Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

09.12.2004

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"” (Reģ.nr. 970) izskatīšanai 3.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

11.pants. Valsts nodevu objekti

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

4) par izdevējdarbības un masu informācijas līdzekļu reģistrēšanu;

1. 11.panta otrajā daļā:

izslēgt 4.punktu;

 

 

 

 

1. 11.panta otrajā daļā:

izslēgt 4.punktu;

 

5) par uzņēmējdarbības reģistrēšanu, par ierakstu izdarīšanu komercreģistrā un dibināšanas dokumentu grozījumu reģistrēšanu, kā arī ierakstu izdarīšanu Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) par reģistrācijas darbībām Uzņēmumu reģistrā;";

 

 

 

 

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) par reģistrācijas darbībām Uzņēmumu reģistrā;";

 

8) par sabiedrisko organizāciju un to apvienību, reliģisko organizāciju un to iestāžu, arodbiedrību reģistrāciju, kā arī ierakstu izdarīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā;

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju;";

 

 

 

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) par reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju;";

12) par uzturēšanās atļauju izsniegšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem;

13) par Latvijas Republikas ieceļošanas vīzu izsniegšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem;

izteikt 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12) par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem;

13) par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem;";

 

 

 

izteikt 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12) par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem;

13) par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem;";

20) par komercķīlas reģistrāciju, kā arī par komercķīlas pārjaunojuma, grozījumu un dzēšanas reģistrāciju;

izslēgt 20.punktu;

 

 

 

 

izslēgt 20.punktu;

 

46) par ārvalstu komersantu pārstāvniecību un ārvalstu organizāciju pārstāvniecību reģistrāciju;

47) par laulāto mantisko attiecību reģistrāciju;

izslēgt 46. un 47.punktu.

 

 

 

 

izslēgt 46. un 47.punktu.

 

12.pants. Pašvaldību nodevu objekti

(1) Pilsētas domei un pagasta padomei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par:

1) pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu;

2) izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās;

3) atpūtnieku un tūristu uzņemšanu;

4) tirdzniecību publiskās vietās;

5) visu veidu dzīvnieku turēšanu;

6) transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonās;

7) reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās;

8) laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu;

9) pašvaldību simbolikas izmantošanu;

10) būvatļaujas saņemšanu.

(5) Rajona pilsētu domju un pagastu padomju pieņemtie saistošie noteikumi par pašvaldību nodevām pēc to parakstīšanas piecu darbdienu laikā nosūtāmi pašvaldību darbību pārraugošajai institūcijai reģistrēšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un ne vēlāk kā nedēļu pēc to reģistrācijas pašvaldību darbību pārraugošajā institūcijā izliekami redzamā vietā domes (padomes) ēkā vai pie domes (padomes) ēkas, un tie stājas spēkā ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc to izlikšanas redzamā vietā. Pašvaldību darbību pārraugošā institūcija veic noteikumu reģistrāciju vai arī sniedz motivētu atteikumu to darīt ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc noteikumu reģistrācijas pieteikuma saņemšanas.

2. 12.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Pilsētas domei un pagasta padomei" ar vārdiem "Vietējās pašvaldības domei (padomei)";

aizstāt piektajā daļā vārdus "pilsētu domju" ar vārdiem "pilsētu domju, novadu domju".

 

 

 

 

2. 12.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Pilsētas domei un pagasta padomei" ar vārdiem "Vietējās pašvaldības domei (padomei)";

aizstāt piektajā daļā vārdus "pilsētu domju" ar vārdiem "pilsētu domju, novadu domju".

 

13.pants. Nodevu sadalījums pa budžetiem

(1) Valsts nodevas iemaksājamas valsts budžetā, ja konkrētās nodevas likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikts citādi. Valsts nodevas, kuras iekasē pilsētu un pagastu pašvaldības vai to izveidotas iestādes, iemaksājamas pašvaldību budžetos.

(2) Pašvaldību nodevas iemaksājamas attiecīgo pašvaldību budžetos.

3. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdus “pilsētu un pagastu pašvaldības” ar vārdiem “vietējās pašvaldības”.

 

 

 

3. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdus “pilsētu un pagastu pašvaldības” ar vārdiem “vietējās pašvaldības”.

22.pants. Konfidencialitāte

(2) Nodokļu administrācijas ierēdnis (darbinieks) jautājumos, kas attiecas uz nodokļu maksātāju, bez maksātāja atļaujas drīkst informēt:

1) Finanšu ministriju - jautājumos par valsts ieņēmumu nodrošināšanu;

2) citu nodokļu administrācijas pārstāvi - gadījumos, kad nepieciešams izskatīt jautājumu par aplikšanu ar nodokli;

3) izmeklēšanas institūcijas un tiesu iestādes - likumdošanas aktos noteiktajos gadījumos;

4) Valsts kontroli - jautājumos, kas saistīti ar revīziju veikšanu;

5) pašvaldības domi (padomi) - jautājumos par pašvaldības ieņēmumu nodrošināšanu;

6) ārvalsts pilnvaroto pārstāvi - saskaņā ar starptautisko līgumu noteikumiem, informējot par to nodokļu maksātāju. Ja nodokļu administrācijai ir aizdomas par apliekamo objektu slēpšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tā nodokļu maksātāju var informēt 90 dienas pēc ārvalsts pilnvarotā pārstāvja informēšanas;

7) Naturalizācijas pārvaldi - par to, vai nodokļu maksātāji, kuri atsakās no Latvijas pilsonības, ir izpildījuši valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu saistības pret valsti;

8) Centrālo statistikas pārvaldi - jautājumos, kas attiecas uz statistiskās informācijas valsts programmas izpildi;

9) Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes - saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

10) valsts aģentūru "Maksātnespējas administrācija" - jautājumos, kas saistīti ar darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā, un jautājumos, kas saistīti ar nodokļu maksātājiem, par kuriem ir ierosināta maksātnespējas lieta;

11) Valsts civildienesta pārvaldi - jautājumos, kas saistīti ar nodokļu administrācijas ierēdņu disciplinārlietu ierosināšanu un izmeklēšanu;

12) citas personas — saskaņā ar šā likuma 18. panta 8.,12., 13., 14. un 15.punktu, 23.panta trīspadsmito daļu, 24.panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu.

4. Papildināt 22.panta otro daļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"111) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi – jautājumos par ārzemnieka un viņa uzaicinātāja nodokļu maksājumiem, ja uzaicinātājs ir uzņēmies segt ar ārvalstnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistītos izdevumus;".

 

 

 

4. Papildināt 22.panta otro daļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"111) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi – jautājumos par ārzemnieka un viņa uzaicinātāja nodokļu maksājumiem, ja uzaicinātājs ir uzņēmies segt ar ārvalstnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā un atgriešanos mītnes zemē saistītos izdevumus;".

25.pants. Nodokļu parādu dzēšana

(1) Valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors šādos gadījumos:

1) uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) - ja ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta;

2) individuālajam (ģimenes) uzņēmumam, arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, dibinātāja - īpašnieka nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas;

3) fiziskajai personai - nodokļu maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas;

4) nodokļu maksātājam attiecībā uz bezstrīda kārtībā piedzenamiem nokavētiem nodokļu maksājumiem — ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis spēku saskaņā ar šā likuma 26.panta devītās daļas 4.punktu.

 

1

Deputāts M.Grīnblats

Izteikt likuma 25.panta 1.daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) - ja maksātnespējas procesā tiek piemērota bankrota procedūra, kuras īstenošanas rezultātā tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu, vai ja maksātnespējas procesā tiek noslēgts mierizlīgums, kura īstenošanas rezultātā tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu, vai ja maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija, kuras īstenošanas rezultātā tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.”

 

Neatbalstīt

 

 

 (5) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram nosūta:

1) Valsts ieņēmumu dienests - Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora rīkojumu par to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu dzēšanu, kuriem ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta;

2) pašvaldības - domes (padomes) lēmumu par to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pašvaldību budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu dzēšanu, kuriem ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta maksātnespējas lieta.

 

 

2

Deputāts M.Grīnblats

Izteikt likuma 25.panta 5.daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) Valsts ieņēmumu dienests - Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora rīkojumu par to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu dzēšanu, kuriem ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra vai mierizlīguma vai sanācijas rezultātā atjaunota maksātnespēja un izbeigts maksātnespējas process

 

Neatbalstīt

 

 

Pārejas noteikumi

5. Papildināt Pārejas noteikumus ar 65.punktu šādā redakcijā:

“65. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūlijam, ir spēkā Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumi Nr.322 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”.”

 

3

Labklājības ministrijas

parlamentārā sekretāre D.Lūka

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 65.punktu šādā redakcijā:

„65. Norvēģijas darba devējam, kas nodarbina Latvijas jūrniekus uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrēta kuģa saskaņā ar Pagaidu līgumu starp Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Norvēģijas Karalisko Darba un sociālo lietu ministriju, pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu neaprēķina, ja valsts budžets valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumus ir saņēmis 183 dienu laikā pēc minētā līguma spēkā stāšanās dienas. Ja minētais nosacījums netiek ievērots, pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu aprēķina, sākot ar 184.dienu pēc minētā līguma spēkā stāšanās dienas.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(4)

5. Papildināt Pārejas noteikumus ar 65. un 66.punktu šādā redakcijā:

“65. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.jūlijam, ir spēkā Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumi Nr.322 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”.

66. Norvēģijas darba devējam, kas nodarbina Latvijas jūrniekus uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrēta kuģa saskaņā ar Pagaidu līgumu starp Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Norvēģijas Karalisko Darba un sociālo lietu ministriju, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumam pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu neaprēķina, ja valsts budžets šo maksājumu ir saņēmis 183 dienu laikā pēc minētā līguma spēkā stāšanās dienas. Ja minētais nosacījums netiek ievērots, pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu aprēķina, sākot ar 184.dienu pēc minētā līguma spēkā stāšanās dienas.”.

 

 

4

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu 66.punktu šādā redakcijā:

„66. Norvēģijas darba devējam, kas nodarbina Latvijas jūrniekus uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrēta kuģa saskaņā ar Pagaidu līgumu starp Latvijas Republikas Labklājības ministriju un Norvēģijas Karalisko Darba un sociālo lietu ministriju, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumam pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu neaprēķina, ja valsts budžets šo maksājumu ir saņēmis 183 dienu laikā pēc minētā līguma spēkā stāšanās dienas. Ja minētais nosacījums netiek ievērots, pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu aprēķina, sākot ar 184.dienu pēc minētā līguma spēkā stāšanās dienas.”.

Atbalstīt