Likumprojekts

Likumprojekts

“Grozījumi “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā””

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt kodeksa 23.pantu ar jaunu 7.1. punktu šādā redakcijā:

 

„ 7.1.) piespiedu darbu”;

2. Izteikt kodeksa 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

„ Šā panta pirmās daļas 4.-6., 7.1. un 8.punktā minētos administratīvos sodus var noteikt tikai ar likumu” ;

 

3. Papildināt kodeksu ar jaunu 30.1. pantu šādā redakcijā:

 

„ 30.1.pants. Piespiedu darbs

 

(1) Piespiedu darbs ir piespiedu iesaistīšana sabiedrībai nepieciešamajos darbos, ko administratīvi sodītais izcieš kā sodu, veicot dzīvesvietas apvidū noteiktos darbus no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un bez atlīdzības. Piespiedu darbu nosaka uz laiku no desmit līdz sešdesmit stundām.

 

(2) Piespiedu darbs nav piemērojams darbnespējīgām personām un karavīriem.

 

(3) Ja persona, kas administratīvi sodīta ar piespiedu darbu, ļaunprātīgi izvairās no soda izciešanas, tiesa neizciesto sodu aizstāj ar administratīvo arestu, četras darba stundas rēķinot kā vienu aresta dienu.”

 

4. Izteikt kodeksa 36.pantu šādā redakcijā:

 

„ 36.pants. Administratīvā soda termiņu aprēķināšana

Piespiedu darba termiņš tiek aprēķināts stundās, administratīvā aresta termiņš tiek aprēķināts diennaktīs, bet termiņš, uz kuru tiek atņemtas speciālās tiesības, tiesības ieņemt noteiktus amatus un veikt zināma veida vai visu veidu uzņēmējdarbību, - gados un mēnešos.”

5. Izteikt kodeksa 174.3. panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

„ izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem, vai soda ar piespiedu darbu, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.”

6. Izteikt kodeksa 174.3. panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai soda ar piespiedu darbu, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.”

7. Izteikt 201.36. panta sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai soda ar piespiedu darbu.”

8. Papildināt kodeksa 213.pantu (atbilstošā secībā) ar šādu redakciju:

„201.36.”

9. Izteikt jaunu Trīsdesmito A  nodaļu šādā redakcijā:

 

„Trīsdesmitā A nodaļa
Piespiedu darba izpildes kārtība

 

316.1. pants. Administratīvi sodītā pienākums pieteikties pašvaldībā soda izciešanai

 

Administratīvi sodītajam, kuram piespriests piespiedu darbs, ir pienākums piecu dienu laikā pēc tam, kad saņemts noraksts no sprieduma, kas stājies likumīgā spēkā, pieteikties pašvaldībā, kuras teritorijā administratīvi sodītais dzīvo, piespriestā soda izciešanai.

Ja administratīvi sodītais neizpilda šo pienākumu un nolūkā izvairīties no soda izciešanas noteiktā termiņā nepiesakās pašvaldībā, viņu brīdina par piespiedu darba aizstāšanu ar administratīvo arestu.

Transporta izdevumus, kas administratīvi sodītajam radušies, ierodoties pašvaldībā, lai pieteiktos soda izciešanai un pēc tam ierastos norīkotajā piespiedu darbā, sedz pašvaldība.

 

316.2. pants. Pašvaldības dienests, kas pārzina piespiedu darba izpildīšanu

 

Piespiedu darba izpildīšanu pārzina pilsētas domes, novada domes, pagasta padomes vai vairāku pagastu padomju kopīgi izveidots Piespiedu darba uzraudzības dienests, kura darbību koordinē Valsts probācijas dienests.

Piespiedu darba uzraudzības dienestam pēc tiesneša vai tiesas priekšsēdētāja rīkojuma un tiesas lēmuma noraksta saņemšanas ir pienākums:

1) kontrolēt, kad administratīvi sodītais ierodas pieteikties soda izciešanai;

2) reģistrēt soda izciešanai pieteikušos administratīvi sodīto;

3) izskaidrot administratīvi sodītajam soda izciešanas nosacījumus un kārtību;

4) izsniegt administratīvi sodītajam norīkojumu pie darba devēja vai konkrēta darba veikšanai;

5) noslēgt līgumu ar darba devēju par administratīvi sodītā iesaistīšanu piespiedu darbā;

6) kontrolēt, kā administratīvi sodītais veic darbu, un katru dienu saņemt informāciju par to no konkrētā darba devēja;

7) uzskaitīt nostrādātās stundas par katru iepriekšējo dienu;

8) ja administratīvi sodītais izvairās no soda izciešanas vai objektīvu iemeslu dēļ nav spējīgs turpināt šā soda izciešanu, sagatavot un iesniegt rajona (pilsētas) tiesai pieteikumu par nepieciešamību aizstāt administratīvi sodītajam piemēroto sodu - piespiedu darbu - ar cita veida administratīvo sodu;

9) pēc tiesas lēmuma izpildīšanas paziņot par to tiesai, kas taisījusi lēmumu, un Valsts probācijas dienestam.

 

316.3. pants. Nosacījumi, kas jāievēro administratīvi sodītajiem kuriem piespriests piespiedu darbs

 

Soda izciešanas laikā piespiedu darbā iesaistītajiem jāievēro darbavietā pieņemtie iekšējās kārtības noteikumi, darba disciplīna, darba drošības un darba aizsardzības noteikumi, godprātīgi jāveic uzdotais darbs, jāizpilda darba devēja norādījumi, katru dienu jānostrādā noteiktais stundu skaits.

Ja administratīvi sodītais slimības vai citu viņam svarīgu iemeslu dēļ nav spējīgs veikt darbu, viņš par to paziņo Piespiedu darba uzraudzības dienestam, kas, atzīstot administratīvi sodītā darbā neierašanās iemeslus par attaisnojošiem, var soda izpildīšanu apturēt uz laiku, ne ilgāku par vienu nedēļu, vai uz slimošanas laiku, izdarot par to attiecīgu ierakstu personas lietā. Administratīvi sodītā atvaļinājums pamatdarba vietā vai mācību atvaļinājums nav pamats soda izpildes apturēšanai.

 

316.4. pants. Piespiedu darba izciešanas laiks

 

Piespiedu darba izciešanas laikā ieskaita tās stundas, kuras administratīvi sodītais nostrādājis Piespiedu darba uzraudzības dienesta norīkotajā darbā.

Piespiedu darbā administratīvi sodīto drīkst nodarbināt darbadienās ne vairāk par divām stundām, bet ar administratīvi sodītā piekrišanu - ne vairāk par četrām stundām pēc darba pastāvīgajā darbavietā vai mācībām un ne vairāk par četrām stundām brīvdienās.

Administratīvi sodītajiem, kuri iesaistīti piespiedu darbā, nedēļā jānostrādā ne mazāk par 12 stundām, bet, ja pašvaldība nevar regulāri nodrošināt administratīvi sodītos ar darbu, viņus piespiedu darbā drīkst nodarbināt mazāk par 12 stundām nedēļā.

 

316.5. pants. Darba devēju pienākumi, nodarbinot ar piespiedu darbu administratīvi sodītos

 

Darba devējs, kas noslēdzis līgumu ar pašvaldības domi (padomi) par administratīvi sodīto nodarbināšanu vai nodarbina administratīvi sodīt0s pašvaldības interesēs bez līguma, ierāda administratīvi sodītajiem konkrētu darbu, kuru viņi var veikt pēc darba pastāvīgajā darbavietā vai pēc mācībām, un:

1) rada administratīvi sodītajiem darba drošības prasībām atbilstošus darba apstākļus, iepazīstina viņus ar darba aizsardzības un iekšējās darba kārtības noteikumiem;

2) apgādā administratīvi sodītos ar darba veikšanai nepieciešamajiem darbarīkiem un instrumentiem;

3) uzrauga, kā administratīvi sodītais veic ierādīto darbu.

Darba devējs ik dienu informē pašvaldības Piespiedu darba uzraudzības dienestu par katra administratīvi sodītā nostrādāto stundu skaitu vai par izvairīšanos no soda izciešanas un ik mēnesi pārskaita pašvaldībai, ar kuru noslēgts līgums par administratīvi sodīto nodarbināšanu, naudu par paveikto darbu līgumā paredzētajā apmērā.

 

316.6. pants. Ar piespiedu darbu administratīvi sodīto atbildība

 

Ja administratīvi sodītais soda izciešanas laikā bez attaisnojuma neievēro soda izciešanas nosacījumus un kārtību, ar kuru viņš tika iepazīstināts, pašvaldības Piespiedu darba uzraudzības dienests pēc šādas rīcības iemeslu noskaidrošanas rakstveidā brīdina administratīvi sodīto par iespējamām sekām un par piespiedu darba aizstāšanu ar administratīvo arestu.

Ja administratīvi sodītais neņem vērā izteikto brīdinājumu un atkārtoti bez attaisnojuma pārkāpj soda izciešanas nosacījumus un kārtību, šāda rīcība uzskatāma par ļaunprātīgu izvairīšanos no soda izciešanas, un Piespiedu darba uzraudzības dienests iesniedz rajona (pilsētas) tiesā pieteikumu par šā soda aizstāšanu ar administratīvo arestu.

LIKUMPROJEKTA

“Grozījumi “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”” Reģ. nr. 953 (Dok. nr. 3082)

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

Administratīvo pārkāpumu sodu sistēma līdz šim nav bijusi pietiekami efektīva. Īpaši tas attiecināms uz naudas soda piemērošanu, gadījumā, kad administratīvi sodītā persona ir nestrādājoša un tai nav regulāru ienākumu avotu. Arī administratīvā aresta piemērošana ne vienmēr sniedz vēlamo rezultātu. Tas valstij rada papildus izdevumus (sodītā uzturēšana, ēdināšana u.c.). Lai gan likums ļauj ar administratīvo arestu sodīto personu iesaistīt sabiedriskajos darbos, tomēr šādu iesaistīšanu varētu interpretēt kā Satversmei neatbilstošu, ja tiesa savā lēmumā par administratīvo arestu nav norādījusi konkrētu stundu skaitu, cik sodītajam būtu jāstrādā sabiedriskajos darbos soda izciešanas laikā.

2. Tiesību akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar šiem grozījumiem administratīvo sodu veidi tiek papildināti ar tādu sodu kā piespiedu darbs. Tāpat kā naudas sods ir gan kriminālsoda, gan arī administratīvā soda veids, tāpat arī piespiedu darbs kā soda veids būtu iekļaujams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Soda termiņš nosakāms stundās. Soda izpildes process nosakāms līdzīgi kā Piespiedu darba izpildes reglamentācija Latvijas Sodu izpildes kodeksā. Šie grozījumi, uz pirmo lasījumu, paredz ieviest piespiedu darbu, pagaidām, tikai divos kodeksa pantos. Šo grozījumu pieņemšanas gaitā starp lasījumiem būs iespējams papildināt to kodeksu pantu sankcijas, kuru piemērošana līdz šim ir radījusi piemērotājiem lielākās problēmas.

 

 

 

 

II. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Jaunā soda veida ieviešana dos iespēju pašvaldībām iesaistīt sodītos vides sakopšanas, teritorijas labiekārtošanas, tīrīšanas un citos darbos.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

 

 

 

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Nav jāizdod.

 

 

IV. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

   

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

   

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

V. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

 

 

 

Tiesību akta izpildi nodrošinās esošās valsts institūcijas.

2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Administratīva procesa likuma noteiktajā kārtībā.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

Komisija

 

 

 

 

Saeimas Juridiskajā komisijā vairākkārt ir bijušas publiskas diskusijas par šī soda veida iekļaušanu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Komisijas vairākums šādu konceptuālu risinājumu ir vērtējis pozitīvi un atbalstījis.