Likumprojekts pirms otrā lasījuma izskatīšanai komisijas sēdē 23

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.955)

 

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikums

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai otrajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

166.26 pants. Negodīga konkurence

Par negodīgu konkurenci, izmantojot arī maldinošu reklāmu, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

(1997.gada 2.oktobra likuma redakcijā)

1. Izslēgt 166.26 pantu.

 

 

 

1. Izslēgt 166.26 pantu.


 

 

2. Papildināt kodeksu ar 175.5 un 175.pantu šādā redakcijā:

"175.5 pants. Informācijas nesniegšana vai nepatiesas informācijas sniegšana Konkurences padomei

Par personu vai to apvienību rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Konkurences padomei pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā un apjomā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.

 

 

 

2. Papildināt kodeksu ar 175.5 un 175.pantu šādā redakcijā:

"175.5 pants. Informācijas nesniegšana vai nepatiesas informācijas sniegšana Konkurences padomei

Par personu vai to apvienību rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Konkurences padomei pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā un apjomā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.

 

175.6 pants. Konkurences padomes lēmumu un amatpersonu likumīgo prasību nepildīšana

Par Konkurences padomes amatpersonu likumīgo prasību vai Konkurences padomes lēmumu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem."

 

 

 

175.6 pants. Konkurences padomes lēmumu un amatpersonu likumīgo prasību nepildīšana

Par Konkurences padomes lēmumu vai amatpersonu likumīgo prasību

nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem."


 

215.8 pants. Konkurences padome

Konkurences padome izskata šā kodeksa 166.26 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

(1997.gada 2.oktobra likuma redakcijā)

 

3. Izteikt 215.8 pantu šādā redakcijā:

"215.8 pants. Konkurences padome

Konkurences padome izskata lietas un uzliek administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 166.13 panta otrajā daļā (izņemot lietas, kur kontroli veikušas un par konkrēto pārkāpumu protokolu sastādījušas citas uzraudzības institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas), kā arī 175.5 un 175.6 pantā.

Ja Konkurences padome konstatē šā kodeksa 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu, protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda. Konkurences padome pieņem lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu un administratīvā soda uzlikšanu.

Konkurences padomes vārdā sastādīt protokolu par šā kodeksa 175.5 un 175.6 pantā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem ir tiesīgi Konkurences padomes Biroja direktors vai viņa pilnvarota amatpersona."

1.

Juridiskais birojs

Izslēgt 215.8 panta jaunajā redakcijā otro un trešo daļu

Atbalstīt

3. Izteikt 215.8 pantu šādā redakcijā:

"215.8 pants. Konkurences padome

Konkurences padome izskata lietas un uzliek administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 166.13 panta otrajā daļā (izņemot lietas, kur kontroli veikušas un par konkrēto pārkāpumu protokolu sastādījušas citas uzraudzības institūcijas amatpersonas, kuras pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas), kā arī 175.5 un 175.6 pantā.”