Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā
"Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt pirmās nodaļas otrajā daļā un 1.panta otrajā daļā vārdus "un arodbiedrības" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "arodbiedrības un šķīrējtiesas" (attiecīgā locījumā).

 

2. Papildināt likumu ar 2.12 pantu šādā redakcijā:

 

"2.12 pants. Šķīrējtiesu reģistra vešana

Šķīrējtiesu reģistru Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ved Uzņēmumu reģistrs."

 

3. Papildināt 4.panta 12.punktu pēc vārda "komercreģistru" ar vārdiem "šķīrējtiesu reģistru".

 

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.aprīlī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre

V.Muižniece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

 

      Šobrīd likums “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” nosaka subjektus un juridiskos faktus, kurus reģistrē Uzņēmumu reģistrs.

      Spēkā esošā Civilprocesa likuma redakcija neparedz kontroli pār šķīrējtiesām un to reģistrāciju, jo likuma 486.pants paredz vienīgi paziņojuma iesniegšanu Tieslietu ministrijā par šķīrējtiesas izveidošanu. Tādējādi netiek aizsargātas  trešo personu intereses.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

       Lai sakārtotu šķīrējtiesu darbību, paredzot tiesības šķīrējtiesām uzsākt darbību tikai pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, Civilprocesa likumā ir sagatavoti grozījumi. Ar šķīrējtiesu reģistrāciju ir nolūks panākt šķīrējtiesu reglamentu pārbaudi atbilstoši likumam un šo reglamentu pieejamību trešajām personām. Līdz ar to personas, kas izmanto šķīrējtiesas pakalpojumus, varēs iegūt no Uzņēmumu reģistra normatīvajos aktos paredzēto informāciju par reģistrētajām šķīrējtiesām un to reglamentiem. Civilprocesa likuma grozījumu projekta 486.pantā ir noteikts, ka šķīrējtiesu reģistru ved Uzņēmumu reģistrs. Līdz ar to likums “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” ir jāpapildina ar normu, ka šķīrējtiesu reģistru ved Uzņēmumu reģistrs.

      Civilprocesa likuma grozījumu projekts tiek iesniegts kopā ar šo likumprojektu.

 

 3. Cita informācija

 ­­­Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts atšķirībā no tagadējās kārtības paredz noteiktas administratīvas procedūras šķīrējtiesu izveidošanai. Līdz ar to no vienas puses paredzēti papildus pienākumi juridiskām personām, kas vēlas veidot šķīrējtiesas, bet no otras puses – paredzēta šķīrējtiesu reģistrācija to personu aizsardzībai, kas izmanto šķīrējtiesu pakalpojumus. 

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija                        Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

likumprojekts šo jomu neskar

 likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

likumprojekts šo jomu neskar 

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

likumprojekts šo jomu neskar

 

likumprojekts šo jomu neskar

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  

 likumprojekts šo jomu neskar 

      

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

 likumprojekts šo jomu neskar 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

__________

6. Cita informācija 

 Izmaiņas budžeta ieņēmumos, to finansiālā ietekme, kompensējoši pasākumi un detalizēti aprēķini tiks norādīti attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos, jo pagaidām nav apzināts, cik liels būs valsts nodevas apjoms.

Finansiālā ietekme uz budžetu ir plānojama nenozīmīga, ņemot vērā to, ka Tieslietu ministrijā līdz šim ir informācija par aptuveni 100 izveidotām šķīrējtiesām. Līdz ar to no šķīrējtiesu reģistrācijas procesa nav plānojami būtiski ieņēmumi.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Ir sagatavoti:

1)     grozījumi Civilprocesa likumā;

2)     grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

Minētie projekti tiek virzīti kopā ar šo likumprojektu.

2. Cita informācija

 Nav

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums             

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 Nav

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām  nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 ______

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

K onsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

  Nav

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts neparedz veidot jaunas valsts institūcijas. Uzņēmumu reģistram tiek paredzēta papildus funkcija – šķīrējtiesu reģistrācija.

Uzņēmumu reģistrs šo papildus funkciju veiks esošā finansējuma ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Tiks sagatavota informācija Tieslietu ministrijas un Uzņēmumu reģistra mājas lapā, normatīvais akts tiks iekļauts Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 Indivīds lēmumus varēs pārsūdzēt likumā  noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 Nav

 

Tieslietu ministre                                                                              V.Muižniece

 

17.06.2004. 11:21

868

K.Nešpora

7031735  kristinen@ur.gov.lv

 

Tieslietu

ministre

Valsts sekretārs

 

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli

atbildīgā

amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

V.Muižniece

M.Bičevskis

I.Nikuļceva

L.Sparāne

K.Nešpora