Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā

Izdarīt Administratīvi teritoriālās reformas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "apvienošanās (sadarbības)" ar vārdu "apvienošanās".

2. Aizstāt visā likumā vārdus "Ministru kabineta pilnvarots ministrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt 3.pantā vārdus "pagastu un pilsētu" ar vārdiem "vietējo pašvaldību".

4. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. (1) Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma tiek realizēta brīvprātīgi. Lai precizētu novadu izveidošanas projektu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija konsultējas ar vietējām pašvaldībām un Administratīvi teritoriālās reformas padomi. Pašvaldību lietu ministrija iesniedz novadu izveidošanas projektu apstiprināšanai Ministru kabinetā.

(2) Vietējās pašvaldības var pieņemt lēmumus par novada izveidošanu tajās administratīvo teritoriju robežās, kas noteiktas Ministru kabineta apstiprinātajā novadu izveidošanas projektā.

(3) Vietējo pašvaldību apvienošanās projektus saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu sagatavo par valsts piešķirtajiem finanšu līdzekļiem."

5. Izslēgt 7.pantu.

6. Aizstāt 8.pantā vārdus "Pagastu un pilsētu" ar vārdiem "Vietējo pašvaldību".

7. Izslēgt 9.panta otro daļu.

8. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Izveidotajiem novadiem piešķir finanšu līdzekļus tādā apmērā, kāds valsts atbalsta programmai novadu infrastruktūras attīstībai noteikts likumā par valsts budžetu kārtējam gadam. Finansējuma piešķiršanas kārtību un nosacījumus nosaka Ministru kabinets."

9. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. (1) Izveidojot novadu, ņem vērā šādus vērtēšanas kritērijus:

1) pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešamā infrastruktūra;

2) novada teritorijas lielums;

3) iedzīvotāju skaits novada teritorijā;

4) iedzīvotāju blīvums novada teritorijā;

5) pašvaldības pakalpojumu sasniedzamība;

6) pašvaldību ekonomiskā, ģeogrāfiskā un vēsturiskā vienotība.

(2) Pagastu vai pilsētu ar lauku teritoriju pārveido par novadu, ja tas atbilst šā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā apstiprinātajam Ministru kabineta novadu izveidošanas projektam."

10. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Veicot administratīvi teritoriālo reformu, attiecīgās vietējās pašvaldības noskaidro iedzīvotāju viedokli par novada izveidošanu un informē viņus par reformas uzdevumiem un realizācijas gaitu."

11. Izslēgt 16.pantu.

12. Aizstāt 17.panta trešajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību lietu pārvalde" ar vārdiem "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija".

13. Izslēgt 18.pantu.

14. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Lai nodrošinātu vietējo pašvaldību vēlēšanas, no 2004.gada 1.novembra līdz 2005.gada 1.aprīlim vietējo pašvaldību domju (padomju) atzinumi un lēmumi par novadu izveidošanu netiek iesniegti Ministru kabinetā.

4. Šā likuma 6.panta otrā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.aprīlī."

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta „Grozījumi Administratīvi teritoriālās reformas likumā”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) likumā noteikto, pēc vietējo pašvaldību iniciatīvas ir izveidoti 20 novadi. Pamatojoties uz Administratīvi teritoriālās reformas padomes apstiprināto metodiku ir veikta administratīvo teritoriju izpēte. Ņemot vērā administratīvo teritoriju izpētes rezultātus, eksperti ir izstrādājuši novadu izveidošanas projektu (102 pašvaldības), kuru Ministru kabinets (MK) pieņēmis par pamatu vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija minēto projektu precizē sarunās ar vietējām pašvaldībām atbilstoši Eiropas vietējo pašvaldības hartas 5.pantam.

Spēkā esošajā ATR likumā 6.panta pirmajā daļā noteikts, ka vietējo pašvaldību administratīvā reforma tiek realizēta līdz 2004.gada 30.novembrim. Šī norma neatbilst Deklarācijā par I.Emša vadītā MK iecerēto darbību, sadaļai “Pašvaldības”, kur 5.un 6.punktā noteikts, ka vietējo pašvaldību apvienošanās process turpināsies brīvprātīgi saskaņā ar vietējās pašvaldībās sarunās precizēto novadu izveides modeli, kuru valdība apstiprinās līdz 2004.gada beigām.

2.Tiesību akta projekta būtība

Grozījumos ATR likumā noteikts, ka pašvaldību apvienošanās process turpināsies brīvprātīgi, saskaņā ar vietējās pašvaldībās precizēto novadu izveidošanas projektu. No likuma ir izslēgtas normas, kuras saistībā ar administratīvo teritoriju izpēti ir izpildītas. Atbilstoši pašreizējai situācijai grozīti attiecīgo institūciju un politisko amatpersonu nosaukumi. Papildus ir iestrādāta norma, kurā noteikts, ka no valsts budžeta finansē valsts atbalsta programmu novadu infrastruktūras attīstībai. Šīs programmas realizācijai piešķiramo finansējuma apjomu, nosacījumus un kārtību reglamentē Ministru kabinets.

3.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1.Ietekme attiecībā uz

makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Apvienojot pašvaldības un izveidojot novadus, tiks koncentrēti pašvaldību finanšu resursi. Palielināsies iespējas piesaistīt nozīmīgus valsts, Eiropas Savienības un ārvalstu finansu līdzekļus novada infrastruktūras objektu sakārtošanai, attiecīgi arī uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un tautsaimniecības attīstību kopumā, veicinot attīstīt jaunas darbavietas un nodarbinātību. Sakārtojot novada pašvaldību infrastruktūru un nodrošinot tās darbu ar modernām komunikāciju tehnoloģijām, administratīvā procedūra vienkāršosies.

3.Sociālo seku izvērtējums

Apvienojot pašvaldības un izveidojot novadus, tiks radīta iespēja novadu pašvaldībām sniegt kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem ar likumu noteikto pašvaldību funkciju un pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildē.

4.Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas valsts budžeta izdevumos

         

2.Izmaiņas pašvaldību budžeta ieņēmumos

         

3.Finansiāla ietekme

         

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

         

5.Detalizēts finansiāla pamatojuma aprēķins

6.Cita informācija

Izveidotajiem novadiem tiek piešķirti finanšu līdzekļi ikgadējā valsts budžeta likumā noteiktā finansējuma apjomā valsts atbalsta programmai novadu infrastruktūras attīstībai. Finansējuma piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē Ministru kabinets.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

7.panta redakcijā noteikts, ka likums jāpapildina ar 9¹.pantu, kurā noteikts, ka izveidotajiem novadiem tiek piešķirti finanšu līdzekļi ikgadējā valsts budžeta likumā noteiktā finansējuma apjomā valsts atbalsta programmai novadu infrastruktūras attīstībai. Finansējuma piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē Ministru kabinets.

Ministru kabinets noteikumus izdos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām

saistībām atbilst normatīvais akts

1.Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3.Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Latvijai, kā Eiropas Padomes dalībvalstij ir saistoša šīs organizācijas ietvaros pieņemtās starpvalstu vienošanās, kurām Latvija ir pievienojusies. Likumprojekts atbilst 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartai (Saeima ratificējusi 22.02.1996 ar likumu “Eiropas vietējo pašvaldību harta”).

4.Atbilstības izvērtējums

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, doktrīnas u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe

(atbilst / neatbilst)

Komentāri

5.Cita informācija

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

Citas informācijas nav.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Pašvaldību savienību.

2.Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Pašvaldības savienība atbalsta likumprojekta virzību.

3.Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedriskās informēšanas pasākumi nav veikti.

4.Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses- vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas.

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī NAIS.

3.Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežos indivīda tiesības.

4.Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

A.Radzevičs

I.Kukute

A.Stucka

S.Steinerte

A.Šults

 

 

 

 

22.09.2004 13:00

855

A.Šults

7770452; arnis.sults@raplm.gov.lv