likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"

 

Izdarīt likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 10.nr.; 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 36.nr.; 1995, 7.nr.; 2001, 24.nr.; 2003, 24.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 26.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir kultūras ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti."

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministre

H.Demakova

 

 

 

 

 

 

 

Anotācija likuma

“Grozījums likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību “”

projektam

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likumprojekts sagatavots, izpildot Ministru kabineta 2003.gada 26. februāra rīkojumu Nr.129 “Par Valsts pārvaldes iekārtas likuma ieviešanas plānu”.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību“ 26. panta pirmajā daļā izdarīts grozījums, kas ir nepieciešams, lai saskaņotu minētā likuma normas ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas statuss netiek mainīts, arī funkcijās grozījumi netiek izdarīti.

 

3. Cita informācija

-

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

4. Ietekme uz vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

 -

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

(tūkst. latu)

 

Rādītāji

Kārtējais gads

 

Nākamie trīs gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

 

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

3. Finansiālā ietekme  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

-

 

       -

-

-

 

6. Cita informācija

-

 

 

-

-

-

-

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Ir sagatavots un noteiktā kārtībā saskaņots Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums”. Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi nodrošināt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikuma atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Administratīvā procesa likuma normām.

 

2. Cita informācija 

 -

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums                                                                                       1.tabula

 

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 2.tabula

 

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar


VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas 

Nav notikušas

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Nav notikušas

 

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

 

Šobrīd sabiedrības informēšanas pasākumi vēl nav veikti, tomēr, sabiedrība tiks informēta ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Informācijas centra un mājas lapas palīdzību.

 

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas

 

5. Cita informācija

 -

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Noteikumu projekta izpildei netiek radītas jaunas valsts institūcijas. Noteikumu projekta izpildi nodrošinās esošā valsts institūcija – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

 

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Informācijas centra palīdzību;

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija.

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministre                                                                       H.Demakova

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskais dienests

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

__.08.2004.

 

 

__.08.2004.

 

 

__.08.2004.

 

 

__.08.2004.

 

 

__.08.2004.

H.Demakova

D.Pavļuts

J.Šumeiko

I.Bērziņa

J.Asaris

 

766

J.Asaris

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības

inspekcijas vadītāja vietnieks

7229272,janis.asaris @mantojums.lv