Likumprojekts “Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā" (Reģ

2004.12.09.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā” (Reģ.nr. 957) izskatīšanai 3.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “apdrošināšanas uzraudzības institūcija” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem “apdrošinātāja uzraudzības institūcija” (attiecīgā skaitlī un locījumā).

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “apdrošināšanas uzraudzības institūcija” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem “apdrošinātāja uzraudzības institūcija” (attiecīgā skaitlī un locījumā).

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini, kas atbilst likumā "Par apdrošināšanas līgumu" lietotajiem terminiem:

3) apdrošinātājs - komercreģistrā ierakstīta:

a) komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu (turpmāk - apdrošināšanas sabiedrība),

b) ārvalsts apdrošinātāja filiāle, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu;

4) ārvalstu apdrošinātājs - ārpus Latvijas Republikas reģistrēts apdrošinātājs, kuram mītnes (reģistrācijas) valstī ir tiesības veikt apdrošināšanu;

15) nedalībvalsts apdrošinātājs - ārvalstī (ārpus dalībvalsts) reģistrēts apdrošinātājs, kuram mītnes (reģistrācijas) valstī ir tiesības veikt apdrošināšanu;

2.  1.pantā:

aizstāt 3.punktā vārdus “komercreģistrā ierakstīta” ar vārdiem “Latvijas Republikā reģistrēta”;

aizstāt 4. un 15.punktā vārdus “reģistrēts apdrošinātājs, kuram” ar vārdiem “reģistrēta persona, kurai”;

 

 

 

 

2.  1.pantā:

aizstāt 3.punktā vārdus “komercreģistrā ierakstīta” ar vārdiem “Latvijas Republikā reģistrēta”;

aizstāt 4. un 15.punktā vārdus “reģistrēts apdrošinātājs, kuram” ar vārdiem “reģistrēta persona, kurai”;

 

5) galvenais aktuārs - apdrošināšanas sabiedrības amatpersona, kas novērtē noslēgtos apdrošināšanas līgumus un apdrošinātāja finansiālo stabilitāti;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) galvenais aktuārs — apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles amatpersona, kas novērtē noslēgtos apdrošināšanas un pieņemtās pārapdrošināšanas līgumus un apdrošinātāja finansiālo stabilitāti;”;

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 1.panta 5.punktā vārdu "apdrošinātāja" ar vārdiem "apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles".

 

Atbalstīt

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) galvenais aktuārs — apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles amatpersona, kas novērtē noslēgtos apdrošināšanas un pieņemtās pārapdrošināšanas līgumus un apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles finansiālo stabilitāti;”;

19) savstarpēji saistītu personu grupa - divas vai vairākas personas, kuras veido apdrošinātājam vienu kopīgu risku:

a) viena no šīm personām tieši vai netieši kontrolē citu personu vai citas personas,

b) tās ir saistītas tādā veidā, ka vienas personas finansiālās problēmas var radīt citai personai vai citām personām parādu nomaksas grūtības, lai gan starp šīm personām nepastāv “a” apakšpunktā minētās attiecības;

21) būtiska līdzdalība - tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kura aptver 10 un vairāk procentus no uzņēmuma (komercsabiedrības) pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, kas dod iespēju būtiski ietekmēt uzņēmuma (komercsabiedrības) finanšu un darbības politikas noteikšanu;

22) apdrošinātāja uzraudzības institūcija - kompetenta institūcija, kurai saskaņā ar likumu ir tiesības veikt apdrošinātāju uzraudzību savā mītnes (reģistrācijas) valstī;

23) apdrošināšanas starpnieks - apdrošināšanas aģents, apdrošināšanas aģentūra un apdrošināšanas brokeru sabiedrība;

izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

“19) personas, kas saistītas ar apdrošinātāju, — personas, kuras atbilst kādai no šādām pazīmēm:

a) personas, kurām apdrošinātājā ir būtiska līdzdalība, un šo personu — fizisko personu — laulātie, vecāki un bērni,

b) apdrošinātāja meitas sabiedrības, kā arī komercsabiedrības, kurās apdrošinātājam ir būtiska ietekme,

c) apdrošinātāja valdes un padomes locekļi,

d) komercsabiedrības, kurās šā punkta “a”, “b” un “c” apakšpunktā minētajām personām ir būtiska līdzdalība;”;

aizstāt 21.punktā vārdus “skaita, kas” ar vārdiem “skaita vai”;

papildināt 22.punktu pēc vārda “veikt” ar vārdu “ārvalstu”;

izslēgt 23.punktu;

papildināt pantu ar 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. un 40.punktu šādā redakcijā:

“33) apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība — mātes sabiedrība, kura nav apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošinātājs vai ārvalstu apdrošinātājs un kuras pamatdarbība ir iegūt un īstenot līdzdalību meitas sabiedrībās, ja šīs meitas sabiedrības ir:

a) vienīgi apdrošināšanas sabiedrības, pārapdrošinātāji vai ārvalstu apdrošinātāji, no kuriem vismaz viens ir apdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts apdrošinātājs,

b) galvenokārt (apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošinātāju un ārvalstu apdrošinātāju aktīvu vai ienākumu kopsumma pēdējā apstiprinātajā gada pārskatā ir vairāk nekā puse no visu tās kontrolēto meitas sabiedrību aktīvu vai ienākumu kopsummas) apdrošināšanas sabiedrības, pārapdrošinātāji vai ārvalstu apdrošinātāji, no kuriem vismaz viens ir apdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts apdrošinātājs;

34) daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība — mātes sabiedrība, kura nav apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošinātājs, ārvalstu apdrošinātājs vai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, bet kurai vismaz viena no meitas sabiedrībām ir apdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts apdrošinātājs;

35) dalības sabiedrība — mātes sabiedrība vai komercsabiedrība, kura tiešā vai kontroles veidā ieguvusi 20 vai vairāk procentus balsstiesību kādā komercsabiedrībā vai arī tiešā vai kontroles veidā ieguvusi komercsabiedrībā līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita;

36) saistītā sabiedrība — meitas sabiedrība vai komercsabiedrība, kurā tiešā vai kontroles veidā ir iegūti 20 vai vairāk procenti balsstiesību vai arī tiešā vai kontroles veidā iegūta līdzdalība, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita;

37) starptautiskā reitinga aģentūra — dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī (turpmāk — OECD dalībvalsts) reģistrēta reitinga aģentūra, kura sniedz vērtējumu par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku finanšu drošību un kuras vērtējumus atzīst dalībvalstu apdrošinātāju uzraudzības institūcijas;

38) filiāles dalībvalsts — dalībvalsts, kurā atrodas apdrošināšanas sabiedrības, dalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kas apdrošinājusi risku;

39) ārpakalpojumu sniedzējs — persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli, apņemas sniegt vai sniedz apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei ārpakalpojumus;

40) brīvais kapitāls — personai piederošo aktīvu vērtība, kas samazināta par šīs personas saistību vērtību un to aktīvu vērtību, kuri uzskatāmi par ilgtermiņa ieguldījumiem.”

 

 

 

izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

“19) personas, kas saistītas ar apdrošinātāju, — personas, kuras atbilst kādai no šādām pazīmēm:

a) personas, kurām apdrošinātājā ir būtiska līdzdalība, un šo personu — fizisko personu — laulātie, vecāki un bērni,

b) apdrošinātāja meitas sabiedrības, kā arī komercsabiedrības, kurās apdrošinātājam ir būtiska ietekme,

c) apdrošinātāja valdes un padomes locekļi,

d) komercsabiedrības, kurās šā punkta “a”, “b” un “c” apakšpunktā minētajām personām ir būtiska līdzdalība;”;

aizstāt 21.punktā vārdus “skaita, kas” ar vārdiem “skaita vai”;

papildināt 22.punktu pēc vārda “veikt” ar vārdu “ārvalstu”;

izslēgt 23.punktu;

papildināt pantu ar 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. un 40.punktu šādā redakcijā:

“33) apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība — mātes sabiedrība, kura nav apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošinātājs vai ārvalstu apdrošinātājs un kuras pamatdarbība ir iegūt un īstenot līdzdalību meitas sabiedrībās, ja šīs meitas sabiedrības ir:

a) vienīgi apdrošināšanas sabiedrības, pārapdrošinātāji vai ārvalstu apdrošinātāji, no kuriem vismaz viens ir apdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts apdrošinātājs,

b) galvenokārt (apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošinātāju un ārvalstu apdrošinātāju aktīvu vai ienākumu kopsumma pēdējā apstiprinātajā gada pārskatā ir vairāk nekā puse no visu tās kontrolēto meitas sabiedrību aktīvu vai ienākumu kopsummas) apdrošināšanas sabiedrības, pārapdrošinātāji vai ārvalstu apdrošinātāji, no kuriem vismaz viens ir apdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts apdrošinātājs;

34) daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība — mātes sabiedrība, kura nav apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošinātājs, ārvalstu apdrošinātājs vai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, bet kurai vismaz viena no meitas sabiedrībām ir apdrošināšanas sabiedrība vai dalībvalsts apdrošinātājs;

35) dalības sabiedrība — mātes sabiedrība vai komercsabiedrība, kura tiešā vai kontroles veidā ieguvusi 20 vai vairāk procentus balsstiesību kādā komercsabiedrībā vai arī tiešā vai kontroles veidā ieguvusi komercsabiedrībā līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita;

36) saistītā sabiedrība — meitas sabiedrība vai komercsabiedrība, kurā tiešā vai kontroles veidā ir iegūti 20 vai vairāk procenti balsstiesību vai arī tiešā vai kontroles veidā iegūta līdzdalība, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita;

37) starptautiskā reitinga aģentūra — dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī (turpmāk — OECD dalībvalsts) reģistrēta reitinga aģentūra, kura sniedz vērtējumu par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku finanšu drošību un kuras vērtējumus atzīst dalībvalstu apdrošinātāju uzraudzības institūcijas;

38) filiāles dalībvalsts — dalībvalsts, kurā atrodas apdrošināšanas sabiedrības, dalībvalsts apdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kas apdrošinājusi risku;

39) ārpakalpojumu sniedzējs — persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli, apņemas sniegt vai sniedz apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei ārpakalpojumus;

40) brīvais kapitāls — personai piederošo aktīvu vērtība, kas samazināta par šīs personas saistību vērtību un to aktīvu vērtību, kuri uzskatāmi par ilgtermiņa ieguldījumiem.”

2.pants.

(3) Kārtību, kādā apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēja bankrota gadījumā izbeidzama tā darbība un veicama likvidācija, regulē atsevišķs likums par maksātnespēju.

3. Papildināt 2.panta trešo daļu pēc vārda “maksātnespēju” ar vārdiem “ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu”.

 

 

 

 

3. Papildināt 2.panta trešo daļu pēc vārda “maksātnespēju” ar vārdiem “ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu”.

 

3.pants. Šis likums neattiecas uz valsts sociālo apdrošināšanu un valsts garantētajiem eksporta kredīta apdrošināšanas darījumiem.

 

4. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. (1) Šis likums neattiecas uz:

1) valsts sociālo apdrošināšanu;

2) valsts garantētajiem eksporta kredīta apdrošināšanas darījumiem;

3) servisa, ekspluatācijas, garantijas remonta un citiem tamlīdzīgiem pakalpojumiem, kurus personai sniedz fiziskās un juridiskās personas, kas nav apdrošinātāji;

4) fizisko un juridisko personu mītnes zemē sniegtajiem pakalpojumiem transportlīdzekļa salūšanas vai avārijas gadījumā:

a) transportlīdzekļa salūšanas vietā sniegtajiem servisa pakalpojumiem,

b) transportlīdzekļa nogādāšanu uz tuvāko vietu, kur var veikt tā remontu, kā arī uz autovadītāja un pasažieru nogādāšanu uz tuvāko vietu, no kuras viņi var turpināt ceļu, izmantojot citu transportlīdzekli,

c) transportlīdzekļa, autovadītāja un pasažieru nogādāšanu Latvijas Republikas teritorijā uz autovadītāja vai pasažieru pastāvīgo dzīvesvietu vai vietu, no kuras viņi devušies ceļā, vai uz brauciena galamērķi;

5) dažādu automoto klubu biedriem sniegtajiem pakalpojumiem, ja palīdzību transportlīdzekļa salūšanas vai transportēšanas gadījumā nodrošina automoto klubi tajā valstī, kurā tie atrodas, un starp šādiem automoto klubiem ir noslēgts sadarbības līgums.

(2) Šā likuma prasības netiek piemērotas:

1) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, kuras veic apdrošināšanu tikai šā likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 16., 17. un 18.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ja to darbība pilnībā atbilst šādiem nosacījumiem:

a) statūtos ir paredzēta iespēja pieprasīt, lai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedri veic papildu iemaksas, vai samazināt viņiem izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības saskaņā ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem,

b) apdrošināšanas prēmiju un savstarp ējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru papildus veikto iemaksu apjoms gadā nepārsniedz piecus miljonus eiro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa,

c) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas risks nav iekļauts kā šā likuma 12.1 pantā minētais papildrisks;

2) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 19.punktā minētajā apdrošināšanas veidā, ja to darbība pilnībā atbilst šādiem nosacījumiem:

a) statūtos ir paredzēta iespēja pieprasīt, lai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedri veic papildu iemaksas, vai samazināt viņiem sniedzamo labumu vai palīdzību no citām personām, kuras uzņemas saistības šīs savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru vārdā,

b) trīs pārskata gadus pēc kārtas apdrošināšanas prēmiju un savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru papildus veikto iemaksu apjoms nepārsniedz gadā piecus miljonus eiro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa;

3) komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus, nodrošinot palīdzību personām Latvijas Republikas teritorijā, un kuru kopējie ienākumi no šo pakalpojumu sniegšanas nepārsniedz gadā 200 000 eiro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.

(3) Šā panta pirmās daļas 4.punktā minētie pakalpojumi uzskatāmi par apdrošināšanu, ja tos sniedz apdrošinātājs saskaņā ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija neveic savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības uzraudzību, ja attiecīgā savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība ievēro šā panta otrās daļas 1. un 2.punkta prasības. Ja šīs prasības netiek ievērotas, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajai biedrībai jāsaņem licence apdrošināšanas veikšanai.”

 

 

 

4. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. (1) Šis likums neattiecas uz:

1) valsts sociālo apdrošināšanu;

2) valsts garantētajiem eksporta kredīta apdrošināšanas darījumiem;

3) servisa, ekspluatācijas, garantijas remonta un citiem tamlīdzīgiem pakalpojumiem, kurus personai sniedz fiziskās un juridiskās personas, kas nav apdrošinātāji;

4) fizisko un juridisko personu mītnes zemē sniegtajiem pakalpojumiem transportlīdzekļa salūšanas vai avārijas gadījumā:

a) transportlīdzekļa salūšanas vietā sniegtajiem servisa pakalpojumiem,

b) transportlīdzekļa nogādāšanu uz tuvāko vietu, kur var veikt tā remontu, kā arī uz autovadītāja un pasažieru nogādāšanu uz tuvāko vietu, no kuras viņi var turpināt ceļu, izmantojot citu transportlīdzekli,

c) transportlīdzekļa, autovadītāja un pasažieru nogādāšanu Latvijas Republikas teritorijā uz autovadītāja vai pasažieru pastāvīgo dzīvesvietu vai vietu, no kuras viņi devušies ceļā, vai uz brauciena galamērķi;

5) dažādu automoto klubu biedriem sniegtajiem pakalpojumiem, ja palīdzību transportlīdzekļa salūšanas vai transportēšanas gadījumā nodrošina automoto klubi tajā valstī, kurā tie atrodas, un starp šādiem automoto klubiem ir noslēgts sadarbības līgums.

(2) Šā likuma prasības netiek piemērotas:

1) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, kuras veic apdrošināšanu tikai šā likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 16., 17. un 18.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ja to darbība pilnībā atbilst šādiem nosacījumiem:

a) statūtos ir paredzēta iespēja pieprasīt, lai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedri veic papildu iemaksas, vai samazināt viņiem izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības saskaņā ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem,

b) apdrošināšanas prēmiju un savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru papildus veikto iemaksu apjoms gadā nepārsniedz piecus miljonus eiro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa,

c) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas risks nav iekļauts kā šā likuma 12.1 pantā minētais papildrisks;

2) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 19.punktā minētajā apdrošināšanas veidā, ja to darbība pilnībā atbilst šādiem nosacījumiem:

a) statūtos ir paredzēta iespēja pieprasīt, lai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedri veic papildu iemaksas, vai samazināt viņiem sniedzamo labumu vai palīdzību no citām personām, kuras uzņemas saistības šīs savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru vārdā,

b) trīs pārskata gadus pēc kārtas apdrošināšanas prēmiju un savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru papildus veikto iemaksu apjoms nepārsniedz gadā piecus miljonus eiro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa;

3) komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus, nodrošinot palīdzību personām Latvijas Republikas teritorijā, un kuru kopējie ienākumi no šo pakalpojumu sniegšanas nepārsniedz gadā 200 000 eiro ekvivalentu, kas pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.

(3) Šā panta pirmās daļas 4.punktā minētie pakalpojumi uzskatāmi par apdrošināšanu, ja tos sniedz apdrošinātājs saskaņā ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija neveic savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības uzraudzību, ja attiecīgā savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība ievēro šā panta otrās daļas 1. un 2.punkta prasības. Ja šīs prasības netiek ievērotas, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajai biedrībai jāsaņem licence apdrošināšanas veikšanai.”

4.pants. (1) Apdrošināšana ir brīvprātīga, izņemot gadījumus, kad ar likumu ir noteikts citādi. Apdrošināšanas prēmiju lielumu brīvprātīgajā apdrošināšanā nosaka apdrošinātājs. Apdrošinātāja vadība izstrādā un apstiprina kārtību apdrošinātā riska parakstīšanai un apdrošināšanas prēmijas noteikšanai un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu.

5. 4.panta pirmajā daļā:

izslēgt otrajā teikumā vārdus “brīvprātīgajā apdrošināšanā”;

aizstāt trešajā teikumā vārdu “Apdrošinātāja” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles”.

 

 

 

 

5. 4.panta pirmajā daļā:

izslēgt otrajā teikumā vārdus “brīvprātīgajā apdrošināšanā”;

aizstāt trešajā teikumā vārdu “Apdrošinātāja” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles”.

 

 

6. Aizstāt 5., 19., 23., 40.1, 55., 60.1, 63. un 74.pantā vārdu "apdrošinātājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

6. Aizstāt 5., 19., 23., 40.1, 55., 60.1, 63. un 74.pantā vārdu "apdrošinātājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle" (attiecīgā locījumā).

 

7. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

“6.1 pants. Apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai apdrošinātājs un dalībvalsts apdrošinātājs nedrīkst izmantot tādu apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus, kuri nav reģistrējušies apdrošināšanas (pārapdrošināšanas) starpnieku reģistros.”

 

 

 

7. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

“6.1 pants. Apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai apdrošinātājs un dalībvalsts apdrošinātājs nedrīkst izmantot tādu apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus, kuri nav reģistrējušies apdrošināšanas (pārapdrošināšanas) starpnieku reģistros.”

7.pants. (1) Apdrošinātājs:

1) veic apdrošināšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtajās licencēs norādītajos apdrošināšanas veidos;

2) sniedz starpnieka pakalpojumus citam apdrošinātājam, dalībvalsts apdrošinātājam un pārapdrošinātājam. Nedalībvalsts apdrošinātājam var sniegt starpnieka pakalpojumus saskaņā ar šā panta trešās daļas noteikumiem;

(2) Apdrošinātājs nedrīkst:

1) veikt cita veida komercdarbību, izņemot likumā vai Ministru kabineta noteikumos paredzētos gadījumus;

2) izplatīt nepatiesu, maldinošu reklāmu par savu darbību;

3) izpaust apdrošināšanas gaitā uzzināto informāciju par apdrošināto un apdrošinājuma ņēmēju, izņemot šajā likumā un citos likumos paredzētos gadījumus. Ja informācija tiek izpausta likumos paredzētajos gadījumos, apdrošinātājs nav atbildīgs par informācijas izpaušanas sekām.

(3) Apdrošinātājs var sniegt starpnieka pakalpojumus nedalībvalsts apdrošinātājam vienīgi apdrošināšanas veidos, kuri nedalībvalstī noteikti par obligātiem, ja:

1) tiek veidots Apdrošināto aizsardzības fonds, no kura izmaksā apdrošināšanas atlīdzību nedalībvalsts apdrošinātāja maksātnespējas gadījumā;

2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir vienojusies ar nedalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūciju par sadarbību un uzraudzības funkciju veikšanai nepieciešamo informācijas apmaiņu.

8. 7.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdu “Apdrošinātājs” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

papildināt pirmās daļas 2.punkta pirmo teikumu pēc vārdiem “dalībvalsts apdrošinātājam” ar vārdiem “nedalībvalsts apdrošinātājam”;

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas komersants” (attiecīgā locījumā);

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nedrīkst emitēt parāda vērtspapīrus un ņemt aizņēmumus. Šis ierobežojums neattiecas uz aizņēmumiem, kuri tiek iekļauti apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļu aprēķinā, un aizņēmumiem, kuru termiņš nav ilgāks par trim mēnešiem , ja šie aizņēmumi ņemti, lai nodrošinātu apdrošināšanas atlīdzību (par kuru izmaksu pieņemts apdrošinātāja lēmums) savlaicīgas izmaksas, un pirms ņemšanas saskaņoti ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.”

 

 

 

8. 7.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdu “Apdrošinātājs” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

papildināt pirmās daļas 2.punkta pirmo teikumu pēc vārdiem “dalībvalsts apdrošinātājam” ar vārdiem “nedalībvalsts apdrošinātājam”;

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas komersants” (attiecīgā locījumā);

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nedrīkst emitēt parāda vērtspapīrus un ņemt aizņēmumus. Šis ierobežojums neattiecas uz aizņēmumiem, kuri tiek iekļauti apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļu aprēķinā, un aizņēmumiem, kuru termiņš nav ilgāks par trim mēnešiem, ja šie aizņēmumi ņemti, lai nodrošinātu apdrošināšanas atlīdzību (par kuru izmaksu pieņemts apdrošinātāja lēmums) savlaicīgas izmaksas, un pirms ņemšanas saskaņoti ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.”

8.pants. (1) Apdrošinātājs nedrīkst vienlaikus veikt dzīvības apdrošināšanu un citu veidu apdrošināšanu. Šis ierobežojums neattiecas uz nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu, ja to veic apdrošinātājs, kas saņēmis licenci dzīvības apdrošināšanai.

(2) Apdrošinātājs, kas saņēmis licenci dzīvības apdrošināšanai, var pieprasīt un saņemt licences nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanai.

9. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā visā tekstā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “Apdrošinātājs, kas saņēmis” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kas saņēmusi”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kas saņēmusi licenci dzīvības apdrošināšanai, apdrošināšanas prēmiju vai citas apdrošināšanas līguma summas aprēķina, izmantojot aktuārmatemātikas metodes. Licence dzīvības apdrošināšanai ietver tiesības veikt šādu apdrošināšanu:

1) apdrošināšanu, kas paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu līgumā noteiktajai personai līgumā noteiktajos gadījumos, kas saistīti ar apdrošinātā dzīvību, veselību vai fizisko stāvokli, kā arī gadījumos, ja apdrošinātais miris vai noslēdzis laulību, ja piedzimis apdrošinātā bērns vai iestājies līgumā noteiktais termiņš vai apdrošinātā vecums;

2) apdrošināšanu, kas paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu līgumā noteiktajos gadījumos regulāru maksājumu veidā līdz apdrošinātā nāvei vai līgumā noteiktā termiņa beigām;

3) apdrošināšanu, kas paredz apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles saistību izpildi apdrošināšanas termiņa beigās par vienreizējiem vai periodiskiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem;

4) tirgum piesaistīto šīs daļas 1., 2. un 3.punktā noteikto apdrošināšanu.”

 

 

 

9. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā visā tekstā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “Apdrošinātājs, kas saņēmis” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kas saņēmusi”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kas saņēmusi licenci dzīvības apdrošināšanai, apdrošināšanas prēmiju vai citas apdrošināšanas līguma summas aprēķina, izmantojot aktuārmatemātikas metodes. Licence dzīvības apdrošināšanai ietver tiesības veikt šādu apdrošināšanu:

1) apdrošināšanu, kas paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu līgumā noteiktajai personai līgumā noteiktajos gadījumos, kas saistīti ar apdrošinātā dzīvību, veselību vai fizisko stāvokli, kā arī gadījumos, ja apdrošinātais miris vai noslēdzis laulību, ja piedzimis apdrošinātā bērns vai iestājies līgumā noteiktais termiņš vai apdrošinātā vecums;

2) apdrošināšanu, kas paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu līgumā noteiktajos gadījumos regulāru maksājumu veidā līdz apdrošinātā nāvei vai līgumā noteiktā termiņa beigām;

3) apdrošināšanu, kas paredz apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles saistību izpildi apdrošināšanas termiņa beigās par vienreizējiem vai periodiskiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem;

4) tirgum piesaistīto šīs daļas 1., 2. un 3.punktā noteikto apdrošināšanu.”

 

10. Papildināt I nodaļu ar 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 un 8.5 pantu šādā redakcijā:

“8.1 pants. Apdrošināšanas komersantiem un nedalībvalsts apdrošinātāja filiālēm, kuras veic apdrošināšanu Latvijas Republikā, ir tiesības reklamēt sniedzamos apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā. Apdrošināšanas sabiedrībām ir tiesības reklamēt sniedzamos apdrošināšanas pakalpojumus tajā dalībvalstī (valstī), kurā apdrošināšanas sabiedrībai ir atvērta filiāle vai kurā tā sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu.

8.2 pants. (1) Apdrošinātājs pirms apdrošināšanas līguma slēgšanas informē apdrošinājuma ņēmēju par savu mītnes (reģistrācijas) valsti un juridisko adresi.

(2) Visos dokumentos, kas tiek izsniegti apdrošinājuma ņēmējam, norāda šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju.

(3) Šā panta pirmās un otrās daļas prasības neattiecas uz lielo risku apdrošināšanu.

8.3 pants. (1) Darbības (ārpakalpojumus), kuras nepieciešamas apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles darbības nodrošināšanai un apdrošināšanas veikšanai, apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle var deleģēt vienam vai vairākiem ārpakalpojumu sniedzējiem. Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nedrīkst deleģēt:

1) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārvaldes institūciju pienākumus;

2) galvojumu un citu tādu saistību aktu izsniegšanu, ar kuriem apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle uzņēmusies pienākumu atbildēt kreditoram par trešās personas parādu;

3) ārpakalpojumu sniedzējiem visus ārpakalpojumus, kas nodrošina licencē apdrošināšanas veikšanai atļauto apdrošināšanas veikšanu.

(2) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ārpakalpojumu sniegšanu drīkst deleģēt tādam ārpakalpojumu sniedzējam, kam ir vismaz triju gadu pieredze tādu ārpakalpojumu sniegšanā, kurus apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle plāno deleģēt ārpakalpojumu sniedzējam.

(3) Ārpakalpojumi, par kuriem saskaņā ar šajā pantā noteikto kārtību pirms to deleģēšanas ārpakalpojumu sniedzējam informējama Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ir:

1) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles grāmatvedības kārtošana;

2) informācijas tehnoloģiju uzturēšana;

3) iekšējās kontroles organizēšana;

4) ieguldījumu veikšana;

5) apdrošināšanas riska parakstīšana, izņemot nodoto pārapdrošināšanu;

6) apdrošināšanas atlīdzību noregulēšana.

(4) Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles iekšējā revīzijas dienesta pienākumus drīkst deleģēt vienīgi zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai.

(5) Vismaz 30 dienas pirms ārpakalpojuma saņemšanas apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai motivētu rakstveida iesniegumu, pievienojot tam dokumentu, kurā ietverta ārpakalpojuma saņemšanas politika un procedūra, un vienu ārpakalpojuma līguma oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju. Ja ārpakalpojuma saņemšanas politikā un procedūrā tiek izdarīti grozījumi, apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle tos iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc attiecīgo grozījumu apstiprināšanas.

8.4 pants. (1) Šā likuma 8.3 panta trešajā daļā noteikto ārpakalpojumu līgumā nosaka:

1) saņemamā ārpakalpojuma aprakstu;

2) precīzas ārpakalpojuma apjoma un kvalitātes prasības;

3) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles un ārpakalpojumu sniedzēja tiesības un pienākumus, to skaitā:

a) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles tiesības pastāvīgi uzraudzīt ārpakalpojuma sniegšanas kvalitāti,

b) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles tiesības dot ārpakalpojumu sniedzējam obligāti izpildāmus norādījumus jautājumos, kas saistīti ar ārpakalpojuma godprātīgu, kvalitatīvu, savlaicīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu izpildi,

c) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles tiesības iesniegt ārpakalpojumu sniedzējam motivētu rakstveida pieprasījumu nekavējoties izbeigt ārpakalpojuma līgumu, ja apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle konstatējusi, ka ārpakalpojumu sniedzējs nepilda ārpakalpojuma līgumā noteiktās apjoma vai kvalitātes prasības,

d) ārpakalpojumu sniedzēja pienākumu nodrošināt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles iespēju veikt ārpakalpojuma sniegšanas kvalitātes pastāvīgu uzraudzību,

e) ārpakalpojumu sniedzēja pienākumu nekavējoties pēc apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles rakstveida pieprasījuma saņemšanas izbeigt ārpakalpojuma līgumu;

4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tiesības iepazīties ar visiem dokumentiem, grāmatvedības un dokumentu reģistriem un pieprasīt no ārpakalpojumu sniedzēja jebkuru informāciju, kas saistīta ar ārpakalpojuma sniegšanu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas funkciju veikšanu.

(2) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izstrādā attiecīgu ārpakalpojumu saņemšanas politiku un procedūru. Tajā nosaka:

1) iekšējo kārtību, kādā tiek pieņemti lēmumi par ārpakalpojuma saņemšanu;

2) ārpakalpojuma līguma slēgšanas, izpildes uzraudzības un izbeigšanas kārtību;

3) personas (amatpersonas un darbiniekus) un struktūrvienības, kas atbildīgas par sadarbību ar ārpakalpojumu sniedzēju un saņemtā ārpakalpojuma apjoma un kvalitātes uzraudzību, kā arī šo personu tiesības un pienākumus;

4) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles rīcību, ja ārpakalpojumu sniedzējs nepilda vai nevarēs pildīt ārpakalpojuma līguma noteikumus.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības veikt ārpakalpojumu sniedzēja darbības pārbaudi tā atrašanās vai ārpakalpojuma sniegšanas vietā, iepazīties ar visiem dokumentiem, dokumentu un grāmatvedības reģistriem, izgatavot to kopijas, kā arī pieprasīt no ārpakalpojumu sniedzēja informāciju, kas saistīta ar ārpakalpojuma sniegšanu vai kas nepieciešama Finanšu un kapitāla tirgus komisijas funkciju veikšanai.

(4) Ārpakalpojumu sniedzējs sāk sniegt apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei ārpakalpojumu, ja apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle 30 dienu laikā no visu šā likuma 8.3 panta piektajā daļā minēto dokumentu iesniegšanas dienas nav saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas aizliegumu ārpakalpojuma saņemšanai.

8.5 pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija aizliedz apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei saņemt plānoto ārpakalpojumu no ārpakalpojumu sniedzēja, ja:

1) nav ievēroti šā likuma noteikumi;

2) ārpakalpojuma saņemšana var aizskart apdrošinājuma ņēmēju un apdrošināto likumiskās intereses;

3) ārpakalpojuma saņemšana var radīt ierobežojumus apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārvaldes institūcijām veikt tām normatīvajos aktos, apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles statūtos vai citos apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles iekšējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;

4) ārpakalpojuma saņemšana liegs vai ierobežos Finanšu un kapitāla tirgus komisiju veikt tai likumā noteiktās funkcijas;

5) ārpakalpojuma līgums neatbilst likumam un nesniedz skaidru un patiesu priekšstatu par apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles un ārpakalpojumu sniedzēja paredzamo sadarbību un ārpakalpojuma apjoma un kvalitātes prasībām.

(2) Ārpakalpojuma saņemšana neatbrīvo apdrošināšanas sabiedrību vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli no atbildības par likumā vai līgumā n oteikto saistību izpildi.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt, lai apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle novērš trūkumus, kas radušies, saņemot ārpakalpojumu, un noteikt šo trūkumu novēršanas termiņu. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā trūkumi netiek novērsti, Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieprasa, lai apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izbeidz ārpakalpojuma līgumu, un nosaka tā izbeigšanas termiņu, kas nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt, lai apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nekavējoties izbeidz jebkuru spēkā esošu ārpakalpojuma līgumu, ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka:

1) apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle neveic ārpakalpojuma sniegšanas kvalitātes pastāvīgu uzraudzību vai veic to neregulāri un nepietiekami;

2) apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle neveic ar ārpakalpojuma sniegšanu saistīto risku pārvaldīšanu vai veic to nepietiekami un nekvalitatīvi;

3) ārpakalpojumu sniedzēja darbībā ir būtiski trūkumi, kas apdraud vai var apdraudēt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles saistību izpildi;

4) iestājies kāds no šā panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem.

(5) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nekavējoties informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, ja apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle konstatējusi, ka ārpakalpojumu sniedzējs neievēro ārpakalpojuma līgumā noteiktās ārpakalpojuma apjoma vai kvalitātes prasības.

(6) Ārpakalpojuma saņemšana neatbrīvo apdrošināšanas sabiedrību vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli un tās pārvaldes institūcijas no pienākuma veikt normatīvajos aktos noteikto ar apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles darbību saistīto risku pārvaldīšanu.

(7) Ārpakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs ārpakalpojuma sniegšanu deleģēt tālāk citai personai tikai ar apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles rakstveida piekrišanu. Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pirms ārpakalpojuma tālākas deleģēšanas rakstveidā informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un iesniedz tai šā likuma 8.3 panta piektajā daļā minētos dokumentus. Uz ārpakalpojuma sniegšanas tālāku deleģēšanu un ārpakalpojuma galīgo sniedzēju attiecināmi šā likuma noteikumi.

(8) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par aizliegumu apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei saņemt ārpakalpojumu no ārpakalpojumu sniedzēja, par pieprasījumu apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei novērst trūkumus, kas radušies, saņemot ārpakalpojumu, vai par pieprasījumu apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei nekavējoties pārtraukt ārpakalpojuma līgumu pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

 

 

 

10. Papildināt I nodaļu ar 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 un 8.5 pantu šādā redakcijā:

“8.1 pants. Apdrošināšanas komersantiem un nedalībvalsts apdrošinātāja filiālēm, kuras veic apdrošināšanu Latvijas Republikā, ir tiesības reklamēt sniedzamos apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā. Apdrošināšanas sabiedrībām ir tiesības reklamēt sniedzamos apdrošināšanas pakalpojumus tajā dalībvalstī (valstī), kurā apdrošināšanas sabiedrībai ir atvērta filiāle vai kurā tā sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu.

8.2 pants. (1) Apdrošinātājs pirms apdrošināšanas līguma slēgšanas informē apdrošinājuma ņēmēju par savu mītnes (reģistrācijas) valsti un juridisko adresi.

(2) Visos dokumentos, kas tiek izsniegti apdrošinājuma ņēmējam, norāda šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju.

(3) Šā panta pirmās un otrās daļas prasības neattiecas uz lielo risku apdrošināšanu.

8.3 pants. (1) Darbības (ārpakalpojumus), kuras nepieciešamas apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles darbības nodrošināšanai un apdrošināšanas veikšanai, apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle var deleģēt vienam vai vairākiem ārpakalpojumu sniedzējiem. Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nedrīkst deleģēt:

1) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārvaldes institūciju pienākumus;

2) galvojumu un citu tādu saistību aktu izsniegšanu, ar kuriem apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle uzņēmusies pienākumu atbildēt kreditoram par trešās personas parādu;

3) ārpakalpojumu sniedzējiem visus ārpakalpojumus, kas nodrošina licencē apdrošināšanas veikšanai atļauto apdrošināšanas veikšanu.

(2) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ārpakalpojumu sniegšanu drīkst deleģēt tādam ārpakalpojumu sniedzējam, kam ir vismaz triju gadu pieredze tādu ārpakalpojumu sniegšanā, kurus apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle plāno deleģēt ārpakalpojumu sniedzējam.

(3) Ārpakalpojumi, par kuriem saskaņā ar šajā pantā noteikto kārtību pirms to deleģēšanas ārpakalpojumu sniedzējam informējama Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ir:

1) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles grāmatvedības kārtošana;

2) informācijas tehnoloģiju uzturēšana;

3) iekšējās kontroles organizēšana;

4) ieguldījumu veikšana;

5) apdrošināšanas riska parakstīšana, izņemot nodoto pārapdrošināšanu;

6) apdrošināšanas atlīdzību noregulēšana.

(4) Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles iekšējā revīzijas dienesta pienākumus drīkst deleģēt vienīgi zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai.

(5) Vismaz 30 dienas pirms ārpakalpojuma saņemšanas apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai motivētu rakstveida iesniegumu, pievienojot tam dokumentu, kurā ietverta ārpakalpojuma saņemšanas politika un procedūra, un vienu ārpakalpojuma līguma oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju. Ja ārpakalpojuma saņemšanas politikā un procedūrā tiek izdarīti grozījumi, apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle tos iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc attiecīgo grozījumu apstiprināšanas.

8.4 pants. (1) Šā likuma 8.3 panta trešajā daļā noteikto ārpakalpojumu līgumā nosaka:

1) saņemamā ārpakalpojuma aprakstu;

2) precīzas ārpakalpojuma apjoma un kvalitātes prasības;

3) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles un ārpakalpojumu sniedzēja tiesības un pienākumus, to skaitā:

a) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles tiesības pastāvīgi uzraudzīt ārpakalpojuma sniegšanas kvalitāti,

b) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles tiesības dot ārpakalpojumu sniedzējam obligāti izpildāmus norādījumus jautājumos, kas saistīti ar ārpakalpojuma godprātīgu, kvalitatīvu, savlaicīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu izpildi,

c) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles tiesības iesniegt ārpakalpojumu sniedzējam motivētu rakstveida pieprasījumu nekavējoties izbeigt ārpakalpojuma līgumu, ja apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle konstatējusi, ka ārpakalpojumu sniedzējs nepilda ārpakalpojuma līgumā noteiktās apjoma vai kvalitātes prasības,

d) ārpakalpojumu sniedzēja pienākumu nodrošināt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles iespēju veikt ārpakalpojuma sniegšanas kvalitātes pastāvīgu uzraudzību,

e) ārpakalpojumu sniedzēja pienākumu nekavējoties pēc apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles rakstveida pieprasījuma saņemšanas izbeigt ārpakalpojuma līgumu;

4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tiesības iepazīties ar visiem dokumentiem, grāmatvedības un dokumentu reģistriem un pieprasīt no ārpakalpojumu sniedzēja jebkuru informāciju, kas saistīta ar ārpakalpojuma sniegšanu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas funkciju veikšanu.

(2) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izstrādā attiecīgu ārpakalpojumu saņemšanas politiku un procedūru. Tajā nosaka:

1) iekšējo kārtību, kādā tiek pieņemti lēmumi par ārpakalpojuma saņemšanu;

2) ārpakalpojuma līguma slēgšanas, izpildes uzraudzības un izbeigšanas kārtību;

3) personas (amatpersonas un darbiniekus) un struktūrvienības, kas atbildīgas par sadarbību ar ārpakalpojumu sniedzēju un saņemtā ārpakalpojuma apjoma un kvalitātes uzraudzību, kā arī šo personu tiesības un pienākumus;

4) apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles rīcību, ja ārpakalpojumu sniedzējs nepilda vai nevarēs pildīt ārpakalpojuma līguma noteikumus.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības veikt ārpakalpojumu sniedzēja darbības pārbaudi tā atrašanās vai ārpakalpojuma sniegšanas vietā, iepazīties ar visiem dokumentiem, dokumentu un grāmatvedības reģistriem, izgatavot to kopijas, kā arī pieprasīt no ārpakalpojumu sniedzēja informāciju, kas saistīta ar ārpakalpojuma sniegšanu vai kas nepieciešama Finanšu un kapitāla tirgus komisijas funkciju veikšanai.

(4) Ārpakalpojumu sniedzējs sāk sniegt apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei ārpakalpojumu, ja apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle 30 dienu laikā no visu šā likuma 8.3 panta piektajā daļā minēto dokumentu iesniegšanas dienas nav saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas aizliegumu ārpakalpojuma saņemšanai.

8.5 pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija aizliedz apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei saņemt plānoto ārpakalpojumu no ārpakalpojumu sniedzēja, ja:

1) nav ievēroti šā likuma noteikumi;

2) ārpakalpojuma saņemšana var aizskart apdrošinājuma ņēmēju un apdrošināto likumiskās intereses;

3) ārpakalpojuma saņemšana var radīt ierobežojumus apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārvaldes institūcijām veikt tām normatīvajos aktos, apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles statūtos vai citos apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles iekšējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;

4) ārpakalpojuma saņemšana liegs vai ierobežos Finanšu un kapitāla tirgus komisiju veikt tai likumā noteiktās funkcijas;

5) ārpakalpojuma līgums neatbilst likumam un nesniedz skaidru un patiesu priekšstatu par apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles un ārpakalpojumu sniedzēja paredzamo sadarbību un ārpakalpojuma apjoma un kvalitātes prasībām.

(2) Ārpakalpojuma saņemšana neatbrīvo apdrošināšanas sabiedrību vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli no atbildības par likumā vai līgumā noteikto saistību izpildi.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt, lai apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle novērš trūkumus, kas radušies, saņemot ārpakalpojumu, un noteikt šo trūkumu novēršanas termiņu. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā trūkumi netiek novērsti, Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieprasa, lai apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izbeidz ārpakalpojuma līgumu, un nosaka tā izbeigšanas termiņu, kas nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt, lai apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nekavējoties izbeidz jebkuru spēkā esošu ārpakalpojuma līgumu, ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka:

1) apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle neveic ārpakalpojuma sniegšanas kvalitātes pastāvīgu uzraudzību vai veic to neregulāri un nepietiekami;

2) apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle neveic ar ārpakalpojuma sniegšanu saistīto risku pārvaldīšanu vai veic to nepietiekami un nekvalitatīvi;

3) ārpakalpojumu sniedzēja darbībā ir būtiski trūkumi, kas apdraud vai var apdraudēt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles saistību izpildi;

4) iestājies kāds no šā panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem.

(5) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nekavējoties informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, ja apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle konstatējusi, ka ārpakalpojumu sniedzējs neievēro ārpakalpojuma līgumā noteiktās ārpakalpojuma apjoma vai kvalitātes prasības.

(6) Ārpakalpojuma saņemšana neatbrīvo apdrošināšanas sabiedrību vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli un tās pārvaldes institūcijas no pienākuma veikt normatīvajos aktos noteikto ar apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles darbību saistīto risku pārvaldīšanu.

(7) Ārpakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs ārpakalpojuma sniegšanu deleģēt tālāk citai personai tikai ar apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles rakstveida piekrišanu. Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pirms ārpakalpojuma tālākas deleģēšanas rakstveidā informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un iesniedz tai šā likuma 8.3 panta piektajā daļā minētos dokumentus. Uz ārpakalpojuma sniegšanas tālāku deleģēšanu un ārpakalpojuma galīgo sniedzēju attiecināmi šā likuma noteikumi.

(8) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par aizliegumu apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei saņemt ārpakalpojumu no ārpakalpojumu sniedzēja, par pieprasījumu apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei novērst trūkumus, kas radušies, saņemot ārpakalpojumu, vai par pieprasījumu apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei nekavējoties pārtraukt ārpakalpojuma līgumu pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

9.pants. (1) Apdrošinātājs var uzsākt darbību tikai pēc tā ierakstīšanas komercreģistrā un šā likuma prasību izpildes.

(2) Licenci apdrošināšanas veikšanai izsniedz uz nenoteiktu laiku saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikto kārtību.

11. Papildināt 9.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošināšanas sabiedrībai izsniegtā licence apdrošināšanas veikšanai ir derīga dalībvalstīs, izmantojot tiesības dibināt filiāli vai, ja tiek ievērots pakalpojumu sniegšanas brīvības princips, sniedzot apdrošināšanas pakalpojumus, neatverot filiāli.”

 

 

 

11. Papildināt 9.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošināšanas sabiedrībai izsniegtā licence apdrošināšanas veikšanai ir derīga dalībvalstīs, izmantojot tiesības dibināt filiāli vai, ja tiek ievērots pakalpojumu sniegšanas brīvības princips, sniedzot apdrošināšanas pakalpojumus, neatverot filiāli.”

10.pants. 

 (2) Licenci izsniedz, ja:

1) nedalībvalsts apdrošinātājs atbilst šādām prasībām:

e) nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles rīcībā ir nodoti naudas līdzekļi šā likuma 32.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā apmērā, no kuriem ne mazāk kā puse noguldīta Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē kā drošības nauda,

12. 10.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punkta “e” apakšpunktu šādā redakcijā:

“e) nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles rīcībā ir nodoti naudas līdzekļi šā likuma 32.panta 1.1 daļas 3.punktā noteiktajā apmērā, no kuriem 25 procenti noguldīti Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē kā drošības nauda,”;

 

 

 

 

12. 10.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punkta “e” apakšpunktu šādā redakcijā:

“e) nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles rīcībā ir nodoti naudas līdzekļi šā likuma 32.panta 1.1 daļas 3.punktā noteiktajā apmērā, no kuriem 25 procenti noguldīti Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē kā drošības nauda,”;

 

(4) Ja nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle vēlas saņemt licenci palīdzības apdrošināšanai, tā papildus iesniedz šā likuma 13.panta trešajā daļā minēto informāciju. Ja nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle vēlas saņemt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai un plāno veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, tā iesniedz rakstveida apliecinājumu, ka nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja un attiecīgā garantijas fonda dalībniece.

izteikt ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle vēlas saņemt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai un plāno veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, tā iesniedz rakstveida apliecinājumu, ka nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja un attiecīgā garantijas fonda dalībniece, un bankas dokumentu, kas apstiprina vienreizējo iemaksu sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesis­kās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fondā, un paziņo nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārstāvju nosaukumu (vārdu, uzvārdu) un juridisko adresi katrā dalībvalstī, kas pieņem lēmumus par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, kā arī nodrošina apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.”;

2

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 10.panta ceturtās daļas otrajā teikumā vārdu "rezerves".

 

Atbalstīt

izteikt ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle vēlas saņemt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai un plāno veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, tā iesniedz rakstveida apliecinājumu, ka nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja un attiecīgā garantijas fonda dalībniece, un bankas dokumentu, kas apstiprina vienreizējo iemaksu sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesis­kās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fondā, un paziņo nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārstāvju nosaukumu (vārdu, uzvārdu) un juridisko adresi katrā dalībvalstī, kas pieņem lēmumus par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, kā arī nodrošina apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.”;

 

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

“(41) Ja nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle tiek izslēgta vai izstājas no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vai tam analogas organizācijas dalībvalstī, Finanšu un kapitāla tirgus komisija aizliedz nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei nodarboties ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.”;

 

 

 

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

“(41) Ja nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle tiek izslēgta vai izstājas no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vai tam analogas organizācijas dalībvalstī, Finanšu un kapitāla tirgus komisija aizliedz nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei nodarboties ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.”;

(6) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga neizsniegt licenci šādos gadījumos:

8) apdrošinātājs īsteno sava finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu.

aizstāt sestās daļas 8.punktā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “nedalībvalsts apdrošinātājs”.

 

 

 

aizstāt sestās daļas 8.punktā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “nedalībvalsts apdrošinātājs”.

11.pants. 

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija triju mēnešu laikā pēc visas šā panta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas par to informē filiāles dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūciju un apdrošināšanas sabiedrību, paziņojumā ietverot apliecinājumu par apdrošinātāja maksātspējas normas atbilstību likumā noteiktajām prasībām, izņemot gadījumus, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisiju neapmierina apdrošināšanas sabiedrības filiāles organizatoriskā struktūra vai apdrošināšanas sabiedrības finansiālais stāvoklis vai apdrošināšanas sabiedrības filiāles vadītājs neatbilst šā likuma 20. un 21.pantā noteiktajām prasībām.

13. 11.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija triju mēnešu laikā pēc visas šā panta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas par to informē filiāles dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūciju un apdrošināšanas sabiedrību, paziņojumā ietverot apliecinājumu par apdrošināšanas sabiedrības maksātspējas normas atbilstību likumā noteiktajām prasībām, izņemot šā panta 3.1 daļā noteiktos gadījumus.”;

 

3

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 11.panta trešajā daļā vārdus "par apdrošināšanas sabiedrības maksātspējas normas atbilstību likumā noteiktajām prasībām" ar vārdiem "ka apdrošināšanas sabiedrība izpilda maksātspējas prasību".

 

Atbalstīt

13. 11.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija triju mēnešu laikā pēc visas šā panta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas par to informē filiāles dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūciju un apdrošināšanas sabiedrību, paziņojumā ietverot apliecinājumu, ka apdrošināšanas sabiedrība izpilda maksātspējas prasību, izņemot šā panta 3.1 daļā noteiktos gadījumus.”;

 

 

papildināt pantu ar 3.daļu šādā redakcijā:

“(31) Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā panta trešajā daļā minēto informāciju nenosūta dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijai šādos gadījumos:

1) apdrošināšanas sabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

2) filiāles organizatoriskā struktūra neļauj nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu filiāles uzraudzību;

3) filiāles vadītājs neatbilst šā likuma 20. un 21.panta prasībām;

4) apdrošināšanas sabiedrībā tiek īstenots finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāns;

5) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā nav novērsti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatētie pārkāpumi.”

 

 

 

papildināt pantu ar 3.daļu šādā redakcijā:

“(31) Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā panta trešajā daļā minēto informāciju nenosūta dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijai šādos gadījumos:

1) apdrošināšanas sabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

2) filiāles organizatoriskā struktūra neļauj nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu filiāles uzraudzību;

3) filiāles vadītājs neatbilst šā likuma 20. un 21.panta prasībām;

4) apdrošināšanas sabiedrībā tiek īstenots finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāns;

5) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā nav novērsti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatētie pārkāpumi.”

11.1 pants.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija neizsniedz atļauju filiāles atvēršanai nedalībvalstī šādos gadījumos:

1) filiāles atvēršana nav ekonomiski pamatota;

 

14. 11.1 panta ceturtajā daļā:

izslēgt 1.punktu;

papildināt daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā nav novērsti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatētie pārkāpumi.”

 

 

 

14. 11.1 panta ceturtajā daļā:

izslēgt 1.punktu;

papildināt daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā nav novērsti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatētie pārkāpumi.”

11.3 pants. 

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija 30 dienu laikā pēc visas šā panta otrajā un trešajā daļā minētās informācijas saņemšanas nosūta to dalībvalstu apdrošināšanas uzraudzības institūcijām, kurās apdrošināšanas sabiedrība plāno sniegt apdrošināšanas pakalpojumus, informāciju, kurā ietverts:

1)  apliecinājums, ka apdrošināšanas sabiedrība ievēro maksātspējas normas;

2)  apdrošināšanas veidi, kuros apdrošināšanas sabiedrībai atļauts sniegt apdrošināšanas pakalpojumus;

3)  apdrošināmie riski, kurus apdrošināšanas sabiedrība plāno apdrošināt dalībvalstī;

4)  šā panta trešajā daļā minētā informācija, ja apdrošināšanas sabiedrība plāno veikt transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

(5) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija 30 dienu laikā pēc šā panta otrajā un trešajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas pieņem lēmumu par šā panta ceturtajā daļā minētās informācijas nenosūtīšanu dalībvalsts uzraudzības institūcijai, tā lēmumu nekavējoties nosūta apdrošināšanas sabiedrībai. Lēmumā norāda atteikuma iemeslu.

15. 11.3 pantā:

izteikt ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) apliecinājums, ka apdrošināšanas sabiedrība izpilda maksātspējas prasību;”;

papildināt pantu ar 4.daļu šādā redakcijā:

“(41) Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā panta ceturtajā daļā minēto informāciju nenosūta dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijai šādos gadījumos:

1) apdrošināšanas sabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

2) apdrošināšanas sabiedrībā tiek īstenots finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāns;

3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā nav novērsti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatētie pārkāpumi.”;

papildināt piekto daļu pēc vārda “dalībvalsts” ar vārdu “apdrošinātāja”.

 

 

 

 

15. 11.3 pantā:

izteikt ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) apliecinājums, ka apdrošināšanas sabiedrība izpilda maksātspējas prasību;”;

papildināt pantu ar 4.daļu šādā redakcijā:

“(41) Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā panta ceturtajā daļā minēto informāciju nenosūta dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijai šādos gadījumos:

1) apdrošināšanas sabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

2) apdrošināšanas sabiedrībā tiek īstenots finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāns;

3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā nav novērsti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatētie pārkāpumi.”;

papildināt piekto daļu pēc vārda “dalībvalsts” ar vārdu “apdrošinātāja”.

 

11.4 pants. (1) Dalībvalsts apdrošinātājs, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā, neatverot filiāli, drīkst uzsākt ar dienu, kad tas saņēmis attiecīgās dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijas paziņojumu par šā likuma 11.3 panta ceturtajā daļā minētā paziņojuma nosūtīšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

(2) Ja paziņojumā ietvertajā informācijā ir izdarīti grozījumi, tie Latvijas Republikā stājas spēkā ar dienu, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisija saņēmusi attiecīgās dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijas paziņojumu par grozījumiem.

16. Papildināt 11.4 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Dalībvalsts apdrošinātājam, kurš ir tiesīgs sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā, ir saistoši Latvijas Republikas normatīvie akti par statistiskās informācijas sniegšanu un sabiedrības interešu aizsardzību, kā arī šā likuma 6., 7., 11.2, 11.3, 11.4, 29.1, 29.2 panta, VIII, X un XI nodaļas, 99.1 un 109.1 panta un XIV nodaļas noteikumi.”

 

4

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 11.4 panta trešajā daļā skaitli "29.¹".

 

Atbalstīt

16. Papildināt 11.4 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Dalībvalsts apdrošinātājam, kurš ir tiesīgs sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā, ir saistoši Latvijas Republikas normatīvie akti par statistiskās informācijas sniegšanu un sabiedrības interešu aizsardzību, kā arī šā likuma 6., 7., 11.2, 11.3, 11.4, 29.2 panta, VIII, X un XI nodaļas, 99.1 un 109.1 panta un XIV nodaļas noteikumi.”

 

12.pants

(2) Licence tiek izsniegta katram apdrošināšanas veidam atsevišķi, ievērojot šā likuma 12.1 panta nosacījumus.

(3) Izsniegtajā licencē apdrošināto interešu aizsardzības nolūkā var iekļaut papildu nosacījumus.

17. Papildināt 12.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Pēc apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pieprasījuma, saņemot licenci, tajā norāda tos riskus, kurus apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nevēlas apdrošināt.”

 

 

 

17. Papildināt 12.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Pēc apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pieprasījuma, saņemot licenci, tajā norāda tos riskus, kurus apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nevēlas apdrošināt.”

12.1 pants. (1)  Apdrošinātājs, kurš ir saņēmis licenci iespējamā zaudējuma riska apdrošināšanai kādā no šā likuma 12.panta pirmajā daļā minētajiem apdrošināšanas veidiem, var apdrošināt risku, kas attiecas uz citu apdrošināšanas veidu (papildrisku), ja apdrošinātais risks atbilst visiem šajā daļā minētajiem nosacījumiem:

1) ir tieši saistīts ar iespējamā zaudējuma riska apdrošināšanu tajā veidā, attiecībā uz kuru ir saņemta licence;

2) attiecas uz to pašu apdrošināšanas objektu, kas apdrošināts tajā apdrošināšanas veidā, attiecībā uz kuru saņemta licence;

3) tiek apdrošināts ar vienu un to pašu apdrošināšanas līgumu.

(2)  Šā panta pirmā daļa neattiecas uz kredītu un galvojumu apdrošināšanas veidiem.

(3)  Juridiskos izdevumus bez atsevišķas licences saņemšanas var apdrošināt tikai kopā ar palīdzības apdrošināšanu un kuģu apdrošināšanu, ja tiek izpildīti šā panta pirmās daļas nosacījumi.

18. Aizstāt 12.1 pantā vārdus “Apdrošinātājs, kurš ir saņēmis” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kura ir saņēmusi”.

 

 

 

18. Aizstāt 12.1 pantā vārdus “Apdrošinātājs, kurš ir saņēmis” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kura ir saņēmusi”.

 

19. Papildināt likumu ar 12.2 pantu šādā redakcijā:

“12.2 pants. Par palīdzības apdrošināšanu uzskatāma apdrošināšana, kas paredz saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu nekavējoties nodrošināt apdrošinātajam palīdzības sniegšanu, ja viņš ir nokļuvis grūtībās ārvalstu ceļojuma laikā ārpus savas mītnes zemes. Šāda palīdzība ir naudas maksājums vai pakalpojuma sniegšana apdrošinātajam. Apdrošinātājs, kas veic palīdzības apdrošināšanu, ir tiesīgs izmantot pakalpojumus, ko sniedz cita persona, kurai ir personāls un aprīkojums (ieskaitot sertificētu medicīnisko personālu), kas nepieciešami, lai nodrošinātu apdrošināšanas līgumos paredzēto saistību savlaicīgu izpildi šajā apdrošināšanas veidā.”

 

 

 

19. Papildināt likumu ar 12.2 pantu šādā redakcijā:

“12.2 pants. Par palīdzības apdrošināšanu uzskatāma apdrošināšana, kas paredz saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu nekavējoties nodrošināt apdrošinātajam palīdzības sniegšanu, ja viņš ir nokļuvis grūtībās ārvalstu ceļojuma laikā ārpus savas mītnes zemes. Šāda palīdzība ir naudas maksājums vai pakalpojuma sniegšana apdrošinātajam. Apdrošinātājs, kas veic palīdzības apdrošināšanu, ir tiesīgs izmantot pakalpojumus, ko sniedz cita persona, kurai ir personāls un aprīkojums (ieskaitot sertificētu medicīnisko personālu), kas nepieciešami, lai nodrošinātu apdrošināšanas līgumos paredzēto saistību savlaicīgu izpildi šajā apdrošināšanas veidā.”

13.pants. (1) Lai saņemtu licenci apdrošināšanas veikšanai, jaunizveidotā apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

4)  to akcionāru sarakstu, kuriem ir būtiska līdzdalība. Ziņas par akcionāriem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedz, lai varētu pārliecināties par to reputāciju, finanšu resursu pietiekamību un finansiālo stabilitāti, kā arī lai pārbaudītu akcionāru identitāti. Ja akcionāri ir juridiskās personas, iesniedz arī ziņas par to akcionāriem un īpašniekiem - fiziskajām personām. Ja šādu informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisija nesaņem vai apdrošināšanas sabiedrība to atsakās sniegt, Finanšu un kapitāla tirgus komisija neizsniedz licenci;

9) darbības plānu pirmajiem trim darbības gadiem, kurā norāda:

a) plānotās apdrošināšanas raksturojumu,

b) tarifu aprēķināšanas metodiku,

c) tehnisko rezervju aprēķināšanas metodiku,

d) pārapdrošināšanas programmu,

e) darbībai nepieciešamo garantijas fonda struktūru. Garantijas fondu nedrīkst izmantot, lai segtu darbības uzsākšanai nepieciešamos izdevumus,

f) apdrošināšanas polišu paraugus,

g) peļņas un zaudējumu aprēķina un bilances projektus,

h) (izslēgts ar 01.06.2000. likumu).

(2) Lai saņemtu licenci citam apdrošināšanas veidam, apdrošinātājs iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

3) darbības plānu vienam gadam attiecībā uz to apdrošināšanas veidu, kuram tiek pieprasīta licence, norādot šā panta pirmās daļas 9.punkta "a" - "f" apakšpunktā minēto informāciju, kā arī finanšu plāna projektu un tehnisko rezervju plānoto apmēru.

20. 13.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība” (attiecīgā locījumā);

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) akcionāru (biedru) sarakstu;”;

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9) darbības plānu pirmajiem trim darbības gadiem, kurā ietver:

a) apdrošināmo risku aprakstu,

b) tarifu aprēķināšanas metodiku,

c) tehnisko rezervju aprēķināšanas metodiku,

d) pārapdrošināšanas programmu,

e) darbībai nepieciešamo garantijas fonda lielumu. Garantijas fondu nedrīkst izmantot, lai segtu darbības uzsākšanai nepieciešamos izdevumus,

f) peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances projektus;”;

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) darbības plānu vienam gadam attiecībā uz to apdrošināšanas veidu, kuram tiek pieprasīta licence, norādot šā panta pirmās daļas 9.punkta “a”, “b”, “c”, “d” un “e” apakšpunktā minēto informāciju, kā arī peļņas vai zaudējumu aprēķina projektu un tehnisko rezervju plānoto apmēru.”;

 

 

 

 

20. 13.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība” (attiecīgā locījumā);

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) akcionāru (biedru) sarakstu;”;

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

“9) darbības plānu pirmajiem trim darbības gadiem, kurā ietver:

a) apdrošināmo risku aprakstu,

b) tarifu aprēķināšanas metodiku,

c) tehnisko rezervju aprēķināšanas metodiku,

d) pārapdrošināšanas programmu,

e) darbībai nepieciešamo garantijas fonda lielumu. Garantijas fondu nedrīkst izmantot, lai segtu darbības uzsākšanai nepieciešamos izdevumus,

f) peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances projektus;”;

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) darbības plānu vienam gadam attiecībā uz to apdrošināšanas veidu, kuram tiek pieprasīta licence, norādot šā panta pirmās daļas 9.punkta “a”, “b”, “c”, “d” un “e” apakšpunktā minēto informāciju, kā arī peļņas vai zaudējumu aprēķina projektu un tehnisko rezervju plānoto apmēru.”;

 

(4) Apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas saņemt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai un plāno veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai rakstveida apliecinājumu, ka apdrošināšanas sabiedrība ir Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja un attiecīgā garantijas fonda dalībniece un bankas dokumentu, kas apstiprina vienreizējo iemaksu sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fondā.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas saņemt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai un plāno veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai rakstveida apliecinājumu, ka apdrošināšanas sabiedrība ir Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja un attiecīgā garantijas fonda dalībniece, un bankas dokumentu, kas apstiprina vienreizējo iemaksu sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fondā, un paziņo apdrošināšanas sabiedrības pārstāvju nosaukumu (vārdu, uzvārdu) un juridisko adresi katrā dalībvalstī, kas pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, kā arī nodrošina apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.”;

5

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 13. panta ceturtajā daļā vārdu "rezerves".

 

Atbalstīt

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas saņemt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai un plāno veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai rakstveida apliecinājumu, ka apdrošināšanas sabiedrība ir Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja un attiecīgā garantijas fonda dalībniece, un bankas dokumentu, kas apstiprina vienreizējo iemaksu sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fondā, un paziņo apdrošināšanas sabiedrības pārstāvju nosaukumu (vārdu, uzvārdu) un juridisko adresi katrā dalībvalstī, kas pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, kā arī nodrošina apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.”;

(5) Ja apdrošinātājs tiek izslēgts vai izstājas no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vai tam analogas organizācijas dalībvalstī, Finanšu un kapitāla tirgus komisija aizliedz apdrošinātājam nodarboties ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

aizstāt piektajā daļā vārdus “apdrošinātājs tiek izslēgts” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība tiek izslēgta” un vārdu “apdrošinātājam” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrībai”.

 

 

 

aizstāt piektajā daļā vārdus “apdrošinātājs tiek izslēgts” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība tiek izslēgta” un vārdu “apdrošinātājam” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrībai”.

 

21. Papildināt likumu ar 13.1 un 13.2 pantu šādā redakcijā:

“13.1 pants. (1) Par jaunizveidotās apdrošināšanas sabiedrības akcionāru un jaunizveidotās savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru ir tiesīga būt:

1) fiziskā persona;

2) juridiskā (reģistrēta) persona:

a) kuras darbības laiks nav mazāks par trim finanšu gadiem,

b) kuras finanšu pārskati tiek gatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības (finanšu pārskatu) standartiem, tiek revidēti saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem un tiem ir pievienots zvērināta revidenta ziņojums (dalībvalstī reģistrētas juridiskās personas finanšu pārskati var būt gatavoti saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajiem grāmatvedības standartiem);

3) valsts vai pašvaldība.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajām personām ir nepieciešama nevainojama reputācija un brīvais kapitāls vismaz pilna paredzamā ieguldījuma (akciju vai paju iegādes darījumā) apjomā.

(3) Izvērtējot personas reputāciju un brīvā kapitāla pietiekamību, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pārbaudīt šā likuma 13.2 pantā minēto personu identitāti, sodāmību un dokumentus par brīvo kapitālu, kuri ļauj pārliecināties par brīvā kapitāla pietiekamību izdarīto ieguldījumu apmērā, kā arī pārbaudīt, vai ieguldītie līdzekļi nav iegūti neparastos vai aizdomīgos darījumos.

(4) Par jaunizveidotās apdrošināšanas sabiedrības akcionāriem un jaunizveidotās savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedriem nevar būt fiziskās personas, kā arī tās juridiskās personas, uz kuru akcionāriem (biedriem) un īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) — šā likuma 13.2 pantā minētajām fiziskajām personām — var attiecināt šā likuma 21.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punktu vai kuras ir pildījušas valdes vai padomes locekļa pienākumus apdrošināšanas komersantā vai finanšu iestādē, kas atzīta par maksātnespējīgu minēto pienākumu pildīšanas brīdī, vai kuras ir pildījušas valdes vai padomes locekļa pienākumus citā komercsabiedrībā un savas nolaidības dēļ vai tīši novedušas šo komercsabiedrību līdz kriminālsodāmai maksātnespējai vai bankrotam.

(5) Ja šajā pantā noteikto informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisija nesaņem vai apdrošināšanas sabiedrība to atsakās sniegt, Finanšu un kapitāla tirgus komisija neizsniedz licenci apdrošināšanas veikšanai.

13.2 pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pārbaudīt jaunizveidotās apdrošināšanas sabiedrības akcionāru un jaunizveidotās savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru identitāti, bet, ja jaunizveidotās apdrošināšanas sabiedrības akcionāri vai jaunizveidotās savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedri ir juridiskās personas, — ziņas par to akcionāriem (biedriem) un īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem), līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) — fiziskajām personām. Minētajām personām ir pienākums nodrošināt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju ar šo informāciju, ja tā nav pieejama publiskajos reģistros, no kuriem Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga šādu informāciju saņemt.”

 

 

 

21. Papildināt likumu ar 13.1 un 13.2 pantu šādā redakcijā:

“13.1 pants. (1) Par jaunizveidotās apdrošināšanas sabiedrības akcionāru un jaunizveidotās savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru ir tiesīga būt:

1) fiziskā persona;

2) juridiskā (reģistrēta) persona:

a) kuras darbības laiks nav mazāks par trim finanšu gadiem,

b) kuras finanšu pārskati tiek gatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības (finanšu pārskatu) standartiem, tiek revidēti saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem un tiem ir pievienots zvērināta revidenta ziņojums (dalībvalstī reģistrētas juridiskās personas finanšu pārskati var būt gatavoti saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajiem grāmatvedības standartiem);

3) valsts vai pašvaldība.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajām personām ir nepieciešama nevainojama reputācija un brīvais kapitāls vismaz pilna paredzamā ieguldījuma (akciju vai paju iegādes darījumā) apjomā.

(3) Izvērtējot personas reputāciju un brīvā kapitāla pietiekamību, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pārbaudīt šā likuma 13.2 pantā minēto personu identitāti, sodāmību un dokumentus par brīvo kapitālu, kuri ļauj pārliecināties par brīvā kapitāla pietiekamību izdarīto ieguldījumu apmērā, kā arī pārbaudīt, vai ieguldītie līdzekļi nav iegūti neparastos vai aizdomīgos darījumos.

(4) Par jaunizveidotās apdrošināšanas sabiedrības akcionāriem un jaunizveidotās savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedriem nevar būt fiziskās personas, kā arī tās juridiskās personas, uz kuru akcionāriem (biedriem) un īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) — šā likuma 13.2 pantā minētajām fiziskajām personām — var attiecināt šā likuma 21.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punktu vai kuras ir pildījušas valdes vai padomes locekļa pienākumus apdrošināšanas komersantā vai finanšu iestādē, kas atzīta par maksātnespējīgu minēto pienākumu pildīšanas brīdī, vai kuras ir pildījušas valdes vai padomes locekļa pienākumus citā komercsabiedrībā un savas nolaidības dēļ vai tīši novedušas šo komercsabiedrību līdz kriminālsodāmai maksātnespējai vai bankrotam.

(5) Ja šajā pantā noteikto informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisija nesaņem vai apdrošināšanas sabiedrība to atsakās sniegt, Finanšu un kapitāla tirgus komisija neizsniedz licenci apdrošināšanas veikšanai.

13.2 pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pārbaudīt jaunizveidotās apdrošināšanas sabiedrības akcionāru un jaunizveidotās savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru identitāti, bet, ja jaunizveidotās apdrošināšanas sabiedrības akcionāri vai jaunizveidotās savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedri ir juridiskās personas, — ziņas par to akcionāriem (biedriem) un īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem), līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem (patiesajiem labuma guvējiem) — fiziskajām personām. Minētajām personām ir pienākums nodrošināt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju ar šo informāciju, ja tā nav pieejama publiskajos reģistros, no kuriem Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga šādu informāciju saņemt.”

15.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija neizsniedz licenci apdrošināšanas veikšanai, ja:

7) nav iespējams pārliecināties par pretendenta akcionāru un to īpašnieku identitāti, nevainojamo reputāciju un finansiālo stabilitāti;

 

22. Izteikt 15.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) nav iespējams pārliecināties par pretendenta akcionāru (biedru) un to īpašnieku (patieso labuma guvēju) — fizisko personu — identitāti, nevainojamo reputāciju, brīvā kapitāla pietiekamību, kā arī pārbaudīt, vai brīvais kapitāls nav iegūts neparastos vai aizdomīgos darījumos;”.

 

 

 

22. Izteikt 15.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) nav iespējams pārliecināties par pretendenta akcionāru (biedru) un to īpašnieku (patieso labuma guvēju) — fizisko personu — identitāti, nevainojamo reputāciju, brīvā kapitāla pietiekamību, kā arī pārbaudīt, vai brīvais kapitāls nav iegūts neparastos vai aizdomīgos darījumos;”.

16.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga anulēt izsniegto licenci apdrošināšanas veikšanai šādos gadījumos:

1) sabiedrība nav uzsākusi apdrošināšanu 12 mēnešu laikā no licences saņemšanas dienas;

2) apdrošinātājs pārtraucis apdrošināšanu uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem;

3) apdrošinātājs pārkāpj šo likumu, saskaņā ar to izdotos Ministru kabineta noteikumus un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumus vai neievēro licences nosacījumus;

4) apdrošinātājs būtiski pārkāpj citus likumus un normatīvos aktus, kas regulē komercdarbību;

5) apdrošinātājs atsakās no licences;

6) apdrošinātājs neveic pasākumus, kas paredzēti finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānā;

7) apdrošinātājs nespēj izpildīt savas saistības;

8)  apdrošinātājs nepilda šā likuma 13.panta pirmās daļas 9.punktā minēto darbības plānu, neievēro citus šā likuma noteikumus, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoto normatīvo noteikumu un rīkojumu prasības, kuras tam tika noteiktas licences saņemšanai;

9)  apdrošinātājs vairāk nekā divus mēnešus pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas brīdinājuma par licences anulēšanu labprātīgi un pilnā apmērā nav veicis maksājumus Apdrošināto aizsardzības fondā;

10) apdrošinātājs tiek likvidēts.

23. 16.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdu “sabiedrība” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

 aizstā t pirmās daļas 2.punktā vārdus “apdrošinātājs pārtraucis” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pārtraukusi”;

aizstāt pirmās daļas 3., 4., 5., 6. un 7.punktā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nepilda šā likuma 10.panta trešās daļas 6.punktā minēto darbības plānu vai apdrošināšanas sabiedrība nepilda šā likuma 13.panta pirmās daļas 9.punktā minēto darbības plānu, neievēro citus šā likuma noteikumus, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoto normatīvo noteikumu un rīkojumu prasības, kuras tai tika noteiktas licences saņemšanai;”;

aizstāt pirmās daļas 9.punktā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” un vārdus “nav veicis” — ar vārdiem “nav veikusi”;

izteikt pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

“10) apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle tiek likvidēta.”;

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija sniedz ieinteresētajai dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijai informāciju par licences apdrošināšanas veikšanai darbības apturēšanu vai anulēšanu.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par licences apdrošināšanas veikšanai anulēšanu pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

 

 

 

23. 16.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdu “sabiedrība” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

 aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus “apdrošinātājs pārtraucis” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pārtraukusi”;

aizstāt pirmās daļas 3., 4., 5., 6. un 7.punktā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nepilda šā likuma 10.panta trešās daļas 6.punktā minēto darbības plānu vai apdrošināšanas sabiedrība nepilda šā likuma 13.panta pirmās daļas 9.punktā minēto darbības plānu, neievēro citus šā likuma noteikumus, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoto normatīvo noteikumu un rīkojumu prasības, kuras tai tika noteiktas licences saņemšanai;”;

aizstāt pirmās daļas 9.punktā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” un vārdus “nav veicis” — ar vārdiem “nav veikusi”;

izteikt pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

“10) apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle tiek likvidēta.”;

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija sniedz ieinteresētajai dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijai informāciju par licences apdrošināšanas veikšanai darbības apturēšanu vai anulēšanu.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par licences apdrošināšanas veikšanai anulēšanu pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

17.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir konstatējusi apstākļus, kas ļauj lemt par apdrošināšanas veikšanai izsniegtās licences anulēšanu, tā var pieņemt motivētu lēmumu par licences darbības apturēšanu.

(2) Licences darbības apturēšanas termiņš nevar būt ilgāks par sešiem mēnešiem.

(3) Apdrošinātājs nedrīkst slēgt jaunus līgumus, palielināt apdrošināšanas summas un pagarināt apdrošināšanas līgumus tajā apdrošināšanas veidā, kura veikšanai izsniegtās licences darbība ir apturēta, bet turpina pildīt spēkā esošos apdrošināšanas līgumus.

24. 17.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu “Apdrošinātājs” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par licences apdrošināšanas veikšanai darbības apturēšanu pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

 

 

 

 

24. 17.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu “Apdrošinātājs” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par licences apdrošināšanas veikšanai darbības apturēšanu pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

 

18.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija var anulēt licences visiem vai tikai atsevišķiem apdrošināšanas veidiem. Ja licence tiek anulēta, attiecīgajā apdrošināšanas veidā apdrošinātājs nedrīkst slēgt jaunus apdrošināšanas līgumus, palielināt apdrošināšanas summas un pagarināt apdrošināšanas līgumus, bet turpina pildīt spēkā esošos apdrošināšanas līgumus.

(2) Apdrošinātājs ir likvidējams, ja tiek anulētas licences visiem tā veiktajiem apdrošināšanas veidiem, izņemot gadījumu, kad apdrošinātājs tiek reorganizēts un reorganizācijai saņemta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauja.

(3) Bez Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iepriekšējas rakstveida atļaujas aizliegts veikt apdrošinātāja reorganizāciju, pārreģistrējot to par citu komercsabiedrību, kas neveic apdrošināšanu. Finanšu un kapitāla tirgus komisija atļauju izsniedz, ja apdrošināšanas akciju sabiedrība ir izpildījusi visas apdrošināšanas līgumos paredzētās saistības.

25. 18.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir likvidējama, ja tiek anulētas licences visiem tās veiktajiem apdrošināšanas veidiem, izņemot gadījumu, kad apdrošināšanas sabiedrība reorganizācijas ceļā vai bez reorganizācijas veikšanas tiek pārveidota par juridisko personu, kas neveic apdrošināšanu. Tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga reorganizācijas ceļā vai bez reorganizācijas veikšanas pārveidoties par juridisko personu, kas neveic apdrošināšanu.

(3) Ja apdrošināšanas sabiedrību paredzēts pārveidot par juridisko personu, kas neveic apdrošināšanu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija atļauju izsniedz, ja apdrošināšanas sabiedrība ir izpildījusi visas apdrošināšanas līgumos paredzētās saistības.”

 

 

 

25. 18.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir likvidējama, ja tiek anulētas licences visiem tās veiktajiem apdrošināšanas veidiem, izņemot gadījumu, kad apdrošināšanas sabiedrība reorganizācijas ceļā vai bez reorganizācijas veikšanas tiek pārveidota par juridisko personu, kas neveic apdrošināšanu. Tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga reorganizācijas ceļā vai bez reorganizācijas veikšanas pārveidoties par juridisko personu, kas neveic apdrošināšanu.

(3) Ja apdrošināšanas sabiedrību paredzēts pārveidot par juridisko personu, kas neveic apdrošināšanu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija atļauju izsniedz, ja apdrošināšanas sabiedrība ir izpildījusi visas apdrošināšanas līgumos paredzētās saistības.”

20.pants. (1) Par apdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāju (sabiedrības kontrolieri), galveno aktuāru, nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāju, galveno aktuāru, kā arī personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošinātāja vārdā, rada apdrošinātājam civiltiesiskas saistības, var būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

1) tā ir iekšzemes nodokļu maksātājs (rezidents);

(2) Pirms šā panta pirmajā daļā minētās personas sāk pildīt savus pienākumus, apdrošinātājs par to informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

(3) Apdrošinātāja pienākums ir pašam vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata šā panta pirmajā daļā minēto personu, ja tiek konstatēts, ka tā neatbilst amatam, ka tās rīcība ir kaitējusi apdrošinātāja finansiālajai stabilitātei vai radījusi situāciju, kas var apdraudēt apdrošinātāja finansiālo stabilitāti vai apdrošinājuma ņēmēju intereses, kā arī ja tā neatbilst šā panta pirmajā daļā un šā likuma 21.pantā noteiktajām prasībām.

26. 20.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “apdrošinātāja vārdā, rada apdrošinātājam” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā, rada apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei”;

izslēgt pirmās daļas 1.punktu;

aizstāt otrajā daļā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākums ir pašai vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata šā panta pirmajā daļā minēto personu, ja tiek konstatēts, ka:

1) tā neatbilst amatam;

2) tās rīcība ir kaitējusi apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles finansiālajai stabilitātei vai radījusi situāciju, kas var apdraudēt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles finansiālo stabilitāti vai apdrošinājuma ņēmēju intereses;

3) tā neievēro apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles izstrādāto politiku, kārtību, procedūras, programmas un noteikumus;

4) tā neatbilst šā panta pirmajā daļā un šā likuma 21.pantā noteiktajām prasībām.”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par šā panta pirmajā daļā minēto personu atsaukšanu no amata pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

 

 

 

26. 20.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “apdrošinātāja vārdā, rada apdrošinātājam” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā, rada apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei”;

izslēgt pirmās daļas 1.punktu;

aizstāt otrajā daļā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākums ir pašai vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata šā panta pirmajā daļā minēto personu, ja tiek konstatēts, ka:

1) tā neatbilst amatam;

2) tās rīcība ir kaitējusi apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles finansiālajai stabilitātei vai radījusi situāciju, kas var apdraudēt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles finansiālo stabilitāti vai apdrošinājuma ņēmēju intereses;

3) tā neievēro apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles izstrādāto politiku, kārtību, procedūras, programmas un noteikumus;

4) tā neatbilst šā panta pirmajā daļā un šā likuma 21.pantā noteiktajām prasībām.”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par šā panta pirmajā daļā minēto personu atsaukšanu no amata pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

 21.pants. (1) Par apdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāju (sabiedrības kontrolieri), galveno aktuāru, nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāju, galveno aktuāru, kā arī personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošinātāja vārdā, rada apdrošinātājam civiltiesiskas saistības, nevar būt persona:

1) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu;

2) kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

3) pret kuru ierosinātā krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

4) kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet krimināllieta pret to izbeigta uz nereabilitējoša pamata.

(2) Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja pienākums ir pašam vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata šā panta pirmajā daļā minētās personas, ja uz tām var attiecināt šā panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punktu.

27. 21.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “apdrošinātāja vārdā, rada apdrošinātājam” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā, rada apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par šā panta pirmajā daļā minēto personu atsaukšanu no amata pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

 

 

 

27. 21.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “apdrošinātāja vārdā, rada apdrošinātājam” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vārdā, rada apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par šā panta pirmajā daļā minēto personu atsaukšanu no amata pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

 

28. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

“21.1 pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedzamie dokumenti, kas apliecina šā likuma 21.panta pirmajā daļā minēto prasību izpildi, nedrīkst būt vecāki par trim mēnešiem.”

 

 

 

28. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

“21.1 pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedzamie dokumenti, kas apliecina šā likuma 21.panta pirmajā daļā minēto prasību izpildi, nedrīkst būt vecāki par trim mēnešiem.”

22.pants. 

(2) Akcionāru (biedru) sapulces pienākums ir pašai vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata šā panta pirmajā daļā minēto personu, ja tiek konstatēts, ka tā neatbilst amatam, ka tās rīcība ir kaitējusi apdrošinātāja finansiālajai stabilitātei vai radījusi situāciju, kas var apdraudēt apdrošinātāja finansiālo stabilitāti vai apdrošinājuma ņēmēju intereses, kā arī ja tā neatbilst šajā pantā noteiktajām prasībām.

29. 22.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu “apdrošinātāja” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrības”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par šā panta pirmajā daļā minēto personu atsaukšanu no amata pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

 

 

 

 

29. 22.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu “apdrošinātāja” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrības”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par šā panta pirmajā daļā minēto personu atsaukšanu no amata pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

 

24.pants. Tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju apdrošinātājs var:

1) (izslēgts ar 27.03.2003. likumu);

2) atļaut apdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētājam, valdes priekšsēdētāja vietniekam, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītājam (sabiedrības kontrolierim), nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītājam un galvenajam aktuāram sākt pildīt savus pienākumus;

3) (izslēgts ar 01.06.2000. likumu);

4) (izslēgts ar 27.03.2003. likumu);

5) (izslēgts ar 27.03.2003. likumu);

6) (izslēgts ar 27.03.2003. likumu);

7) veikt reorganizāciju.

 

30. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

“24.pants. (1) Lai pārliecinātos par šā likuma 20.panta pirmajā daļā un 22.panta pirmajā daļā noteikto personu atbilstību šā likuma prasībām, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības uzaicināt uz pārrunām šā likuma 20.panta pirmajā daļā un 22.panta pirmajā daļā noteiktās personas.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 30 dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas ir tiesības neatļaut šā likuma 20.panta pirmajā daļā un 22.panta pirmajā daļā noteiktajai personai sākt pildīt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākumus, ja tā neatbilst šā likuma prasībām vai ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nevar pārliecināties par tās atbilstību šā likuma prasībām.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka iesniedzamos dokumentus un kārtību, kādā tā izvērtē šā likuma 20.panta pirmajā daļā un 22.panta pirmajā daļā noteikto personu atbilstību šā likuma prasībām.”

 

 

 

30. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

“24.pants. (1) Lai pārliecinātos par šā likuma 20.panta pirmajā daļā un 22.panta pirmajā daļā noteikto personu atbilstību šā likuma prasībām, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības uzaicināt uz pārrunām šā likuma 20.panta pirmajā daļā un 22.panta pirmajā daļā noteiktās personas.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 30 dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas ir tiesības neatļaut šā likuma 20.panta pirmajā daļā un 22.panta pirmajā daļā noteiktajai personai sākt pildīt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pienākumus, ja tā neatbilst šā likuma prasībām vai ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nevar pārliecināties par tās atbilstību šā likuma prasībām.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka iesniedzamos dokumentus un kārtību, kādā tā izvērtē šā likuma 20.panta pirmajā daļā un 22.panta pirmajā daļā noteikto personu atbilstību šā likuma prasībām.”

 

31. Papildināt likumu ar 24.1 pantu šādā redakcijā:

“24.1 pants. Apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga veikt reorganizāciju tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju.”

 

 

 

31. Papildināt likumu ar 24.1 pantu šādā redakcijā:

“24.1 pants. Apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga veikt reorganizāciju tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju.”

 

32. Papildināt likumu ar 25.1 un 25.2 pantu šādā redakcijā:

“25.1 pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt no apdrošinātājiem apdrošināšanas polišu paraugus, lai izvērtētu apdrošināšanas polišu atbilstību likuma “Par apdrošināšanas līgumu” prasībām.

25.2 pants. (1) Būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā drīkst iegūt vienīgi persona, kura atbilst šā likuma 13.1 panta prasībām un nodrošina 13.2 panta nosacījumu izpildi, turklāt šai personai jābūt finansiāli stabilai vismaz pēdējos trīs gadus, lai nepieciešamības gadījumā persona spētu veikt papildu ieguldījumu apdrošināšanas sabiedrības pašu līdzekļu atjaunošanai, nodrošinot apdrošināšanas sabiedrības garantijas fonda un maksātspējas normas atbilstību likuma prasībām un apdrošināšanas sabiedrību darbību regulējošo prasību izpildi.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt uz būtisku līdzdalību pretendējošām (būtisku līdzdalību faktiski ieguvušajām vai aizdomās par šādas līdzdalības iegūšanu turamajām) personām, to skaitā juridisko (reģistrēto) personu īpašniekiem (patiesajiem labumu guvējiem) — fiziskajām personām, informāciju, lai spriestu par šo personu reputāciju, brīvā kapitāla pietiekamību, finansiālo stabilitāti, mantisko stāvokli, dalību citās komercsabiedrībās, atbilstību jaunizveidotās apdrošināšanas sabiedrības akcionāriem noteiktajām prasībām un ietekmi uz apdrošināšanas sabiedrības vadību un darbību.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības identificēt uz būtisku līdzdalību pretendējošo (būtisku līdzdalību faktiski ieguvušo vai aizdomās par šādas līdzdalības iegūšanu turamo) juridisko personu akcionārus un īpašniekus (patiesos labumu guvējus), līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem (patiesajiem labumu guvējiem) — fiziskajām personām. Šo personu identificēšanai minētajām juridiskajām personām ir pienākums iesniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tās pieprasīto informāciju, ja tā nav pieejama publiskajos reģistros, no kuriem Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga šādu informāciju saņemt.

(4) Ja personas, kuras tiek turētas aizdomās par būtiskas līdzdalības iegūšanu apdrošināšanas sabiedrībā, nesniedz vai atsakās sniegt šā panta otrajā vai trešajā daļā minēto informāciju un kopā to dalība aptver 10 un vairāk procentus no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, šie akcionāri nevar izmantot visu tiem piederošo akciju balsstiesības. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties par šo faktu informē attiecīgos akcionārus un apdrošināšanas sabiedrību.”

 

 

 

32. Papildināt likumu ar 25.1 un 25.2 pantu šādā redakcijā:

“25.1 pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt no apdrošinātājiem apdrošināšanas polišu paraugus, lai izvērtētu apdrošināšanas polišu atbilstību likuma “Par apdrošināšanas līgumu” prasībām.

25.2 pants. (1) Būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā drīkst iegūt vienīgi persona, kura atbilst šā likuma 13.1 panta prasībām un nodrošina 13.2 panta nosacījumu izpildi, turklāt šai personai jābūt finansiāli stabilai vismaz pēdējos trīs gadus, lai nepieciešamības gadījumā persona spētu veikt papildu ieguldījumu apdrošināšanas sabiedrības pašu līdzekļu atjaunošanai, nodrošinot apdrošināšanas sabiedrības garantijas fonda un maksātspējas normas atbilstību likuma prasībām un apdrošināšanas sabiedrību darbību regulējošo prasību izpildi.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt uz būtisku līdzdalību pretendējošām (būtisku līdzdalību faktiski ieguvušajām vai aizdomās par šādas līdzdalības iegūšanu turamajām) personām, to skaitā juridisko (reģistrēto) personu īpašniekiem (patiesajiem labumu guvējiem) — fiziskajām personām, informāciju, lai spriestu par šo personu reputāciju, brīvā kapitāla pietiekamību, finansiālo stabilitāti, mantisko stāvokli, dalību citās komercsabiedrībās, atbilstību jaunizveidotās apdrošināšanas sabiedrības akcionāriem noteiktajām prasībām un ietekmi uz apdrošināšanas sabiedrības vadību un darbību.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības identificēt uz būtisku līdzdalību pretendējošo (būtisku līdzdalību faktiski ieguvušo vai aizdomās par šādas līdzdalības iegūšanu turamo) juridisko personu akcionārus un īpašniekus (patiesos labumu guvējus), līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem (patiesajiem labumu guvējiem) — fiziskajām personām. Šo personu identificēšanai minētajām juridiskajām personām ir pienākums iesniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tās pieprasīto informāciju, ja tā nav pieejama publiskajos reģistros, no kuriem Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga šādu informāciju saņemt.

(4) Ja personas, kuras tiek turētas aizdomās par būtiskas līdzdalības iegūšanu apdrošināšanas sabiedrībā, nesniedz vai atsakās sniegt šā panta otrajā vai trešajā daļā minēto informāciju un kopā to dalība aptver 10 un vairāk procentus no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, šie akcionāri nevar izmantot visu tiem piederošo akciju balsstiesības. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties par šo faktu informē attiecīgos akcionārus un apdrošināšanas sabiedrību.”

26. pants. (1) Ikviena persona, ja tā vēlas iegūt būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, par to iepriekš rakstveidā paziņo, iesniedzot iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Iesniegumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru procentos no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.

(2) Ja persona vēlas palielināt savu būtisko līdzdalību, sasniedzot vai pārsniedzot 20, 33 vai 50 procentus no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, vai apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību, tā par šādu lēmumu iepriekš rakstveidā paziņo, iesniedzot iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Iesniegumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru procentos no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija triju mēnešu laikā no dienas, kad saņemts šā panta pirmajā un otrajā daļā minētais iesniegums, izvērtē personas reputāciju, finansiālo stāvokli un, ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzskata, ka šādas būtiskās līdzdalības iegūšana vai palielināšana nenodrošinās finansiāli stabilu, piesardzīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu apdrošināšanas sabiedrības vadību, jo persona neatbilst apdrošināšanas sabiedrību akcionāriem likumā noteiktajām prasībām, tā nepiekrīt būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai un par šādu savu lēmumu nekavējoties paziņo attiecīgajai personai un apdrošināšanas sabiedrībai.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par šajā pantā minētajām personām, lai spriestu par to reputāciju un finanšu stāvokli.

27.pants. Izvērtējot šā likuma 26.panta pirmajā un otrajā daļā minētos iesniegumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijām, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs ir dalībvalstī reģistrēts apdrošinātājs vai dalībvalstī reģistrēta apdrošinātāja mātes sabiedrība, vai persona, kas kontrolē dalībvalstī reģistrētu apdrošinātāju, un ja, attiecīgajai personai iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību, apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību vai nonāk tās kontrolē.

33. Izteikt 26. un 27.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. (1) Ikviena persona, ja tā vēlas iegūt būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, par to rakstveidā paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Paziņojumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru procentos no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.

(2) Ja persona vēlas palielināt savu būtisko līdzdalību, sasniedzot vai pārsniedzot 20, 33 vai 50 procentus no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, vai apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību, persona par to rakstveidā paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Paziņojumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru procentos no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par šajā pantā minētajām personām, lai spriestu par to reputāciju, brīvā kapitāla pietiekamību, finansiālo stabilitāti, mantisko stāvokli, dalību citās komercsabiedrībās, atbilstību jaunizveidotu apdrošināšanas sabiedrību akcionāriem noteiktajām prasībām un ietekmi uz apdrošināšanas sabiedrības vadību un darbību. Persona, kura vēlas iegūt, ir ieguvusi, vēlas palielināt vai ir palielinājusi savu būtisko līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieprasījuma iesniedz tai informāciju par sava brīvā kapitāla pietiekamību visu šīs personas iegādāto apdrošināšanas sabiedrības akciju apmērā.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no dienas, kad saņemts šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētais paziņojums, izvērtē personas reputāciju, brīvā kapitāla pietiekamību, finansiālo stabilitāti, mantisko stāvokli, dalību citās komercsabiedrībās, atbilstību jaunizvei­dotas apdrošināšanas sabiedrības akcionāriem noteiktajām prasībām un ietekmi uz apdrošināšanas sabiedrības vadību un darbību.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā panta ceturtajā daļā minētajā termiņā pieņem motivētu lēmumu, ar kuru aizliedz personai iegūt vai palielināt apdrošināšanas sabiedrībā būtisku līdzdalību un nekavējoties rakstveidā par to paziņo attiecīgajai personai un apdrošināšanas sabiedrībai, ja:

1) šādas būtiskas līdzdalības iegūšana vai palielināšana nenodrošinās finansiāli stabilu, piesardzīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu apdrošinā­šanas sabiedrības vadību un darbību;

2) personai nav brīvā kapitāla, finansiālās stabilitātes, apmierinoša mantiskā stāvokļa, nevainojamas reputācijas vai tā neatbilst jaunizveidotas apdrošināšanas akciju sabiedrības akcionāriem noteikta­jām prasībām;

3) persona nesniedz vai atsakās sniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šajā likumā noteikto informāciju vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieprasīto papildu informāciju;

4) no personas neatkarīgu apstākļu dēļ tai nav iespējams sniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieprasīto vai šajā likumā noteikto informāciju;

5) līdzekļi, kurus persona ieguldījusi apdrošināšanas sabiedrībā, lai nodrošinātu būtisku līdzdalību, ir iegūti neparastu vai aizdomīgu darījumu rezultātā.

(6) Šā panta piektās daļas 4.punkta noteikumi nav attiecināmi uz juridisko personu, ja tās akcijas tiek kotētas Latvijas Republikas vai citas dalībvalsts regulētajā tirgū vai tādā regulētā tirgū, kura organizētājs ir Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīgs loceklis, un šī juridiskā persona Finanšu un kapitāla tirgus komisijai sniedz ziņas par saviem akcionāriem, kuriem tajā ir būtiska līdzdalība.

(7) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir piekritusi, ka persona iegūst vai palielina apdrošināšanas sabiedrībā būtisku līdzdalību, šī persona savu būtisko līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā iegūst vai palielina ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad šā panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktais paziņojums iesniegts Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Ja līdz minētā termiņa beigām persona nav ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas piekrišana tās būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai apdrošināšanas sabiedrībā zaudē spēku.

(8) Šā panta piektajā daļā minētā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

27.pants. Izvērtējot šā likuma 26.panta pirmajā un otrajā daļā minētos paziņojumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs ir dalībvalsts apdrošinātājs vai dalībvalsts apdrošinātāja mātes sabiedrība, vai persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju, un ja, attiecīgajai personai iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību, apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību vai nonāk tās kontrolē.”

 

 

 

33. Izteikt 26. un 27.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. (1) Ikviena persona, ja tā vēlas iegūt būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, par to rakstveidā paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Paziņojumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru procentos no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.

(2) Ja persona vēlas palielināt savu būtisko līdzdalību, sasniedzot vai pārsniedzot 20, 33 vai 50 procentus no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, vai apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību, persona par to rakstveidā paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Paziņojumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru procentos no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par šajā pantā minētajām personām, lai spriestu par to reputāciju, brīvā kapitāla pietiekamību, finansiālo stabilitāti, mantisko stāvokli, dalību citās komercsabiedrībās, atbilstību jaunizveidotu apdrošināšanas sabiedrību akcionāriem noteiktajām prasībām un ietekmi uz apdrošināšanas sabiedrības vadību un darbību. Persona, kura vēlas iegūt, ir ieguvusi, vēlas palielināt vai ir palielinājusi savu būtisko līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieprasījuma iesniedz tai informāciju par sava brīvā kapitāla pietiekamību visu šīs personas iegādāto apdrošināšanas sabiedrības akciju apmērā.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no dienas, kad saņemts šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētais paziņojums, izvērtē personas reputāciju, brīvā kapitāla pietiekamību, finansiālo stabilitāti, mantisko stāvokli, dalību citās komercsabiedrībās, atbilstību jaunizvei­dotas apdrošināšanas sabiedrības akcionāriem noteiktajām prasībām un ietekmi uz apdrošināšanas sabiedrības vadību un darbību.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā panta ceturtajā daļā minētajā termiņā pieņem motivētu lēmumu, ar kuru aizliedz personai iegūt vai palielināt apdrošināšanas sabiedrībā būtisku līdzdalību un nekavējoties rakstveidā par to paziņo attiecīgajai personai un apdrošināšanas sabiedrībai, ja:

1) šādas būtiskas līdzdalības iegūšana vai palielināšana nenodrošinās finansiāli stabilu, piesardzīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu apdrošinā­šanas sabiedrības vadību un darbību;

2) personai nav brīvā kapitāla, finansiālās stabilitātes, apmierinoša mantiskā stāvokļa, nevainojamas reputācijas vai tā neatbilst jaunizveidotas apdrošināšanas akciju sabiedrības akcionāriem noteikta­jām prasībām;

3) persona nesniedz vai atsakās sniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šajā likumā noteikto informāciju vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieprasīto papildu informāciju;

4) no personas neatkarīgu apstākļu dēļ tai nav iespējams sniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieprasīto vai šajā likumā noteikto informāciju;

5) līdzekļi, kurus persona ieguldījusi apdrošināšanas sabiedrībā, lai nodrošinātu būtisku līdzdalību, ir iegūti neparastu vai aizdomīgu darījumu rezultātā.

(6) Šā panta piektās daļas 4.punkta noteikumi nav attiecināmi uz juridisko personu, ja tās akcijas tiek kotētas Latvijas Republikas vai citas dalībvalsts regulētajā tirgū vai tādā regulētā tirgū, kura organizētājs ir Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīgs loceklis, un šī juridiskā persona Finanšu un kapitāla tirgus komisijai sniedz ziņas par saviem akcionāriem, kuriem tajā ir būtiska līdzdalība.

(7) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir piekritusi, ka persona iegūst vai palielina apdrošināšanas sabiedrībā būtisku līdzdalību, šī persona savu būtisko līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā iegūst vai palielina ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad šā panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktais paziņojums iesniegts Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Ja līdz minētā termiņa beigām persona nav ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas piekrišana tās būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai apdrošināšanas sabiedrībā zaudē spēku.

(8) Šā panta piektajā daļā minētā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

27.pants. Izvērtējot šā likuma 26.panta pirmajā un otrajā daļā minētos paziņojumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar attiecīgās dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs ir dalībvalsts apdrošinātājs vai dalībvalsts apdrošinātāja mātes sabiedrība, vai persona, kas kontrolē dalībvalsts apdrošinātāju, un ja, attiecīgajai personai iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību, apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību vai nonāk tās kontrolē.”

28.pants. (1) Ja būtisku līdzdalību ieguvušo personu ietekme uz apdrošināšanas sabiedrību apdraud vai var apdraudēt tās finansiāli stabilu, piesardzīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu vadību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieprasa nekavējoties pārtraukt šādu ietekmi, kā arī, ja tas nepieciešams, atsaukt apdrošināšanas sabiedrības valdi vai kādu valdes locekli vai aizliedz izmantot visu to akciju balsstiesības, kuras pieder attiecīgajām būtisku līdzdalību ieguvušajām personām.

(2) Ja persona nav izpildījusi šā likuma 26.panta pirmās vai otrās daļas prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija piemēro šā likuma 28.2 pantā minētos tiesību ierobežojumus.

(3) Ja persona ir ieguvusi vai palielinājusi savu būtisko līdzdalību pirms Finanšu un kapitāla tirgus komisijas aizlieguma saņemšanas vai ja persona, neievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas aizliegumu, iegūst vai palielina būtisku līdzdalību, tai nav tiesību izmantot visu tai piederošo akciju balsstiesības, kā arī akcionāru sapulces lēmumi, kas pieņemti, izmantojot šo akciju balsstiesības, nav spēkā no to pieņemšanas brīža un uz to pamata nedrīkst lūgt izdarīt ierakstus komercreģistrā un citos publiskos reģistros.

 

34. Izteikt 28.2 pantu šādā redakcijā:

“28.2 pants. (1)  Ja apdrošināšanas sabiedrības akcionāra ietekme uz apdrošināšanas sabiedrību apdraud vai var apdraudēt tās finansiāli stabilu, piesardzīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu vadību un darbību vai būtisku līdzdalību ieguvusī persona neatbilst jaunizveidotas apdrošināšanas sabiedrības akcionā­riem noteiktajām prasībām, tā nav finansiāli stabila vai nesniedz vai atsakās sniegt šā likuma 25.2 panta otrajā vai trešajā daļā minēto informāciju, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga:

1) pieprasīt, lai nekavējoties tiek pārtraukta šāda ietekme;

2) pieprasīt, lai tiek atsaukta apdrošināšanas sabiedrības valde (padome) vai kāds valdes (padomes) loceklis;

3) aizliegt akcionāram izmantot visu viņam piederošo akciju balsstiesības.

(2) Akcionāram nav tiesību izmantot visu viņam piederošo akciju balsstiesības apdrošināšanas sabiedrībā, un akcionāru sapulces lēmumi, kas pieņemti, izmantojot šo akciju balsstiesības, nav spēkā no to pieņemšanas brīža, un uz šo lēmumu pamata nedrīkst prasīt, lai tiek izdarīti ieraksti komercreģistrā un citos publiskajos reģistros, ja:

1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija šajā likumā minētajos gadījumos ir aizliegusi personai izmantot tai piederošo akciju balsstiesības;

2) persona ir ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā pirms šā likuma 26.panta pirmajā vai otrajā daļā minētā paziņojuma iesniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai;

3) persona ir ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā šā likuma 26.panta pirmajā vai otrajā daļā minētā paziņojuma izskatīšanas laikā.

(3) Ja apdrošināšanas sabiedrības akcionāram ir aizliegts izmantot viņam piederošo akciju balsstiesības apdrošināšanas sabiedrībā, kopējo lemttiesīgo akciju skaitu aprēķina, no visām balsstiesīgajām akcijām atņemot tās akcijas, kuru balsstiesību izmantošana ir aizliegta.

(4) Šā likuma noteikumi par būtisku līdzdalību nav attiecināmi uz apdrošināšanas sabiedrības akcionāru, kuram būtiska līdzdalība apdrošināšanas sabiedrībā rodas citam akcionāram piemērotā balsstiesību aizlieguma dēļ.

(5) Šā panta pirmajā daļā minētā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

 

 

 

34. Izteikt 28.2 pantu šādā redakcijā:

“28.2 pants. (1)  Ja apdrošināšanas sabiedrības akcionāra ietekme uz apdrošināšanas sabiedrību apdraud vai var apdraudēt tās finansiāli stabilu, piesardzīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu vadību un darbību vai būtisku līdzdalību ieguvusī persona neatbilst jaunizveidotas apdrošināšanas sabiedrības akcionā­riem noteiktajām prasībām, tā nav finansiāli stabila vai nesniedz vai atsakās sniegt šā likuma 25.2 panta otrajā vai trešajā daļā minēto informāciju, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga:

1) pieprasīt, lai nekavējoties tiek pārtraukta šāda ietekme;

2) pieprasīt, lai tiek atsaukta apdrošināšanas sabiedrības valde (padome) vai kāds valdes (padomes) loceklis;

3) aizliegt akcionāram izmantot visu viņam piederošo akciju balsstiesības.

(2) Akcionāram nav tiesību izmantot visu viņam piederošo akciju balsstiesības apdrošināšanas sabiedrībā, un akcionāru sapulces lēmumi, kas pieņemti, izmantojot šo akciju balsstiesības, nav spēkā no to pieņemšanas brīža, un uz šo lēmumu pamata nedrīkst prasīt, lai tiek izdarīti ieraksti komercreģistrā un citos publiskajos reģistros, ja:

1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija šajā likumā minētajos gadījumos ir aizliegusi personai izmantot tai piederošo akciju balsstiesības;

2) persona ir ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā pirms šā likuma 26.panta pirmajā vai otrajā daļā minētā paziņojuma iesniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai;

3) persona ir ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā šā likuma 26.panta pirmajā vai otrajā daļā minētā paziņojuma izskatīšanas laikā.

(3) Ja apdrošināšanas sabiedrības akcionāram ir aizliegts izmantot viņam piederošo akciju balsstiesības apdrošināšanas sabiedrībā, kopējo lemttiesīgo akciju skaitu aprēķina, no visām balsstiesīgajām akcijām atņemot tās akcijas, kuru balsstiesību izmantošana ir aizliegta.

(4) Šā likuma noteikumi par būtisku līdzdalību nav attiecināmi uz apdrošināšanas sabiedrības akcionāru, kuram būtiska līdzdalība apdrošināšanas sabiedrībā rodas citam akcionāram piemērotā balsstiesību aizlieguma dēļ.

(5) Šā panta pirmajā daļā minētā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

28.3 pants. Nosakot netiešā veidā personas iegūtās līdzdalības apmēru apdrošināšanas sabiedrībā, ņem vērā šādas tās iegūtās balsstiesības apdrošināšanas sabiedrībā:

 

 

35. 28.3 pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Persona, kura vēlas netiešā ceļā iegūt, ir ieguvusi, vēlas palielināt vai ir palielinājusi būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieprasījuma iesniedz tai informāciju, kas ļauj pārliecināties par attiecīgās personas atbilstību šā likuma II un III nodaļas prasībām.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

 

 

 

35. 28.3 pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Persona, kura vēlas netiešā ceļā iegūt, ir ieguvusi, vēlas palielināt vai ir palielinājusi būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieprasījuma iesniedz tai informāciju, kas ļauj pārliecināties par attiecīgās personas atbilstību šā likuma II un III nodaļas prasībām.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

 

36. Papildināt likumu ar 28.4 pantu šādā redakcijā:

“28.4 pants. Būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā nav tiesīgi iegūt ieguldījumu fondi un tiem pielīdzināmi nodibinājumi.”

 

 

 

36. Papildināt likumu ar 28.4 pantu šādā redakcijā:

“28.4 pants. Būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā nav tiesīgi iegūt ieguldījumu fondi un tiem pielīdzināmi nodibinājumi.”

29.pants. (1) Apdrošinātāja pienākums, ja likumā nav noteikts citādi, ir neizpaust informāciju par apdrošinājuma ņēmēju un apdrošināto.

(2) Lai samazinātu apdrošinātāja darbības risku un novērstu krāpšanu, apdrošinātājam ir tiesības tieši vai ar īpaši izveidotas institūcijas starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par apdrošinātajiem un spēkā esošajām apdrošināšanas polisēm.

 

37. Papildināt 29.pantu ar trešo, ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(3) Parādnieku reģistra izveidošanai un funkcionēšanai apdrošinātājs saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātajiem noteikumiem un normatīvajiem norādījumiem sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem parādniekiem un viņu saistību izpildes gaitu.

(4) Latvijas Bankai ir tiesības tās apstiprinātajos noteikumos un normatīvajos norādījumos noteiktajā kārtībā sniegt šā panta trešajā daļā minētās ziņas bankām, to meitas sabiedrībām, kuras sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, apdrošinātājiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

(5) Apdrošinātājiem, bankām un banku meitas sabiedrībām, kuras sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, ir tiesības tieši vai ar īpaši šim mērķim izveidotas institūcijas starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par parādniekiem un viņu saistību izpildes gaitu.

(6) Ja apdrošinātājs nepilda šā panta trešās daļas prasības, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt tam soda naudu līdz 5000 latiem.”

 

 

 

37. Papildināt 29.pantu ar trešo, ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(3) Parādnieku reģistra izveidošanai un funkcionēšanai apdrošinātājs saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprinātajiem noteikumiem un normatīvajiem norādījumiem sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem parādniekiem un viņu saistību izpildes gaitu.

(4) Latvijas Bankai ir tiesības tās apstiprinātajos noteikumos un normatīvajos norādījumos noteiktajā kārtībā sniegt šā panta trešajā daļā minētās ziņas bankām, to meitas sabiedrībām, kuras sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, apdrošinātājiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

(5) Apdrošinātājiem, bankām un banku meitas sabiedrībām, kuras sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, ir tiesības tieši vai ar īpaši šim mērķim izveidotas institūcijas starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par parādniekiem un viņu saistību izpildes gaitu.

(6) Ja apdrošinātājs nepilda šā panta trešās daļas prasības, Latvijas Banka ir tiesīga uzlikt tam soda naudu līdz 5000 latiem.”

29.1 pants. Apdrošinātāja pienākums ir rakstveidā izstrādāt un ievērot iekšējo kārtību, kādā:

1) tiek nodrošināta godīga un atklāta attieksme pret apdrošinājuma ņēmēju, sniedzot apdrošināšanas pakalpojumus;

2) apdrošinātājs sniedz apdrošinājuma ņēmēja pieprasīto informāciju par apdrošināšanas darījumu, kas noslēgts starp apdrošinātāju un attiecīgo apdrošinājuma ņēmēju, kā arī par termiņu (kas nepārsniedz 30 dienas), kādā sniedzama minētā informācija;

3) apdrošinātājs nodrošina savu darbinieku iespējamā interešu konflikta novēršanu, saņemot un lietojot apdrošināšanas darījumam nepieciešamo informāciju.

 

 

6

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 29.¹ panta 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1) tiek nodrošināta godīga un atklāta attieksme pret apdrošinājuma ņēmēju, apdrošināto un personu, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, sniedzot apdrošināšanas pakalpojumus;

2) apdrošinātājs sniedz:

a) apdrošinājuma ņēmējam tā pieprasīto informāciju par apdrošināšanas darījumu, kas noslēgts starp apdrošinātāju un attiecīgo apdrošinājuma ņēmēju,

b) apdrošinātajam un personai, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, to pieprasīto informāciju, kas attiecas uz šo personu tiesībām saņemt apdrošināšanas atlīdzību un pienākumiem pret apdrošinātāju,

c) informāciju par termiņu (kas nepārsniedz 30 dienas), kādā sniedzama šajā punktā minētā informācija;".

Atbalstīt

38. Izteikt 29.¹ panta 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1) tiek nodrošināta godīga un atklāta attieksme pret apdrošinājuma ņēmēju, apdrošināto un personu, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, sniedzot apdrošināšanas pakalpojumus;

2) apdrošinātājs sniedz:

a) apdrošinājuma ņēmējam tā pieprasīto informāciju par apdrošināšanas darījumu, kas noslēgts starp apdrošinātāju un attiecīgo apdrošinājuma ņēmēju,

b) apdrošinātajam un personai, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, to pieprasīto informāciju, kas attiecas uz šo personu tiesībām saņemt apdrošināšanas atlīdzību un pienākumiem pret apdrošinātāju,

c) informāciju par termiņu (kas nepārsniedz 30 dienas), kādā sniedzama šajā punktā minētā informācija;".

 

 

7

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar 29.² pantu šādā redakcijā:

"29.2 pants. (1) Apdrošinātājs vai dalībvalsts apdrošinātājs, kas sniedz apdrošināšanas pakal­pojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, pēc personas, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, rakstveida pieprasījuma iepazīstina šo personu ar tā rīcībā esošajiem dokumentiem, kas pamato lēmumu par šai personai pienākošās apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, vai izsniedz to kopijas. Personai, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, ir tiesības saņemt šajā punktā norādīto dokumentu kopijas par samaksu, kas nepārsniedz dokumentu kopiju sagatavošanas izdevumus.

(2) Apdrošinātājam vai dalībvalsts apdrošinātājam, kas sniedz apdrošināšanas pakal­pojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, nav pienākuma iepazīstināt ar dokumentiem un izsniegt dokumentu kopijas šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, ja saistībā ar apdrošinātā riska iestāšanās apstākļiem apdrošinātājs vai dalībvalsts apdrošinātājs ir iesniedzis dokumentus tiesību aizsardzības iestādēm kriminālprocesa ietvaros.

 (3) Apdrošinātājam vai dalībvalsts apdrošinātājam, kas sniedz apdrošināšanas pakal­pojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, pēc iepazīstināšanas ar dokumentiem, kas pamato tā lēmumu par pienākošās apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ir tiesības pieprasīt personai, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, parakstīt rakstveida apliecinājumu, kurā norādīti dokumenti, ar kuriem persona, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, ir iepazinusies. Ja persona, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, atsakās parakstīt šajā daļā noteikto apliecinājumu, tad to paraksta apdrošinātājs vai dalībvalsts apdrošinātājs, norādot atzīmi par minētās personas atteikumu parakstīt apliecinājumu.".

Atbalstīt

39. Papildināt likumu ar 29.² pantu šādā redakcijā:

"29.2 pants. (1) Apdrošinātājs vai dalībvalsts apdrošinātājs, kas sniedz apdrošināšanas pakal­pojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, pēc personas, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, rakstveida pieprasījuma iepazīstina šo personu ar tā rīcībā esošajiem dokumentiem, kas pamato lēmumu par šai personai pienākošās apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, vai izsniedz to kopijas. Personai, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, ir tiesības saņemt šajā punktā norādīto dokumentu kopijas par samaksu, kas nepārsniedz dokumentu kopiju sagatavošanas izdevumus.

(2) Apdrošinātājam vai dalībvalsts apdrošinātājam, kas sniedz apdrošināšanas pakal­pojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, nav pienākuma iepazīstināt ar dokumentiem un izsniegt dokumentu kopijas šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, ja saistībā ar apdrošinātā riska iestāšanās apstākļiem apdrošinātājs vai dalībvalsts apdrošinātājs ir iesniedzis dokumentus tiesību aizsardzības iestādēm kriminālprocesa ietvaros.

 (3) Apdrošinātājam vai dalībvalsts apdrošinātājam, kas sniedz apdrošināšanas pakal­pojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, pēc iepazīstināšanas ar dokumentiem, kas pamato tā lēmumu par pienākošās apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ir tiesības pieprasīt personai, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, parakstīt rakstveida apliecinājumu, kurā norādīti dokumenti, ar kuriem persona, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, ir iepazinusies. Ja persona, kurai ir tiesības pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar noslēgto apdrošināšanas līgumu, atsakās parakstīt šajā daļā noteikto apliecinājumu, tad to paraksta apdrošinātājs vai dalībvalsts apdrošinātājs, norādot atzīmi par minētās personas atteikumu parakstīt apliecinājumu.".

IV nodaļa
Apdrošinātāja paša līdzekļi un rezerves kapitāls

38. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“IV nodaļa

Pašu līdzekļi un prioritāro prasījumu segums”.

 

 

 

40. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“IV nodaļa

Pašu līdzekļi un prioritāro prasījumu segums”.

30.pants. (1) Lai nodrošinātu apdrošinātāja finansiālās darbības stabilitāti, apdrošinātāja rīcībā pastāvīgi jābūt pašu līdzekļiem. Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļi ir nedalībvalsts apdrošinātāja tai nodotie līdzekļi. Pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

(2) Apdrošinātājs nekavējoties informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par pašu līdzekļu samazināšanās iemesliem, ja tie samazinās par 10 procentiem un vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējā finanšu pārskatā norādīto apmēru.

39. 30.pantā:

aizstāt vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā);

izslēgt pirmās daļas otro teikumu.

 

 

 

 

41. 30.pantā:

aizstāt vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā);

izslēgt pirmās daļas otro teikumu.

 

31.pants. (1) Lai novērtētu apdrošinātāja finansiālā stāvokļa stabilitāti, apdrošinātāja rīcībā esošo paša līdzekļu summu salīdzina ar maksātspējas normu un garantijas fondu.

(2) Maksātspējas norma ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā aprēķināts lielums.

(3) Garantijas fonds ir lielākais no šādiem diviem lielumiem:

1) viena trešdaļa no aprēķinātās maksātspējas normas;

2) garantijas fonda minimālais lielums.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija apdrošinātājam var noteikt lielāku maksātspējas normu, ja:

1) apdrošinātājam ir pieprasīts sagatavot šā likuma 59.pantā minēto finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu;

2) apdrošinātājs būtiski samazina vai pārtrauc apdrošināšanu (pārapdrošināšanu).

40. 31.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lai novērtētu apdrošināšanas sabiedrības un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles finansiālā stāvokļa stabilitāti, apdrošināšanas sabiedrības un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļus salīdzina ar maksātspējas normu. Apdrošināšanas sabiedrība un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izpilda maksātspējas prasību, ja pašu līdzekļi ir vienādi ar maksātspējas normu vai lielāki par to.”;

papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Maksātspējas norma nedrīkst būt zemāka par garantijas fonda minimālo lielumu.”;

izslēgt trešo daļu;

aizstāt ceturtajā daļā vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

42. 31.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lai novērtētu apdrošināšanas sabiedrības un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles finansiālā stāvokļa stabilitāti, apdrošināšanas sabiedrības un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļus salīdzina ar maksātspējas normu. Apdrošināšanas sabiedrība un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izpilda maksātspējas prasību, ja pašu līdzekļi ir vienādi ar maksātspējas normu vai lielāki par to.”;

papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Maksātspējas norma nedrīkst būt zemāka par garantijas fonda minimālo lielumu.”;

izslēgt trešo daļu;

aizstāt ceturtajā daļā vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā).

 

41. Papildināt likumu ar 31.1 pantu šādā redakcijā:

“31.1 pants. (1) Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ne mazāk kā 25 procentus no garantijas fonda minimālā lieluma nogulda kā drošības naudu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē. Noguldījumam jābūt brīvi pieejamam, tas nedrīkst būt apgrūtināts, un tā pārvietošana iespējama tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju. Drošības naudas apmēru ņem vērā, aprēķinot nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļus.

 

 

 

43. Papildināt likumu ar 31.1 pantu šādā redakcijā:

“31.1 pants. (1) Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ne mazāk kā 25 procentus no garantijas fonda minimālā lieluma nogulda kā drošības naudu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē. Noguldījumam jābūt brīvi pieejamam, tas nedrīkst būt apgrūtināts, un tā pārvietošana iespējama tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju. Drošības naudas apmēru ņem vērā, aprēķinot nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļus.

 

(2) Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pašu līdzekļus aprēķinātās maksātspējas normas apjomā iegulda dalībvalstīs (tai skaitā garantijas fonda lielumā — Latvijas Republikā) šā likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajos aktīvos.”

8

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 31.¹ panta otrajā daļā vārdu "lielumā" ar vārdu "apjomā".

 

Atbalstīt

(2) Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle pašu līdzekļus aprēķinātās maksātspējas normas apjomā iegulda dalībvalstīs (tai skaitā garantijas fonda apjomā — Latvijas Republikā) šā likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajos aktīvos.”

32.pants. (1) Garantijas fonda minimālais lielums:

1)  komercsabiedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 19.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ir trīs miljoni eiro, bet pārējām komercsabiedrībām - divi miljoni eiro;

2)  savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 19.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ir 2,3 miljoni eiro, bet pārējām savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām - 1,5 miljoni eiro;

3)  nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei - 100 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 1.punktā minētā lieluma.

(2) Apdrošināšanas sabiedrība pamatkapitālā var ieguldīt tikai naudas līdzekļus, izņemot gadījumus, kad ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju apdrošināšanas sabiedrība tiek reorganizēta.

(3) Dibinot apdrošināšanas sabiedrību, tās pašu līdzekļi nedrīkst būt mazāki par garantijas fonda minimālo lielumu.

42. 32.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Garantijas fonds ir lielākais no šādiem diviem lielumiem:

1) viena trešdaļa no aprēķinātās maksātspējas normas;

2) garantijas fonda minimālais lielums.”;

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

“(11) Garantijas fonda minimālais lielums:

1) komercsabiedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 19.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ir trīs miljoni eiro, bet pārējām komercsabiedrībām — divi miljoni eiro;

2) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 19.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ir 2,3 miljoni eiro, bet pārējām savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām — 1,5 miljoni eiro;

3) nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei — 100 procentu apmērā no šā panta 1.daļas 1.punktā minētā lieluma.

(12) Šā panta 1.1 daļā noteiktais garantijas fonda minimālais lielums, kas izteikts eiro, tiek pārskatīts reizi gadā un indeksēts, ja saskaņā ar statistikas biroja “Eurostat” sniegto informāciju patēriņa cenu indekss Eiropas Ekonomikas zonas valstīs pieaudzis par pieciem procentiem vai vairāk. Minimālā garantijas fonda palielinājuma summa tiek noapaļota līdz tuvākajiem 100 000 eiro. Lēmumu par indeksācijas veikšanu un minimālā garantijas fonda palielinājuma apjomu attiecīgajā gadā paziņo Eiropas Komisija.”

 

 

 

44. 32.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Garantijas fonds ir lielākais no šādiem diviem lielumiem:

1) viena trešdaļa no aprēķinātās maksātspējas normas;

2) garantijas fonda minimālais lielums.”;

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

“(11) Garantijas fonda minimālais lielums:

1) komercsabiedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 19.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ir trīs miljoni eiro, bet pārējām komercsabiedrībām — divi miljoni eiro;

2) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 19.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ir 2,3 miljoni eiro, bet pārējām savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām — 1,5 miljoni eiro;

3) nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei — 100 procentu apmērā no šā panta 1.daļas 1.punktā minētā lieluma.

(12) Šā panta 1.1 daļā noteiktais garantijas fonda minimālais lielums, kas izteikts eiro, tiek pārskatīts reizi gadā un indeksēts, ja saskaņā ar statistikas biroja “Eurostat” sniegto informāciju patēriņa cenu indekss Eiropas Ekonomikas zonas valstīs pieaudzis par pieciem procentiem vai vairāk. Minimālā garantijas fonda palielinājuma summa tiek noapaļota līdz tuvākajiem 100 000 eiro. Lēmumu par indeksācijas veikšanu un minimālā garantijas fonda palielinājuma apjomu attiecīgajā gadā paziņo Eiropas Komisija.”

34.pants. Ja apdrošinātāja paša līdzekļu summa ir mazāka par aprēķināto maksātspējas normu, bet lielāka par garantijas fondu, apdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu paša līdzekļu summas atjaunošanai līdz aprēķinātajai maksātspējas normai.

35.pants. Ja apdrošinātāja paša līdzekļu summa ir mazāka par garantijas fondu, apdrošinātājs iesniedz saskaņošanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu paša līdzekļu summas tūlītējai atjaunošanai līdz garantijas fonda apmēram.

43.  34. un  35.pantā:

aizstāt vārdu “paša” ar vārdu “pašu”;

aizstāt vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

45.  34. un  35.pantā:

aizstāt vārdu “paša” ar vārdu “pašu”;

aizstāt vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā).

 

 

44. Papildināt likumu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:

“35.1 pants. (1) Prioritārie prasījumi ir apdrošinājuma ņēmēju avansā samaksātās apdrošināšanas prēmijas un šā likuma 75.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktie prasījumi.

(2) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nodrošina, lai jebkurā brīdī būtu zināma šā panta pirmajā daļā noteikto iespējamo prioritāro prasījumu summa.

 

 

 

46. Papildināt likumu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:

“35.1 pants. (1) Prioritārie prasījumi ir apdrošinājuma ņēmēju avansā samaksātās apdrošināšanas prēmijas un šā likuma 75.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktie prasījumi.

(2) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nodrošina, lai jebkurā brīdī būtu zināma šā panta pirmajā daļā noteikto iespējamo prioritāro prasījumu summa.

 


 

 

(3) Iespējamiem prioritārajiem prasījumiem visu laiku jābūt pilnā apmērā segtiem ar šādiem aktīviem:

1) ar šā likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā noteiktajiem aktīviem, ievērojot šā likuma 42.panta otrās daļas prasības;

2) ar naudu apdrošinātāja kasē.”

9

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 35.¹ panta trešās daļas 2. punktā vārdu "apdrošinātāja".

Atbalstīt

(3) Iespējamiem prioritārajiem prasījumiem visu laiku jābūt pilnā apmērā segtiem ar šādiem aktīviem:

1) ar šā likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā noteiktajiem aktīviem, ievērojot šā likuma 42.panta otrās daļas prasības;

2) ar naudu kasē.”

39.pants. (1) Tehniskās rezerves izveido tajā pašā valūtā, kurā apdrošinātājs uzņēmies saistības atbilstoši noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem un pieņemtajai pārapdrošināšanai.

(2) Tehniskās rezerves izveido pietiekamā apmērā, lai apdrošinātājs varētu pilnībā izpildīt savas saistības atbilstoši apdrošināšanai un pieņemtajai pārapdrošināšanai un varētu nodrošināt finansiālās darbības stabilitāti. Apdrošinātāja vadība izstrādā un apstiprina tehnisko rezervju veidošanas kārtību un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu. Apdrošinātājs tehnisko rezervju veidošanas kārtību rakstveidā iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 10 dienu laikā pēc šīs kārtības apstiprināšanas, kā arī informē par visām izmaiņām tajā.

(3)  Apdrošinātājs veic tehnisko rezervju aprēķinus katram apdrošināšanas līgumam vai līgumu grupai atsevišķi.

(4) Apdrošinātāja peļņu samazina par tehniskajās rezervēs gada laikā ieskaitīto summu. Savukārt peļņu palielina par summu, kas gada laikā ir atskaitīta no tehniskajām rezervēm, un šo summu ieskaita apdrošinātāja ienākumos.

45. 39.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “apdrošinātājs uzņēmies” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle uzņēmusies”;

aizstāt otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

47. 39.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “apdrošinātājs uzņēmies” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle uzņēmusies”;

aizstāt otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā).

40.pants. (1) Apdrošinātājs, kurš veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 19.punktā minētajā apdrošināšanas veidā, izveido dzīvības apdrošināšanas tehnisko rezervi. Apdrošinātājs, kurš noslēdzis tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu, izveido tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehnisko rezervi.

(2) Apdrošinātājs, kurš veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, izveido:

1) nenopelnīto prēmiju tehnisko rezervi;

2) atlikto apdrošināšanas atlīdzību tehnisko rezervi, kas attiecas uz gadījumiem:

a) par kuriem ir saņemts apdrošināšanas atlīdzības pieteikums, bet nav izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība vai tā nav izmaksāta pilnībā,

b) kuri notikuši, bet par kuriem vēl nav saņemts apdrošināšanas atlīdzības pieteikums.

(3) Apdrošinātājs, kurš veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 14.punktā minētajā apdrošināšanas veidā, papildus šā panta otrajā daļā minētajām tehniskajām rezervēm Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā izveido izlīdzināšanas tehnisko rezervi.

(4) Apdrošinātājs, kurš veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, lai nodrošinātu šā likuma 39.panta prasību izpildi, kā arī ņemot vērā apdrošināšanas veidu īpatnības, papildus šā panta otrajā daļā minētajām tehniskajām rezervēm var izveidot šādas tehniskās rezerves:

1) izlīdzināšanas rezervi;

2) neparedzētā riska rezervi.

(5) Apdrošinātājs, kurš veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 19.punktā minētajā apdrošināšanas veidā, lai nodrošinātu šā likuma 39.panta prasību izpildi, kā arī ņemot vērā apdrošināšanas veida īpatnības, papildus šā panta pirmajā daļā minētajām tehniskajām rezervēm var izveidot tehnisko rezervi gratifikācijām.

(6) Aizsargājot apdrošināto intereses, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt, lai apdrošinātājs izveido noteikta veida tehniskās rezerves.

(7) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izdod normatīvos noteikumus par tehnisko rezervju aprēķināšanas metodēm.

46. 40.pantā:

aizstāt vārdus “Apdrošinātājs, kurš veic” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kura veic”;

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Apdrošinātājs, kurš noslēdzis” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kura noslēgusi”;

aizstāt sestajā daļā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”.

 

 

 

48. 40.pantā:

aizstāt vārdus “Apdrošinātājs, kurš veic” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kura veic”;

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Apdrošinātājs, kurš noslēdzis” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kura noslēgusi”;

aizstāt sestajā daļā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”.

41.pants. (1) Apdrošinātāja ieguldījumiem jābūt drošiem, daudzveidīgiem, likvīdiem un peļņu nesošiem, lai tie nodrošinātu apdrošinātāja finansiālo stabilitāti un garantētu apdrošināšanas līgumos paredzēto saistību izpildi. Apdrošinātāja vadība izstrādā un apstiprina apdrošinātāja ieguldījumu veidošanas kārtību un nosacījumus un ir atbildīga par šīs kārtības un nosacījumu ievērošanu.

(2) Apdrošinātājs var veikt (tieši vai netieši) ieguldījumus tikai Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī (turpmāk - OECD dalībvalsts).

(3) Ja ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti atrodas dalībvalstī, aktīvus, kurus attiecina uz tehnisko rezervju segumu, iegulda dalībvalstīs. 

47.  41.pantā:

aizstāt pirmajā daļā visā tekstā vārdu “apdrošinātāja” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles”;

papildināt pirmo daļu ar trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošināšanas sabiedrības un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadība ne retāk kā reizi gadā pārskata ieguldījumu veidošanas kārtību un nosacījumus, saskaņojot to pa ieguldījumu veidiem, ģeogrāfisko izvietojumu, darījumu partneriem un tirgiem [finanšu instrumentu tirgus (regulētais, neregulētais), nekustamā īpašuma tirgus]. Pirms darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadība izstrādā un apstiprina atvasināto finanšu instrumentu izmantošanas kārtību, kas saskaņota ar apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pamatdarbību, tās ieguldījumu veidošanas kārtību un atbilstošo risku vadību.”;

izslēgt otro daļu;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle uz tehnisko rezervju segumu var attiecināt tikai Latvijas Republikā ieguldītus aktīvus.”

 

 

 

49.  41.pantā:

aizstāt pirmajā daļā visā tekstā vārdu “apdrošinātāja” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles”;

papildināt pirmo daļu ar trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošināšanas sabiedrības un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadība ne retāk kā reizi gadā pārskata ieguldījumu veidošanas kārtību un nosacījumus, saskaņojot to pa ieguldījumu veidiem, ģeogrāfisko izvietojumu, darījumu partneriem un tirgiem [finanšu instrumentu tirgus (regulētais, neregulētais), nekustamā īpašuma tirgus]. Pirms darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadība izstrādā un apstiprina atvasināto finanšu instrumentu izmantošanas kārtību, kas saskaņota ar apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pamatdarbību, tās ieguldījumu veidošanas kārtību un atbilstošo risku vadību.”;

izslēgt otro daļu;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle uz tehnisko rezervju segumu var attiecināt tikai Latvijas Republikā ieguldītus aktīvus.”

42.pants. 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētos aktīvus drīkst attiecināt uz tehnisko rezervju segumu tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

1)  aktīviem jābūt novērtētiem neto attiecībā pret to iegūšanas parādiem;

2)  trešās puses parādus vai prasījumus pret trešo pusi var izmantot tikai pēc visu to summu atskaitīšanas, kuras apdrošinātājs ir parādā trešajai pusei;

3)  samaksas termiņa kavējums nav ilgāks par trim mēnešiem. Minētais nosacījums attiecas uz apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādiem no tiešās apdrošināšanas operācijām;

4)  kredītiestāde ir saņēmusi licenci Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, un tai ir atļauts sniegt finanšu pakalpojumus valstī, kurā izsniegta licence;

5)  parāda un kapitāla vērtspapīri iekļauti Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā reģistrētas fondu biržas oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā, dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā sarakstā, ja šī fondu birža ir arī Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle. Šis ierobežojums neattiecas uz Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas, Lietuvas Republikas, dalībvalsts vai OECD dalībvalsts parāda vērtspapīriem, kurus emitējusi valsts un pašvaldība.

48.  42.pantā:

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

izteikt otrās daļas 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“3) debitoru parādu samaksas termiņa kavējums nav ilgāks par trim mēnešiem, un šādas prasības neizriet no prasībām pret personām, kuras saistītas ar apdrošinātāju. Minētais nosacījums attiecas uz apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādiem no tiešās apdrošināšanas operācijām;

4) kredītiestāde saņēmusi licenci Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, tai ir atļauts sniegt finanšu pakalpojumus valstī, kurā izsniegta licence, un šī kredītiestāde nav persona, kas saistīta ar apdrošinātāju;

5) parāda vērtspapīri iekļauti Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts regulētajā tirgū vai reģistrēti Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, un vismaz viena starptautiskā reitinga aģentūra ir piešķīrusi vērtējumu investīciju kategorijā. Minētos parāda vērtspapīrus nevar attiecināt uz tehnisko rezervju segumu, ja tos emitējusi persona, kas saistīta ar apdrošinātāju, kā arī ja ir konstatēts, ka kāda starptautiskā reitinga aģentūra ir piešķīrusi vērtējumu, kas zemāks par investīciju kategoriju. Šie ierobežojumi neattiecas uz Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts parāda vērtspapīriem, kurus emitējusi valsts vai pašvaldība;”;

papildināt otro daļu ar 6., 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

“6) kapitāla vērtspapīri iekļauti Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts regulētajā tirgū, un tos nav emitējusi persona, kas saistīta ar apdrošinātāju;

7) ar hipotēku nodrošināti aizdevumi, kas izsniegti pret Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrētu nekustamā īpašuma ķīlu, un šādi aizdevumi nav izsniegti personām, kuras saistītas ar apdrošinātāju;

8) ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus nav emitējusi persona, kas saistīta ar apdrošinātāju. Slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības iekļautas Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts regulētajā tirgū;

9) saistībā ar aktīviem, kurus attiecina uz tehnisko rezervju segumu, atvasinātos finanšu instrumentus — nākotnes līgumus, mijmaiņas līgumus un regulētajā tirgū iekļautus iespējas līgumus — drīkst izmantot tikai tad, ja tie samazina ieguldījumu risku vai veicina efektīvāku ieguldījumu portfeļa pārvaldi un ja pirms šādu darbību sākšanas rakstveidā ir informēta Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Atvasinātos finanšu instrumentus ņem vērā, novērtējot aktīvus, ar kuriem attiecīgais atvasinātais finanšu instruments ir saistīts;

10) ieguldījumi izdarīti nekustamajā īpašumā, kas atrodas Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī.”

 

 

 

50.  42.pantā:

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

izteikt otrās daļas 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“3) debitoru parādu samaksas termiņa kavējums nav ilgāks par trim mēnešiem, un šādas prasības neizriet no prasībām pret personām, kuras saistītas ar apdrošinātāju. Minētais nosacījums attiecas uz apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādiem no tiešās apdrošināšanas operācijām;

4) kredītiestāde saņēmusi licenci Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, tai ir atļauts sniegt finanšu pakalpojumus valstī, kurā izsniegta licence, un šī kredītiestāde nav persona, kas saistīta ar apdrošinātāju;

5) parāda vērtspapīri iekļauti Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts regulētajā tirgū vai reģistrēti Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī, un vismaz viena starptautiskā reitinga aģentūra ir piešķīrusi vērtējumu investīciju kategorijā. Minētos parāda vērtspapīrus nevar attiecināt uz tehnisko rezervju segumu, ja tos emitējusi persona, kas saistīta ar apdrošinātāju, kā arī ja ir konstatēts, ka kāda starptautiskā reitinga aģentūra ir piešķīrusi vērtējumu, kas zemāks par investīciju kategoriju. Šie ierobežojumi neattiecas uz Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts parāda vērtspapīriem, kurus emitējusi valsts vai pašvaldība;”;

papildināt otro daļu ar 6., 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

“6) kapitāla vērtspapīri iekļauti Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts regulētajā tirgū, un tos nav emitējusi persona, kas saistīta ar apdrošinātāju;

7) ar hipotēku nodrošināti aizdevumi, kas izsniegti pret Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrētu nekustamā īpašuma ķīlu, un šādi aizdevumi nav izsniegti personām, kuras saistītas ar apdrošinātāju;

8) ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus nav emitējusi persona, kas saistīta ar apdrošinātāju. Slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības iekļautas Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts regulētajā tirgū;

9) saistībā ar aktīviem, kurus attiecina uz tehnisko rezervju segumu, atvasinātos finanšu instrumentus — nākotnes līgumus, mijmaiņas līgumus un regulētajā tirgū iekļautus iespējas līgumus — drīkst izmantot tikai tad, ja tie samazina ieguldījumu risku vai veicina efektīvāku ieguldījumu portfeļa pārvaldi un ja pirms šādu darbību sākšanas rakstveidā ir informēta Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Atvasinātos finanšu instrumentus ņem vērā, novērtējot aktīvus, ar kuriem attiecīgais atvasinātais finanšu instruments ir saistīts;

10) ieguldījumi izdarīti nekustamajā īpašumā, kas atrodas Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī.”

42.1pants. Tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehnisko rezervju segumu iegulda tikai atvērto ieguldījumu fondu (tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu) ieguldījumu apliecībās (daļās). Uz šiem ieguldījumiem neattiecas šā likuma 43.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktais procentuālais ierobežojums un otrās daļas noteikumi.

 

49. Izteikt 42.1 pantu šādā redakcijā:

“42.1 pants. (1) Uz tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehnisko rezervju segumu attiecina tikai atvērto ieguldījumu fondu (tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu) ieguldījumu apliecības (daļas) vai apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles speciāli šim mērķim izveidotu nodalītu aktīvu kopumu, kas parasti sadalīti nosacītās daļās.

(2) Ja tirgum piesaistītie dzīvības apdrošināšanas līgumi piesaistīti akciju indeksam vai citam šā panta pirmajā daļā neparedzētam aprēķina lielumam, uz šādu līgumu tehnisko rezervju segumu attiecina aktīvus, kuru vērtības izmaiņas ir cieši piesaistītas akciju indeksa vai cita aprēķina lieluma vērtības izmaiņām.

(3) Uz tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehnisko rezervju segumu neattiecas šā likuma 43.panta noteikumi.”

 

 

 

51. Izteikt 42.1 pantu šādā redakcijā:

“42.1 pants. (1) Uz tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehnisko rezervju segumu attiecina tikai atvērto ieguldījumu fondu (tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu) ieguldījumu apliecības (daļas) vai apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles speciāli šim mērķim izveidotu nodalītu aktīvu kopumu, kas parasti sadalīti nosacītās daļās.

(2) Ja tirgum piesaistītie dzīvības apdrošināšanas līgumi piesaistīti akciju indeksam vai citam šā panta pirmajā daļā neparedzētam aprēķina lielumam, uz šādu līgumu tehnisko rezervju segumu attiecina aktīvus, kuru vērtības izmaiņas ir cieši piesaistītas akciju indeksa vai cita aprēķina lieluma vērtības izmaiņām.

(3) Uz tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehnisko rezervju segumu neattiecas šā likuma 43.panta noteikumi.”

43.pants. (1) Apdrošinātājs, veidojot aktīvu struktūru tehnisko rezervju segumam, ievēro šādus noteikumus:

2)  ne vairāk kā piecus procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz kapitāla vērtspapīriem un parāda vērtspapīriem (izņemot hipotekārās ķīlu zīmes), ko emitējis viens emitents. Šis ierobežojums neattiecas uz Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas, Lietuvas Republikas, dalībvalsts vai OECD dalībvalsts parāda vērtspapīriem, kurus emitējusi valsts un pašvaldība;

4)  ne vairāk kā piecus procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz viena Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas, Lietuvas Republikas, dalībvalsts vai OECD dalībvalsts ieg uldījumu fonda ieguldījumu apliecībām. Slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās drīkst ieguldīt ar nosacījumu, ka šīs ieguldījumu apliecības iekļautas Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā reģistrētas fondu biržas, dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā sarakstā, ja šī fondu birža ir arī Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle;

7)  ne vairāk kā 10 procentus no nenopelnīto prēmiju tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādiem no tiešās apdrošināšanas operācijām.

50.  43.pantā:

aizstāt vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā);

izteikt pirmās daļas 2.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Šis ierobežojums neattiecas uz Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts parāda vērtspapīriem, kurus emitējusi valsts vai pašvaldība;”;

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) ne vairāk kā piecus procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz viena Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrēta ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībām;”;

aizstāt pirmās daļas 7.punktā skaitli “10” ar skaitli “20”.

 

 

 

 

52.  43.pantā:

aizstāt vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā);

izteikt pirmās daļas 2.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Šis ierobežojums neattiecas uz Latvijas Republikas, citas dalībvalsts vai OECD dalībvalsts parāda vērtspapīriem, kurus emitējusi valsts vai pašvaldība;”;

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) ne vairāk kā piecus procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz viena Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrēta ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībām;”;

aizstāt pirmās daļas 7.punktā skaitli “10” ar skaitli “20”.

 

46.pants. Apdrošinātājs nedrīkst tieši vai netieši izsniegt aizdevumu pašu izlaisto akciju vai ar apdrošinātāju saistīto personu izlaisto akciju iegādei, kā arī pieņemt par saistību nodrošinājumu pašu akcijas.

75.pants. (2) Apdrošinātāja akcionāru (biedru) prasījumi proporcionāli akcionāru (biedru) ieguldījumam apdrošinātāja pamatkapitālā tiek apmierināti pēc šā panta pirmajā daļā minēto prasījumu apmierināšanas.

104.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības neatļaut apdrošinātājam nodibināt ciešas attiecības ar trešajām personām vai pieprasīt, lai apdrošinātājs izbeidz ciešas attiecības ar trešajām personām, vai aizliegt darījumus ar tām, ja šādas attiecības var apdraudēt vai apdraud apdrošinātāja finansiālo stabilitāti, apdrošināto intereses vai traucē Finanšu un kapitāla tirgus komisijai veikt uzraudzības funkcijas.

51. Aizstāt 46.pantā, 75.panta otrajā daļā un 104.1 pantā vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

53. Aizstāt 46.pantā, 75.panta otrajā daļā un 104.1 pantā vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība” (attiecīgā locījumā).

 

47.pants. (1) Apdrošinātāja aizdevumu vai galvojumu, kā arī citu līdzīgu saistību dēļ radušās prasības pret personu vai savstarpēji saistītu personu grupu nedrīkst pārsniegt 10 procentus no apdrošinātāja pašu līdzekļiem. Šādi darījumi ir spēkā tikai pēc to reģistrācijas īpašā šādu apdrošinātāja darījumu reģistrā.

(2) Reģistru kārto elektroniski, tas ietver arī darījuma un izdarīto grozījumu tekstu, un saskaņā ar tā programmnodrošinājumu ir iespēja izsekot visiem ierakstiem un grozījumiem ierakstos, kas izdarīti iepriekš.

52. Izteikt 47.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles galvojumi, kā arī citas līdzīgas saistības kopā nedrīkst pārsniegt 10 procentus no apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļiem.”

 

10

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 47.panta pirmo daļu ar 2.teikumu šādā redakcijā:

"Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle galvojumus, kā arī citas līdzīgas saistības reģistrē.".

 

Atbalstīt

54. Izteikt 47.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles galvojumi, kā arī citas līdzīgas saistības kopā nedrīkst pārsniegt 10 procentus no apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļiem. Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle galvojumus, kā arī citas līdzīgas saistības reģistrē.”

 

48.pants. Apdrošinātāja ieguldījumi vienas personas vai savstarpēji saistītu personu grupas (izņemot apdrošinātāja meitas sabiedrību) pamatkapitālā vai rezervēs nedrīkst pārsniegt 10 procentus no apdrošinātāja pašu līdzekļiem.

53. Izslēgt 48.pantu.

 

 

 

 

55. Izslēgt 48.pantu.

 

49.pants.

(2) Gada pārskatu apdrošinātājs sastāda atbilstoši šā panta pirmajai daļai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem.

(3) Apdrošinātājs, kurš ir grupas mātes sabiedrība, sagatavo konsolidēto gada pārskatu atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem.

(4) Apdrošinātājs, kas nodarbojas ar dzīvības apdrošināšanu un jebkura veida civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, gada pārskatam pievieno aktuārnovērtējumu, kura apjomu un struktūru nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

54. 49.pantā:

aizstāt otrajā un ceturtajā daļā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

aizstāt trešajā daļā vārdus “Apdrošinātājs, kurš” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība, kura”.

 

 

 

 

56. 49.pantā:

aizstāt otrajā un ceturtajā daļā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

aizstāt trešajā daļā vārdus “Apdrošinātājs, kurš” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība, kura”.

 

50.pants. (1) Lai nodrošinātu visu ar apdrošinātāja darbību saistīto risku savlaicīgu identifikāciju un pārvaldīšanu, apdrošinātāja aktīvu efektīvu aizsardzību, apdrošinātāja pārvaldes institūcijām sniegtās informācijas par apdrošinātāja finansiālo stāvokli un darbību patiesumu un savlaicīgumu, likuma, citu normatīvo aktu, apdrošinātāja politikas un procedūru pastāvīgu ievērošanu un, ja nepieciešams, pilnveidošanu, apdrošinātājs nodrošina efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un darbību, kā arī apdrošinātāja lēmējinstitūcijas pastāvīgu, no izpildinstitūcijas neatkarīgu iekšējās kontroles sistēmas pārraudzību.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izstrādā ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai. Šos ieteikumus apdrošinātājs izmanto savas iekšējās kontroles sistēmas izveidei.

(3) Apdrošinātājs nodrošina visu noslēgto apdrošināšanas līgumu un šā likuma 90. pantā minēto apdrošināšanas polišu izplatīšanas līgumu reģistrāciju. Reģistru kārto elektroniski, un saskaņā ar tā programmnodrošinājumu ir iespēja izsekot visiem ierakstiem un grozījumiem ierakstos, kas izdarīti iepriekš.

(4) Apdrošinātājs nodrošina visu noslēgto ieguldījumu līgumu, pārapdrošināšanas līgumu, kā arī ar apdrošināšanas brokeru sabiedrībām (apdrošināšanas brokeriem) noslēgto līgumu reģistrāciju. Reģistru kārto elektroniski, tas ietver minēto līgumu un to grozījumu tekst us, un saskaņā ar tā programmnodrošinājumu ir iespēja izsekot visiem ierakstiem un grozījumiem ierakstos, kas izdarīti iepriekš.

55. 50.pantā:

aizstāt vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā);

izslēgt trešajā daļā vārdus “un šā likuma 90.pantā minēto apdrošināšanas polišu izplatīšanas līgumu”;

papildināt trešo daļu pēc vārda “elektroniski” ar vārdiem “tas ietver minēto līgumu un to grozījumu tekstus”.

 

 

 

57. 50.pantā:

aizstāt vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā);

izslēgt trešajā daļā vārdus “un šā likuma 90.pantā minēto apdrošināšanas polišu izplatīšanas līgumu”;

papildināt trešo daļu pēc vārda “elektroniski” ar vārdiem “tas ietver minēto līgumu un to grozījumu tekstus”.

 

56. Papildināt likumu ar 51.1 pantu šādā redakcijā:

“51.1 pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisija pēc dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijas pieprasījuma sniedz tai informāciju par apdrošināšanas sabiedrības veikto apdrošināšanu attiecīgajā dalībvalstī, izmantojot tiesības dibināt filiāli vai pakalpojumu sniegšanas brīvības principu.”

 

 

 

58. Papildināt likumu ar 51.1 pantu šādā redakcijā:

“51.1 pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisija pēc dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijas pieprasījuma sniedz tai informāciju par apdrošināšanas sabiedrības veikto apdrošināšanu attiecīgajā dalībvalstī, izmantojot tiesības dibināt filiāli vai pakalpojumu sniegšanas brīvības principu.”

54.pants. (1) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu, par pārbaudes rezultātiem rakstveidā ziņo apdrošinātājam. Ziņojumu sagatavo atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem". Ziņojuma norakstu pievieno gada pārskatam, kuru apdrošinātājs iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar šā likuma 56.panta prasībām.

(2)  Zvērināts revidents vai cita persona, kas pārbauda gada pārskatu, sagatavo ziņojumu apdrošinātāja vadībai. Ziņojumā norāda konkrētos trūkumus, kā arī aplūko specifiskus ar apdrošināšanu saistītus jautājumus, kurus nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Ziņojuma norakstu nosūta Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar šā likuma 56.pantā noteiktajām prasībām.

(3) Ja ziņojumā, ko devis zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbaudījusi gada pārskatu, ir piezīmes, dividendes drīkst izmaksāt tikai tad, kad tas ir saskaņots ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

(4)  (Izslēgta ar 27.03.2003. likumu).

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt zvērinātam revidentam vai citai personai, kura pārbauda gada pārskatu, informāciju par veikto pārbaudi.

57. 54.pantā:

aizstāt vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā);

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “cita persona, kura pārbauda gada pārskatu” ar vārdiem “zvērinātu revidentu komercsabiedrība”;

aizstāt trešajā daļā vārdus “cita persona, kura pārbaudījusi gada pārskatu” ar vārdiem “zvērinātu revidentu komercsabiedrība”;

aizstāt piektajā daļā vārdus “citai personai, kura pārbauda gada pārskatu” ar vārdiem “zvērinātu revidentu komercsabiedrībai”.

 

 

 

 

59. 54.pantā:

aizstāt vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā);

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “cita persona, kura pārbauda gada pārskatu” ar vārdiem “zvērinātu revidentu komercsabiedrība”;

aizstāt trešajā daļā vārdus “cita persona, kura pārbaudījusi gada pārskatu” ar vārdiem “zvērinātu revidentu komercsabiedrība”;

aizstāt piektajā daļā vārdus “citai personai, kura pārbauda gada pārskatu” ar vārdiem “zvērinātu revidentu komercsabiedrībai”.

 

55.pants. (1) Apdrošinātāja pienākums ir informēt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par visiem apstākļiem, kuri var būtiski ietekmēt apdrošinātāja turpmāko darbību.

(Otrā daļa izslēgta vienlaikus ar likuma “Par zvērinātiem revidentiem” spēkā stāšanos 2002.gada 1.janvārī).

58. Aizstāt 55.panta otrajā daļā vārdus "persona, kura pārbauda gada pārskatu" ar vārdiem "zvērinātu revidentu komercsabiedrība".

11

 

Juridiskais birojs

Izslēgt grozījumus 55.panta otrajā daļā.

 

Atbalstīt

 

 

56.pants.

(2) Apdrošinātājs, kurš ir grupas mātes sabiedrība, konsolidēto gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta vai citas gada pārskatu pārbaudījušas personas ziņojumu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

59. Aizstāt 56.panta otrajā daļā vārdus “Apdrošinātājs, kurš” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība, kura” un vārdus “citas gada pārskatu pārbaudījušās personas” — ar vārdiem “zvērinātu revidentu komercsabiedrības”.

 

 

 

 

60. Aizstāt 56.panta otrajā daļā vārdus “Apdrošinātājs, kurš” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība, kura” un vārdus “citas gada pārskatu pārbaudījušās personas” — ar vārdiem “zvērinātu revidentu komercsabiedrības”.

 

57.pants. (1) Apdrošinātāja pienākums ir nodrošināt, lai pilns gada pārskats pēc tā apstiprināšanas līdz ar ziņojumu, ko devis zvērināts revidents vai persona, kura pārbaudījusi gada pārskatu, būtu brīvi pieejams un lai jebkura ieinteresētā persona varētu saņemt pilnu gada pārskata un ziņojuma tekstu par maksu, kas nepārsniedz pamatotas tā pavairošanas izmaksas.

60. Aizstāt 57.panta pirmajā daļā vārdus “persona, kura pārbaudījusi gada pārskatu” ar vārdiem “zvērinātu revidentu komercsabiedrība”.

 

 

 

 

61. Aizstāt 57.panta pirmajā daļā vārdus “persona, kura pārbaudījusi gada pārskatu” ar vārdiem “zvērinātu revidentu komercsabiedrība”.

 

58.pants. (1) Pārbaudot apdrošinātāja gada pārskatu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija novērtē:

1) tehnisko rezervju pietiekamību;

2) apdrošinātāja garantijas fondu un maksātspējas normu;

3) apdrošinātāja ieguldījumu izkārtojumu un to likviditāti;

4) pārapdrošināšanas izkār tojumu un apmērus.

(2) Lai nodrošinātu šā likuma 39.panta prasību izpildi un attiecīgo norādījumu izpildi, ja apdrošinātājs nav ievērojis saskaņā ar šā likuma 40.pantu izdotos Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumus par tehnisko rezervju izveidošanu un aprēķināšanas metodēm, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ja nepieciešams, var dot apdrošinātājam norādījumus par tehnisko rezervju apmēru, dividenžu izmaksas apturēšanu un zaudējumu segšanu.

61. 58.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “gada pārskatu” ar vārdu “pārskatus”;

aizstāt pirmajā daļā vārdu “apdrošinātāja” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “apdrošinātājs nav ievērojis” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nav ievērojusi” un vārdu “apdrošinātājam” — ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei”.

 

 

 

62. 58.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “gada pārskatu” ar vārdu “pārskatus”;

aizstāt pirmajā daļā vārdu “apdrošinātāja” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “apdrošinātājs nav ievērojis” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nav ievērojusi” un vārdu “apdrošinātājam” — ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei”.

 59.pants. 

(1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem finanšu pārskatiem un pārbaužu rezultātiem, lai aizsargātu apdrošināto intereses, var pieprasīt apdrošinātāja finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu.

(2) Apdrošinātāja vadība ir atbildīga par finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāna savlaicīgu izstrādi un izpildi.

(3) Apdrošinātāja finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu izstrādā turpmākajiem trim gadiem. Plānā norāda:

1) darbības izdevumus (administratīvos un klientu piesaistīšanas izdevumus);

2) apdrošinātāja ieņēmumus par veiktajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas operācijām un ar tām saistītās izmaksas;

3) peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances projektus;

4) finanšu avotus no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izrietošo saistību izpildei un prognozēto maksātspējas normu;

5) pārapdrošināšanas programmu.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija piemēro drošības pasākumus, ja apdrošinātājs atsakās iesniegt finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu vai iesniegtajā plānā paredzēto pasākumu īstenošana nenodrošina trūkumu novēršanu un apdrošinātāja finansiālā stāvokļa uzlabošanu, vai iesniegtais plāns netiek īstenots.

(5) Apdrošināto interešu aizsardzībai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga:

1)  ierobežot apdrošinātāja tiesības brīvi rīkoties ar saviem aktīviem un uzņemties jaunas saistības;

2)  noteikt visu apdrošinātāja veicamo izmaksu vai to daļas obligātu iepriekšēju saskaņošanu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

62.  59.pantā:

aizstāt vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā);

papildināt trešo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) veicamos pasākumus un to izpildes termiņus.”;

papildināt piekto daļu pēc vārda “tiesīga” ar vārdiem “piemērot šādus drošības pasākumus”;

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(6) Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē tās dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju, kuras teritorijā apdrošināšanas sabiedrība atvērusi filiāli vai kuras teritorijā apdrošināšanas sabiedrība sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, par apdrošināšanas sabiedrībai piemērotajiem ierobežojumiem vai aizliegumiem, un tai ir tiesības pieprasīt, lai dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcija noteiktu apdrošināšanas sabiedrībai adekvātus ierobežojumus vai aizliegumus.

(7) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pēc dalībvalsts [kura ir dalībvalsts apdrošinātāja mītnes (reģistrācijas) valsts] apdrošinātāja uzraudzības institūcijas pieprasījuma noteikt dalībvalsts apdrošinātājam adekvātus ierobežojumus vai aizliegumus, kādus dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcija ir noteikusi attiecībā uz dalībvalsts apdrošinātāju.”

 

 

 

 

63.  59.pantā:

aizstāt vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā);

papildināt trešo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) veicamos pasākumus un to izpildes termiņus.”;

papildināt piekto daļu pēc vārda “tiesīga” ar vārdiem “piemērot šādus drošības pasākumus”;

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(6) Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē tās dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju, kuras teritorijā apdrošināšanas sabiedrība atvērusi filiāli vai kuras teritorijā apdrošināšanas sabiedrība sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, par apdrošināšanas sabiedrībai piemērotajiem ierobežojumiem vai aizliegumiem, un tai ir tiesības pieprasīt, lai dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcija noteiktu apdrošināšanas sabiedrībai adekvātus ierobežojumus vai aizliegumus.

(7) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pēc dalībvalsts [kura ir dalībvalsts apdrošinātāja mītnes (reģistrācijas) valsts] apdrošinātāja uzraudzības institūcijas pieprasījuma noteikt dalībvalsts apdrošinātājam adekvātus ierobežojumus vai aizliegumus, kādus dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcija ir noteikusi attiecībā uz dalībvalsts apdrošinātāju.”

 

60.pants. (1) Pārapdrošināšana nemaina apdrošinātāja atbildību pret apdrošināto un apdrošinājuma ņēmēju.

(2) Atbilstoši veiktajām un plānotajām apdrošināšanas operācijām apdrošinātājs izstrādā un apstiprina pārapdrošināšanas programmu un ir atbildīgs par šīs programmas izpildi. Izstrādājot pārapdrošināšanas programmu, apdrošinātājs ievēro piesardzības principu un nedrīkst nepamatoti pārmērīgi paļauties uz vienu pārapdrošinātāju vai savstarpēji saistītu pārapdrošinātāju grupu. Vismaz reizi gadā apdrošinātājs izvērtē pārapdrošināšanas izkārtojuma atbilstību pārapdrošināšanas programmai.

(3) Apdrošinātājs izvēlas pārapdrošinātāju saskaņā ar pārapdrošināšanas programmu, ņemot vērā šajā likumā noteiktos ierobežojumus. Apdrošinātāja pienākums ir pirms risku nodošanas pārapdrošināšanā un visā pārapdrošināšanas līgumu darbības laikā nepārtraukti vākt un analizēt informāciju par pārapdrošinātāju, tā finansiālo stāvokli (maksātspēju) un reputāciju.

(4) Apdrošinātājs ir tiesīgs nodot riskus pārapdrošināšanā tikai:

1) Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā vai Lietuvas Republikā reģistrētam apdrošinātājam, kuram ir spēkā esošas licences apdrošināšanas operāciju veikšanai;

2) dalībvalstī reģistrētam apdrošinātājam, kuram ir spēkā esošas licences apdrošināšanas operāciju veikšanai reģistrācijas valstī;

3) pārapdrošinātājam, kura starptautisko reitingu aģentūru vērtējums ir investīciju kategorijā.

(5) Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā iesniegtajiem apdrošinātāja pārskatiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veikto apdrošinātāja darbības pārbaužu rezultātiem nolūkā aizsargāt apdrošināto intereses, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt, lai apdrošinātājs maina pārapdrošināšanas izkārtojumu vai nodrošina pārapdrošināšanas saistību izpildi ar pārapdrošinātāja naudas līdzekļu ķīlu, kas nodota apdrošinātāja valdījumā pārapdrošinātāja daļas tehnisko rezervju apmērā.

63. 60.pantā:

aizstāt pirmajā, otrajā, trešajā un piektajā daļā vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā);

izslēgt otrās daļas otro teikumu;

aizstāt ceturtās daļas ievaddaļā vārdus “Apdrošinātājs ir tiesīgs” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir tiesīga”;

izslēgt ceturtās daļas 1.punktā vārdus “Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā vai Lietuvas Republikā reģistrētam”;

izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) dalībvalsts apdrošinātājam, kuram ir spēkā esošas licences apdrošināšanas operāciju veikšanai mītnes (reģistrācijas) valstī;”;

papildināt ceturtās daļas 3.punktu pēc vārda “pārapdrošinātājam” ar vārdiem “vai nedalībvalsts apdrošinātājam”;

papildināt ceturto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) dalībvalsts pārapdrošinātājam, kuram ir spēkā esoša licence pārapdrošināšanas operāciju veikšanai mītnes (reģistrācijas) valstī.”

 

 

 

64. 60.pantā:

aizstāt pirmajā, otrajā, trešajā un piektajā daļā vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā);

izslēgt otrās daļas otro teikumu;

aizstāt ceturtās daļas ievaddaļā vārdus “Apdrošinātājs ir tiesīgs” ar vārdiem “Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir tiesīga”;

izslēgt ceturtās daļas 1.punktā vārdus “Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā vai Lietuvas Republikā reģistrētam”;

izteikt ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) dalībvalsts apdrošinātājam, kuram ir spēkā esošas licences apdrošināšanas operāciju veikšanai mītnes (reģistrācijas) valstī;”;

papildināt ceturtās daļas 3.punktu pēc vārda “pārapdrošinātājam” ar vārdiem “vai nedalībvalsts apdrošinātājam”;

papildināt ceturto daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) dalībvalsts pārapdrošinātājam, kuram ir spēkā esoša licence pārapdrošināšanas operāciju veikšanai mītnes (reģistrācijas) valstī.”

61.pants. Apdrošinātājs, kas nodarbojas ar dzīvības apdrošināšanu, drīkst pārapdrošināt tikai dzīvības, nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu. Pārējos apdrošināšanas veidus drīkst pārapdrošināt tikai apdrošinātājs, kas nodarbojas ar citiem apdrošināšanas veidiem (izņemot dzīvības apdrošināšanu).

64. 61.pantā:

aizstāt pirmajā daļā visā tekstā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) 30 dienas pirms pieņemtās pārapdrošināšanas sākšanas apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par pieņemtās pārapdrošināšanas sākšanu, norādot apdrošināmo risku aprakstu.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

 

 

 

65. 61.pantā:

aizstāt pirmajā daļā visā tekstā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) 30 dienas pirms pieņemtās pārapdrošināšanas sākšanas apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par pieņemtās pārapdrošināšanas sākšanu, norādot apdrošināmo risku aprakstu.”;

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

64.pants. (1) Apdrošināšanas līgumu var parakstīt vairāki apdrošinātāji. Šajā gadījumā apdrošinātāju tiesības un pienākumi tiek sadalīti atbilstoši līgumam (kopapdrošināšana).

(2) Ja nav īpašas vienošanās, kopapdrošināšana nerada apdrošinātāja pilnu (solidāru) atbildību.

 

65.  64.pantā:

papildināt pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nedrīkst parakstīt kopapdrošināšanas līgumu ar vienu vai vairākiem nedalībvalsts apdrošinātājiem, ja ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti atrodas dalībvalstī.”;

 papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja kopapdrošināšanas līgumu paraksta apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle un viens vai vairāki nedalībvalsts apdrošinātāji, apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nedrīkst uzņemties pilnu (solidāru) atbildību.”

 

 

 

66.  64.pantā:

papildināt pirmo daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nedrīkst parakstīt kopapdrošināšanas līgumu ar vienu vai vairākiem nedalībvalsts apdrošinātājiem, ja ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti atrodas dalībvalstī.”;

 papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja kopapdrošināšanas līgumu paraksta apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle un viens vai vairāki nedalībvalsts apdrošinātāji, apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nedrīkst uzņemties pilnu (solidāru) atbildību.”

 


 

65.pants. (1) Apdrošinātājs var visus noslēgtos apdrošināšanas līgumus vai daļu no tiem pilnībā nodot citam apdrošinātājam. Šāda darījuma veikšanai jāsaņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauja.

 

66. Izteikt 65.pantu šādā redakcijā:

“65.pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle var visus noslēgtos apdrošināšanas līgumus vai daļu no tiem nodot citam apdrošināšanas komersantam vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei, kurai ir tiesības veikt apdrošināšanu dalībvalstī. Apdrošināšanas sabiedrība nedrīkst nodot apdrošināšanas līgumus nedalībvalsts apdrošinātājam un nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei, kura reģistrēta nedalībvalstī.

12

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

65. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "un" ar vārdu "vai";

 

 

Atbalstīt

67. Izteikt 65.pantu šādā redakcijā:

“65.pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle var visus noslēgtos apdrošināšanas līgumus vai daļu no tiem nodot citam apdrošināšanas komersantam vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei, kurai ir tiesības veikt apdrošināšanu dalībvalstī. Apdrošināšanas sabiedrība nedrīkst nodot apdrošināšanas līgumus nedalībvalsts apdrošinātājam vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei, kura reģistrēta nedalībvalstī.

(2) Lai saņemtu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju, apdrošinātājs, kas pārņem cita apdrošinātāja noslēgtos līgumus, pierāda, ka pēc līgumu iegūšanas tas spēs izpildīt savas saistības pret apdrošinātajiem un tā maksātspējas norma būs pietiekama.

(2) Atļauju visu noslēgto apdrošināšanas līgumu vai to daļas nodošanai izsniedz un apdrošināšanas līgumu nodošanas kārtību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieņem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 

 

 

(2) Atļauju visu noslēgto apdrošināšanas līgumu vai to daļas nodošanai izsniedz un apdrošināšanas līgumu nodošanas kārtību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieņem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

(3) Apdrošināšanas līgumu nodošanas kārtību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Pēc apdrošināšanas līgumu nodošanas paliek spēkā visas no apdrošināšanas līguma izrietošās pušu tiesības un pienākumi.

(3) Apdrošināšanas sabiedrība un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle Latvijas Republikā, kas pārņem apdrošināšanas līgumus, iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai informāciju, kas apliecina šajā likumā noteikto prasību izpildi pēc apdrošināšanas līgumu pārņemšanas.

13

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

65. pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu "un" pēc vārda "sabiedrība" ar vārdu "vai".

Atbalstīt

(3) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle Latvijas Republikā, kas pārņem apdrošināšanas līgumus, iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai informāciju, kas apliecina šajā likumā noteikto prasību izpildi pēc apdrošināšanas līgumu pārņemšanas.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija atļauj nodot apdrošināšanas līgumus pēc tam, kad tam ir piekritušas to valstu kompetentas apdrošināšanas uzraudzības institūcijas, kurās atrodas ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti. Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieņem lēmumu par apdrošināšanas līgumu nodošanu četru mēnešu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas kompetentai apdrošināšanas uzraudzības institūcijai. Atbildes nesniegšana šajā periodā tiek uzskatīta par piekrišanu apdrošināšanas līgumu nodošanai.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija sniedz informāciju par apdrošināšanas līgumu nodošanu citas valsts kompetentai apdrošināšanas uzraudzības institūcijai triju mēnešu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas.

(4) Ja visi noslēgtie apdrošināšanas līgumi vai to daļa nodota apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei Latvijas Republikā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja tā ir pārliecinājusies, ka pēc apdrošināšanas līgumu pārņemšanas tiks izpildītas šajā likumā noteiktās prasības.

(5) Ja visi noslēgtie apdrošināšanas līgumi vai to daļa tiek nodota dalībvalsts apdrošinātājam, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu pēc tam, kad saņemts attiecīgās dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijas apliecinājums, kurā norādīts, ka pēc apdrošināšanas līgumu pārņemšanas dalībvalsts apdrošinātājs izpildīs maksātspējas prasības.

(6) Ja visi noslēgtie apdrošināšanas līgumi vai to daļa tiek nodota nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei, kurai citā dalībvalstī ir tiesības veikt apdrošināšanu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu pēc tam, kad saņemts attiecīgās dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijas apliecinājums, kurā norādīts, ka dalībvalsts likumi atļauj pārņemt apdrošināšanas līgumus un pēc apdrošināšanas līgumu pārņemšanas tiks izpildītas maksātspējas prasības, un attiecīgās dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcija piekrīt šādam darījumam.

(7) Ja apdrošināšanas sabiedrība nodod citā dalībvalstī atvērtajai filiālei noslēgtos apdrošināšanas līgumus vai to daļu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija pirms lēmuma pieņemšanas par atļaujas izsniegšanu konsultējas ar filiāles dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu apdrošināšanas līgumu nodošanai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieņemt pēc tam, kad saņemta dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijas piekrišana. Ja triju mēnešu laikā no pieprasījuma izsūtīšanas dienas dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijas atbilde nav saņemta, tiek uzskatīts, ka tā ir piekritusi apdrošināšanas līgumu nodošanai.

(8) Ja ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti atrodas citās dalībvalstīs, Finanšu un kapitāla tirgus komisija pēc tam, kad saņemts iesniegums par apdrošināšanas līgumu nodošanu, nekavējoties informē par to šo dalībvalstu apdrošinātāju uzraudzības institūcijas. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu apdrošināšanas līgumu nodošanai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tie sīga pieņemt pēc tam, kad saņemta šo dalībvalstu apdrošinātāju uzraudzības institūciju piekrišana. Ja triju mēnešu laikā no pieprasījuma izsūtīšanas dienas dalībvalstu apdrošinātāju uzraudzības institūciju atbildes nav saņemtas, tiek uzskatīts, ka tās ir piekritušas apdrošināšanas līgumu nodošanai.

(9) Ja ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti atrodas Latvijas Republikā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija triju mēnešu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas informē par apdrošināšanas līgumu nodošanu citas dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijai.”

 

 

 

(4) Ja visi noslēgtie apdrošināšanas līgumi vai to daļa nodota apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei Latvijas Republikā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja tā ir pārliecinājusies, ka pēc apdrošināšanas līgumu pārņemšanas tiks izpildītas šajā likumā noteiktās prasības.

(5) Ja visi noslēgtie apdrošināšanas līgumi vai to daļa tiek nodota dalībvalsts apdrošinātājam, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu pēc tam, kad saņemts attiecīgās dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijas apliecinājums, kurā norādīts, ka pēc apdrošināšanas līgumu pārņemšanas dalībvalsts apdrošinātājs izpildīs maksātspējas prasības.

(6) Ja visi noslēgtie apdrošināšanas līgumi vai to daļa tiek nodota nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei, kurai citā dalībvalstī ir tiesības veikt apdrošināšanu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu pēc tam, kad saņemts attiecīgās dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijas apliecinājums, kurā norādīts, ka dalībvalsts likumi atļauj pārņemt apdrošināšanas līgumus un pēc apdrošināšanas līgumu pārņemšanas tiks izpildītas maksātspējas prasības, un attiecīgās dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcija piekrīt šādam darījumam.

(7) Ja apdrošināšanas sabiedrība nodod citā dalībvalstī atvērtajai filiālei noslēgtos apdrošināšanas līgumus vai to daļu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija pirms lēmuma pieņemšanas par atļaujas izsniegšanu konsultējas ar filiāles dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu apdrošināšanas līgumu nodošanai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieņemt pēc tam, kad saņemta dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijas piekrišana. Ja triju mēnešu laikā no pieprasījuma izsūtīšanas dienas dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijas atbilde nav saņemta, tiek uzskatīts, ka tā ir piekritusi apdrošināšanas līgumu nodošanai.

(8) Ja ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti atrodas citās dalībvalstīs, Finanšu un kapitāla tirgus komisija pēc tam, kad saņemts iesniegums par apdrošināšanas līgumu nodošanu, nekavējoties informē par to šo dalībvalstu apdrošinātāju uzraudzības institūcijas. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu apdrošināšanas līgumu nodošanai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieņemt pēc tam, kad saņemta šo dalībvalstu apdrošinātāju uzraudzības institūciju piekrišana. Ja triju mēnešu laikā no pieprasījuma izsūtīšanas dienas dalībvalstu apdrošinātāju uzraudzības institūciju atbildes nav saņemtas, tiek uzskatīts, ka tās ir piekritušas apdrošināšanas līgumu nodošanai.

(9) Ja ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti atrodas Latvijas Republikā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija triju mēnešu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas informē par apdrošināšanas līgumu nodošanu citas dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijai.”

66.pants. (1) Apdrošināšanas līgumus citam apdrošinātājam nodod kopā ar tiem atbilstošo tehnisko rezervju ieguldījumiem.

(2) Ja apdrošināšanas līgumi tiek nodoti bez atbilstošo tehnisko rezervju ieguldījumiem, apdrošinātājs, kas pārņem šos līgumus, iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tehnisko rezervju seguma atjaunošanas plānu.

67. 66.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “apdrošinātājam” ar vārdiem “apdrošināšanas komersantam”;

aizstāt otrajā daļā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”.

 

 

 

 

68. 66.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “apdrošinātājam” ar vārdiem “apdrošināšanas komersantam”;

aizstāt otrajā daļā vārdu “apdrošinātājs” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle”.

 

67.pants. Lai novērstu apdrošinātāja maksātnespēju un aizsargātu apdrošinājuma ņēmēju intereses, Finanšu un kapitāla tirgus komisija var likt apdrošinātājam visus noslēgtos apdrošināšanas līgumus vai daļu no tiem nodot citam apdrošinātājam, kurš ir piekritis pieņemt šos līgumus.

68.pants. Apdrošinātājs par apdrošināšanas līgumu nodošanu citam apdrošinātājam publicē attiecīgu sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un tās administratīvās teritorijas laikrakstā, kur apdrošinātājs veic apdrošināšanu.

68. Izteikt 67. un 68.pantu šādā redakcijā:

“67.pants. Lai novērstu apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles maksātnespēju un aizsargātu apdrošinājuma ņēmēju intereses, Finanšu un kapitāla tirgus komisija var likt apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei visus noslēgtos apdrošināšanas līgumus vai daļu no tiem nodot citam apdrošināšanas komersantam, kurš ir piekritis pieņemt šos līgumus.

68.pants. (1) Ja ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti atrodas Latvijas Republikā, tad, lai informētu apdrošinājuma ņēmējus, apdrošinātos un citas personas, kurām ir tiesības un pienākumi atbilstoši noslēgtajiem un nodotajiem apdrošināšanas līgumiem, apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kurai citā dalībvalstī ir tiesības veikt apdrošināšanu, pēc tam, kad saņemta atļauja nodot apdrošināšanas līgumus, nekavējoties publicē sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sludinājumā norāda nododamos apdrošināšanas līgumus, personu, kura pieņēmusi apdrošināšanas līgumus (arī tās juridisko adresi), un apdrošināšanas līgumu nodošanas datumu.

(2) Ja ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti atrodas dalībvalstī, publicēšanas kārtību nosaka attiecīgās dalībvalsts likums.”

 

 

 

69. Izteikt 67. un 68.pantu šādā redakcijā:

“67.pants. Lai novērstu apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles maksātnespēju un aizsargātu apdrošinājuma ņēmēju intereses, Finanšu un kapitāla tirgus komisija var likt apdrošināšanas sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei visus noslēgtos apdrošināšanas līgumus vai daļu no tiem nodot citam apdrošināšanas komersantam, kurš ir piekritis pieņemt šos līgumus.

68.pants. (1) Ja ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti atrodas Latvijas Republikā, tad, lai informētu apdrošinājuma ņēmējus, apdrošinātos un citas personas, kurām ir tiesības un pienākumi atbilstoši noslēgtajiem un nodotajiem apdrošināšanas līgumiem, apdrošināšanas komersants un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, kurai citā dalībvalstī ir tiesības veikt apdrošināšanu, pēc tam, kad saņemta atļauja nodot apdrošināšanas līgumus, nekavējoties publicē sludinājumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sludinājumā norāda nododamos apdrošināšanas līgumus, personu, kura pieņēmusi apdrošināšanas līgumus (arī tās juridisko adresi), un apdrošināšanas līgumu nodošanas datumu.

(2) Ja ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti atrodas dalībvalstī, publicēšanas kārtību nosaka attiecīgās dalībvalsts likums.”

VIII nodaļa
Pārapdrošināšana, kopapdrošināšana un
apdrošināšanas līgumu nodošana

 

69. Papildināt VIII nodaļu ar 68.1 pantu šādā redakcijā:

“68.1 pants. Apdrošināšanas līgumu nodošana no šā darījuma spēkā stāšanās dienas ir saistoša apdrošinājuma ņēmējiem, apdrošinātajiem un citām personām, kurām ir tiesības un pienākumi atbilstoši noslēgtajiem un nodotajiem apdrošināšanas līgumiem. Pēc apdrošināšanas līgumu pārņemšanas paliek spēkā visas no apdrošināšanas līguma izrietošās pušu tiesības un pienākumi.”

 

 

 

70. Papildināt VIII nodaļu ar 68.1 pantu šādā redakcijā:

“68.1 pants. Apdrošināšanas līgumu nodošana no šā darījuma spēkā stāšanās dienas ir saistoša apdrošinājuma ņēmējiem, apdrošinātajiem un citām personām, kurām ir tiesības un pienākumi atbilstoši noslēgtajiem un nodotajiem apdrošināšanas līgumiem. Pēc apdrošināšanas līgumu pārņemšanas paliek spēkā visas no apdrošināšanas līguma izrietošās pušu tiesības un pienākumi.”

69.pants. (1) Aizsargājot apdrošināto intereses, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga:

1) vērsties tiesā ar pieteikumu atzīt apdrošinātāju par likvidējamu, ja tam ir anulētas licences visiem apdrošināšanas veidiem;

2) iesniegt tiesā pieteikumu pasludināt apdrošinātāju par maksātnespējīgu;

3) apdrošinātāja likvidācijas gadījumā anulēt licences visiem apdrošināšanas veidiem;

(2) Apdrošinātāja likvidācijas gadījumā likvidāciju īsteno likvidācijas lēmuma pieņēmēja iecelts likvidators (administrators).

(4) Pēc šā panta pirmajā daļā minētās apdrošinātājam izsniegto licenču anulēšanas likvidatoram ir tiesības turpināt darbības atbilstoši pilnvarām, kādas noteiktas šajā likumā un citos apdrošināšanas jomu regulējošajos likumos.

70. 69.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. un 3.punktā, otrajā un ceturtajā daļā vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā);

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdu “apdrošinātāju” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrību”.

 

 

 

 

71. 69.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. un 3.punktā, otrajā un ceturtajā daļā vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā);

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdu “apdrošinātāju” ar vārdiem “ apdrošināšanas sabiedrību”.

 

73.pants. (1) Ja apdrošinātājs nolēmis izbeigt darbību, tam pirms likvidācijas procesa uzsākšanas jāsaņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauja.

(2) Pēc tam, kad ir saņemta apdrošinātāja likvidācijas atļauja, apdrošinātāja nosaukumā tiek iekļauts vārds "likvidējamā".

(3) Likvidācijas procesā Finanšu un kapitāla tirgus komisija turpina apdrošinātāja uzraudzību.

71. 73.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Ja apdrošinātājs nolēmis izbeigt darbību, tam” ar vārdiem “Ja apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nolēmusi izbeigt darbību, tai”;

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdu “apdrošinātāja” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles”.

 

 

 

72. 73.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Ja apdrošinātājs nolēmis izbeigt darbību, tam” ar vārdiem “Ja apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nolēmusi izbeigt darbību, tai”;

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdu “apdrošinātāja” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles”.

X nodaļa
Apdrošināšanas starpnieki

72. Izslēgt X nodaļu.

 

 

 

73. Izslēgt X nodaļu.

77.pants. (1) Apdrošinātāji, pārapdrošinātāji un apdrošinājuma ņēmēji var izmantot apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus.

(2) Apdrošināšanas starpnieki ir apdrošināšanas aģenti, apdrošināšanas aģentūras un apdrošināšanas brokeru sabiedrības. Apdrošināšanas starpnieki nav apdrošinātāji.

(3) Apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai apdrošinātājs nedrīkst izmantot tādu personu pakalpojumus, kuras nav saņēmušas nepieciešamo atļauju šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(5) Starp apdrošināšanas brokeru sabiedrību, apdrošinājuma ņēmēju un apdrošinātāju neveidojas komercaģenta attiecības.

73. 77.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “Apdrošinātāji” ar vārdiem “dalībvalsts apdrošinātāji”;

papildināt otro daļu pēc vārda “apdrošinātāji” ar vārdiem “un dalībvalsts apdrošinātāji”;

papildināt trešo daļu pēc vārda “apdrošinātājs” ar vārdiem “un dalībvalsts apdrošinātājs”;

papildināt piekto daļu pēc vārda “apdrošinātāju” ar vārdiem “vai dalībvalsts apdrošinātāju”.

 

 

 

 

74. 77.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “Apdrošinātāji” ar vārdiem “dalībvalsts apdrošinātāji”;

papildināt otro daļu pēc vārda “apdrošinātāji” ar vārdiem “un dalībvalsts apdrošinātāji”;

papildināt trešo daļu pēc vārda “apdrošinātājs” ar vārdiem “un dalībvalsts apdrošinātājs”;

papildināt piekto daļu pēc vārda “apdrošinātāju” ar vārdiem “vai dalībvalsts apdrošinātāju”.

 

78.pants. (1) Apdrošināšanas aģenti ir fiziskās personas, kas pārstāv apdrošinātāja intereses, un viņu darbību nosaka ar apdrošinātāju noslēgtais līgums, saskaņā ar kuru viņi ir pilnvaroti darboties apdrošinātāja interesēs. Aģentu profesionālā darbība ir saistīta ar apdrošināšanas līgumu slēgšanu, apdrošinājuma ņēmēju iepazīstināšanu ar līgumā noteiktajām tiesībām un pienākumiem.

(2) Apdrošināšanas aģents ir tiesīgs pārstāvēt tikai vienu apdrošinātāju vai apdrošinātāju koncernu.

(3) Apdrošināšanas aģentūras ir juridiskās personas, kas pārstāv apdrošinātāja intereses, un to darbību nosaka ar apdrošinātāju noslēgtais līgums. Aģentūra ir tiesīga pārstāvēt tikai vienu apdrošinātāju vai apdrošinātāju koncernu.

(4) Par apdrošināšanas aģentu un apdrošināšanas aģentūru noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem atbild apdrošinātājs.

 

74. 78.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošināšanas aģenti ir fiziskās personas, kas pārstāv apdrošinātāja vai dalībvalsts apdrošinātāja intereses, un viņu darbību nosaka ar apdrošinātāju vai dalībvalsts apdrošinātāju noslēgtais līgums, ar kuru viņi ir pilnvaroti darboties apdrošinātāja vai dalībvalsts apdrošinātāja interesēs.”;

papildināt otro daļu pēc vārda “koncernu” ar vārdiem “vai vienu dalībvalsts apdrošinātāju, kurš ir tiesīgs veikt apdrošināšanu saskaņā ar šā likuma 11.4 pantā noteikto kārtību, vai šajā daļā noteikto dalībvalsts apdrošinātāju koncernu”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošināšanas aģentūras ir juridiskās personas, kas pārstāv apdrošinātāja vai dalībvalsts apdrošinātāja intereses, un to darbību nosaka ar apdrošinātāju vai dalībvalsts apdrošinātāju noslēgtais līgums. Aģentūra ir tiesīga pārstāvēt tikai vienu apdrošinātāju vai apdrošinātāju koncernu, vai vienu dalībvalsts apdrošinātāju, kurš ir tiesīgs veikt apdrošināšanu saskaņā ar šā likuma 11.4 pantā noteikto kārtību, vai šajā daļā noteikto dalībvalsts apdrošinātāju koncernu.”;

papildināt ceturto daļu pēc vārda “apdrošinātājs” ar vārdiem “vai dalībvalsts apdrošinātājs”.

 

 

 

75. 78.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Apdrošināšanas aģenti ir fiziskās personas, kas pārstāv apdrošinātāja vai dalībvalsts apdrošinātāja intereses, un viņu darbību nosaka ar apdrošinātāju vai dalībvalsts apdrošinātāju noslēgtais līgums, ar kuru viņi ir pilnvaroti darboties apdrošinātāja vai dalībvalsts apdrošinātāja interesēs.”;

papildināt otro daļu pēc vārda “koncernu” ar vārdiem “vai vienu dalībvalsts apdrošinātāju, kurš ir tiesīgs veikt apdrošināšanu saskaņā ar šā likuma 11.4 pantā noteikto kārtību, vai šajā daļā noteikto dalībvalsts apdrošinātāju koncernu”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Apdrošināšanas aģentūras ir juridiskās personas, kas pārstāv apdrošinātāja vai dalībvalsts apdrošinātāja intereses, un to darbību nosaka ar apdrošinātāju vai dalībvalsts apdrošinātāju noslēgtais līgums. Aģentūra ir tiesīga pārstāvēt tikai vienu apdrošinātāju vai apdrošinātāju koncernu, vai vienu dalībvalsts apdrošinātāju, kurš ir tiesīgs veikt apdrošināšanu saskaņā ar šā likuma 11.4 pantā noteikto kārtību, vai šajā daļā noteikto dalībvalsts apdrošinātāju koncernu.”;

papildināt ceturto daļu pēc vārda “apdrošinātājs” ar vārdiem “vai dalībvalsts apdrošinātājs”.

79.pants. 

(2) Apdrošinātājs un apdrošināšanas aģentūra veido apdrošināšanas aģentu reģistru. Reģistrā ietvertā informācija (apdrošināšanas aģenta vārds, uzvārds, personas kods un apdrošinātāja vai tās apdrošināšanas aģentūras nosaukums, kuru pārstāv aģents) ir brīvi pieejama. Ja apdrošinātājam vai apdrošināšanas aģentūrai ir izveidota mājas lapa internetā, tajā ievieto minēto informāciju.

75. Izteikt 79.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Apdrošinātājs, dalībvalsts apdrošinātājs un apdrošināšanas aģentūra veido apdrošināšanas aģentu reģistru. Reģistrā ietvertā informācija (apdrošināšanas aģenta vārds, uzvārds, personas kods un apdrošinātāja, dalībvalsts apdrošinātāja vai tās apdrošināšanas aģentūras nosaukums, kuru pārstāv aģents) ir brīvi pieejama. Ja apdrošinātājam, dalībvalsts apdrošinātājam vai apdrošināšanas aģentūrai ir izveidota mājas lapa internetā, tajā ievieto minēto informāciju.”

 

 

 

76. Izteikt 79.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Apdrošinātājs, dalībvalsts apdrošinātājs un apdrošināšanas aģentūra veido apdrošināšanas aģentu reģistru. Reģistrā ietvertā informācija (apdrošināšanas aģenta vārds, uzvārds, personas kods un apdrošinātāja, dalībvalsts apdrošinātāja vai tās apdrošināšanas aģentūras nosaukums, kuru pārstāv aģents) ir brīvi pieejama. Ja apdrošinātājam, dalībvalsts apdrošinātājam vai apdrošināšanas aģentūrai ir izveidota mājas lapa internetā, tajā ievieto minēto informāciju.”

80.pants. (1) Apdrošināšanas brokeru sabiedrība ir komercsabiedrība, kas ierakstīta komercreģistrā likumā noteiktajā kārtībā un sniedz apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus apdrošinājuma ņēmējiem, apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem vai citām apdrošināšanas brokeru sabiedrībām saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un ievērojot šā likuma prasības.

(5) Apdrošināšanas brokeru sabiedrības pienākums ir katrā apdrošināšanas veidā, kurā tā sniedz apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, piedāvāt vairāku apdrošinātāju pa kalpojumus. Apdrošināšanas brokers sniedz informāciju par pārstāvētās apdrošināšanas brokeru sabiedrības saistību ar apdrošinātāju.

76.  80.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “apdrošinātājiem” ar vārdiem “dalībvalsts apdrošinātājiem, kuri ir tiesīgi veikt apdrošināšanu saskaņā ar šā likuma 11.4 pantā noteikto kārtību”;

papildināt piekto daļu pēc vārda “apdrošinātāju” ar vārdiem “vai dalībvalsts apdrošinātāju”;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par šā panta 1.3 daļā minētās personas atsaukšanu no amata pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

 

 

 

 

77.  80.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “apdrošinātājiem” ar vārdiem “dalībvalsts apdrošinātājiem, kuri ir tiesīgi veikt apdrošināšanu saskaņā ar šā likuma 11.4 pantā noteikto kārtību”;

papildināt piekto daļu pēc vārda “apdrošinātāju” ar vārdiem “vai dalībvalsts apdrošinātāju”;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par šā panta 1.3 daļā minētās personas atsaukšanu no amata pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

 

81.pants. Apdrošinātājs ir tiesīgs maksāt provīziju tikai tādai apdrošināšanas brokeru sabiedrībai, kas reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā un saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licenci. Šis ierobežojums neattiecas uz pārapdrošināšanu un gadījumiem, kad apdrošinātājs veic apdrošināšanu ārvalstīs, izmantojot apdrošināšanas brokeru sabiedrības pakalpojumus.

77. Papildināt 81.panta pirmo teikumu pēc vārda “Apdrošinātājs” ar vārdiem “un dalībvalsts apdrošinātājs”.

 

 

 

 

78. Papildināt 81.panta pirmo teikumu pēc vārda “Apdrošinātājs” ar vārdiem “un dalībvalsts apdrošinātājs”.

 

82.pants. (1) Apdrošināšanas brokeru sabiedrībā nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību var fiziskās personas, kas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā ir saņēmušas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtu sertifikātu.

(2) Pirms darbības uzsākšanas apdrošināšanas brokeru sabiedrība Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā saņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtu licenci.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga anulēt izsniegto licenci apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai gadījumos, kad apdrošināšanas brokeru sabiedrība:

1) apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus nav sākusi sniegt viena gada laikā no licences saņemšanas dienas;

2) apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus pārtraukusi sniegt uz laiku, kas ir ilgāks par vienu gadu;

3) pārkāpj šo likumu, saskaņā ar to izdotos Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē komercdarbību.

Ja apdrošināšanas brokeru sabiedrība atsakās no licences, licenci anulē.

78. Papildināt 82.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par izsniegtās licences apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai anulēšanu pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

 

 

 

 

79. Papildināt 82.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par izsniegtās licences apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai anulēšanu pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.”

 

84.pants. (1) Apdrošināšanas brokeru sabiedrība apdrošina savu civiltiesisko atbildību gadījumiem, ja tā ar savu rīcību, kas saistīta ar šajā likumā paredzēto pienākumu veikšanu, nodara zaudējumu apdrošinājuma ņēmējiem, apdrošinātājiem vai citām ieinteresētajām personām.

(2) Apdrošināšanas brokeru sabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

85.pants.

(2) Apdrošināšanas brokeru sabiedrība nodrošina no apdrošināšanas starpnieka darbības iegūto līdzekļu šķirtu turēšanu no apdrošināšanas brokeru sabiedrības naudas līdzekļiem atsevišķā naudas kontā, kas atvērts kredītiestādē, rakstveidā darot zināmu kredītiestādei, ka kontā esošie naudas līdzekļi ir no apdrošināšanas starpnieka darbības iegūtie naudas līdzekļi, kā arī nodrošina šo līdzekļu uzskaiti atsevišķā bilances kontā pa apdrošinātājiem un apdrošinājuma ņēmējiem.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā kontā esošie naudas līdzekļi apdrošināšanas brokeru sabiedrības maksātnespējas gadījumā netiek iekļauti tajā apdrošināšanas brokeru sabiedrības mantā, no kuras tiek segti maksātnespējas procesa vai likvidācijas izdevumi un apmierināti kreditoru prasījumi, un tie pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas nekavējoties tiek izmaksāti apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem un citiem kreditoriem saskaņā ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem.

79. Papildināt 84.pantu un 85.panta otro un trešo daļu pēc vārda “apdrošinātājiem” ar vārdiem “dalībvalsts apdrošinātājiem”.

 

 

 

 

 

 

80. Papildināt 84.pantu un 85.panta otro un trešo daļu pēc vārda “apdrošinātājiem” ar vārdiem “dalībvalsts apdrošinātājiem”.

 

 

 

89.pants. Apdrošināšanas starpniekiem ir tiesības sniegt apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus tikai apdrošinātājiem. Šis ierobežojums neattiecas uz pārapdrošināšanu un gadījumiem, kad apdrošinātais risks atrodas ārvalstīs un apdrošinājuma ņēmējs ir nerezidents.

80. Papildināt 89.pantu pēc vārda “apdrošinātājiem” ar vārdiem “un dalībvalsts apdrošinātājiem”.

 

 

 

 

81. Papildināt 89.pantu pēc vārda “apdrošinātājiem” ar vārdiem “un dalībvalsts apdrošinātājiem”.

 

89.pants. 

(4) Apdrošinātājs maksā apdrošināšanas aģentūrai vai aģentam provīziju tādā apmērā un termiņos, par kādu apdrošinātājs un minētais apdrošināšanas starpnieks ir vienojušies līgumā, un tikai par tādiem apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti savstarpējā līguma darbības laikā, turklāt attiecīgais apdrošināšanas līgums ir noslēgts apdrošināšanas starpnieka darbības rezultātā un šāda apdrošināšanas līguma sagatavošana vai noslēgšana ir paredzēta savstarpējā līgumā.

(5) Apdrošināšanas aģentūra vai aģents var pieprasīt, lai apdrošinātājs samaksā izlīdzinājumu tikai tad, ja to paredz apdrošināšanas starpnieka līgums.

(6) Apdrošināšanas aģentūrai vai aģentam nav tiesību aizturēt viņa rīcībā nodotos apdrošinātāja dokumentus pēc līguma izbeigšanas ar apdrošinātāju.

(7) Apdrošināšanas aģentūra vai aģents var prasīt ar savu darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanu vienīgi tad, ja to paredz ar apdrošinātāju noslēgtais līgums.

81. 89.1 pantā:

papildināt ceturto un piekto daļu pēc vārda “apdrošinātājs” ar vārdiem “vai dalībvalsts apdrošinātājs”;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Apdrošināšanas aģentūrai vai aģentam nav tiesību aizturēt viņa rīcībā nodotos apdrošinātāja vai dalībvalsts apdrošinātāja dokumentus pēc līguma izbeigšanas ar apdrošinātāju vai dalībvalsts apdrošinātāju.”;

papildināt septīto daļu pēc vārda “apdrošinātāju” ar vārdiem “vai dalībvalsts apdrošinātāju”.

 

 

 

 

82. 89.1 pantā:

papildināt ceturto un piekto daļu pēc vārda “apdrošinātājs” ar vārdiem “vai dalībvalsts apdrošinātājs”;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Apdrošināšanas aģentūrai vai aģentam nav tiesību aizturēt viņa rīcībā nodotos apdrošinātāja vai dalībvalsts apdrošinātāja dokumentus pēc līguma izbeigšanas ar apdrošinātāju vai dalībvalsts apdrošinātāju.”;

papildināt septīto daļu pēc vārda “apdrošinātāju” ar vārdiem “vai dalībvalsts apdrošinātāju”.

 

91.pants. (1) Lai aizsargātu apdrošināto intereses apdrošinātāja bankrota gadījumā, tiek izveidots Apdrošināto aizsardzības fonds.

(2)  Finanšu un kapitāla tirgus komisija nodrošina Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, kā arī veic šādas funkcijas:

1) organizē apdrošinātāju maksājumu ieskaitīšanu Apdrošināto aizsardzības fondā;

2) aprēķina un piedzen laikā nenomaksātās summas un soda naudu;

3) organizē apdrošināšanas atlīdzības izmaksu;

4) realizē kreditoru prasījuma tiesības pret apdrošinātāju izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmērā.

82.  91.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “apdrošinātāja” ar vārdiem “vai dalībvalsts apdrošinātāja”;

papildināt otro daļu pēc vārda “apdrošinātāju” ar vārdiem “vai dalībvalsts apdrošinātāju”.

 

 

 

 

83.  91.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “apdrošinātāja” ar vārdiem “vai dalībvalsts apdrošinātāja”;

papildināt otro daļu pēc vārda “apdrošinātāju” ar vārdiem “vai dalībvalsts apdrošinātāju”.

 

93.pants. (1) Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļus izlieto samaksai pārvaldītājam (ja saskaņā ar šā panta otro daļu Apdrošināto aizsardzības fonda pārvaldīšana nodota citam pārvaldītājam) ar apdrošināšanas atlīdzību izmaksu organizēšanu saistīto izdevumu segšanai, kā arī apdrošināšanas atlīdzību izmaksām, ja apdrošinājuma ņēmējs ir fiziskā persona, šādā apmērā:

2) 50 procentu apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 2000 latu vienam apdrošinājuma ņēmējam - šā likuma 12.panta 1. - 3., 8. - 10., 13. un 18.punktā minētajos apdrošināšanas veidos.

83. Papildināt 93.panta pirmās daļas 2.punktu pēc vārda “panta” ar vārdiem “pirmās daļas”.

 

 

 

 

84. Papildināt 93.panta pirmās daļas 2.punktu pēc vārda “panta” ar vārdiem “pirmās daļas”.

 

95.pants. (1) Apdrošināto aizsardzības fondu veido fonda dalībnieku atskaitījumi viena procenta apmērā no to bruto apdrošināšanas prēmiju kopsummas, kuras saņemtas no fiziskajām personām par šā likuma 12.panta 1., 2., 3., 8., 9., 10., 13., 18. un 19.punktā minētajiem apdrošināšanas veidiem.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi ir saistoši apdrošinātāju filiālēm ārvalstīs, ja šo valstu normatīvie akti neparedz apdrošinātāju filiāļu obligātu piedalīšanos attiecīgās valsts apdrošināto aizsardzības sistēmā.

(3) Šā panta pirmās daļas noteikumi ir saistoši apdrošinātāju filiālēm ārvalstīs, ja šo valstu normatīvie akti paredz apdrošinātāju filiāļu obligātu piedalīšanos attiecīgās valsts apdrošināto aizsardzības sistēmā un nosaka garantētās apdrošināšanas atlīdzības izmaksu kā attiecīgajā valstī un Latvijas Republikā spēkā esošo garantēto apdrošināšanas atlīdzību apmēru starpību.

84. 95.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “panta” ar vārdiem “pirmās daļas”;

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdu “apdrošinātāju” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrību”;

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

“(41) Šā panta pirmās daļas noteikumi nav saistoši dalībvalsts apdrošinātājam, ja dalībvalsts apdrošinātāja mītnes (reģistrācijas) valsts normatīvie akti paredz apdrošināto aizsardzību ārvalstīs (arī Latvijas Republikā), kurās tas sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, un aptver visus šajā likumā paredzētos gadījumus, turklāt garantētā apdrošināšanas atlīdzība nav mazāka par šajā likumā noteikto.”

 

 

 

 

85. 95.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “panta” ar vārdiem “pirmās daļas”;

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdu “apdrošinātāju” ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrību”;

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

“(41) Šā panta pirmās daļas noteikumi nav saistoši dalībvalsts apdrošinātājam, ja dalībvalsts apdrošinātāja mītnes (reģistrācijas) valsts normatīvie akti paredz apdrošināto aizsardzību ārvalstīs (arī Latvijas Republikā), kurās tas sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, un aptver visus šajā likumā paredzētos gadījumus, turklāt garantētā apdrošināšanas atlīdzība nav mazāka par šajā likumā noteikto.”

 

96.pants. (1) Atsevišķi tiek uzkrāta un izlietota fonda daļa, ko veido dzīvības apdrošināšanas sabiedrību iemaksas, un fonda daļa, ko veido pārējo apdrošināšanas sabiedrību iemaksas.

(2) Obligātajos apdrošināšanas veidos, ja to nosaka likumi vai citi normatīvie akti, var izveidot atsevišķus fondus.

85. Izteikt 96.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Atsevišķi tiek uzkrāta un izlietota fonda daļa, ko veido dzīvības apdrošinātāju vai dzīvības dalībvalsts apdrošinātāju iemaksas, un fonda daļa, ko veido pārējo apdrošinātāju vai dalībvalsts apdrošinātāju iemaksas.”

 

 

 

 

86. Izteikt 96.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Atsevišķi tiek uzkrāta un izlietota fonda daļa, ko veido dzīvības apdrošinātāju vai dzīvības dalībvalsts apdrošinātāju iemaksas, un fonda daļa, ko veido pārējo apdrošinātāju vai dalībvalsts apdrošinātāju iemaksas.”

 

98.pants. (1)  Apdrošināšanas atlīdzību var izmaksāt no Apdrošināto aizsardzības fonda tikai tad, ja persona pieteikumu par apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu administratoram iesniedz triju mēnešu laikā pēc tam, kad apdrošinātājs atzīts par maksātnespējīgu.

86. Papildināt 98.panta pirmo daļu pēc vārda “apdrošinātājs” ar vārdiem “vai dalībvalsts apdrošinātājs”.

 

 

 

 

87. Papildināt 98.panta pirmo daļu pēc vārda “apdrošinātājs” ar vārdiem “vai dalībvalsts apdrošinātājs”.

 

99.pants. (1) Apdrošināšanas darbības valsts uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

87. Papildināt 99.panta pirmo daļu pēc vārda “uzraudzību” ar vārdiem “un papildu uzraudzību”.

 

 

 

88. Papildināt 99.panta pirmo daļu pēc vārda “uzraudzību” ar vārdiem “un papildu uzraudzību”.

 

88. Papildināt likumu ar 99.1 pantu šādā redakcijā:

“99.1 pants. (1) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka dalībvalsts apdrošinātāja filiāle vai dalībvalsts apdrošinātājs, kas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, veic darbības, kuras ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, tā nekavējoties pieprasa, lai dalībvalsts apdrošinātājs izbeidz šādas darbības.

(2) Ja dalībvalsts apdrošinātāja filiāle vai dalībvalsts apdrošinātājs, kas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, nepārtrauc darbības, kuras ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties informē par to attiecīgās dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju.

(3) Ja dalībvalsts apdrošinātāja filiāle vai dalībvalsts apdrošinātājs, kas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, turpina veikt darbības, kuras ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē attiecīgās dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju un veic pasākumus, lai šādus pārkāpumus novērstu.

(4) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka dalībvalsts apdrošinātāja filiāle vai dalībvalsts apdrošinātājs, kas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, veic darbības, kuras ir pretrunā ar sabiedrības intereses aizsargājošiem Latvijas Republikas likumiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisija par to informē dalībvalsts apdrošinātāju un dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju, nekavējoties veic pasākumus, lai šādus pārkāpumus novērstu, un lemj par normatīvajos aktos paredzēto sodu piemērošanu.”

 

 

 

89. Papildināt likumu ar 99.1 pantu šādā redakcijā:

“99.1 pants. (1) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka dalībvalsts apdrošinātāja filiāle vai dalībvalsts apdrošinātājs, kas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, veic darbības, kuras ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, tā nekavējoties pieprasa, lai dalībvalsts apdrošinātājs izbeidz šādas darbības.

(2) Ja dalībvalsts apdrošinātāja filiāle vai dalībvalsts apdrošinātājs, kas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, nepārtrauc darbības, kuras ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties informē par to attiecīgās dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju.

(3) Ja dalībvalsts apdrošinātāja filiāle vai dalībvalsts apdrošinātājs, kas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, turpina veikt darbības, kuras ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē attiecīgās dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju un veic pasākumus, lai šādus pārkāpumus novērstu.

(4) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka dalībvalsts apdrošinātāja filiāle vai dalībvalsts apdrošinātājs, kas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, veic darbības, kuras ir pretrunā ar sabiedrības intereses aizsargājošiem Latvijas Republikas likumiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisija par to informē dalībvalsts apdrošinātāju un dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju, nekavējoties veic pasākumus, lai šādus pārkāpumus novērstu, un lemj par normatīvajos aktos paredzēto sodu piemērošanu.”

104.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt no apdrošinātājiem un apdrošināšanas starpniekiem informāciju un dokumentus par to darbību.

(2) Apdrošinātāji un apdrošināšanas starpnieki pieprasīto informāciju iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajos termiņos, un tie nedrīkst iesniegšanu atteikt, aizbildinoties ar komercnoslēpumu.

(4) Apdrošinātājs nodrošina, lai publiskais pārskats būtu brīvi pieejams vietā, kurā atrodas apdrošinātāja vadība, un visās apdrošināšanas sabiedrības filiālēs bez maksas vai par maksu, kas nepārsniedz pamatotas tā pavairošanas izmaksas, turklāt publiskais pārskats jāievieto arī apdrošinātāja interneta mājas lapā. Publiskajam pārskatam jābūt brīvi pieejamam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc atbilstošā pārskata perioda beigām.

89. 104.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “un apdrošināšanas starpniekiem”;

izslēgt otrajā daļā vārdus “un apdrošināšanas starpnieki”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

90. 104.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “un apdrošināšanas starpniekiem”;

izslēgt otrajā daļā vārdus “un apdrošināšanas starpnieki”;

aizstāt ceturtajā daļā vārdu “apdrošinātājs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle” (attiecīgā locījumā).

 

105.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvis ir tiesīgs pārbaudīt apdrošināšanas sabiedrības darbību un dokumentus un piedalīties bez balsstiesībām apdrošinātāja pārvaldes institūciju sēdēs.

 

90. Izteikt 105.pantu šādā redakcijā:

“105.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvis ir tiesīgs pārbaudīt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles darbību un dokumentus un piedalīties bez balsstiesībām apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārvaldes institūciju sēdēs.”

 

 

 

91. Izteikt 105.pantu šādā redakcijā:

“105.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvis ir tiesīgs pārbaudīt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles darbību un dokumentus un piedalīties bez balsstiesībām apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārvaldes institūciju sēdēs.”

107.1 pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija atbilstoši savai kompetencei sadarbojas ar ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām, tiesībaizsardzības institūcijām un tām ārvalstu institūcijām, kuras ir atbildīgas par finanšu iestāžu likvidāciju, bankrotu un auditu, un apmainās ar informāciju, kas nepieciešama uzraudzībai un šo institūciju funkciju īstenošanai. Minētā informācija uzskatāma par neizpaužamu.

(2) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir saņēmusi informāciju no šā panta pirmajā daļā minētās institūcijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisija to var izpaust tikai ar šīs institūcijas atļauju un likumā noteiktajos gadījumos.

(3) Iegūto informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga izmantot tikai likumā noteikto funkciju pildīšanai.

 

91. Izteikt 107.1 pantu šādā redakcijā:

“107.1 pants. (1) Informācija par apdrošinātāju vai apdrošināšanas starpnieku un viņa klientu, apdrošinātāja vai apdrošināšanas starpnieka un viņa klienta darbību, kura iepriekš nav bijusi likumā noteiktajā kārtībā publicēta vai kuras izpaušanu nenosaka citi likumi, vai kuru par publiski pieejamu nav apstiprinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 20.pantā minētā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, un tā nav izpaužama trešajām personām citādi kā pārskata vai apkopojuma formā tā, lai nebūtu iespējams identificēt kādu konkrētu apdrošinātāju, apdrošināšanas starpnieku vai viņa klientu.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neierobežo Finanšu un kapitāla tirgus komisiju atbilstoši savai kompetencei apmainīties ar ierobežotas pieejamības informāciju ar dalībvalstu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām, saglabājot sniegtajai informācijai ierobežotas pieejamības statusu.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga slēgt informācijas apmaiņas līgumus ar ārvalstu apdrošinātāja uzraudzības institūcijām vai attiecīgās ārvalsts institūcijām, kas pielīdzināmas šā panta piektajā daļā minētajām institūcijām, ja šīs ārvalsts normatīvie akti paredz līdzvērtīgu atbildību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai atbildībai par ierobežotas pieejamības informācijas neatļautu izpaušanu. Šāda informācija izmantojama vienīgi finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības veikšanai vai attiecīgo institūciju likumā noteikto funkciju pildīšanai. Saņemto informāciju attiecīgās ārvalsts institūcijas ir tiesīgas izpaust vienīgi ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iepriekšēju rakstveida piekrišanu un vienīgi nolūkam, kādam šī piekrišana dota.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā panta otrajā un piektajā daļā minēto saņemto informāciju ir tiesīga izmantot vienīgi savu uzraudzības funkciju pildīšanai:

1) lai pārliecinātos par apdrošinātāju dibināšanu un darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, īpaši attiecībā uz likviditāti, maksātspēju, liela riska darījumiem, vadības un grāmatvedības organizāciju un iekšējās kontroles mehānismiem;

2) lai piemērotu likumā noteiktos tiesību ierobežojumus un sodus;

3) tiesvedības procesā, kurā tiek apstrīdēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie administratīvie akti vai tās faktiskā rīcība.

(5) Šā panta pirmās un ceturtās daļas noteikumi neierobežo Finanšu un kapitāla tirgus komisiju atbilstoši tās kompetencei apmainīties ar ierobežotas pieejamības informāciju ar:

1) dalībvalsts finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām;

2) iestādēm vai personām, kas Latvijas Republikā vai dalībvalstīs ir atbildīgas par apdrošinātāju maksātnespējas, likvidācijas un apdrošinātāju un citu finanšu iestāžu grāmatvedības un finanšu uzskaites pārbaudēm;

3) personām, kas Latvijas Republikā vai citās dalībvalstīs veic likumā noteiktās iekšējās pārbaudes un revīzijas kredītiestādēs, apdrošinātājos, ieguldījumu sabiedrībās un citās finanšu iestādēs;

4) dalībvalsts iestādēm, kas pārvalda ieguldījumu un noguldījumu kompensācijas shēmas (fondus), ja šāda informācija tām nepieciešama savu funkciju pildīšanai.”

 

 

 

92. Izteikt 107.1 pantu šādā redakcijā:

“107.1 pants. (1) Informācija par apdrošinātāju vai apdrošināšanas starpnieku un viņa klientu, apdrošinātāja vai apdrošināšanas starpnieka un viņa klienta darbību, kura iepriekš nav bijusi likumā noteiktajā kārtībā publicēta vai kuras izpaušanu nenosaka citi likumi, vai kuru par publiski pieejamu nav apstiprinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 20.pantā minētā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, un tā nav izpaužama trešajām personām citādi kā pārskata vai apkopojuma formā tā, lai nebūtu iespējams identificēt kādu konkrētu apdrošinātāju, apdrošināšanas starpnieku vai viņa klientu.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neierobežo Finanšu un kapitāla tirgus komisiju atbilstoši savai kompetencei apmainīties ar ierobežotas pieejamības informāciju ar dalībvalstu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām, saglabājot sniegtajai informācijai ierobežotas pieejamības statusu.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga slēgt informācijas apmaiņas līgumus ar ārvalstu apdrošinātāja uzraudzības institūcijām vai attiecīgās ārvalsts institūcijām, kas pielīdzināmas šā panta piektajā daļā minētajām institūcijām, ja šīs ārvalsts normatīvie akti paredz līdzvērtīgu atbildību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajai atbildībai par ierobežotas pieejamības informācijas neatļautu izpaušanu. Šāda informācija izmantojama vienīgi finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības veikšanai vai attiecīgo institūciju likumā noteikto funkciju pildīšanai. Saņemto informāciju attiecīgās ārvalsts institūcijas ir tiesīgas izpaust vienīgi ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iepriekšēju rakstveida piekrišanu un vienīgi nolūkam, kādam šī piekrišana dota.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā panta otrajā un piektajā daļā minēto saņemto informāciju ir tiesīga izmantot vienīgi savu uzraudzības funkciju pildīšanai:

1) lai pārliecinātos par apdrošinātāju dibināšanu un darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, īpaši attiecībā uz likviditāti, maksātspēju, liela riska darījumiem, vadības un grāmatvedības organizāciju un iekšējās kontroles mehānismiem;

2) lai piemērotu likumā noteiktos tiesību ierobežojumus un sodus;

3) tiesvedības procesā, kurā tiek apstrīdēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie administratīvie akti vai tās faktiskā rīcība.

(5) Šā panta pirmās un ceturtās daļas noteikumi neierobežo Finanšu un kapitāla tirgus komisiju atbilstoši tās kompetencei apmainīties ar ierobežotas pieejamības informāciju ar:

1) dalībvalsts finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku uzraudzības institūcijām;

2) iestādēm vai personām, kas Latvijas Republikā vai dalībvalstīs ir atbildīgas par apdrošinātāju maksātnespējas, likvidācijas un apdrošinātāju un citu finanšu iestāžu grāmatvedības un finanšu uzskaites pārbaudēm;

3) personām, kas Latvijas Republikā vai citās dalībvalstīs veic likumā noteiktās iekšējās pārbaudes un revīzijas kredītiestādēs, apdrošinātājos, ieguldījumu sabiedrībās un citās finanšu iestādēs;

4) dalībvalsts iestādēm, kas pārvalda ieguldījumu un noguldījumu kompensācijas shēmas (fondus), ja šāda informācija tām nepieciešama savu funkciju pildīšanai.”

 

92. Papildināt likumu ar 107.2 un 107.3 pantu šādā redakcijā:

“107.2 pants. (1) Veicot uzraudzību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbojas un konsultējas ar Eiropas Komisiju.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē Eiropas Komisiju par:

1) būtiskām problēmām, kas apdrošināšanas sabiedrībai radušās, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas izstrādāti uz Eiropas Savienības direktīvu bāzes, un kopā ar Eiropas Komisiju analizē minētās problēmas, lai atrastu atbilstošu risinājumu;

2) būtiskām problēmām, ar kādām, sniedzot apdrošināšanas pakalpojumus nedalībvalstīs vai uzsākot apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu nedalībvalstīs, saskaras apdrošināšanas sabiedrības.

107.3 pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosūta Eiropas Komisijai paziņojumu, informējot par gadījumiem, kad:

1) licence apdrošināšanas veikšanai izsniegta meitas sabiedrībai, kurā dalību tiešā vai kontroles veidā ir ieguvusi mātes sabiedrība, kas nav reģistrēta dalībvalstī;

2) komercsabiedrība, kas nav reģistrēta dalībvalstī, ir ieguvusi dalību apdrošināšanas sabiedrībā, kļūstot par apdrošināšanas sabiedrības mātes uzņēmumu;

3) saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta obligātā apdrošināšana, norādot:

a) īpašās normas, kas attiecas uz obligāto apdrošināšanu,

b) noteikumus, kas obligāti norādāmi apdrošināšanas polisē;

4) Latvijas Republikā pieņemti normatīvie akti, kas regulē apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, pievienojot paziņojumam normatīvo aktu tekstu.

(2) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņojumā norāda ziņas par meitas sabiedrības akcionāriem.”

 

 

 

93. Papildināt likumu ar 107.2 un 107.3 pantu šādā redakcijā:

“107.2 pants. (1) Veicot uzraudzību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbojas un konsultējas ar Eiropas Komisiju.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē Eiropas Komisiju par:

1) būtiskām problēmām, kas apdrošināšanas sabiedrībai radušās, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas izstrādāti uz Eiropas Savienības direktīvu bāzes, un kopā ar Eiropas Komisiju analizē minētās problēmas, lai atrastu atbilstošu risinājumu;

2) būtiskām problēmām, ar kādām, sniedzot apdrošināšanas pakalpojumus nedalībvalstīs vai uzsākot apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu nedalībvalstīs, saskaras apdrošināšanas sabiedrības.

107.3 pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosūta Eiropas Komisijai paziņojumu, informējot par gadījumiem, kad:

1) licence apdrošināšanas veikšanai izsniegta meitas sabiedrībai, kurā dalību tiešā vai kontroles veidā ir ieguvusi mātes sabiedrība, kas nav reģistrēta dalībvalstī;

2) komercsabiedrība, kas nav reģistrēta dalībvalstī, ir ieguvusi dalību apdrošināšanas sabiedrībā, kļūstot par apdrošināšanas sabiedrības mātes uzņēmumu;

3) saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta obligātā apdrošināšana, norādot:

a) īpašās normas, kas attiecas uz obligāto apdrošināšanu,

b) noteikumus, kas obligāti norādāmi apdrošināšanas polisē;

4) Latvijas Republikā pieņemti normatīvie akti, kas regulē apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, pievienojot paziņojumam normatīvo aktu tekstu.

(2) Šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņojumā norāda ziņas par meitas sabiedrības akcionāriem.”

108.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pienākums ir ne retāk kā reizi trijos gados pārbaudīt apdrošinātāja darbību. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pilnvarot šā uzdevuma veikšanai zvērinātu revidentu vai citu personu.

 

93. Izteikt 108.pantu šādā redakcijā:

“108.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vai tās pilnvarotai personai ir tiesības veikt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles darbības pārbaudi. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pilnvarot šā uzdevuma veikšanai zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību.”

 

 

 

94. Izteikt 108.pantu šādā redakcijā:

“108.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vai tās pilnvarotai personai ir tiesības veikt apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles darbības pārbaudi. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pilnvarot šā uzdevuma veikšanai zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību.”

109.pants. (1) Ja netiek pildītas šā likuma 7., 24., 41., 41.1, 42., 42.1, 43., 46., 47., 48., 49., 50., 56., 57., 63., 77., 80., 104.panta un likuma “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam vai apdrošināšanas brokeru sabiedrībai soda naudu līdz 10 000 latu.

(2) Par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem iekasētās soda naudas Finanšu un kapitāla tirgus komisija ieskaita valsts budžetā.

 

94. 109.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitļus “Ja netiek pildītas šā likuma 7., 24., 41., 41.1, 42., 42.1, 43., 46., 47., 48., 49., 50., 56., 57., 63., 77., 80., 104.panta un likuma “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam vai apdrošināšanas brokeru sabiedrībai” ar vārdiem un skaitļiem “Ja netiek pildītas šā likuma 6.1, 7.panta, 18.panta otrās un trešās daļas, 24., 35.1, 41., 42., 42.1, 43., 46., 47., 49., 50., 56., 57., 60., 60.1, 63., 77., 80., 104.panta, likuma “Par apdrošināšanas līgumu” 6.panta otrās daļas, 24.1, 55.panta un likuma “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Labprātīgi neizpildīta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma (administratīvā akta) piespiedu izpildi veic tiesu izpildītājs Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

95. 109.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitļus “Ja netiek pildītas šā likuma 7., 24., 41., 41.1, 42., 42.1, 43., 46., 47., 48., 49., 50., 56., 57., 63., 77., 80., 104.panta un likuma “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam vai apdrošināšanas brokeru sabiedrībai” ar vārdiem un skaitļiem “Ja netiek pildītas šā likuma 6.1, 7.panta, 18.panta otrās un trešās daļas, 24., 35.1, 41., 42., 42.1, 43., 46., 47., 49., 50., 56., 57., 60., 60.1, 63., 77., 80., 104.panta, likuma “Par apdrošināšanas līgumu” 6.panta otrās daļas, 24.1, 55.panta un likuma “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Labprātīgi neizpildīta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma (administratīvā akta) piespiedu izpildi veic tiesu izpildītājs Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.”

 

95. Papildināt likumu ar 109.1 pantu šādā redakcijā:

“109.1 pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības atbilstoši savai kompetencei pieprasīt, lai apdrošinātājs un dalībvalsts apdrošinātājs novērš konstatētos šā likuma un likuma “Par apdrošināšanas līgumu” pārkāpumus un veic pasākumus šādu pārkāpumu novēršanai.”

 

 

 

96. Papildināt likumu ar 109.1 pantu šādā redakcijā:

“109.1 pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības atbilstoši savai kompetencei pieprasīt, lai apdrošinātājs un dalībvalsts apdrošinātājs novērš konstatētos šā likuma un likuma “Par apdrošināšanas līgumu” pārkāpumus un veic pasākumus šādu pārkāpumu novēršanai.”

 

96. Papildināt likumu ar 110.2 pantu šādā redakcijā:

“110.2 pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisija, tās darbinieki un pilnvarnieki nav atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies apdrošinātājam, dalībvalsts apdrošinātājam, pārapdrošinātājam, apdrošināšanas starpniekam vai trešajām personām, turklāt viņus nevar saukt pie atbildības par darbībām, kuras viņi tiesiski, precīzi, pamatoti un labticīgi veikuši, pienācīgi pildot uzraudzības funkcijas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

97. Papildināt likumu ar 110.2 pantu šādā redakcijā:

“110.2 pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisija, tās darbinieki un pilnvarnieki nav atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies apdrošinātājam, dalībvalsts apdrošinātājam, pārapdrošinātājam, apdrošināšanas starpniekam vai trešajām personām, turklāt viņus nevar saukt pie atbildības par darbībām, kuras viņi tiesiski, precīzi, pamatoti un labticīgi veikuši, pienācīgi pildot uzraudzības funkcijas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

 

97. Papildināt likumu ar XIV nodaļu šādā redakcijā:

“XIV nodaļa

Papildu uzraudzība

127.pants. (1) Papildu uzraudzībai ir pakļauta apdrošināšanas sabiedrība, kura ir:

1) dalības sabiedrība vismaz vienā apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošinātājā vai ārvalstu apdrošinātājā;

2) apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, pārapdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja meitas sabiedrība;

3) daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrība.

(2) Veicot papildu uzraudzību, šajā likumā minētajos gadījumos ņem vērā komercsabiedrību, kura ir:

1) apdrošināšanas sabiedrības dalības sabiedrība;

2) apdrošināšanas sabiedrības saistītā sabiedrība;

3) apdrošināšanas sabiedrības dalības sabiedrības saistītā sabiedrība.

(3) Papildu uzraudzība ietver:

1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tiesības pieprasīt informāciju;

2) informācijas sniegšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai;

3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tiesības klātienē pārbaudīt iesniegtās informācijas patiesumu šā panta otrajā daļā minētajās komercsabiedrībās;

4) šā likuma 131.pantā minēto savstarpējo darījumu uzraudzību;

5) koriģētās maksātspējas prasības izpildes uzraudzību.

(4) Ja viena un tā pati apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, pārapdrošinātājs, nedalībvalsts apdrošinātājs vai daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība ir mātes sabiedrība apdrošināšanas sabiedrībai un dalībvalsts apdrošinātājam, Finanšu un kapitāla tirgus komisija vienojas ar attiecīgo dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju, kura no abām īstenos papildu uzraudzību.

128.pants. (1) Papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai visu papildu uzraudzības veikšanai nepieciešamo informāciju.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt papildu uzraudzībai nepieciešamo informāciju tieši no apdrošināšanas sabiedrības saistītās sabiedrības, dalības sabiedrības un dalības sabiedrības saistītās sabiedrības, ja šī informācija nav saņemta no apdrošināšanas sabiedrības. 

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija vai tās pilnvarotas personas var veikt papildu uzraudzībai iesniegtās informācijas patiesuma pārbaudes klātienē šā likuma 127.panta otrajā daļā minētajās komercsabiedrībās, un šīs komercsabiedrības nedrīkst atteikties sniegt informāciju, aizbildinoties ar komercnoslēpumu.

(4) Pēc dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijas pieprasījuma Finanšu un kapitāla tirgus komisija vai tās pilnvarotas personas, vai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas piekrišanu dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcija, vai tās pilnvarotas personas var veikt papildu uzraudzībai sniegtās informācijas patiesuma pārbaudi Latvijas Republikā reģistrētajās komercsabiedrībās, kas ir dalībvalstī reģistrētas papildu uzraudzībai pakļautā dalībvalsts apdrošinātāja dalības sabiedrības, saistītās sabiedrības vai dalības sabiedrības saistītās sabiedrības.

129.pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība, kura ir pakļauta papildu uzraudzībai saskaņā ar šā likuma 127.panta pirmās daļas 1.punkta prasībām, izveido atbilstošu risku vadības un iekšējās kontroles sistēmu un izstrādā procedūras, lai pienācīgi noteiktu, novērtētu un kontrolētu papildu uzraudzības mērķiem nepieciešamos rādītājus un informāciju.

(2) Papildu uzraudzībai pakļautajai apdrošināšanas sabiedrībai, tās dalības sabiedrībām un saistītajām sabiedrībām ir tiesības savstarpēji apmainīties ar attiecīgo informāciju, kas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vai dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijai nepieciešama papildu uzraudzības veikšanai.

130.pants. (1) Par apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekli var būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

1) tā ir pietiekami kompetenta jomā, par kuru ir atbildīga;

2) tai ir ne mazāk kā triju gadu darba pieredze attiecīgajā jomā;

3) tai ir nevainojama reputācija;

4) tai nav atņemtas un nav bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību;

5) tā nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta, vai tai ir noņemta vai dzēsta sodāmība, vai tā nav saukta pie kriminālatbildības.

(2) Pirms šā panta pirmajā daļā minētā persona sāk pildīt savus pienākumus, apdrošināšanas sabiedrība par to informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju. Finanšu un kapitāla tirgus komisija ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemta šajā daļā minētā informācija, izvērtē personas atbilstību šā panta pirmās daļas prasībām. Finanšu un kapitāla tirgus komisija šajā daļā minētajā termiņā pieņem lēmumu aizliegt personai ieņemt šā panta pirmajā daļā noteikto amatu, ja minētā persona neatbilst šā panta pirmās daļas prasībām, un nekavējoties par to paziņo attiecīgajai personai un apdrošināšanas sabiedrībai.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija var ierosināt, lai no amata nekavējoties tiek atsaukts apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas loceklis, ja tas neatbilst šā panta pirmajā daļā izvirzītajām prasībām vai neievēro apdrošināšanas sabiedrības izstrādāto politiku, kārtību, procedūras, programmas un noteikumus.

131.pants. (1) Savstarpējos darījumus starp apdrošināšanas sabiedrību, kas pakļauta papildu uzraudzībai, tās dalības sabiedrību, saistīto sabiedrību, dalības sabiedrības saistīto sabiedrību un fizisko personu, kura tiešā vai kontroles veidā ir ieguvusi 20 vai vairāk procentus balsstiesību vai arī tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita apdrošināšanas sabiedrībā, tās saistītajā sabiedrībā, dalības sabiedrībā vai dalības sabiedrības saistītajā sabiedrībā, apdrošināšanas sabiedrība veic kā krietns un rūpīgs saimnieks, ievērojot apdrošināto un apdrošinājuma ņēmēju intereses.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie savstarpējie darījumi ir:

1) aizdevumi un aizņēmumi;

2) garantijas un citi ārpusbilancē atspoguļoti darījumi;

3) darījumi, kas atspoguļoti pozīcijās, kuras iekļautas koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā;

4) ieguldījumi;

5) pārapdrošināšanas darījumi;

6) vienošanās par kopīgo izmaksu segšanu.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka informācijas par savstarpējiem darījumiem saturu un tās iesniegšanas kārtību.

132.pants. (1) Koriģētās maksātspējas normas un kārtību, kādā aprēķināmi koriģētie pašu līdzekļi un iesniedzami attiecīgie pārskati, šā likuma 127.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktajām apdrošināšanas sabiedrībām nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

(2) Koriģētās maksātspējas prasība ir izpildīta, ja koriģēto pašu līdzekļu apjoms ir vienāds ar koriģēto maksātspējas normu vai lielāks par to.

(3) Ja koriģētās maksātspējas prasība netiek vai var netikt izpildīta atbilstoši šā likuma prasībām, papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība iesniedz saskaņošanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā to pasākumu plānu, kurus paredzēts veikt, lai nodrošinātu šā likuma prasību ievērošanu.

133.pants. Ja pēc šā likuma 131.panta otrajā daļā minētās informācijas iegūšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisija secina, ka apdrošināšanas sabiedrības finansiālā stabilitāte ir vai var tikt apdraudēta, tā pieprasa, lai apdrošināšanas sabiedrība veiktu pasākumus finansiālās stabilitātes uzlabošanai.”

 

 

 

98. Papildināt likumu ar XIV nodaļu šādā redakcijā:

“XIV nodaļa

Papildu uzraudzība

127.pants. (1) Papildu uzraudzībai ir pakļauta apdrošināšanas sabiedrība, kura ir:

1) dalības sabiedrība vismaz vienā apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošinātājā vai ārvalstu apdrošinātājā;

2) apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, pārapdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja meitas sabiedrība;

3) daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrība.

(2) Veicot papildu uzraudzību, šajā likumā minētajos gadījumos ņem vērā komercsabiedrību, kura ir:

1) apdrošināšanas sabiedrības dalības sabiedrība;

2) apdrošināšanas sabiedrības saistītā sabiedrība;

3) apdrošināšanas sabiedrības dalības sabiedrības saistītā sabiedrība.

(3) Papildu uzraudzība ietver:

1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tiesības pieprasīt informāciju;

2) informācijas sniegšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai;

3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tiesības klātienē pārbaudīt iesniegtās informācijas patiesumu šā panta otrajā daļā minētajās komercsabiedrībās;

4) šā likuma 131.pantā minēto savstarpējo darījumu uzraudzību;

5) koriģētās maksātspējas prasības izpildes uzraudzību.

(4) Ja viena un tā pati apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, pārapdrošinātājs, nedalībvalsts apdrošinātājs vai daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība ir mātes sabiedrība apdrošināšanas sabiedrībai un dalībvalsts apdrošinātājam, Finanšu un kapitāla tirgus komisija vienojas ar attiecīgo dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju, kura no abām īstenos papildu uzraudzību.

128.pants. (1) Papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai visu papi ldu uzraudzības veikšanai nepieciešamo informāciju.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt papildu uzraudzībai nepieciešamo informāciju tieši no apdrošināšanas sabiedrības saistītās sabiedrības, dalības sabiedrības un dalības sabiedrības saistītās sabiedrības, ja šī informācija nav saņemta no apdrošināšanas sabiedrības. 

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija vai tās pilnvarotas personas var veikt papildu uzraudzībai iesniegtās informācijas patiesuma pārbaudes klātienē šā likuma 127.panta otrajā daļā minētajās komercsabiedrībās, un šīs komercsabiedrības nedrīkst atteikties sniegt informāciju, aizbildinoties ar komercnoslēpumu.

(4) Pēc dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijas pieprasījuma Finanšu un kapitāla tirgus komisija vai tās pilnvarotas personas, vai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas piekrišanu dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcija, vai tās pilnvarotas personas var veikt papildu uzraudzībai sniegtās informācijas patiesuma pārbaudi Latvijas Republikā reģistrētajās komercsabiedrībās, kas ir dalībvalstī reģistrētas papildu uzraudzībai pakļautā dalībvalsts apdrošinātāja dalības sabiedrības, saistītās sabiedrības vai dalības sabiedrības saistītās sabiedrības.

129.pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība, kura ir pakļauta papildu uzraudzībai saskaņā ar šā likuma 127.panta pirmās daļas 1.punkta prasībām, izveido atbilstošu risku vadības un iekšējās kontroles sistēmu un izstrādā procedūras, lai pienācīgi noteiktu, novērtētu un kontrolētu papildu uzraudzības mērķiem nepieciešamos rādītājus un informāciju.

(2) Papildu uzraudzībai pakļautajai apdrošināšanas sabiedrībai, tās dalības sabiedrībām un saistītajām sabiedrībām ir tiesības savstarpēji apmainīties ar attiecīgo informāciju, kas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vai dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijai nepieciešama papildu uzraudzības veikšanai.

130.pants. (1) Par apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas locekli var būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

1) tā ir pietiekami kompetenta jomā, par kuru ir atbildīga;

2) tai ir ne mazāk kā triju gadu darba pieredze attiecīgajā jomā;

3) tai ir nevainojama reputācija;

4) tai nav atņemtas un nav bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību;

5) tā nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta, vai tai ir noņemta vai dzēsta sodāmība, vai tā nav saukta pie kriminālatbildības.

(2) Pirms šā panta pirmajā daļā minētā persona sāk pildīt savus pienākumus, apdrošināšanas sabiedrība par to informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju. Finanšu un kapitāla tirgus komisija ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemta šajā daļā minētā informācija, izvērtē personas atbilstību šā panta pirmās daļas prasībām. Finanšu un kapitāla tirgus komisija šajā daļā minētajā termiņā pieņem lēmumu aizliegt personai ieņemt šā panta pirmajā daļā noteikto amatu, ja minētā persona neatbilst šā panta pirmās daļas prasībām, un nekavējoties par to paziņo attiecīgajai personai un apdrošināšanas sabiedrībai.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija var ierosināt, lai no amata nekavējoties tiek atsaukts apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības izpildinstitūcijas loceklis, ja tas neatbilst šā panta pirmajā daļā izvirzītajām prasībām vai neievēro apdrošināšanas sabiedrības izstrādāto politiku, kārtību, procedūras, programmas un noteikumus.

131.pants. (1) Savstarpējos darījumus starp apdrošināšanas sabiedrību, kas pakļauta papildu uzraudzībai, tās dalības sabiedrību, saistīto sabiedrību, dalības sabiedrības saistīto sabiedrību un fizisko personu, kura tiešā vai kontroles veidā ir ieguvusi 20 vai vairāk procentus balsstiesību vai arī tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita apdrošināšanas sabiedrībā, tās saistītajā sabiedrībā, dalības sabiedrībā vai dalības sabiedrības saistītajā sabiedrībā, apdrošināšanas sabiedrība veic kā krietns un rūpīgs saimnieks, ievērojot apdrošināto un apdrošinājuma ņēmēju intereses.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie savstarpējie darījumi ir:

1) aizdevumi un aizņēmumi;

2) garantijas un citi ārpusbilancē atspoguļoti darījumi;

3) darījumi, kas atspoguļoti pozīcijās, kuras iekļautas koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā;

4) ieguldījumi;

5) pārapdrošināšanas darījumi;

6) vienošanās par kopīgo izmaksu segšanu.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka informācijas par savstarpējiem darījumiem saturu un tās iesniegšanas kārtību.

132.pants. (1) Koriģētās maksātspējas normas un kārtību, kādā aprēķināmi koriģētie pašu līdzekļi un iesniedzami attiecīgie pārskati, šā likuma 127.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktajām apdrošināšanas sabiedrībām nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

(2) Koriģētās maksātspējas prasība ir izpildīta, ja koriģēto pašu līdzekļu apjoms ir vienāds ar koriģēto maksātspējas normu vai lielāks par to.

(3) Ja koriģētās maksātspējas prasība netiek vai var netikt izpildīta atbilstoši šā likuma prasībām, papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība iesniedz saskaņošanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā to pasākumu plānu, kurus paredzēts veikt, lai nodrošinātu šā likuma prasību ievērošanu.

133.pants. Ja pēc šā likuma 131.panta otrajā daļā minētās informācijas iegūšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisija secina, ka apdrošināšanas sabiedrības finansiālā stabilitāte ir vai var tikt apdraudēta, tā pieprasa, lai apdrošināšanas sabiedrība veiktu pasākumus finansiālās stabilitātes uzlabošanai.”

Pārejas noteikumi

98. Papildināt pārejas noteikumus ar 23., 24., 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

“23. Likuma 8.3, 8.4 un 8.5 panta prasības attiecībā uz ārpakalpojumiem, kuri noteikti likuma 8.3 panta trešajā daļā un kurus apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle saņem, pirms stājies spēkā likums, ar kuru izdarīti attiecīgie papildinājumi, apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izpilda sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas.

 

 

 

99. Papildināt pārejas noteikumus ar 23., 24., 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

“23. Likuma 8.3, 8.4 un 8.5 panta prasības attiecībā uz ārpakalpojumiem, kuri noteikti likuma 8.3 panta trešajā daļā un kurus apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle saņem, pirms stājies spēkā likums, ar kuru izdarīti attiecīgie papildinājumi, apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle izpilda sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas.

 

24. Grozījumi likuma 1.panta 23.punktā,  attiecībā uz X nodaļas izslēgšanu un likuma 6.1 pants stājas spēkā vienlaikus ar likuma, kas nosaka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumus, spēkā stāšanos.

14

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 24.punktā vārdus “Grozījumi likuma 1.panta 23.punktā, attiecībā  uz X nodaļas izslēgšanu un likuma 6.1.pants”    ar vārdiem “Grozījums likuma 1.panta 23.punktā, likuma 6.1.pants, grozījums attiecībā uz X nodaļas izslēgšanu”. 

Atbalstīt

24. Grozījums likuma 1.panta 23.punktā, likuma 6.1.pants, grozījums attiecībā uz X nodaļas izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar likuma, kas nosaka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumus, spēkā stāšanos.

 

 

25. Līdz dienai, kad stājas spēkā likums, kas nosaka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar šo likumu ir tiesības pieprasīt no apdrošināšanas starpniekiem informāciju un dokumentus par to darbību. Apdrošināšanas starpnieki pieprasīto informāciju iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajos termiņos, un tie nedrīkst iesniegšanu atteikt, aizbildinoties ar komercnoslēpumu.

26. Līdz dienai, kad stājas spēkā likums, kas nosaka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības atbilstoši savai kompetencei pieprasīt, lai apdrošināšanas starpnieks novērš konstatētos šā likuma un likuma “Par apdrošināšanas līgumu” pārkāpumus un veic pasākumus šādu pārkāpumu novēršanai.”

 

 

 

25. Līdz dienai, kad stājas spēkā likums, kas nosaka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar šo likumu ir tiesības pieprasīt no apdrošināšanas starpniekiem informāciju un dokumentus par to darbību. Apdrošināšanas starpnieki pieprasīto informāciju iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajos termiņos, un tie nedrīkst iesniegšanu atteikt, aizbildinoties ar komercnoslēpumu.

26. Līdz dienai, kad stājas spēkā likums, kas nosaka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības atbilstoši savai kompetencei pieprasīt, lai apdrošināšanas starpnieks novērš konstatētos šā likuma un likuma “Par apdrošināšanas līgumu” pārkāpumus un veic pasākumus šādu pārkāpumu novēršanai.”

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1973.gada 24.jūlija Pirmās direktīvas 73/239/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas nozarē, kas nav dzīvības apdrošināšana;

2) Padomes 1973.gada 24.jūlija direktīvas 73/240/EEK, ar ko atceļ ierobežojumus attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību tiešās apdrošināšanas jomā, izņemot dzīvības apdrošināšanu;

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1973.gada 24.jūlija Pirmās direktīvas 73/239/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas nozarē, kas nav dzīvības apdrošināšana;

2) Padomes 1973.gada 24.jūlija direktīvas 73/240/EEK, ar ko atceļ ierobežojumus attiecībā uz brīvību veikt uzņēmējdarbību tiešās apdrošināšanas jomā, izņemot dzīvības apdrošināšanu;

 

3) Padomes 1988.gada 22.jūnija Otrās direktīvas 88/357/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, izņemot dzīvības apdrošināšanu, par noteikumiem pakalpojumu sniegšanas brīvības efektīvākai izmantošanai un par grozījumiem direktīvā 73/239/EEK;

15

Juridiskais birojs

Aizstāt Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām:

3.punktā vārdus “koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, izņemot dzīvības apdrošināšanu” ar vārdiem “koordināciju attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana”;

Atbalstīt

3) Padomes 1988.gada 22.jūnija Otrās direktīvas 88/357/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, par noteikumiem pakalpojumu sniegšanas brīvības efektīvākai izmantošanai un par grozījumiem direktīvā 73/239/EEK;

 


 

 

4) Padomes 1992.gada 18.jūnija direktīvas 92/49/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, ar ko groza direktīvu 73/239/EEK un direktīvu 88/357/EEK (Trešā apdrošināšanas, kas nav dzīvības apdrošināšana, direktīva);

16

Juridiskais birojs

aizstāt 4.punktā vārdus “apdrošināšanas, kas nav dzīvības apdrošināšana” ar vārdiem “nedzīvības apdrošināšanas”;

 

Atbalstīt

4) Padomes 1992.gada 18.jūnija direktīvas 92/49/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, ar ko groza direktīvu 73/239/EEK un direktīvu 88/357/EEK (Trešā nedzīvības apdrošināšanas direktīva);

 

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 27.oktobra direktīvas 98/78/EK par apdrošināšanas grupu apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzību;

 

 

 

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 27.oktobra direktīvas 98/78/EK par apdrošināšanas grupu apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzību;

 

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 16.maija direktīvas 2000/26/EK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz transportlīdzekļu lietošanas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ar kuru tiek grozītas Padomes direktīvas 73/239/EEK un 88/357/EEK (Ceturtā direktīva par mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanu);

17

Juridiskais birojs

aizstāt 6.punktā vārdu “likumu” ar vārdiem “tiesību aktu” .

 

Atbalstīt

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 16.maija direktīvas 2000/26/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz transportlīdzekļu lietošanas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ar kuru tiek grozītas Padomes direktīvas 73/239/EEK un 88/357/EEK (Ceturtā direktīva par mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanu);

 

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 5.novembra direktīvas 2002/83/EK par dzīvības apdrošināšanu.

 

 

 

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 5.novembra direktīvas 2002/83/EK par dzīvības apdrošināšanu.