Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā

Likumprojekts

 

Grozījumi Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā

 

Izdarīt Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 5.nr.) šādus grozīju­mus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Latvijas Vides aģentūra" (attiecīgā locīju­mā) ar vārdiem "Latvijas Vides un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā).

 

2. Papildināt 1.panta 4.punktu pēc vārda "būvētājs" ar vārdu "izplatītājs".

 

3. Papildināt 5.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktie izņēmumi neattiecas uz šādām rezerves daļām – riteņu balansēšanas atsvariem, elektromotoru ogles sukām un bremžu uzlikām."

 

4.  6.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "transportlīdzekļa īpašnieks" ar vārdiem "vai apstrādes uzņēmums";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Apstrādes uzņēmums nodrošina to, ka nolietota transportlīdzekļa īpašnieks var šo transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez jebkādām izmaksām, ja nolietotajam transportlīdzeklim netrūkst nozīmīgāko sastāvdaļu – motora, stūres mehānisma, šasijas, transmisijas –, kā arī ja transportlīdzeklī nav papildu atkritumu.";

 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Latvijā reģistrētu nolietotu transportlīdzekli noraksta, pamatojoties arī uz citā Eiropas Savienības dalībvalstī izdoto likvidācijas sertifikātu."

 

5. Svītrot 8.panta trešajā daļā vārdu "izplatītāji".

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3. Šajā likumā noteiktās Latvijas Vides un meteoroloģijas aģentūras funkcijas līdz 2005.gada 1.janvārim pilda Latvijas Vides aģentūra."

 


7. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.septembra Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem."

 

 

 

 

 

Vides ministrs

R.Vējonis

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumu Nolietotu transportlīdzekļa apsaimniekošanas likumā

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 Pašlaik Nolietotu transportlīdzekļu likums un tā pakārtotie Ministru kabineta noteikumi pilnībā pārņem Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.septembra Direktīvas 2000/53/EC par nolietotiem transportlīdzekļiem prasības.

 Tomēr ir saņemti uzņēmēju iebildumi, ka nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēma nevarēs pilnvērtīgi darboties, ja netiks pieprasīta nolietota transportlīdzekļa pilna komplektācija (tam netrūkst nozīmīgāko sastāvdaļu) – tādā gadījumā iepriekš var tikt noņemtas visas daļas, kas satur kādu vērtību.

 Šobrīd likums neparedz, ka Latvijā reģistrētu nolietotu transportlīdzekli noraksta arī pamatojoties uz citā Eiropas Savienības dalībvalstī izdoto likvidācijas sertifikātu

 Tāpat arī nepieciešami grozījumi likumā saistībā ar Vides ministrijas institucionālās sistēmas izmaiņām.

 Izstrādājot Vides ministrijas stratēģiju 2005. – 2007. gadam (turpmāk – stratēģija) tika konstatēti šādi trūkumi:

·        nepietiekama institucionālā kapacitāte, īpaši jomās ar pieaugošu tiesiskā reglamentējuma un informācijas plūsmas apjomu;

·        fragmentēta institucionālā sistēma;

·        nepietiekams funkciju nodalījums starp institūcijām, īpaši inspekcijas un vides monitoringa jomās;

·        nespēja pilnā apjomā nodrošināt ES vides monitoringa prasības (finanšu trūkuma dēļ).

 Stratēģijā plānotā institucionālā reforma paredz strukturālās reformas, apvienojot institūcijas ar līdzīgām funkcijām.

1) Apvienot vienā blokā visas institūcijas, kas veic uzraudzības un kontroles funkciju – reģionālās vides pārvaldes, Jūras vides pārvaldi un Vides valsts inspekciju, izveidojot Valsts vides dienestu (VVD). VVD būs reģionālās struktūrvienības – līdzšinējās reģionālās vides pārvaldes. Ņemot vērā Eiropas Savienības (ES) valstu pieredzi, kā arī starptautisko ekspertu rekomendācijas, paredzēts saglabāt vienotā institūcijā atļauju izsniegšanas un kontroles sistēmu, tomēr šīs jomas paredzēts iekšēji nodalīt. Vienlaikus paredzēts nodalīt līdzšinējās reģionālo vides pārvalžu laboratorijas, kuras pievienos jaundibināmajai Latvijas Vides un meteoroloģijas aģentūrai. Paredzētā reforma ļaus vienveidīgi piemērot normatīvos aktus visā valsts teritorijā, kā arī uzlabot metodisko darbu gan atļauju izsniegšanas, gan inspekcijas jomās. VVD īstenos arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju vides inspektoru metodisko vadību.

2) Apvienot vienā blokā institūcijas, kas veic vides un ilgtspējīgas attīstības informācijas savākšanu un apstrādi, atbild par vides monitoringu un sabiedrības informēšanu. Plānots apvienot Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūru, Latvijas Vides aģentūru un Valsts ģeoloģijas dienestu, izveidojot valsts aģentūru Latvijas Vides un meteoroloģijas aģentūra (LVMA). Aģentūrā paredzēts iekļaut arī līdzšinējās reģionālo vides pārvalžu laboratorijas, veicot laboratoriju sistēmu optimizāciju. LVMA sastāvā iekļaus arī upju baseinu pārvaldes (šobrīd Valsts ģeoloģijas dienesta sastāvā), kurām vēl jāveido reģionālās struktūrvienības atbilstoši 4 upju baseinu apgabaliem – Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas.

 

Institucionālās kapacitātes veicināšanai Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojam tiks piešķirtas apelācijas institūcijas funkcijas, lai veicinātu ātrāku un efektīvāku sūdzību izskatīšanu. Pašreiz tiesības izskatīt sūdzības piešķirtas vairāk kā vienai institūcijai.

 Pašlaik likumā minēts Latvijas Vides aģentūras nosaukums, kuru plānots reorganizēt.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 Likumprojekts paredz, ka turpmāk nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam vairs nebūs pienākuma pieņemt bez atlīdzības nolietotus transportlīdzekļus, kuriem trūkst nozīmīgākās sastāvdaļas. Līdz ar to tiks novērsta situācija, ka vienā uzņēmumā tiks noņemtas visas derīgās sastāvdaļas, bet apstrādes uzņēmums būs spiests pieņemt transportlīdzekļa vraku ar negatīvu vērtību. Tomēr paredzēts, ka veicot atmestu transportlīdzekļu savākšanu un apstrādi tiks subsidēta arī tādu nolietotu transportlīdzekļu savākšana un apstrāde, kuriem nav pilna komplektācija.

 Ņemot vērā ES vienoto ekonomisko telpu paredzēts, ka Latvijā reģistrētu nolietotu transportlīdzekli noraksta arī pamatojoties uz citā Eiropas Savienības dalībvalstī izdoto likvidācijas sertifikātu.

 Plānots reorganizēt Latvijas vides aģentūru, Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūru un Valsts Ģeoloģijas dienestu par Latvijas Vides un meteoroloģijas aģentūru tādā veidā apvienojot līdzīgas funkcijas un efektīvāk izmantojot pieejamos resursus. Apvienošanas rezultātā būs iespējams efektīvāk izmantot finanšu resursus, veidojot institūcijai apvienotu grāmatvedību, optimizējot laboratoriju sistēmu, kā arī veidot vienotas datu bāzes. Ieekonomētos līdzekļus varēs novirzīt vides monitoringam un citām ar ES nosacījumiem saistītajām funkcijām, kas šobrīd netiek pilnā mērā nodrošinātas.

 Likumprojekts saskaņo institūciju nosaukumus atbilstoši plānotajai reformai.

3. Cita informācija

Ir pieņemti Ministru kabineta rīkojumi „Par Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes un reģionālo vides pārvalžu reorganizāciju un Valsts vides dienesta izveidošanu” (Ministru kabineta 29. 09. 2004. rīkojums nr. 714) un „Par valsts aģentūras “Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra”, Latvijas Vides aģentūras un Valsts ģeoloģijas dienesta reorganizāciju un valsts aģentūras “Latvijas Vides un meteoroloģijas aģentūra” izveidošanu” (Ministru kabineta 29. 09. 2004. rīkojums nr. 713).

 

 

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts pozitīvi ietekmēs nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumu darbību.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojektā noteiktās izmaiņas institucionālajā sistēmā pozitīvi ietekmēs vides prasību ieviešanu.

5. Cita informācija

nav

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

2004

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta īstenošana tiks nodrošināta valsts budžeta un pašvaldību iestāžu esošo līdzekļu ietvaros

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

Likum-projekts šo jomu neskar

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 Saistībā ar institucionālās sistēmas izmaiņām ir nepieciešami grozījumi citos likumdošanas aktos. Ir sagatavoti grozījumi 16 likumdošanas aktos, kurus plānots pieņemt Saeimā ne vēlāk kā līdz 2005. gada 1. janvārim.

 Līdz 2005. gada 1. janvārim jāpieņem arī Latvijas vides un meteoroloģijas aģentūras nolikums, kurš šobrīd ir izstrādes stadijā, kā arī jāgroza Vides ministrijas nolikums.

 

2. Cita informācija

nav

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.septmbra Direktīva 2000/53/EC par nolietotiem transportlīdzekļiem.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.septmbra Direktīva 2000/53/EC par nolietotiem transportlīdzekļiem

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

Komentāri

3.pants

4.panta otrās daļas a)

atbilst

 

4.pants

5.panta ceturtā daļa

atbilst

 

5. Cita informācija

nav

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ir notikušas ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas padomi

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Izteiktie viedokļi tika ņemti vērā izstrādājot likumprojektu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts tika ievietots Vides ministrijas mājas lapā, kur sabiedrībai bija iespējas sūtīt komentārus.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas notikušas ar ārvalstu autoražotāju pārstāvjiem.

5. Cita informācija

nav

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Ar 2005.gada 1.janvāri plānots reorganizēt Latvijas vides aģentūru, Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūru un Valsts Ģeoloģijas dienestu par Latvijas Vides un meteoroloģijas aģentūru tādā veidā apvienojot līdzīgas funkcijas un efektīvāk izmantojot pieejamos resursus.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā. Pēc pieņemšanas Saeimā likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā”, kā arī Vides ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Indivīds var aizstāvēt savas tiesības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

nav

 

 

 

Vides ministrs                                                                 R. Vējonis

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā persona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

G. Puķītis

E. Puriņš

V.Puriņš

R. Kašs

 

07.10.2004 12:25

1391

R. Kašs

7026523, Raimonds.Kass@vidm.gov.lv