Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izslēgt 166.26 pantu.

2. Papildināt kodeksu ar 175.5 un 175.6 pantu šādā redakcijā:

"175.5 pants. Informācijas nesniegšana vai nepatiesas informācijas sniegšana Konkurences padomei

Par personu vai to apvienību rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Konkurences padomei pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā un apjomā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.

175.6 pants. Konkurences padomes lēmumu un amatpersonu likumīgo prasību nepildīšana

Par Konkurences padomes amatpersonu likumīgo prasību vai Konkurences padomes lēmumu nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem."

3. Izteikt 215.8 pantu šādā redakcijā:

"215. 8 pants. Konkurences padome

Konkurences padome izskata lietas un uzliek administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 166.13 panta otrajā daļā (izņemot lietas, kur kontroli veikušas un par konkrēto pārkāpumu protokolu sastādījušas citas uzraudzības institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas), kā arī 175.5 un 175.6 pantā.

Ja Konkurences padome konstatē šā kodeksa 166.13 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu, protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda. Konkurences padome pieņem lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu un administratīvā soda uzlikšanu.

Konkurences padomes vārdā sastādīt protokolu par šā kodeksa 175.5 un 175.6 pantā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem ir tiesīgi Konkurences padomes Biroja direktors vai viņa pilnvarota amatpersona."

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Konkurences likumā un Reklāmas likumā noteikto mērķu īstenošanai ir nepieciešama plaša informācijas ieguve. Lai nodrošinātu informācijas ieguvi, Konkurences likuma 9. panta piektās daļas 1.punktā Konkurences padomes Birojam ir noteiktas tiesības pieprasīt no jebkuras fiziskās un juridiskās personas (arī amatpersonas), valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas šajā likumā noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju, arī tādu informāciju, kas no tirgus dalībnieka viedokļa ir konfidenciāla. Spēkā esošā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – Latvijas APK) redakcijā nav speciālas normas, kas paredzētu administratīvo atbildību par informācijas nesniegšanu Konkurences padomei. Latvijas APK vispārējā kārtība paredz maksimālo sodu 250 LVL apmērā par informācijas nesniegšanu, kas nav samērojams ar sodiem, kas paredzēti par Konkurences likuma un Reklāmas likuma materiālo normu pārkāpumiem, līdz ar to informācijas ieguve ir apgrūtināta, jo informācijas nesniegšana ļauj izvairīties no lielākiem sodiem par Konkurences likuma un Reklāmas likuma materiālo normu pārkāpumiem.

Latvijas APK 215.8 pantā nav paredzētas Konkurences padomes tiesības izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus par Reklāmas likumam neatbilstošas (aizliegtas) reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu. (Latvijas APK 166.13 panta otrā daļa).

Latvijas APK 166.26 pants par atbildību par negodīgu konkurenci nav saskaņots ar Konkurences likuma 19. pantu, kas arī paredz atbildību par negodīgu konkurenci.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta mērķis ir novērst Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā esošās nepilnības. Projekts paredz:

1) Precizēt Konkurences padomes pilnvaras izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, noteikt, ka Konkurences padome izskata Latvijas APK 166.13 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas; (Latvijas APK 215.8 pants).

2) Noteikt sankcijas par informācijas nesniegšanu, nepatiesas informācijas sniegšanu Konkurences padomei un tās lēmumu un Konkurences padomes amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu (Latvijas APK 175.5 un 175.6 pants);

3) Precizēt protokola par administratīvo pārkāpumu sastādīšanas kārtību, paredzot, ka protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda, ja šā kodeksa 166.13 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu konstatējusi Konkurences padome (Latvijas APK 215.8 panta otrā daļa). Saskaņā ar Konkurences likuma 5.pantu un 8.panta pirmās daļas 7.punktu Reklāmas likuma pārkāpumu Konkurences padome konstatē, pieņemot attiecīgu lēmumu. Savukārt Reklāmas likuma 15.panta ceturtās daļas piektajā punktā noteikts, ka, ja reklāma neatbilst normatīvo aktu prasībām, Uzraudzības institūcija, t.sk. ir tiesīga pieņemt lēmumu, kurā lemj par lietvedības uzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā un par administratīvā soda piemērošanu likumā noteiktajā kārtībā. Līdz ar to Latvijas APK 166.13 panta otrajā daļā paredzētā administratīvā soda piemērošanas pamats ir Konkurences padomes pieņemts lēmums par pārkāpuma (reklāmas neatbilstības normatīvo aktu prasībām) konstatāciju;

4) Izslēgt 166.26 pantu par negodīgu konkurenci.

3. Cita informācija

–

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likuma grozījumi ļaus pastiprināt kontroli konkurences tiesību jomā.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

–

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Šo jomu neskar

Šo jomu neskar

Šo jomu neskar

Šo jomu neskar

Šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Šo jomu neskar

Šo jomu neskar

Šo jomu neskar

Šo jomu neskar

Šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Šo jomu neskar

Šo jomu neskar

Šo jomu neskar

Šo jomu neskar

Šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Papildus izdevumi nav paredzēti.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Nav aprēķināms.

6. Cita informācija

Likumprojektam būs zināma ietekme uz budžetu, jo tiek mainīti naudas sodu apmēri.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Likumprojekts ðo jomu neskar

2. Cita informācija

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Noteikumu projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Noteikumu projekts ðo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējuma

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas, atzinumi u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Noteikumu projekts ðo jomu neskar.

2. tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

 

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

       

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

 

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

       

5. Cita informācija

–

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

–

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

5. Cita informācija

–

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas. Kā arī netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī tiks ievietots Konkurences padomes Internet mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības vispārējā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

4. Cita informācija

–

 

 

Ekonomikas ministrs J. Lujāns

 

 

Ekonomikas ministrs

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

         

J.Lujāns

K.Gerhards

Dţ. Innusa

J. Eglītis

B.Vītoliņa

 

 

 

 

01.09.04 14:09

Vītoliņa

7013214; Baiba Vitolina@em.gov.lv