Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Par Bauskas pilskalna pamatnes nostiprināšanu” (Steidzams)otrajam lasījumam

1. lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 952)

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2.lasījumā

Par Bauskas pilskalna pamatnes nostiprināšanu

     

Par Bauskas pilskalna pamatnes nostiprināšanu

1.pants. Likuma mērķis ir Bauskas pilskalna pamatnes nostiprināšana, lai saglabātu valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Bauskas pilsdrupas ar parku –un valsts nozīmes arheoloģijas pieminekli – Bauskas viduslaiku pili. Šis likums nosaka, kā tiek veikta Bauskas pilskalna pamatnes nostiprināšanas ietekmes novērtēšana.

1

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt Bauskas pilskalna pamatnes nostiprināšanas ietekmes uz vidi novērtējumu, nolūkā saglabāt valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Bauskas pilsdrupas ar parku – un valsts nozīmes arheoloģisko pieminekli - Bauskas viduslaiku pili”.

atbalstīt

1.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt Bauskas pilskalna pamatnes nostiprināšanas ietekmes uz vidi novērtējumu, nolūkā saglabāt valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Bauskas pilsdrupas ar parku – un valsts nozīmes arheoloģisko pieminekli - Bauskas viduslaiku pili.

2.pants. Reģionālā vides pārvalde, novērtējot Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes pamatnes nostiprināšanas (turpmāk – darbība) ietekmi:

2

Juridiskais birojs

Ierosinām 2.pantā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

“Jelgavas reģionālā vides pārvalde, lai novērtētu Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes pamatnes nostiprināšanas (turpmāk – darbība) ietekmi uz vidi:”;

atbalstīt

2.pants. Jelgavas reģionālā vides pārvalde, lai novērtētu Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes pamatnes nostiprināšanas (turpmāk – darbība) ietekmi uz vidi:

1) novērtē darbības ietekmi uz īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem;

     

1) novērtē darbības ietekmi uz īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem;

2) novērtē ietekmei pakļautās teritorijas lielumu;

     

2) novērtē ietekmei pakļautās teritorijas lielumu;

3) triju dienu laikā pēc likuma spēkā stāšanās sniedz atzinumu ar novērtējuma rezultātiem. Reģionālā vides pārvalde savās telpās – vietā, kur ar šo informāciju var iepazīties ikviena ieinteresētā persona, – izliek informatīvu paziņojumu par atzinumu, ievieto informāciju pārvaldes mājas lapā internetā, kā arī nosūta atzinumu Vides ministrijai un citām ieinteresētajām institūcijām.

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

Juridiskais birojs

izteikt 2.panta 3.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“3) triju dienu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās sniedz atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem”,

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus “Reģionālā vides pārvalde savās telpās” ar vārdiem “Jelgavas reģionālā vides pārvalde savā ēkā”.

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā teikumā vārdus “pārvaldes mājas lapā internetā” ar vārdiem “savā interneta mājas lapā”.

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

atbalstīt

3) triju dienu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās sniedz atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem. Jelgavas reģionālā vides pārvalde savā ēkā – vietā, kur ar šo informāciju var iepazīties ikviena ieinteresētā persona, – izliek informatīvu paziņojumu par atzinumu, ievieto informāciju savā interneta mājas lapā, kā arī nosūta atzinumu Vides ministrijai un citām ieinteresētajām institūcijām.

3.pants. Ja darbība saskaņā ar šā likuma 2.pantu veiktā ietekmes novērtējuma rezultātu negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), Vides ministrija var atļaut īstenot darbību, ja tai nav cita risinājuma, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, un tās īstenošana nepieciešama, lai nodrošinātu sevišķi svarīgu sabiedrības interešu ievērošanu.

6

Juridiskais birojs

Ierosinām 3.pantā:

aizstāt vārdus “Ja darbība saskaņā ar šā likuma 2.pantu veiktā ietekmes novērtējuma rezultātu” ar vārdiem “Ja darbība, kas veikta saskaņā ar šā likuma 2.pantā sniegto atzinumu”, aizstāt vārdus “var atļaut” ar vārdu “atļauj”.

atbalstīt

3.pants. Ja darbība, kas veikta saskaņā ar šā likuma 2.pantā sniegto atzinumu, negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), Vides ministrija atļauj īstenot darbību, ja tai nav cita risinājuma, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, un tās īstenošana nepieciešama, lai nodrošinātu sevišķi svarīgu sabiedrības interešu ievērošanu.

4.pants. Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar reģionālo vides pārvaldi nosaka nepieciešamos kompensācijas pasākumus Eiropas nozīmes aizsargājamai dabas teritorijai (Natura 2000), ja Vides ministrija saskaņā ar šā likuma 3.pantu triju dienu laikā pieņem lēmumu atļaut īstenot darbību. Pieņemto lēmumu Dabas aizsardzības pārvalde nekavējoties publicē pārvaldes mājas lapā internetā un nosūta adresātam un ieinteresētajām institūcijām.

7

Juridiskais birojs

aizstāt 4. pantā vārdus “pārvaldes mājas lapā internetā” ar vārdiem “savā interneta mājas lapā”.

atbalstīt

4.pants. Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar reģionālo vides pārvaldi nosaka nepieciešamos kompensācijas pasākumus Eiropas nozīmes aizsargājamai dabas teritorijai (Natura 2000), ja Vides ministrija saskaņā ar šā likuma 3.pantu triju dienu laikā pieņem lēmumu atļaut īstenot darbību. Pieņemto lēmumu Dabas aizsardzības pārvalde nekavējoties publicē savā interneta mājas lapā un nosūta adresātam un ieinteresētajām institūcijām.

5.pants. Pēc Vides ministrijas lēmuma saņemšanas Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes pamatnes nostiprināšana notiek atbilstoši apstiprinātajam projektam un būvatļaujai.

     

5.pants. Pēc Vides ministrijas lēmuma saņemšanas Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes pamatnes nostiprināšana notiek atbilstoši apstiprinātajam projektam un būvatļaujai.

6.pants. Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs nākamajā dienā pēc likuma izsludināšanas ievieto biroja mājas lapā internetā paziņojumu, ka Bauskas pilskalna pamatnes nostiprināšanas ietekmes novērtējumu veic saskaņā ar šo likumu.

8

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 6.pantā vārdus “biroja mājas lapā internetā” ar vārdiem “savā interneta mājas lapā”.

 

atbalstīt

6.pants. Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs nākamajā dienā pēc likuma izsludināšanas ievieto savā interneta mājas lapā paziņojumu, ka Bauskas pilskalna pamatnes nostiprināšanas ietekmes novērtējumu veic saskaņā ar šo likumu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

     

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.