Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

8.Saeimas Prezidijam

2004.gada 13.oktobrī Nr.

Rīgā

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu "Grozījumi Pilsonības likumā”.

 

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija (uz 3 lp.).

 

 

8. Saeimas deputāti:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

 

Likumprojekts

Grozījumi Pilsonības likumā

Izdarīt Pilsonības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17.nr.; 1995, 8.nr.; 1997, 5.nr.; 1998, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.panta 1.3 punktu šādā redakcijā:

“1.3) personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā un kuras latviešu mācībvalodas vispārizglītojošās skolās vai divplūsmu vispārizglītojošo skolu latviešu plūsmā ir ieguvušas pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību, ja šīm personām nav citas valsts pilsonības (pavalstniecības) vai tās ir saņēmušas iepriekšējās pilsonības (pavalstniecības) valsts ekspatriācijas atļauju, ja tādu paredz šīs valsts likumi. Pilsonību vienlaikus ar šādu personu iegūst arī tās nepilngadīgie bērni līdz 15 gadu vecumam, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijā;”

2. Izteikt 2.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri dzīvo Latvijas bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs un kuriem nav citas valsts pilsonības (pavalstniecības);”

3. Papildināt 2.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) bērni, kuri dzimuši Latvijā pēc 1991.gada 21. augusta, ja viņu pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija un viņi pirms tam visu laiku bijuši bezvalstnieki vai nepilsoņi.”

4. Papildināt 3.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja pēc bērna dzimšanas viens no viņa vecākiem kļūst par Latvijas pilsoni, bērns ir atzīstams par Latvijas pilsoni, ja viņa vecāki par to vienojas. Bērna piederību pie Latvijas pilsonības nosaka viens no vecākiem - Latvijas pilsonis, ja bērns atrodas viņa atsevišķā aizgādībā.”

5. Izslēgt 3.1 pantu.

6. Izslēgt 12.panta pirmās daļas 3.punktā vārdus “un konstitucionālā likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”

7. Izslēgt 12.panta ceturtajā daļā vārdus “un konstitucionālā likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi””.

8. Izslēgt 12.panta sesto daļu.

9. Izslēgt 15.panta pirmajā daļā vārdus “un ārlaulības”.

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Ðā likuma 3.panta piektā daļa piemērojama ar 1994.gada 25.oktobri.”

ANOTĀCIJA

likumprojektam

“Grozījumi Pilsonības likumā”

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Pilsonības likums pēdējo reizi tika grozīts 1998.gada 22.jūnijā. Likumā ir atrodami “robi”, kas apgrūtina, piemēram, pilsonības noteikšanu bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, kuri nav ieguvuši pilsonību naturalizācijas kārtībā kopā ar vienu no vecākiem u. tml.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz vairākus grozījumus Pilsonības likumā, proti:

- dot iespēju iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā personām, kuras apguvušas nepilnu mācību kursu latviešu mācībvalodas vispārizglītojošās skolās vai divplūsmu vispārizglītojošo skolu latviešu plūsmā, iegūstot šajās skolās pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību;

- dot iespēju iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības un kuri dzīvo Latvijas bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs;

- bez papildus nosacījumiem reģistrēt kā Latvijas pilsoņus visus bērnus, kuri dzimuši Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta, ja viņu pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija un viņi pirms tam visu laiku bijuši bezvalstnieki vai nepilsoņi;

- dot iespēju iegūt Latvijas pilsonību visiem bērniem, kuriem viens no vecākiem ir ieguvis Latvijas pilsonību reģistrācijas vai naturalizācijas ceļā, ja šie bērni nav reģistrēti vai naturalizēti vecāku kļūdas dēļ vai likuma “roba” dēļ (piemēram, bērns ir piedzimis pēc naturalizācijas iesnieguma iesniegšanas, bet pirms uzņemšanas pilsonībā);

- izslēgt atsauci uz spēku zaudējušu konstitucionālo likumu “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”.

3. Cita informācija

Nav

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Nav ietekmes

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Nav ietekmes

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts veicinās bērna tiesību uz pilsonību pilnīgāku realizāciju Latvijas Republikā.

4. Ietekme uz vidi

Nav ietekmes

5. Cita informācija

-

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

-

-

-

-

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

-

-

-

-

3. Finansiālā ietekme

-

-

-

-

-

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

-

6. Cita informācija

-

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod

-

2. Cita informācija

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts atbilst Eiropas Padomes 1997.gada 6.novembra Konvencijai par pilsonību (Latvijā vēl nav ratificēta)

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

-

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

-

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

-

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

-

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildi savas kompetences robežās nodrošinās Naturalizācijas pārvalde

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

-