Saeimas Prezidijam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 51. un 87. pantu lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas š.g. 30.septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā kā darba kārtības 5. punktu likumprojekta “Par Bauskas pilskalna pamatnes nostiprināšanu'' ( Reģ. nr. 952 )  (Dok. nr. 3075)  izskatīšanu pirmajā lasījumā.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šī gada 29.septembra komisijas sēdē izskatīja minēto likumprojektu un pieņēma lēmumu atbalstīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

Dzintars Jaundţeikars

 

Likumprojekts

Par Bauskas pilskalna pamatnes nostiprināšanu

1.pants. Likuma mērķis ir Bauskas pilskalna pamatnes nostiprināšana, lai saglabātu valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Bauskas pilsdrupas ar parku –un valsts nozīmes arheoloģijas pieminekli – Bauskas viduslaiku pili. Šis likums nosaka, kā tiek veikta Bauskas pilskalna pamatnes nostiprināšanas ietekmes novērtēšana.

2.pants. Reģionālā vides pārvalde, novērtējot Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes pamatnes nostiprināšanas (turpmāk – darbība) ietekmi:

1) novērtē darbības ietekmi uz īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem;

2) novērtē ietekmei pakļautās teritorijas lielumu;

3) triju dienu laikā pēc likuma spēkā stāšanās sniedz atzinumu ar novērtējuma rezultātiem. Reģionālā vides pārvalde savās telpās – vietā, kur ar šo informāciju var iepazīties ikviena ieinteresētā persona, – izliek informatīvu paziņojumu par atzinumu, ievieto informāciju pārvaldes mājas lapā internetā, kā arī nosūta atzinumu Vides ministrijai un citām ieinteresētajām institūcijām.

3.pants. Ja darbība saskaņā ar šā likuma 2.pantu veiktā ietekmes novērtējuma rezultātu negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), Vides ministrija var atļaut īstenot darbību, ja tai nav cita risinājuma, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, un tās īstenošana nepieciešama, lai nodrošinātu sevišķi svarīgu sabiedrības interešu ievērošanu.

4.pants. Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar reģionālo vides pārvaldi nosaka nepieciešamos kompensācijas pasākumus Eiropas nozīmes aizsargājamai dabas teritorijai (Natura 2000), ja Vides ministrija saskaņā ar šā likuma 3.pantu triju dienu laikā pieņem lēmumu atļaut īstenot darbību. Pieņemto lēmumu Dabas aizsardzības pārvalde nekavējoties publicē pārvaldes mājas lapā internetā un nosūta adresātam un ieinteresētajām institūcijām.

5.pants. Pēc Vides ministrijas lēmuma saņemšanas Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes pamatnes nostiprināšana notiek atbilstoši apstiprinātajam projektam un būvatļaujai.

6.pants. Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs nākamajā dienā pēc likuma izsludināšanas ievieto biroja mājas lapā internetā paziņojumu, ka Bauskas pilskalna pamatnes nostiprināšanas ietekmes novērtējumu veic saskaņā ar šo likumu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.