Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā

Izdarīt Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2., 13., 23.nr.; 2004, 9.nr.) grozījumu un izteikt pārejas noteikumu 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma 46.panta otrajā daļā noteiktais pabalsts līdz 2006.gada 1.janvārim tiek izmaksāts 150 latu apmērā no iestādei attiecīgajam gadam apstiprinātā darba samaksas fonda.

3. Šā likuma 46.panta trešās daļas 3.punkts stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

 ”Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 46. panta otrā daļā noteikts, ka bērna piedzimšanas gadījumā ierēdnis saņem vienreizēju pabalstu sešu amatalgu apmērā. Ja abi bērna vecāki ir ierēdņi, tiesības uz pabalstu ir vienam no viņiem. Savukārt trešās daļas 3.punktā noteikts, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specializētā valsts civildienesta ierēdņiem paredzēts pabalsts amatalgas apmērā, aizejot ikgadējā atvaļinājumā.

Saskaņā ar minētā likuma Pārejas noteikumiem, šo pabalstu izmaksa tika atlikta līdz 2005.gada 1.janvārim.

Tā kā minētā pabalsta izmaksai nepieciešamie finanšu līdzekļi netika iekļauti kā viena no prioritātēm 2005.gada valsts budžeta pieprasījumos un, saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra sēdē (prot.Nr.52, 51.§ 3. p.) doto uzdevumu ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm izstrādāt un līdz š.g. 15.septembrim iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem tajos normatīvajos aktos, kuru īstenošanai nav paredzēts finansējums, Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi attiecīgus grozījumus Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz atlikt pabalsta sakarā ar bērna piedzimšanu un pabalsta sakarā ar aiziešanu ikgadējā atvaļinājumā piešķiršanu līdz 2006.gada 1.janvārim.

3. Cita informācija

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

  III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 2004

2005

2006

2007

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos,

t.sk.:

  • valsts budžetā

 

 

 

 

 

277,4

 

277,4

 

277,4

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

   

616,5

616,5

616,5

3. Finansiālā ietekme (1-2).

339,1

339,1

339,1

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 2004.gadā valsts budžetā ir paredzēti Ls 10423.

5.1.PAPILDUS PLĀNOJAMIE IEŅĒMUMI:

5.1.1. 2004. un 2005.gads – Ls 4 690:

- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) Ls 2 023;

- darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (9%) Ls 756 ;

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa (25%) Ls 1911.

5.1.2. 2006.gads un turpmāk ik gadu – Ls 277 415:

- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (24,09%) Ls 119 680;

- darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (9%) Ls 44 712;

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa (25%) Ls 113 023.

 

5.2.PAPILDUS IZDEVUMI KOPĀ:

UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS

5.2.1. Atvaļinājuma pabalsts:

1) 2006.gads – Ls 554 206

2990 cilv. x Ls 149,37 = Ls 446 616;

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls (Ls 446 616 x 24,09% ) = Ls 107 590;

2) 2007.gadā un turpmāk ik gadu –

Ls 554 206.

5.2.2. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā:

1) 2004.gads – Ls 10423

56 cilv. x Ls 150 = Ls 8 400;

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls (Ls 8 400 x 24,09% ) = Ls 2 023.

2) 2005.gads – Ls 10423

56 cilv. x Ls 150 = Ls 8 400;

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls (Ls 8 400 x 24,09% ) = Ls 2 023.

3) 2006.gads un turpmāk ik gadu –

Ls 62 278

56 cilv. x Ls 149,37 x6 = Ls 50 188;

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Ls (Ls 50 188 x 24,09% ) = Ls 12 090.

 10,4

 

 

 

 

 

 

 

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

10,4

 

 

 

 

 

 

 

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

616,5

 

 

 

 

 

 

 

277,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

616,5

616,5

 

 

 

 

 

 

 

277,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

616,5

616,5

 

 

 

 

 

 

 

277,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

616,5

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

  

Nav nepieciešams izdot papildus normatīvos aktus.

2. Cita informācija

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

5. Cita informācija

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav veiktas.

5. Cita informācija

 

  Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas un netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrības informēšana par normatīvā akta ieviešanu notiks publicējot to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī ievietojot to informācijas sistēmā “NAIS”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 

 

Iekšlietu ministra ministrs Ē.Jēkabsons

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

J.Rekšņa

M.Rāzna

T.Stragova

J.Morozovs

       

 

 

 

22.09.2004. 16:45

927

L.Zandovskis, 7075835,

linards.zandovskis@vugd.gov.lv