Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 vides un reģionālās politikas komisija                        

                                                                                                                                                          Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā”  trešajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 965)

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 3. lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā

 

 

 

Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā

 

Izdarīt Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 5.nr.) šādus grozīju­mus:

 

 

 

Izdarīt Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Latvijas Vides aģentūra” (attiecīgā locīju­mā) ar vārdiem “Latvijas Vides un meteoroloģijas aģentūra” (attiecīgā locījumā).

1

Atbildīgā komisija

Aizstāt visā likumā vārdus “Latvijas Vides aģentūra” (attiecīgā locīju­mā) ar vārdiem “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” (attiecīgā locījumā).

 

atbalstīt

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Latvijas Vides aģentūra” (attiecīgā locīju­mā) ar vārdiem “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) apstrāde — jebkura darbība, ko nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums (arī autokapsēta) (turpmāk –– apstrādes uzņēmums) veic pēc nolietota transportlīdzekļa nodošanas apstrādes punktā vai savākšanas vietā, ieskaitot uzglabāšanu, izjaukšanu, sagriešanu, sasmalcināšanu, pārstrādi vai sasmalcināto atkritumu sagatavošanu iznīcināšanai, kā arī jebkuras citas darbības, ko veic nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu pārstrādei vai iznīcināšanai;

2) apstrādes uzņēmums –– komersants, kas nodarbojas ar nolietotu transportlīdzekļu apstrādi un ir saņēmis atļauju vai iesniedzis pieteikumu C kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai likumā “Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā;

3) nolietots transportlīdzeklis — transportlīdzeklis, no kura tā īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kurš atbilst kādai no atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām;

 

 

 

 

 

4) ražotājs — transportlīdzekļa būvētājs vai profesionāls importētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas atbilstoši savai komercdarbībai Latvijā importē transportlīdzekļus vai saņem tos no ārpus Latvijas esošas fiziskās vai juridiskās personas, lai padarītu šos transportlīdzekļus pieejamus trešajai personai.

2. Papildināt 1.panta 4.punktu pēc vārda “būvētājs” ar vārdu “izplatītājs”.

 

 

 

2. Papildināt 1.panta 4.punktu pēc vārda “būvētājs” ar vārdu “izplatītājs”.

4.pants. Prasības transportlīdzekļu ražotājiem

Transportlīdzekļu ražotāji, sadarbojoties ar materiālu un aprīkojuma izgatavotājiem:

1) ierobežo bīstamo ķīmisko vielu izmantošanu transportlīdzekļos (sākot ar transportlīdzekļa projektēšanas stadiju), lai mazinātu šo vielu nokļūšanu vidē, atvieglotu transportlīdzekļu, to detaļu un mehānismu izjaukšanu, otrreizēju izmantošanu un pārstrādi un novērstu nepieciešamību apglabāt bīstamos atkritumus;

2) marķē vai citādi identificē transportlīdzekļu materiālus un detaļas, kuras pirms nolietota transportlīdzekļa turpmākas apstrādes iespējams atdalīt;

3) lai atvieglotu otrreizējai izmantošanai un reģenerācijai derīgu detaļu identifikāciju, izmanto Eiropas Komisijas apstiprinātos materiālu un detaļu kodēšanas standartus;

4) pēc iespējas izmanto ražošanā tādus materiālus, kurus var pārstrādāt.

 

 

 

 

 

5.pants. Prasības attiecībā uz transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem

Transportlīdzekļu sastāvdaļas un materiāli, kurus piedāvā tirgū, nedrīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, izņemot sastāvdaļas un materiālus, kas paredzēti izmantošanai transportlīdzekļos, kuri ražoti pirms 2003.gada 1.jūlija, kā arī Ministru kabineta noteiktās sastāvdaļas un materiālus.

 

 

 

 

 

 

3. 5.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktie izņēmumi neattiecas uz šādām rezerves daļām: riteņu balansēšanas atsvariem, elektromotoru ogles sukām un bremžu uzlikām.”;

uzskatīt panta tekstu par pirmo daļu.

 

 

 

3. 5.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktie izņēmumi neattiecas uz šādām rezerves daļām: riteņu balansēšanas atsvariem, elektromotoru ogles sukām un bremžu uzlikām.”;

uzskatīt panta tekstu par pirmo daļu.

6.pants. Transportlīdzekļa īpašnieka un apstrādes uzņēmuma tiesības un pienākumi

(1) Transportlīdzekļa īpašnieks nodrošina, lai jebkurš tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis tiktu nodots apstrādes uzņēmumam. Transportlīdzekli apstrādes uzņēmumam nodod transportlīdzekļa īpašnieks vai viņa rakstveidā pilnvarota persona.

(2) Pieņemot transportlīdzekli, apstrādes uzņēmums transportlīdzekļa īpašniekam izsniedz transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātu. Ministru kabinets apstiprina likvidācijas sertifikāta veidlapas paraugu, kā arī nosaka likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtību.

 

 

 

 

 

(3) Pēc nolietota transportlīdzekļa nodošanas apstrādes uzņēmumam transportlīdzekļa īpašnieks šo transportlīdzekli noraksta, iesniedzot Ceļu satiksmes drošības direkcijai likvidācijas sertifikātu. Ministru kabinets nosaka gadījumus, kad transportlīdzekli drīkst norakstīt, neiesniedzot likvidācijas sertifikātu.

4.  6.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “transportlīdzekļa īpašnieks” ar vārdiem “vai apstrādes uzņēmums”;

 

 

 

4.  6.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “transportlīdzekļa īpašnieks” ar vārdiem “vai apstrādes uzņēmums”;

(4) Apstrādes uzņēmums nodrošina to, ka nolietota transportlīdzekļa īpašnieks var šo transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez jebkādām izmaksām, ja transportlīdzeklī nav papildu atkritumu.

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apstrādes uzņēmums nodrošina to, ka nolietota transportlīdzekļa īpašnieks var šo transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez jebkādām izmaksām, ja nolietotajam transportlīdzeklim netrūkst nozīmīgāko sastāvdaļu — motora, stūres mehānisma, šasijas, transmisijas, kā arī ja transportlīdzeklī nav papildu atkritumu un transportlīdzeklis nav reģistrēts komercķīlu reģistrā.”;

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apstrādes uzņēmums nodrošina to, ka nolietota transportlīdzekļa īpašnieks var šo transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez jebkādām izmaksām, ja nolietotajam transportlīdzeklim netrūkst nozīmīgāko sastāvdaļu — motora, stūres mehānisma, šasijas, transmisijas, kā arī ja transportlīdzeklī nav papildu atkritumu un transportlīdzeklis nav reģistrēts komercķīlu reģistrā.”;

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

 

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

“(5) Latvijā reģistrētu nolietotu transportlīdzekli noraksta, pamatojoties arī uz citā Eiropas Savienības dalībvalstī izdotu likvidācijas sertifikātu.”

 

 

 

“(5) Latvijā reģistrētu nolietotu transportlīdzekli noraksta, pamatojoties arī uz citā Eiropas Savienības dalībvalstī izdotu likvidācijas sertifikātu.”

7.pants.Atmestu nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošana

Pašvaldība tās teritorijā ārpus ceļa novietotu transportlīdzekli saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu var pārvietot piespiedu kārtā, novietojot to speciālā stāvvietā, ja tas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzīstams par atmestu nolietotu transportlīdzekli. Ministru kabinets nosaka kārtību un prasības atmestu nolietotu transportlīdzekļu nodošanai apstrādes uzņēmumam.

 

2

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 7. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Apstrādes uzņēmums nodrošina to, ka šī panta pirmajā daļā  minētos transportlīdzekļus var nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez maksas.”

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz.

5. 7.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Apstrādes uzņēmums nodrošina to, ka šā panta pirmajā daļā  minētos transportlīdzekļus var nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez maksas.”;

 

uzskatīt panta tekstu par pirmo daļu.

8.pants. Ražotāja un importētāja pienākumi

(1) Ražotājs, kā arī jebkura persona, kas importē transportlīdzekļus, pirms transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas Latvijā par katru transportlīdzekli maksā dabas resursu nodokli saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

(2) Transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarots pārstāvis, ja tas noslēdzis attiecīgus līgumus ar apstrādes uzņēmumiem, var noslēgt līgumu ar Vides ministriju par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un tās piemērošanu, paredzot nodrošināt transportlīdzekļu pieņemšanu atbilstoši šā likuma 6.panta noteikumiem.

5. 8. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “pirmās” ar vārdu “pastāvīgās”;

 

 

 

6. 8.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “pirmās” ar vārdu “pastāvīgās”;

(3) Ministru kabinets nosaka termiņus un apjomu, kādā ražotāji, izplatītāji, nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un apstrādes uzņēmumi, kā arī transportlīdzekļu apdrošināšanas uzņēmumi nodrošina nolietotu transportlīdzekļu (izņemot speciālos transportlīdzekļus — ātrās medicīniskās palīdzības automašīnas, katafalkus, motorizētus furgonus vai bruņumašīnas), to materiālu un detaļu otrreizēju izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju.

izslēgt trešajā daļā vārdu “izplatītāji”.

 

 

 

izslēgt trešajā daļā vārdu “izplatītāji”.

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 7.pants stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

2. Šā likuma 6.panta ceturtā daļa, 8.panta pirmā daļa un 10.pants stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgajiem grozījumiem likumā “Par dabas resursu nodokli”.

 

3

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt pārejas noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

“1. Šā likuma 7.pants stājas spēkā 2005.gada 1.aprīlī

atbalstīt

7. Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Šā likuma 7.pants stājas spēkā 2005.gada 1.aprīlī.”

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Šajā likumā noteiktās Latvijas Vides un meteoroloģijas aģentūras funkcijas līdz 2005.gada 1.janvārim pilda Latvijas Vides aģentūra.”

4

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta pārejas noteikumu 3. punktu.

atbalstīt

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

7. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

 

 

8. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 2000/53/EC.

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.septembra direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem.”

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.septembra direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem.”

 

 

5

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

atbalstīt

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.