Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Pasta likumā

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 7.nr.; 2001, 3.nr.; 2004, 7.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 7.panta pirmās daļas 5.punktā vārdus "nepieklājīga vai netikumīga rakstura priekšmetus" ar vārdiem "pornogrāfiska rakstura materiālus, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska vai erotiska rakstura vardarbība".

3. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Pasta pakalpojuma sniedzēja tiesības atvērt pasta sūtījumus

(1) Pasta pakalpojumu sniedzējam ir tiesības atvērt pasta sūtījumus šādos gadījumos:

1) adresāts pieprasa atvērt pasta sūtījumu tā saņemšanas brīdī;

2) ir izbeidzies sūtījuma glabāšanas termiņš, un nav iespējams noskaidrot sūtītāja precīzu adresi, lai varētu nosūtīt atpakaļ neizsniegto pasta sūtījumu;

3) ir redzamas pazīmes, kas liecina, ka pasta sūtījums ir bojāts vai var sabojāt citus pasta sūtījumus vai pasta iekārtas, vai var kļūt bīstams pasta pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem;

4) ir pamatotas aizdomas, ka pasta sūtījums satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus;

5) ir attiecīgs tiesībaizsardzības institūcijas lēmums.

(2) Pasta sūtījumus atver Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

4. Aizstāt 24.panta pirmajā daļā vārdu "Uzņēmējiem" ar vārdu "Komersantiem".

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

„Grozījumi Pasta likumā“

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasta likums reglamentē darbību pasta jomā, tajā skaitā ir noteiktas prasības uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) saņemt individuālo licenci vispārējo pasta pakalpojumu sniegšanai vai reģistrēt vispārējo atļauju, lai sniegtu pasta pakalpojumus, kas neietilpst vispārējo pasta pakalpojumu kategorijā. Saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktu ar citos normatīvajos aktos lietotu terminu „uzņēmējsabiedrība” saprot terminu „komercsabiedrība” Komerclikuma izpratnē. Tā kā saskaņā ar Komerclikuma 1.panta pirmo daļu komercdarbību veic komersanti (individuālie komersanti vai komercsabiedrības), nepieciešams nodrošināt iespēju saņemt individuālās licences arī individuālajiem komersantiem.

Pasta likuma 7.panta pirmās daļas 5) punktā aizliedz pārsūtīt „nepieklājīga vai netikumīga rakstura priekšmetus” var dažādi saprast un interpretēt, un par šāda rakstura priekšmetu pārsūtīšanu vai izplatīšanu nav paredzēta atbildība. tāpēc saskaņā ar Krimināllikumu jāmaina Pasta likumā lietotais termins no „nepieklājīga vai netikumīga rakstura priekšmetus” uz „pornogrāfiska rakstura materiālus, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska vai erotiska rakstura vardarbība”

Ņemot vērā to, ka tiesības uz korespondences neaizskaramību ir vienas no privātās dzīves neaizskaramības garantijas svarīgākajām sastāvdaļām un ka jebkuram cilvēktiesību ierobežojumam, šajā gadījumā – korespondences neaizskaramības ierobežojumam, ir nepieciešams likumīgs pamats, vispārējos korespondences neaizskaramības ierobežojumus jānorāda Pasta likumā, nevis noteikumos. Savukārt korespondences neaizskaramības ierobežojošo procedūra paliek atrunāta noteikumu projektā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

Normatīvais akts nodrošina iespēju individuālajiem komersantiem saņemt individuālo licenci, lai sniegtu vispārējos pasta pakalpojumus, vai reģistrēt vispārējo atļauju, lai sniegtu pasta pakalpojumus, kas neietilpst vispārējo pasta pakalpojumu kategorijā. Lai ievērotu konsekvenci, vārdi „uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)” ir aizstāti ar vārdu „komersanti” visā likuma tekstā.

Jāmaina Pasta likumā lietotais termins no „nepieklājīga vai netikumīga rakstura priekšmetus” uz „pornogrāfiska rakstura materiālus, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska vai erotiska rakstura vardarbība”.

Pasta likumā jānorāda vispārējos korespondences neaizskaramības ierobežojumus, lai tiem būtu likumīgs pamats.

3. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

Normatīvais akts nodrošina iespēju individuālajiem komersantiem saņemt individuālo licenci, lai sniegtu vispārējos pasta pakalpojumus, vai reģistrēt vispārējo atļauju, lai sniegtu pasta pakalpojumus, kas neietilpst vispārējo pasta pakalpojumu kategorijā.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Vienlaicīgi jāizdara grozījumi 1995.gada 29.augusta MK noteikumos Nr.265 „Pasta noteikumi”. Ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi 1995.gada 29.augusta MK noteikumos Nr.265 „Pasta noteikumi””.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

   

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav nepieciešamas.

5. Cita informācija

 

 

 

 

 

Pamatojoties uz 2004.gada 21.aprīlī apstiprināto Ministru prezidenta rīkojumu Nr.161 „Par darba grupu normatīvo aktu projektu izstrādei par licenču izsniegšanu individuālajiem komersantiem” tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā iekļauti dažādu valsts institūciju pārstāvji. 2004.gada 10.maijā rīkotajā sanāksmē darba grupas locekļi vienojās par nepieciešamo grozījumu izstrādi.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts valdības oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvajos aktos paredzētajā vispārējā kārtībā.

4. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

Ekonomikas ministrs J.Lujāns

 

 

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

J.Lujāns

K.Gerhards

Dž. Innusa

J. Eglītis

K.Riekstiņa

 

 

 

 

 

 

 

28.07.2004 12:30

1055
Riekstiņa 7013197
Kristine.Riekstina@em.gov.lv