be equipped with suitable sets of commercial faxes, telephones and  satellite terminals to support the C-S sector CIS requirements including emergency communications.

18.17    The Participants will be responsible for back link  to their home country.

18.18    Delivery and expedition of unofficial mail to and from home country will be arranged by the Participants.

18.19    Unofficial mail to the Participants’ units will be distributed and delivered by postal military runs within the AOR.

18.20    Frequency Management within the MND (C-S) AOR will be the responsibility of the HQ MND(C-S). Individual frequency assignments for the subordinated forces in the AOR are to be done by the CMC MND(C-S) HQ.

18.21    Frequency requests will have to be sent in required format (14-point format) to the HQ MND(C-S). All Frequency Management activities will be co-ordinated by the Frequency Manager collocated with the CMC at the HQ MND(C-S).

18.22    Any other issues not agreed in this section may be the subject of separate bilateral arrangements if it is so required. 

 

 

SECTION NINETEEN – MEDICAL ARRANGEMENTS

 

19.11    Medical support of the TCNs’ units in the MND(C-S) is a national responsibility.

19.12    National contingents will be deployed by TCNs to the AOR with their own medical elements providing adequate medical support.

19.13    Comd MND(C-S) will co-ordinate medical support for subordinated units through the Chief of Medical Service. Professional co-operation between MND(C-S) Chief of Medical Service and CJTF-7 Surgeon will be established.

19.14    Medical Intelligence will be carried out by the MND(C-S) in co-operation with the US.

19.15    The TCNs’ units within the MND(C-S) will be responsible for role 1 and role 2 of medical support. Role 3, provision of blood and blood-like materiel, helicopter medical evacuation and strategic medical transport back to Ramstein (Germany) will be provided by the CJTF-7.  Medical transport from Germany to a home-country will be a national responsibility.

19.16    Medical support during disembarkation and deployment to the AOR will be provided by the US and British units.

19.17    The US logistics  will provide the MND(C-S) with class VIII consumable items (according to the US classification) to keep the stock of medical supplies on a level enabling effective and continuous medical support in the AOR, i.e. medical care and medical supplies including blood, vaccines and antitoxins. The above mentioned items will be delivered for the MND(C-S) free of charge from the assigned logistic base. 

19.18    Bio-Hazardous medical waste management will be provided by the US.

19.19    Provision of unique or special national supplies will be a national responsibility. 

19.20    Requirements for additional medical support are possible under separate arrangements.

 

 

SECTION TWENTY – NATIONAL DECLARATIONS

 

 

20.3   Upon signature, Participants will inform the Polish Land Forces Command in Warsaw, in writing of any national restrictions or caveats that will apply to their participation in any of the key tasks set out in the Mission Statement at Annex A.

 

20.4   Participants will inform in writing Comd MND(C-S) of any National restrictions or caveats that will apply to the ROE and national mandate of their contingent.

 

 

SECTION TWENTY ONE – DISPUTES

 

21.2   Any dispute regarding the interpretation or application of this MOU or its Annexes will be resolved between the disputing Participants at the lowest possible level and will not be referred to any national or international tribunal or third party for settlement.

 

SECTION TWENTY TWO – AMENDMENTS

 

22.2   This MOU may be amended at any time in writing, by the mutual consent of all Participants. Amendments will be effected by exchange of notes or letters and will be numbered consecutively

 

SECTION TWENTY THREE – DURATION, EXPANSION, WITHDRAWAL AND TERMINATION

 

23.5   This MOU will remain in effect until completion of the MND(C-S) Mission unless terminated earlier in accordance with paragraphs 23.2 or 23.3.

23.6   This MOU will terminate on the implementation of any changes in MND(C-S) agreed by the MND(C-S) Participants that would invalidate the terms of this MOU.

23.7   This MOU may be terminated at any time with the written consent of all Participants.

23.8   In the event this MOU is terminated or expires:

 

c.      The provisions of Section eight (Finance), Section sixteen (Claims) and Section twenty one (Disputes) will remain in effect until all outstanding payments, claims and disputes are finally settled; and

d.     The provisions of Section seventeen (Security) will remain in effect until all such classified information and material is either returned to the originating Participant, destroyed in accordance with the instructions of the originator or declassified by the originator.

 

23.9   Any Participant may withdraw from this MOU at any time by giving 30 days prior notice in writing to all other Participants. The period of notice of withdrawal may be altered with the consent of all Participants.

23.10    In the event that a Participant withdraws from this MOU the provisions of paragraph 23.4 above will remain in effect in respect of all outstanding payments, claims or disputes involving that Participant, and in respect of any classified information and material in the possession of that Participant.

23.11    Additional Nations may be invited to participate in this MOU and will do so by providing to the MOD of the Lead Nation either a Note of Accession (acceding to the full provisions of this MOU) or a Statement of Intent (acceding to the provisions of this MOU but with National Declarations).

23.12    Where possible, the Participants will consult each other over the preparation of any National plans which may have an impact on the deployment of the Participants forces to MND(C-S).

 

SECTION TWENTY FOUR – SIGNATURE

 

24.4   The foregoing represents the understanding reached between the Participants upon the matters referred to therein.

24.5   The provisions of this MOU will be provisionally applied to those Participants who have signed it and will enter into effect after signature by all the Participants.

24.6   This MOU has been signed in one original in the English language. The authorised copies will be prepared by the Ministry of National Defence of the Republic of Poland  which is the depository of this MOU and sent to Participants.  

 

Annexes

 

E.                      MND(C-S) Mission Statement

F.    Financial Arrangements

G.  Status of the Coalition, Foreign Liaison Missions, their Personnel and Contractors

 

 

For the Republic of Latvia

Date:

Place:

 

………………………………..

 

 

 

 

For the Minister of National Defence

of the Republic of Poland

Date:

Place:

 

………………………………..

 

For the Ministry of Defence of the Republic of Bulgaria,

Date:

Place:

 

………………………………..

 

For the Ministry of Defence of the Kingdom of Denmark,

Date:

Place:

 

………………………………..

 

For the Secretary of the Armed Forces of the Dominican Republic

Date:

Place:

 

………………………………..

 

For the Ministry of Home Affairs of the Republic of the Fiji Islands

Date:

Place:

 

………………………………..

 

 

For the Department of National Defence of the Philippines

Date:

Place:

 

………………………………..

 

 

For the Secretary of Defence of the Republic of Honduras

Date:

Place:

 

………………………………..

 

 

For the Ministry of Defence of the Republic of Hungary

Date:

Place:

 

………………………………..

 

 

For the Ministry of Defence of the Republic of Kazakhstan

Date:

Place:

 

………………………………..

 

 

For the Ministry of Defence of the Republic of Korea

Date:

Place:

 

………………………………..

 

For the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania

Date:

Place:

 

………………………………..

 

 

For the Ministry of Defence of Malaysia

Date:

Place:

 

………………………………..

 

 

For the Ministry of Defence of Mongolia

Date:

Place:

 

………………………………..

 

 

For the Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands

Date:

Place:

 

………………………………..

 

 

For the Ministry of Defence of the Republic of Nicaragua,

Date:

Place:

 

………………………………..

 

For the Ministry of Defence of the Kingdom of Norway

Date:

Place:

 

………………………………..

 

 

For the Ministry of National Defence of Romania

Date:

Place:

 

………………………………..

 

 

For the Ministry of Defence of the Republic of El Salvador

Date:

Place:

 

………………………………..

 

 

For the Ministry of Defence of the Slovak Republic

Date:

Place:

 

………………………………..

 

 

For the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain

Date:

Place:

 

………………………………..

 

 

For the Ministry of Defence of the Kingdom of Thailand

Date:

Place:

 

………………………………..

 

 

For the Ministry of Defence of Ukraine

Date:

Place:

 

………………………………..

 

For the Secretary of Defence of the United States of America

Date:

Place:

 

………………………………..

 

 

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Atbildīgā amatpersona par kontroli

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Slakteris

E.Rinkēvičs

A.Rimša

I.Kalna

S.Zaharova

 

27.05.2004. 15:07

6303

S.Zaharova; tālr.7335243

Signe.zaharova@mod.gov.lv

 

ANNEX A TO

MND (C-S) MOU

 

 
THE STABILISATION FORCE MND(C-S)

MISSION STATEMENT

 

Introduction

12. The Mission will involve the Participants in assisting with the conduct of key tasks. Furthermore, these tasks will increasingly involve working with the Coalition Provisional Authority (CPA) and the local people of Iraq with respect to restoration and establishment of local institutions.

 

MND C-S Area of Operational Responsibility (AOR)

13. The Area of Operational Responsibility (AOR) for the Stabilisation Force in Iraq (SFIR) in MND(C-S) comprises five provinces: Babil, Karbala, Wasit, Al Qadisiyah, An Najaf. A provisional map of the MND (C-S) AOR is at Appendix 1 to this Annex.

 

Key Tasks

14. The SFIR MND(C-S) will undertake a range of tasks in the AOR in support of its Mission and these will be determined in response to the changing situation. Key tasks, will include:

a.     External Security/Border Security. SFIR MND(C-S) led. Protection of key points, including monitoring the land border and assisting in the establishment and training of an Iraqi Border Security Force.

 

b.    Internal Security. SFIR MND(C-S) led. The maintenance of a safe and secure environment, including intelligence-led operations to dislocate the threat from subversive and armed groups.

 

c.       Force Protection. SFIR MND(C-S) led. This will include all aspects of current operations to ensure the security of SFIR and, for a limited period, CPA personnel throughout the AOR.

 

j.                    Fixed Site Security. SFIR MND(C-S) led. This will include responsibility for maintaining security at the critical and sensitive sites within the AOR.

 

k.                 Governance and Support for Infrastructure. CPA led. SFIR MND(C-S) will, for a limited period of time, support CPA (C-S) efforts to establish local governance based on the rule of law that affords equal rights and justice to all Iraqi citizens in the AOR without regard to ethnicity, religion, or gender. SFIR MND(C-S) will support this by working at the local and regional level to establish mechanisms for governance and civil administration until the CPA has the capability of working with the local Iraqi people to establish full governance. SFIR MND(C-S) will continue to support this within the AOR with Government Support Teams (GST) until the CPA Local Government Teams (LGT) are operational within the AOR. Com SFIR MND(C-S) will continue to provide liaison to the GST after the CPA assumes control and will work closely with CPA (C-S) to ensure military operations are synchronised with Coalition

 

 
activities. Further support may be provided for a limited period to assist in the establishment and maintenance of Iraqi infrastructure.

 

l.                    Law Enforcement Development. CPA led. SFIR MND(C-S) will provide support for a limited period. SFIR MND(C-S) will continue to assist with the development of the Civilian Police Force, including the conduct of joint patrols, the establishment of a Police Evaluation Team, the development of a Complaints Procedure, and support to the local Iraqi courts and judiciary in maintaining law & order. After successful transition to the CPA and the local Iraqis, SFIR MND(C-S) will maintain a liaison role in order to co-ordinate law enforcement operations, training and oversight with the military.

 

m.               War Criminals. CPA led. SFIR MND(C-S) may need to provide support to facilitate the detention of suspected war criminal in the AOR.

 

n.                 Restoration of Essential Services. CPA led. SFIR MND(C-S) will provide support for a limited period until civilian contracted and Iraqi personnel can assume responsibility. SFIR MND(C-S) will be responsible with the support of CPA for facilitating the provision of essential services within the AOR.

 

o.                 Building the Iraqi Military. CPA led. SFIR MND(C-S) will provide nominal military support but the manning, training and equipping of an Iraqi Military Structure are an CPA function.

 

15. Under the Fourth Geneva Convention (the Civilian convention) the only authority to act as the “detaining power” in the AOR is the Comd SFIR MND(C-S) on behalf of the Authority.

 

16. The Commander of SFIR MND(C-S) will liase with such political, social and religious leaders as necessary in the AOR to ensure that religious, ethnic and cultural sensitivities in Iraq are appropriately respected by the members of the SFIR MND(C-S).

 

Identification

17. SFIR MND(C-S) military and paramilitary personnel will wear uniforms and carry arms as authorised by their orders. The Iraqi Civilian Police Force, when on duty, will be visibly identified by uniform or other distinctive markings and may carry arms as authorised by CPA Regulations and Orders and once the Iraqi (Administration) is established.

 

Threat Assessment

18. Coalition Forces assess that the internal threat to stability in Iraq is from armed factions jostling for political power and influence, remnants of the Baath Party and its splinter organisations, criminals and terrorists. Externally, the threat is limited and neighbouring countries are supportive. The situation is dynamic and may change. The SFIR MND(C-S) force posture may need to be adjusted as the situation develops and Participants will need to be flexible.

19. The Participants must understand the need to provide the Commander of SFIR MND(C-S) with any information relevant to the security of the mission, its personnel, equipment and locations.

 

Membership of SFIR in MND(C-S)

20.

A - 3

 
It is understood that once the MND(C-S) is established, its membership may change

 

Final Authority to Interpret

21. The Commander of MND(C-S) is the final authority regarding operational interpretation of this Mission statement.

 

Summary

22. This Mission Statement sets out the obligations and responsibilities of the Participants and outlines main tasks of the SFIR MND(C-S) mission in the AOR.

 

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Atbildīgā amatpersona par kontroli

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Slakteris

E.Rinkēvičs

< p class=MsoPlainText align=center style='margin-top:6.0pt;text-align:center'>A.Rimša

I.Kalna

S.Zaharova

 

27.05.2004. 15:10

916

S.Zaharova; tālr.7335243

Signe.zaharova@mod.gov.lv

 

FINANCIAL ARRANGEMENTS

 

1. REIMBURSEMENT OF TRAVEL COST - RULES AND PROCEDURES.

 

Reimbursement of travel costs incurred by the Participants during a pre-deployment phase is possible according to the following rules and procedures.

 

Rules

 

6.     Reimbursement will cover costs of transportation, accommodation and per-diem;

7.     Reimbursement will be limited to two persons for the legal conference on MND(C-S) MOU. In case of previous conferences limitation will be equal to the actual  participation;

8.     Polish MOD reserves right to examine received requests for reimbursement;

9.     Undisputed reimbursement will be transferred within 90 days by Polish MOD;

10.                        A bank transfer fee will be charged from an amount of reimbursement.

 

Procedures

 

2.   Request prepared by the Participant should include:

 

–       costs specification (travel costs, accommodation and per-diem) together with travel documentation (a copy of air ticket and a hotel bill  are required);

–       details of a bank account for international bank transfers;

–       details of the Participant's point of contact (name, position, facsimile, phone number and e-mail)

 

3.   Requests should be sent to:

 

H.                     Ministry of National Defence

Budgetary Department

Al. Niepodległości 218

00-911 Warsaw

Poland

 

4.    Polish MOD will transfer the amount of undisputed reimbursement within 90 days at a bank account specified in the Participant's request.

 

2. FORMULAE FOR CALCULATION PARTICIPANT’S SHARE OF MULTINATIONAL EXPENDITURE

 

FORMULA 1 – EXPENDITURE APPLICABLE TO THE WHOLE MND(C-S) FORCE

 

A = B x C/D

Where:

A – Participants’ share

B – Total Cost

C – Total Number of National Personnel Contributed to MND(C-S)

D – Total Number of Personnel in MND(C-S)    

 

 

FORMULA 2 – EXPENDITURE APPLICABLE TO SPECIFIC MULTINATIONAL UNITS/HQs

 

E = F x G/H

Where:

E – Participants’ share

F – Total Cost

G – Total Number of National Personnel Contributed to Unit/HQ

H – Total Number of Personnel Contributed to Unit/HQ

 

  

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Atbildīgā amatpersona par kontroli

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

A.Slakteris

E.Rinkēvičs

A.Rimša

I.Kalna

S.Zaharova

 

27.05.2004. 15:07

309

S.Zaharova; tālr.7335243

Signe.zaharova@mod.gov.lv

 

ANNEX C

TO THE MND(C-S) MOU

         

 

COALITION PROVISIONAL AUTHORITY ORDER NUMBER 17

 

STATUS OF THE COALITION, FOREIGN LIAISON MISSIONS, THEIR PERSONNEL AND CONTRACTORS

 

 

Pursuant to ray authority as head of the Coalition Provisional Authority (CPA), and under the laws and usages of war, and consistent with relevant U.N. Security Council resolutions, including Resolution 1483 (2003),

 

Recalling that under international law occupying powers, including their forces, personnel, property and equipment, funds and assets, are not subject to the laws or jurisdiction of the occupied territory,

 

Conscious that stales are contributing personnel, equipment and other resources to the Coalition in order to contribute to the security and stability that will enable the relief recovery and development of Iraq,

 

Noting that states are sending Foreign Liaison Mission Personnel to Iraq,

 

Conscious of the need to establish and confirm the status of such Coalition and Foreign Liaison Mission Personnel in respect of the CPA and the local courts,

 

I hereby promulgate the following:

 

 

Section 1

Definitions

 

1)"Coalition Personnel" means ell non-Iraqi military and civilian personnel assigned to or under the command of the Commander, Coalition Forces, or all forces employed by a Coalition State including attached civilians, as well as all non-Iraqi military and civilian personnel assigned to, or under the direction or control of the Administrator of the CPA.

 

2) " Foreign Liaison Mission Personnel" means those individuals who have been issued Foreign Liaison Mission personnel identification cards by the Iraqi Ministry of Foreign Affairs under the supervision of the CPA.

 

3) "Legal Process" means any arrest, detention or legal proceedings in the Iraqi courts or other Iraqi bodies, whether criminal, civil, administrative or other in nature.

 

4)  "Parent State" means the State providing Coalition Personnel as part of the Coalition in Iraq or the state providing Foreign Liaison Mission Personnel.

 

5) "Coalition contractors" means non-Iraqi business entities or individuals not normally resident in Iraq supplying goods and/or services to or on behalf of the Coalition Forces or the CPA under contractual arrangements.

 

6) "Coalition sub-contractors" means non-Iraqi business entities or individuals not normally resident in Iraq supplying goods and/or services to or on behalf of Coalition contractors and in respect of Coalition or CPA activities under contractual arrangements.

 

 

Section 2

Coalition and Foreign Liaison Mission Personnel

 

 

1) CPA, Coalition Forces and Foreign Liaison Mission, their property, funds and assets of shall be immune from Iraqi Legal Process.

 

2) All Coalition personnel and Foreign Liaison Mission personnel shall respect the Iraqi laws applicable to those Coalition personnel and Foreign Liaison Mission personnel in the territory of Iraq and the Regulations, Orders, Memoranda and Public Notices issued by the Administrator of the CPA.

 

3) Foreign Liaison Mission personnel shall be immune from Legal Process.

 

4) All Coalition personnel shall be subject to the exclusive jurisdiction of their Parent States and, they shall be immune from local criminal, civil, and administrative jurisdiction and from any form of arrest or detention other than by persons acting on behalf of their Parent States, except that nothing in this provision shall prevent Coalition Forces personnel from preventing acts of serious misconduct by Coalition personnel, or otherwise temporarily detaining Coalition personnel who pose a risk of injury to themselves or others, pending expeditious turnover to the appropriate authorities of the Parent State. In all such circumstances the national contingent commander of the detained person shall be notified immediately.

 

5) In respect of those Coalition personnel who commit an act or acts in Iraq for which there are no criminal sanctions in the Parent State, the CPA may request from the Parent State waiver of jurisdiction to try such act or acts under Iraqi law. In such cases, no Legal Process shall be commenced without the written permission of the Administrator of the CPA.

 

 

 

Section 3

Contractors

 

1) Coalition contractors and their sub-contractors as wall as their employees not normally resident in Iraq, shall not be subject to Iraqi laws or regulations in matters relating to the terms and conditions of their contracts in relation to the Coalition Forces or the CPA. Coalition contractors and sub-contractors other than contractors and sub-contractors normally resident in Iraq shall not be subject to Iraqi laws or regulations with respect to licensing and registration of employees, businesses and corporations in relation to such contracts.

 

2) Coalition contractors and their sub-contractors as well as their employees not normally resident in Iraq, shall be immune from Iraqi Legal Process with respect to acts performed by them within their official activities pursuant to the terms and conditions of a contract between a contractor and Coalition Forces or the CPA and any sub-contract thereto.

 

3) In respect of acts or omissions of Coalition contractors and sub-contractors as well as their employees not normally resident in Iraq, which are not performed by them in the course of their official activities pursuant to the terms and conditions of a contract between them and the Coalition or the CPA, no Iraqi or CPA Legal Process shall be commenced without the written permission of the Administrator of the CPA.

 

Section 4

Duration of Immunity From Legal Process

 

The immunity from Legal Process provided by the present Order to Coalition personnel and Foreign Liaison Mission personnel as well as Coalition contractors, sub-contractors and their employees not normally resident in Iraq operates only in respect to acts or omissions by them during the period of authority of the CPA.

 

 

Section 5

Waiver of Legal Immunity and Jurisdiction

 

1) The immunity from Legal Process of Coalition personnel, Foreign Liaison Mission personnel, Coalition contractors and their sub-contractors as well as their employees not normally resident in Iraq is not for the benefit of the Individuals concerned and may be waived by the Parent State.

 

2) Requests to waive jurisdiction over Coalition personnel or Foreign Liaison Mission personnel shall be referred to the respective Parent State.

 

 3) Requests to waive the immunities with respect to Coalition contractors and sub­-contractors and their employees not normally resident in Iraq as set forth in Section 3 of this Order shall be referred to the respective Parent State with which the contractor has contracted.

 

Section 6

Claims

 

1) Third party claims including those for property loss or damage and for personal injury, illness or death or in respect of any other matter arising from or attributed to Coalition personnel or any persons employed by them, whether normally resident in Iraq or not and that do not arise in connection with military combat operations, shall be submitted and dealt with by the Parent State whose Coalition personnel, property, activities or other assets are alleged to have caused the claimed damage, in a manner consistent with the national laws of the Parent State.

 

 

 

2) Third party claim, for property loss or damage and for personal injury, illness or death in respective or any other matter arising from or attributed to Foreign Liaison Mission personnel shall be submitted and dealt with by the Parent State Whose Foreign Liaison Mission personnel, property, activities or other-assets are alleged to have caused the claimed damage, in manner consent with the national laws of the Parent State.

 

 

7 Into

Entry Into Force

 

This Order shall enter into force on the date of signature.

 

 

 

 

 

 

 

 

L Paul Bremer, Administrator

Coalition Provisional Authority

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora p.i.

Atbildīgā amatpersona par kontroli

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

A.Slakteris

E.Rinkēvičs

A.Rimša

I.Kalna

S.Zaharova

 

27.05.2004. 15:15

1226

S.Zaharova; tālr.7335243

Signe.zaharova@mod.gov.lv

 

 

 

Likumprojekta

 

"Par Saprašanās memorandu starp Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Dominikānas Republikas bruņoto spēku sekretāru, Filipīnu Nacionālās aizsardzības departamentu, Hondurasas Republikas aizsardzības sekretāru, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kazahstānas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republiku, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Mongolijas Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Nikaragvas Republikas Aizsardzības ministriju, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministriju, Salvadoras Republikas Aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Taizemes Karalistes Aizsardzības ministriju, Ukrainas Aizsardzības ministriju un Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru par pavēlniecības kārtību un saistītiem aspektiem Centra- dienvidu daudznacionālajā divīzijā

(MND C-S) Stabilizācijas spēku ietvaros Irākā "

 

anotācija

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas 2003.gada 20. marta paziņojumu, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības piedalās Koalīcijas spēku starptautisko misiju īstenošanā. Lai Latvijas Nacionālie bruņotie spēki varētu nosūtīt savu vienību (103 karavīrus) līdzdalībai Koalīcijas spēku starptautiskajā operācijā Irākā Polijas vadītajā Centra- dienvidu daudznacionālajā  divīzijā 1.brigādes sastāvā, daudznacionālās divīzijas dalībvalstu attiecīgās institūcijas, ieskaitot LR Aizsardzības ministriju, kopīgi ir izstrādājušas Saprašanās memorandu par  pavēlniecības kārtību un ar to saistītajiem aspektiem Centra- dienvidu daudznacionālajā divīzijā Irākā Stabilizācijas spēku ietvaros. Misiju plānots uzsākt 2003.gada septembra sākumā, tāpēc no 23.jūlija līdz 24.jūlijā notikušajā Saprašanās memoranda juridiskajā konferencē (Varšavā, Polijā) tika nolemts, ka visas dalībvalstis   veiks visas nepieciešamās iekšējās saskaņošanas procedūras, lai memorandu varētu parakstīt līdz š.g. 1.septembrim. Līdz ar to Saprašanās memoranda virzīšana notiek steidzamā kārtā, ņemot vērā ierobežoto laiku un misijas svarīgumu.

  Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” 7.panta 3.punktu, kas nosaka, ka starpvalstu līgumu veidā ir jāslēdz visi starptautiskie līgumi par Latvijas Republikas bruņotajiem spēkiem un to dislokāciju, arī šis Saprašanās memorands slēdzams starpvalstu līguma veidā, jo nosaka Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību izvēršanu, uzturēšanās noteikumus operācijas zonā, izmitināšanas nosacījumus, apgādi, jurisdikciju, finanšu vienošanās, medicīnisko atbalstu un citas svarīgas jomas, kuras nepieciešams noregulēt pirms vienību ošanos uz operācijas zonu.

 

2. Tiesību akta projekta būtība

 

 

Saprašanās memorands detalizētāk nosaka Dalībnieku savstarpējās tiesības un pienākumus, finansēšanas noteikumus, apgādes sniegšanas kārtību, apgādes apakšvienības funkcijas, dalībnieku vadību un kontroli, finanšu kontrolēšanas mehānismu, medicīnisko aprūpi, izdevumu sadali, kā arī jurisdikcijas īstenošanas un savstarpējā atbalsta noteikumus.

Ņemot vērā to, ka Latvijas NBS vienība minētajā misijā piedalās daudznacionālās divīzijas  sastāvā (1.brigādē), Saprašanās memorands būs dokuments, kas regulēs attiecības starp tās dalībniekiem. Šī daudznacionālā divīzija pirmo reizi apvienos tik daudz dalībvalstu ( kopā 24 valstis).

 

II. Kāda var būt tiesību akta

Ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi

 un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību

Budžetiem

tūkst.Ls

 

Rādītāji

 

 

Kārtē-jais gads

 

Trīs nākamie gadi

*)

1. izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Saprašanās memoranda īstenošana notiks Aizsardzības ministrijas atvēlētā budžeta ietvaros, un papildus finanšu līdzekļi nav nepieciešami.

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

3. Finansiālā ietekme

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

  *) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

Kādi normatīvie akti –

Likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru Kabinetu noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

 

1. Saistības pret Eiropas savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Atbildības izvērtējuma tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas

Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbildības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie

priekšlikumi, mainīts

 formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Konsultācijas ar starptautiskiem konsultantiem

 

Likumprojekta sagatavošanas laikā notika konsultēšanās ar Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas , Polijas republikas Aizsardzības ministrijas un Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas juristiem, kā arī Aizsardzības ministrijas pārstāvji piedalījās saprašanās memoranda plānošanas konferencē Varšavā, Polijā, kur bija ieradušies visu valstu juristi, lai apspriestu memoranda nosacījumus un vienotos par galējo variantu.

 

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Pēc likumprojekta pieņemšanas tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Cita informācija

 

 

 

Aizsardzības ministrs                                                                          A.Slakteris                                                                              

 

Valsts sekretārs

 

Juridiskā departamenta direktore

Atbildīgā persona par uzdevumu izpildes kontroli

Atbildīgā persona

 

 

 

 

 

 

 

E.Rinkēvičs

S.Araslanova

I.Kalna

S.Zaharova

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2004.         11:20

842

S.Zaharova

Signe.zaharova@mod.gov.lv; tālr.7335243