2005

2005. gada 25. janvārī

9/5 – 4/

Saeimas Prezidijam

 

 

 

          Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, š.g. 25. janvāra sēdē izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Profesionālo radošo organizāciju likums” (reģ.nr.958; dok.nr.3113), nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un lūdz to iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

           

 

 

 

Cieņā

 

 

J.Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Profesionālo radošo organizāciju likums

 

1.pants. Likuma mērķis

 

Likums nosaka profesionālo radošo organizāciju darbību un kompetenci, lai veicinātu profesionālās mākslinieciskās jaunrades attīstību un nostiprināšanu.

 

2.pants. Profesionālās radošās organizācijas jēdziens, darbības mērķis un darbības pamats

 

(1) Profesionālā radošā organizācija ir biedrība, kurā pēc profesionālās mākslinieciskās jaunrades principa brīvprātīgi apvienojušās ne mazāk kā 30 fiziskas personas, lai veicinātu māksliniecisko jaunradi, mākslas darbu izplatību, mākslinieku saikni ar sabiedrību un Latvijas garīgās un materiālās kultūras attīstību un nostiprināšanu.

(2) Profesionālo radošo organizāciju saimniecisko darbību, publisko darbību un organizatorisko struktūru nosaka Biedrību un nodibinājumu likums, ciktāl to neregulē šis likums.

 

3.pants. Profesionālo radošo organizāciju biedri

 

Par profesionālās radošās organizācijas biedriem var būt 18 gadu vecumu sasniegušas fiziskas personas, kuras ieguvušas attiecīgās profesionālās radošās organizācijas statūtos noteikto izglītību un profesionālo kvalifikāciju. Profesio­nālās radošās organizācijas statūtos var noteikt arī citas prasības, kādām jāatbilst attiecīgās profesionālās radošās organizācijas biedram.

 

4.pants. Profesionālo radošo organizāciju reģistrācija

 

(1) Biedrība pēc reģistrēšanās biedrību un nodibinājumu reģistrā var reģistrēties Kultūras ministrijā profesionālo radošo organizāciju reģistrā.

(2) Profesionālo radošo organizāciju reģistrā ieraksta šādas ziņas:

1) nosaukums;

2) juridiskā adrese;

3) darbības mērķis;

4) statūtu pieņemšanas datums;

5) lēmuma par ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā pieņem­šanas datums;

6) ziņas par organizācijas darbības izbeigšanu, maksātnespēju, likvidāciju vai reorganizāciju;

7) ieraksta izdarīšanas datums.

 

(3) Reģistrācijas apliecību apstiprina Kultūras ministrijas atbildīgā amatpersona. Reģistrācijas apliecībā norāda:

1) organizācijas nosaukumu;

2) organizācijas reģistra numuru;

3) reģistrācijas vietu;

4) reģistrācijas datumu.

(4) Profesionālajām radošajām organizācijām ir pienākums ne vēlāk kā mēneša laikā informēt Kultūras ministriju par izmaiņām šā panta otrajā daļā minētajās ziņās.

 

5.pants. Kultūras ministrijā iesniedzamie dokumenti un to glabāšana

 

(1) Kultūras ministrijā iesniedzami šādi dokumenti:

1) iesniegums;

2) biedrību un nodibinājumu reģistra apliecības kopija;

3) statūtu kopija.

(2) Kultūras ministrijā iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgās profesionā­lās radošās organizācijas reģistrācijas lietā, ja uz to pamata ir izdarīts ieraksts radošo organizāciju reģistrā.

 

6.pants. Ieraksta izdarīšana reģistrā

 

Lēmumu par ieraksta izdarīšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu atbildīgā amatpersona pieņem 20 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un informē par to iesniedzēju.

 

7.pants. Reģistrācijas atteikums

 

(1) Atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu profesionālo radošo organizāciju ierakstīt profesionālo radošo organizāciju reģistrā, ja:

1) nav iesniegti visi šajā likumā noteiktie dokumenti;

2) statūtos noteiktais profesionālās radošās organizācijas mērķis neatbilst valsts kultūrpolitikas mērķiem vai tās pamatdarbība nav saistīta ar profesionāli māksliniecisko jaunradi;

3) profesionālās radošās organizācijas iesniegtie dokumenti neatbilst likuma prasībām.

(2) Lēmumam par atteikumu izdarīt ierakstu jābūt motivētam.

(3) Iesnieguma iesniedzējam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt profesionālo radošo organizāciju reģistra iestādes amatpersonas lēmumu.

 

8.pants. Valsts funkciju deleģēšana

 

(1) Kultūras ministrija atbilstoši kompetencei ar deleģēšanas līgumu var deleģēt profesionālajai organizācijai ar valsts kultūrpolitiku saistītus valsts pārvaldes uzdevumus.

(2) Profesionālā radošā organizācija attiecībā uz šajā likumā noteikto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi ir Kultūras ministrijas funkcionālā padotībā.

 

9.pants. Mākslinieka statuss

 

Mākslinieks ir fiziska persona, kura atbilst šādām prasībām:

1) rada vai ar savu izpildījumu radoši interpretē mākslas darbus literatūrā, mūzikā, vizuālajās vai audiovizuālajās mākslās, skatuves mākslās, arhitektūrā, dizainā vai multimediju jomā;

2) radošais darbs ir tās pamatnodarbošanās;

3) ar savu darbību sniedz ieguldījumu mākslas un kultūras attīstībā neatkarīgi no saistībām, kuras profesionālais mākslinieks uzņemas, strādājot algotu darbu vai iestājoties organizācijās vai biedrībās.

 

10.pants. Mākslinieka statusa apliecināšana

 

(1) Profesionālās radošās organizācijas saviem biedriem var izsniegt izziņas, kas apliecina mākslinieka statusu, iesniegšanai valsts, pašvaldību un tiesu iestādēm, juridiskām un fiziskām personām.

(2) Profesionālās radošās organizācijas var izsniegt mākslinieka statusu apliecinošu biedra karti vai apliecību. Ja fiziskā persona, kurai izsniegta šāda mākslinieka statusu apliecinoša biedra karte vai apliecība, vairs neatbilst māksli­nieka statusam, attiecīgā profesionālā radošā organizācija izsniegto biedra karti vai apliecību anulē. Paziņojumu par biedra kartes vai apliecības anulēšanu profesionālā radošā organizācija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

(3) Mākslinieki, kuri nav radošās profesionālās organizācijas biedri, var iegūt mākslinieka statusa apliecinājumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Kultūras ministrijas izveidotai profesionālā statusa ekspertu komisijai. Minētā komisija izvērtē iesniedzēja atbilstību šā likuma 9.panta prasībām.

 

11.pants. Profesionālo radošo organizāciju tiesības

 

(1) Profesionālajām radošajām organizācijām ir tiesības Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā veidot sociālās nodrošināšanas un pabalstu fondus un izmaksāt saviem biedriem statūtos noteiktos pabalstus un stipendijas.

(2) Pēc reģistrēšanās profesionālo radošo organizāciju reģistrā profesionā­lajai radošajai organizācijai ir tiesības pretendēt uz valsts budžeta finansējumu konkrētiem projektiem un programmām, starptautisko sakaru uzturēšanai un dalībai starptautiskās organizācijās, informācijas uzkrāšanai un apkopošanai saistībā ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un citiem valsts kultūrpo­litikas īstenošanas pasākumiem.

 

12.pants. Profesionālo radošo organizāciju statuss, biedrībai izbeidzo­ties, to likvidējot un reorganizējot

 

(1) Reorganizējot profesionālo radošo organizāciju, tā savu statusu saglabā, ja tās turpmākā darbība atbilst šā likuma 2.panta prasībām un tās statūtos noteiktais mērķis un darbība ir saistīta ar profesionāli māksliniecisko jaunradi.

(2) Profesionālā radošā organizācija tiek izslēgta no radošo organizāciju reģistra, ja savu darbību izbeidz vai tiek likvidēta biedrība, kas reģistrējusies šā likuma 4.pantā noteiktajā kārtībā.

 

13.pants. Finansēšanas papildnoteikumi

 

Pašvaldībām ir tiesības finansēt profesionālo radošo organizāciju mērķ­programmas vai atsevišķus pasākumus.

 

Pārejas noteikums

 

12 mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas profesionālās radošās organizācijas, kuras reģistrējušās Kultūras ministrijā saskaņā ar likuma "Par sabiedriskām organizācijām un to apvienībām" 57.pantu, reģistrējas profesionālo radošo organizāciju reģistrā šajā likumā noteiktajā kārtībā.