Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                        Likumprojekts trešajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Lauku atbalsta dienesta   likumā” trešajam lasījumam ( reģ. nr 959)

 

 

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija (dok. nr3114)

Pr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Lauku atbalsta dienesta likums

Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā

 

 

 

Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā

 

Izdarīt Lauku atbalsta dienesta likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11. nr.; 2001, 13. nr.; 2003, 9. nr.; 2004, 10. nr.) šādus grozījumus:

 

Priekšlikumu nav.

 

Izdarīt Lauku atbalsta dienesta likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,2000, 11. nr.; 2001, 13. nr.; 2003, 9. nr.; 2004, 10. nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

7) nodrošinājums — drošības nauda, bankas garantija vai atbildības apdrošināšanas polise attiecībā uz to, ka par labu valstij tiks samaksāta, pilnīgi vai daļēji ieturēta noteikta naudas summa, ja licences saņēmējs neimportē vai neeksportē licencē noteikto preču daudzumu licences derīguma termiņā.

 

1. Izslēgt 1. panta 7. punktu.

 

 

 

1. Izslēgt 1. panta 7. punktu.

4.pants. Dienesta funkcijas

 

 

 

 

 

(1) Dienests savas kompetences ietvaros pilda šādas funkcijas:

 

 

 

 

 

1) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu);

 

 

 

 

 

2) administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai [pieņem un izvērtē pieteikumus (projektus) atbalsta saņemšanai, pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemj par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt un veic izmaksātā atbalsta uzskaiti un izlietošanas kontroli];

 

 

 

 

 

3) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu);

 

 

 

 

 

4) pieprasa no fiziskajām un juridiskajām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistru un datu bāzu uzturēšanai nepieciešamo informāciju;

 

 

 

 

 

5) izsniedz normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, apliecinājumus, speciālās atļaujas (licences), to skaitā meliorācijas sistēmu būvatļaujas, un citus dokumentus;

 

 

 

 

 

6) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu);

 

 

 

 

 

7) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu);

 

 

 

 

 

8) nodod vietējas nozīmes meliorācijas sistēmu būves un ierīces zemes īpašnieku īpašumā

 

 

 

 

 

9) sniedz atzinumus par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju citos zemes lietošanas veidos

 

 

 

 

 

10) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

11) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

12) pārstāv nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotāju interes es tiesā

 

 

 

 

 

13) iesniedz tiesā prasības, kas izriet no fizisko un juridisko personu saistībām attiecībā uz valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta izlietošanu, ja tas tiek darīts neatbilstoši normatīvajiem aktiem

 

 

 

 

 

14) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

15) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu)

 

 

 

 

 

16) likumā noteiktajos gadījumos izskata administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus

 

 

 

 

 

17) īsteno intervences pasākumus lauksaimniecības produktu tirgū un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasa no fiziskajām un juridiskajām personām ražošanas un patēriņa bilances sastādīšanai nepieciešamo informāciju par saražoto, iepirkto, pārstrādāto un realizēto lauksaimniecības produktu daudzumu un atlikumu

 

 

 

 

 

 

 

18) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā administrē nodrošinājumu lauksaimniecības preču importa vai eksporta speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai

2. 4. pantā:

izteikt pirmās daļas 18. punktu šādā redakcijā:

“18) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā administrē lauksaimniecības produktu un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības režīmu;”” ;

 

 

 

 

2. 4. panta pirmajā daļā:

izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

“18) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā administrē lauksaimniecības produktu un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības režīmu;”” ;

 

19) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā administrē eksporta izdevumus

izslēgt pirmās daļas 19. punktu.

 

 

 

izslēgt 19. punktu.

20) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā administrē soda naudas par valstij piešķirtās piena ražošanas kvotas pārsniegšanu

 

 

 

 

 

21) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā administrē augkopības produkcijas kvotas;

 

 

 

 

 

22) veic ražotāju grupu atzīšanu un to atzīšanas kontroli;

 

 

 

 

 

23) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz informāciju Eiropas Komisijai.

 

 

 

 

 

(2) (Izslēgta ar 07.04.2004. likumu).

 

 

 

 

 

(3) (Izslēgta ar 07.04.2004. likumu).

 

 

 

 

 

(4) (Izslēgta ar 07.04.2004. likumu).

 

 

 

 

 

(5) Dienests ir atbrīvots no tiesas izdevumiem prasībās, kas izriet no fizisko un juridisko personu saistībām attiecībā uz valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta izlietošanu, ja tas tiek darīts neatbilstoši normatīvajiem aktiem. Piedziņa šajos gadījumos tiek veikta par labu valstij.