Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.; 2001, 1., 5., 24.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstât visâ likumâ vârdus "līgumsabiedrība (personālsabiedrība)" (attiecîgâ locîjumâ) ar vârdu "personālsabiedrība" (attiecîgâ locîjumâ).

2.  1.pantā:

izslēgt deviņpadsmitās daļas ievaddaļā vārdus "statūtsabiedrība vai";

izteikt deviņpadsmitās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ir minētas šā likuma 1.pielikumā;";

izteikt deviņpadsmitās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ir nodokļa maksātājs, kurš maksā vienu no šā likuma 2.pielikumā minētajiem nodokļiem (ar nosacījumu, ka tas nav atbrīvots no attiecīgā nodokļa vai tam nav iespējas izvēlēties nodokļa atbrīvojumu);";

papildināt pantu ar 19.1 daļu šādā redakcijā:

"(191) Ar Latvijas sabiedrību saistīta Eiropas Savienības dalībvalsts sabiedrība – šā likuma izpratnē sabiedrība, kurai tieši pieder vismaz 25 procenti kapitāla vai balsošanas tiesību Latvijas sabiedrībā vai Latvijas sabiedrībā un citas dalībvalsts sabiedrībā, vai sabiedrība, kurā Latvijas sabiedrībai tieši pieder vismaz 25 procenti kapitāla vai balsošanas tiesību citas dalībvalsts sabiedrībā un kura vienlaikus atbilst šā panta deviņpadsmitās daļas 2. un 3.punktā minētajiem kritērijiem un ir minēta šā likuma 3.pielikumā.";

papildināt pantu ar divdesmit otro daļu šādā redakcijā:

"(22) Ziedojums – šā likuma izpratnē manta vai finansiālie līdzekļi, kurus maksātājs bez atlīdzības, pamatojoties uz līgumu, nodod budžeta iestādei vai sabiedriskā labuma organizācijai tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai. Nodotā manta vai finansiālie līdzekļi nav uzskatāmi par ziedojumu tādā apjomā, par kādu budžeta iestādei vai sabiedriskā labuma organizācijai ir noteikts pretpienākums veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs."

3. Aizstāt 2.panta trešajā daļā vārdus "peļņas daļu" ar vārdiem "apliekamā ienākuma daļu".

4.  3.panta ceturtajā daļā:

aizstāt 1.punktā skaitli "25" ar skaitli "10";

papildināt daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) ienākumiem, kas gūti no līdzdalības personālsabiedrībā, – 15 procenti no apliekamā ienākuma;";

papildināt 3.punktu pēc skaitļa un vārdiem "5 procenti no šiem maksājumiem" ar vārdiem "izņemot minētos procentu maksājumus, ko kapitālsabiedrība, kas ir Latvijas Republikas rezidents (turpmāk – Latvijas sabiedrība), izmaksā ar Latvijas sabiedrību saistītai Eiropas Savienības dalībvalsts sabiedrībai";

papildināt 4.punkta ievaddaļu pēc vārdiem "intelektuālo īpašumu" ar vārdiem "(izņemot samaksu par intelektuālo īpašumu, ko Latvijas sabiedrība izmaksā ar Latvijas sabiedrību saistītai Eiropas Savienības dalībvalsts sabiedrībai)".

5.  6.pantā:

papildināt pirmās daļas 4.punktu pēc vārdiem "noteiktajā apjomā" ar vārdiem "kā arī par maksājumiem nerezidentiem, kas veikti, izmantojot elektroniskās norēķinu sistēmas, no kuriem saskaņā ar šā likuma 3.panta astoto un devīto daļu jāietur uzņēmumu ienākuma nodoklis, ja no šiem maksājumiem nodokli nevar ieturēt izmaksas brīdī";

papildināt pirmās daļas 7. un 8.punktu pēc vārdiem "likumu "Par vērtspapīriem"" ar vārdiem "vai Finanšu instrumentu tirgus likumu";

papildināt ceturto daļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61) par atgūtām bezcerīgo parādu vai izlaupījumu summām, kas ir tikušas tieši iekļautas zaudējumos un par kurām iepriekšējos taksācijas periodos ir ticis palielināts nodokļa maksātāja apliekamais ienākums;";

papildināt ceturtās daļas 9.punktu pēc vārdiem "likumu "Par vērtspapīriem"" ar vārdiem "vai Finanšu instrumentu tirgus likumu";

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Nosakot apliekamo ienākumu, neņem vērā bilances posteņu pārvērtēšanas rezultātus, izņemot aktīvu pārvērtēšanu sakarā ar ārvalstu valūtas kursa maiņu.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Nosakot apliekamo ienākumu, uzņēmuma peļņu drīkst samazināt par apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši likumam "Par apdrošināšanas līgumu", kas veikti Latvijas apdrošināšanas sabiedrībām, kuras izveidotas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu apdrošināšanas sabiedrībām, kuras izveidotas saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts tiesību aktiem, un savu darbinieku labā privātajos pensiju fondos izdarītajām iemaksām atbilstoši likumam "Par privātajiem pensiju fondiem". Šie nosacījumi attiecas arī uz trešo valstu apdrošināšanas sabiedrībām izdarītajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem par tādiem apdrošināšanas pakalpojumiem, kurus nenodrošina Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētās apdrošināšanas sabiedrības."

6. Izteikt 6.4 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta pirmo un otro daļu nepiemēro kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām, kā arī procentu maksājumiem par kredītiem un aizņēmumiem, kas saņemti no Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai no Pasaules bankas grupas."

7.  9.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārda "spēkā" ar vārdiem "vai Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents";

izslēgt pirmās daļas 5.punktu;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja izpildīti šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie nosacījumi, apliekamo ienākumu saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmās daļas 6.punktu un ceturtās daļas 3.punktu var samazināt par pusi no zaudētās parāda summas tad, kad debitoram ir uzsākta bankrota procedūra. Apliekamo ienākumu par atlikušo zaudētā parāda summu samazina pēc attiecīgā debitora bankrota procedūras pabeigšanas."

8. Papildināt 14.panta astoto daļu pēc vārdiem "likumu "Par vērtspapīriem"" ar vārdiem "vai Finanšu instrumentu tirgus likumu".

9. Papildināt 14.1 panta otro daļu pēc vārdiem "nemaksāšanas novēršanu" ar vārdiem "vai Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents".

 

10.  20.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kuras ziedotas budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.";

izslēgt otro daļu;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Nodokļa atlaidi atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja nodokļa maksātāja ziedojuma saņēmējam noteiktajā ziedojuma mērķī ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu personu kā ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai ziedotāja darbinieka ģimenes loceklis."

11.  22.pantā:

izslēgt astotās daļas pirmo teikumu;

papildināt pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(9) Personālsabiedrība sagatavo un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu. Deklarācijā norāda arī informāciju par personālsabiedrības biedriem.

(10) Personālsabiedrības biedri – rezidenti un pastāvīgās pārstāvniecības, pamatojoties uz personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju, iekļauj uz sevi attiecināto personālsabiedrības ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu vai zaudējumu daļu savā uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā, attiecīgi koriģējot savu apliekamo ienākumu, bet, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā savu uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju, pielikumā pievieno personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju, gada finanšu pārskatus un personālsabiedrības apliecinājumu par katram biedram piederošo personālsabiedrības ieguldījuma daļas lielumu."

12.  24.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "summu" ar vārdiem un skaitli "ja šā panta 1.1 daļā nav noteikts citādi";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Personālsabiedrība ietur ienākuma nodokli no personālsabiedrības ar nodokli apliekamās ienākuma daļas, kura pienākas personālsabiedrības
biedram – nerezidentam –, piemērojot šajā likumā uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājam noteikto likmi un likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam noteikto likmi, un iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc personālsabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas iesniegšanas."

13. Pārejas noteikumos:

papildināt 28.punktu pēc vārdiem "likumu "Par vērtspapīriem"" ar vārdiem "vai Finanšu instrumentu tirgus likumu";

papildināt pārejas noteikumus ar 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53. un 54.punktu šādā redakcijā:

"44. Šā likuma normas, kas reglamentē personālsabiedrību apliekamā ienākuma noteikšanu un nodokļa maksāšanu, attiecas arī uz līgumsabiedrībām, bet normas, kas reglamentē nodokļa piemērošanu kapitālsabiedrībām, – arī uz statūtsabiedrībām.

45. Grozījumi šā likuma 3.panta ceturtās daļas 1.punktā stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī. Līdz 2009.gadam nodokli neietur no dividendēm, kas tiek izmaksātas šā likuma 1.panta deviņpadsmitajā daļā minētajai sabiedrībai – citas Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentam –, ja šim citas dalībvalsts rezidentam sabiedrībā, kura izmaksā dividendes, vismaz divus gadus (līdz dividenžu izmaksas dienai ieskaitot) nepārtraukti pieder kapitāla vai balsošanas tiesības:

45.1. ne mazāk kā 20 procentu apmērā – laikposmā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim;

45.2. ne mazāk kā 15 procentu apmērā – laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2008.gada 31.decembrim.

46. Grozījumi šā likuma 3.panta ceturtās daļas 3.punktā stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā. No 2005.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 30.jūnijam procentu maksājumiem ar Latvijas sabiedrību saistītai Eiropas Savienības dalībvalsts sabiedrībai ir piemērojamas šā likuma 3.panta ceturtās daļas 3.punktā noteiktās nodokļa likmes, bet no 2009.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.jūnijam – 5 procentu likme visiem 3.panta ceturtās daļas 3.punktā noteiktajiem procentu maksājumiem ar Latvijas sabiedrību saistītai Eiropas Savienības dalībvalsts sabiedrībai.

47. Grozījumi šā likuma 3.panta ceturtās daļas 4.punktā stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā. No 2005.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 30.jūnijam nodokļa likme samaksai ar Latvijas sabiedrību saistītai Eiropas Savienības dalībvalsts sabiedrībai par šā likuma 3.panta ceturtās daļas 4.punkta "a" apakšpunktā minēto intelektuālo īpašumu ir 10 procentu, bet no 2009.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.jūnijam – 5 procenti. No 2005.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.jūnijam nodokļa likme samaksai citai ar Latvijas sabiedrību saistītai Eiropas Savienības dalībvalsts sabiedrībai par šā likuma 3.panta ceturtās daļas 4.punkta "b" apakšpunktā minēto intelektuālo īpašumu ir 5 procenti.

48. Grozījumi šā likuma 6.panta sestajā daļā tiek piemēroti ar taksācijas periodu, kas sākas 2004.gadā.

49. Grozījumus šā likuma 9.panta pirmajā daļā un 9.panta 1.1 daļu piemēro attiecībā uz zaudētiem parādiem, kuri radušies pēc 2004.gada 1.janvāra.

50. Ja kapitālsabiedrības dalībnieka kapitāla daļu vai akciju (turpmāk – kapitāla daļa) vērtība ir palielināta, reorganizējot bezpeļņas organizāciju (bezpeļņas uzņēmumu vai bezpeļņas uzņēmējsabiedrību) par kapitālsabiedrību saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 25.pantu un atbilstoši 25.4 pantam, apliekamo ienākumu palielina par reorganizācijas rezultātā palielinātās kapitāla daļas vērtības palielinājumu tajā taksācijas periodā, kurā ir veikta kapitālsabiedrības kapitāla daļas vērtības samazināšana vai kapitālsabiedrības kapitāla daļas vērtības atsavināšana.

51. Kapitālsabiedrības dalībnieka apliekamo ienākumu samazina par kapitāla daļas vērtības palielinājumu, par kādu, reorganizējot bezpeļņas organizāciju (bezpeļņas uzņēmumu vai bezpeļņas uzņēmējsabiedrību) par kapitālsabiedrību saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 25.pantu un atbilstoši 25.4 pantam, ir palielināta esošo kapitāla daļu vērtība. Korekciju veic tajā taksācijas periodā, kurā ir veikta kapitālsabiedrības kapitāla daļas vērtības palielināšana.

52. Kapitālsabiedrības dalībniekam – nerezidentam –, kura kapitāla daļu vērtība ir palielināta, reorganizējot bezpeļņas organizāciju (bezpeļņas uzņēmumu vai bezpeļņas uzņēmējsabiedrību) par kapitālsabiedrību saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 25.pantu un atbilstoši 25.4 pantam, reorganizācijas rezultātā palielinātās kapitāla daļas vērtības palielinājumu tajā taksācijas periodā, kurā ir veikta kapitāla daļas vērtības samazināšana vai kapitāla daļas vērtības atsavināšana, apliek ar uzņēmumu ienākuma nodokli pēc 15 procentu likmes. Ienākuma izmaksātājs uzņēmumu ienākuma nodokli izmaksas brīdī ietur un iemaksā valsts budžetā šā likuma 24.pantā noteiktajā kārtībā.

53. Izmaksājot kapitālsabiedrības dalībniekam – nerezidentam – summas no speciālās rezerves, kuras tajā ieskaitītas, reorganizējot bezpeļņas organizāciju (bezpeļņas uzņēmumu vai bezpeļņas uzņēmējsabiedrību) par kapitālsabiedrību saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 25.pantu un atbilstoši 25.4 pantam, no bezpeļņas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) uzkrātā rezerves fonda (ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem) un kuras nav uzskatāmas par kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības izdevumiem, apliek ar uzņēmumu ienākuma nodokli pēc 15 procentu likmes. Ienākuma izmaksātājs uzņēmumu ienākuma nodokli izmaksas brīdī ietur un iemaksā valsts budžetā šā likuma 24.pantā noteiktajā kārtībā.

54. Pārejas noteikumu 50.punktu piemēro, ja kapitāla daļu vērtības palielinājums ir bijis izslēgts no apliekamā ienākuma. Pārejas noteikumu 51.punktu piemēro, ja kapitāla daļu vērtības palielinājums ir bijis iekļauts apliekamajā ienākumā."

14. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1990.gada 23.jūlija Direktīvas 90/434/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai;

2) Padomes 1990.gada 23.jūlija Direktīvas 90/435/EEK par kopēju sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs;

3) Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīvas 2003/49/EK par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs;

4) Padomes 2003.gada 22.decembra Direktīvas 2003/123/EK, ar ko groza Direktīvu 90/435/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs;

5) Padomes 2004.gada 26.aprīļa Direktīvas 2004/66/EK, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/45/EK, 2002/83/EK, 2003/37/EK un 2003/59/EK un Padomes Direktīvas 77/388/EEK, 91/414/EEK, 96/26/EK, 2003/48/EK un 2003/49/EK pielāgo preču brīvas aprites, pakalpojumu sniegšanas brīvības, lauksaimniecības, transporta un nodokļu politikas jomā saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai;

6) Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/76/EK, kas izdara labojumus Direktīvā 2003/49/EK attiecībā uz iespējām atsevišķām dalībvalstīm piemērot pārejas periodu kopējas nodokļu aplikšanas sistēmas procentu un autortiesību maksājumiem, kas veikti starp saistītiem uzņēmumiem dažādās dalībvalstīs, piemērošanai."

 

15. Papildināt likumu ar 1., 2. un 3.pielikumu šādā redakcijā:

"Likuma "Par uzņēmumu

ienākuma nodokli"

1.pielikums

Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedrības, uz kurām attiecināma likuma 1.panta deviņpadsmitā daļa

1. Sabiedrība, kas inkorporēta saskaņā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.

2. Sabiedrība, kas saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem ir "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts", "Sparkassen", vai cita sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem un uz kuru attiecas šā likuma 2.pielikuma 2.punktā minētais nodoklis.

3. Sabiedrība, kas saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem ir "société anonyme" / " naamloze vennootschap", "société en commandite par actions" / "commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée" / "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée" / 
"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée" / "coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif" / "vennootschap onder firma", "société en commandite simple" / "gewone commanditaire vennootschap", publisks uzņēmums, kas ir pieņēmis vienu no minētajām juridiskajām formām, vai cita sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem un uz ko attiecas šā likuma 2.pielikuma 3.punktā minētais nodoklis.

4. Sabiedrība, kas saskaņā ar Čehijas tiesību aktiem ir "akciová společnost", "společnost sručením omezeným", "veřejná obchodní společnost", "komanditní společnost", "družstvo".

5. Sabiedrība, kas saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem ir "aktieselskab", "anpartsselskab". Cita sabiedrība, uz ko attiecas nodoklis saskaņā ar Korporāciju nodokļa aktu, ciktāl tās ar nodokli apliekamais ienākums ir aprēķināts un aplikts ar nodokli saskaņā ar vispārējiem nodokļu tiesību aktu noteikumiem, ko piemēro "aktieselskaber".

6. Sabiedrība, kas saskaņā ar Francijas tiesību aktiem ir "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles", uz ko automātiski attiecas korporatīvais nodoklis, "coopératives", "unions de coopératives", rūpniecības un tirdzniecības publiskā iestāde vai uzņēmums vai cita sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Francijas tiesību aktiem un uz ko attiecas šā likuma 2.pielikuma 6.punktā minētais nodoklis.

7. Sabiedrība, kas saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem ir "ενώνυμη εταιρεία", "εταιρεία περιωρισμενης εύθυης (Ε.Π.Ε.)", vai cita sabiedrξba, uz ko attiecas šā likuma 2.pielikuma 7.punktā minētais nodoklis.

8. Sabiedrība, kas saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem ir "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu".

9. Sabiedrība, kas saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem ir "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsibilità limitata", "società cooperative", "società di mutua assicurazione", vai valsts uzņēmums, kura darbība ir pilnīgi vai galvenokārt komerciāla.

10. Sabiedrība, kas inkorporēta vai pastāv saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem, struktūra, kas reģistrēta saskaņā ar Rūpnieciskās un sociālās nodrošināšanas sabiedrību aktu, būvniecības sabiedrība, kas inkorporēta saskaņā ar Būvniecības sabiedrību aktu un Trasta krājbankas 1989.gada Trasta krājbanku akta nozīmē.

11. Sabiedrība, kas saskaņā ar Kipras tiesību aktiem ir "company in accordance with the Companýs Law, Public Corporate Body as well as any other Body which is considered as a company in accordance with the Income tax Laws".

12. Sabiedrība, kas reģistrēta saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem.

13. Sabiedrība, kas saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem ir "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public", vai cita sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem un uz kuru attiecas šā likuma 2.pielikuma 13.punktā minētais nodoklis.

14. Sabiedrība, kas saskaņā ar Maltas tiesību aktiem ir "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet".

15. Sabiedrība, kas saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem ir "naamloze vennnootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "Open commanditaire vennootschap", "Coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt", vai cita sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem un uz kuru attiecas šā likuma 2.pie likuma 15.punktā minētais nodoklis.

16. Sabiedrība, kas saskaņā ar Polijas tiesību aktiem ir "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

17. Komercsabiedrība vai saskaņā ar civiltiesībām izveidota komercsabiedrība, kooperatīvs vai valsts uzņēmums, kas reģistrēts saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem.

18. Sabiedrība, kas saskaņā ar Slovākijas tiesību aktiem ir "akciová spoločnos", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnos", "verejná obchodná spoločnos", "druţstvo".

19. Sabiedrība, kas saskaņā ar Slovēnijas tiesību aktiem ir "delniška družba", "komanditna delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo", "družba z neomejeno odgovornostjo".

20. Sabiedrība, kas saskaņā ar Somijas tiesību aktiem ir "osakeyhtiö / aktiebolag", "osuuskunta / andelslag", "säästöpankki / sparbank", "vakuutusyhtiö / försäkringsbolag".

 

21. Sabiedrība, kas saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem ir "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", publisko tiesību subjekti, kas darbojas saskaņā ar privātajām tiesībām. Citas vienības, kas izveidotas saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem un uz ko attiecas šā likuma 2.pielikuma 21.punktā minētais nodoklis ("Impuesto sobre Sociedades").

22. Sabiedrība, kas saskaņā ar Ungārijas tiesību aktiem ir "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", "szövetkezet".

23. Sabiedrība, kas saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem ir "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts", vai cita sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem un uz kuru attiecas šā likuma 2.pielikuma 23.punktā minētais nodoklis.

24. Sabiedrība, kas saskaņā ar Zviedrijas tiesību aktiem ir "aktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "ömsesidiga försäkringsbolag".

25. Eiropas sabiedrība vai Eiropas kooperatīvā sabiedrība.

 

Likuma "Par uzņēmumu

ienākuma nodokli"

2.pielikums

Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedrību ienākuma nodokļi, uz kuru maksātājiem attiecināma likuma 1.panta deviņpadsmitā un 19.1 daļa

1. Corporation tax Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē.

2. Körperschaftsteuer Austrijā.

3. Impôt des sociétés/vennootschapsbelasting Beļģijā.

4. Daň z příjmů právnických osob Čehijâ.

5. Selskabsskat Dānijā.

6. Impôt sur les sociétés Francijā.

7. Φόρος εισοδήμιτος νομκών προσώπων Grieνijā.

8. Tulumaks Igaunijā.

9. Imposta sul reddito delle persone giuridiche Itālijā.

10. Corporation tax Īrijā.

11. φόρος εισοδήματος Kiprβ.

12. Pelno mokestis Lietuvā.

13. Impôt sur le revenu des collectivités Luksemburgā.

14. Taxxa fuq l-income Maltā.

15. Vennootschapsbelasting Nīderlandē.

16. Podatek dochodowy od osób prawnych Polijā.

17. Imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas Portugālē.

18. Daň z príjmov právnických osôb Slovâkijā.

19. Davek od dobička pravnih oseb Slovēnijā.

20. Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund Somijā.

21. Impuesto sobre sociedades Spānijā.

22. Társasági adó Ungārijā.

23. Körperschaftsteuer Vācijā.

24. Statlig inkomstskatt Zviedrijā.

Likuma "Par uzņēmumu

ienākuma nodokli"

3.pielikums

Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedrības, uz kurām attiecināma likuma 1.panta 19.1 daļa

1. Uzņēmējsabiedrība, kas reģistrēta saskaņā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.

2. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem ir "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung".

3. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem ir "naamloze vennootschap/société anonyme, "commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions, "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société privée à respons".

4. Sabiedrība, kas saskaņā ar Čehijas tiesību aktiem ir "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným", "veřejná obchodní společnost", "komanditní společnost", "družstvo".

5. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem ir "aktieselskab", "anpartsselskab".

6. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Francijas tiesību aktiem ir "société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée", rūpnieciski un komerciāli publiska iestāde vai uzņēmums.

7. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem ir "ανώνυμη εταιρ ία".

8. Sabiedrība, kas saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem ir "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu".

9. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem ir "società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata", vai valsts vai privāta iestāde, kura veic rūpnieciskas un komerciālas darbības.

10. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem ir "public company limited by shares or by guarantee", "private company limited by shares or by guarantee", struktūra, kas reģistrēta saskaņā ar "Industrial and Provident Societies Acts" vai "building society", kas reģistrēta saskaņā ar "Building Societies Acts".

11. Sabiedrība, kas saskaņā ar Kipras tiesību aktiem ir "company in accordance with the Companýs Law, Public Corporate Body as well as any other Body which is considered as a company in accordance with the Income tax Laws".

12. Sabiedrība, kas reģistrēta saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem.

13. Sabiedrība, kas saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem ir "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée".

14. Sabiedrība, kas saskaņā ar Maltas tiesību aktiem ir "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en akkomandita li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet".

15. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem ir "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid".

16. Sabiedrība, kas saskaņā ar Polijas tiesību aktiem ir "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

17. Komercsabiedrība vai saskaņā ar civiltiesībām izveidota komercsabiedrība, kooperatīvs un valsts uzņēmums, kas ir reģistrēts saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem.

18. Sabiedrība, kas saskaņā ar Slovākijas tiesību aktiem ir "akciová spoločnos", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnos", "verejná obchodná spoločnos", "druţstvo".

19. Sabiedrība, kas saskaņā ar Slovēnijas tiesību aktiem ir "delniška družba", "komanditna delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo", "družba z neomejeno odgovornostjo".

20. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Somijas tiesību aktiem ir "osakeyhtiö / aktiebolag, osuuskunta / andelslag, säästöpankki / sparbank", "vakuutusyhtiö / försäkringsbolag".

21. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem ir "sociedad anónima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada", tāda publisko tiesību iestāde, kas darbojas saskaņā ar privāttiesībām.

22. Sabiedrība, kas saskaņā ar Ungārijas tiesību aktiem ir "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", "szövetkezet".

23. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem ir "Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschraenkter Haftung", "bergrechtliche Gewerkschaft".

24. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Zviedrijas tiesību aktiem ir "aktiebolag", "försäkringsaktiebolag".

25. Eiropas sabiedrība vai Eiropas kooperatīvā sabiedrība."

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

„Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normas, kas reglamentē procentu un autoratlīdzību maksājumu starp dažādu dalībvalstu saistītiem uzņēmumiem aplikšanu ar ienākuma nodokli, neatbilst Eiropas Savienības Direktīvas 2003/49/EK “Par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs” prasībām un tādēļ ir jāveic grozījumi, lai būtu iespējams praksē piemērot Eiropas Savienības Direktīvas 2003/49/EK prasības.

Atbilstoši likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normām, apliekamais ienākums var tikt samazināts tikai par to zaudēto parādu summām, kuras atbilst likuma 9.pantā noteiktajiem kritērijiem, kas nosaka, ka uzņēmums var norakstīt zaudētos debitoru parādus tikai pēc tiesas sprieduma pieņemšanas, ar kuru debitors ir atzīts par bankrotējušu. Lai radītu iespēju maksātnespējas procesā esoša uzņēmuma parādus izslēgt no uzņēmuma – kreditora apliekamā pirms bankrota procedūras, kas var ilgt gadiem, pabeigšanas, ir jāveic attiecīgi grozījumi likuma 9.pantā, mainot zaudēto parādu kritērijus.

Ņemot vērā izdarītās izmaiņas Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā, nepieciešams noteikt bezpeļņas organizāciju, kas pārveidojas par kapitālsabiedrībām, rezerves fondā uzkrāto līdzekļu, kas reorganizējoties tiek ieskaitīti kapitālsabiedrības pamatkapitālā vai rezervē, aplikšanas kārtību ar uzņēmumu ienākuma nodokli to izmaksu brīdī.

Likumā ir nepieciešams precizēt ienākuma nodokļu režīmu attiecībā uz personālsabiedrības gūtajiem ienākumiem, saglabājot esošo kārtību, ka uzņēmumu ienākuma nodokli personālsabiedrības nemaksā patstāvīgi, bet katrs personālsabiedrības biedrs maksā attiecīgi iedzīvotāju ienākuma nodokli (fiziska persona) vai uzņēmumu ienākuma nodokli (juridiska persona) no tam pienākošās personālsabiedrības ar nodokli apliekamā ienākuma daļas.

Sakarā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā attiecībā uz likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” nepieciešams izdarīt izmaiņas, kas nodrošinātu Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentu nediskriminēšanu nodokļu uzlikšanas nolūkos.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” paredz precizēt likuma normas atbilstoši Eiropas Savienības Direktīvas 2003/49/EK “Par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs” prasībām, paredzot neieturēt nodokli no procentu maksājumiem un samaksas par intelektuālo īpašumu, ko kapitālsabiedrība, izmaksā - citas Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentam.

Likumprojektā ietvertas normas, kas radīs iespēju praksē piemērot Eiropas Savienības Direktīvā 2003/49/EK par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un maksājumiem un samaksai par intelektuālo īpašumu, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs, prasības.

Likumprojekts paredz mainīt zaudēto parādu norakstīšanas kārtību un atļaut norakstīt pusi no zaudēto debitoru parādu summas, ja ir uzsākta debitora bankrota procedūra, atlikušo zaudēto debitoru parādu summu atļaujot norakstīt, kad ir pabeigta minētā debitora bankrota procedūra. Minēto zaudēto debitoru parādu norakstīšanas kārtību paredzēts piemērot zaudētajiem debitoru parādiem, kuri radušies, sākot ar 2004.gada 1.janvāri.

Likumprojekts paredz bezpeļņas organizācijas darbības laikā uzkrāto ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem aplikt ar ienākuma nodokli, ja minētie ienākumi tiek izmaksāti kapitālsabiedrības dalībniekiem reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā. Likumprojektā ir paredzēts, ka minētās kapitālsabiedrības nodokli pašas nemaksā, bet katrs dalībnieks, kuram tiek izmaksāta minētā atlīdzība maksā attiecīgi iedzīvotāju ienākuma nodokli vai uzņēmumu ienākuma nodokli par izmaksāto daļu.

Sakarā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā likumprojekts arī paredz izdarīt izmaiņas, kas nodrošinātu Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentu nediskriminēšanu nodokļu uzlikšanas nolūkos attiecībā uz zaudēto parādu norakstīšanu, zaudējumu pārnešanu uzņēmumu grupā, apdrošināšanas prēmiju maksājumiem citām Eiropas Savienības dalībvalstu apdrošināšanas sabiedrībām, apdrošinātājiem vai apdrošinātāju filiālēm u.c.

Likumprojekts paredz dažus citus tehniska un redakcionāla rakstura precizējumus.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. 1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. 2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi vairākos aspektos. Padomes Direktīva 2003/49/EK „Par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs” radīs ietvaru uzņēmumu darbības paplašināšanai Eiropas Savienības ietvaros, novērsīs šķēršļus intelektuālā īpašuma objektu kustībai starp mātes un meitas uzņēmumu.

Likumprojekts paredz mainīt zaudēto parādu, kas radušies, sākot ar 2004.gada 1.janvāri, norakstīšanas kārtību, atļaujot norakstīt pusi no zaudēto debitoru parādu summas, ja ir uzsākta debitora bankrota procedūra, bet atlikušo zaudēto debitoru parādu summu atļaujot norakstīt, kad ir pabeigta minētā debitora bankrota procedūra. Tādējādi tiks samazināta uzņēmumu apgrozības līdzekļu iesaldēšana, kas veidojās bankrota procedūras laikā, jo līdz šim zaudētos debitoru parādus varēja norakstīt tikai tad, kad bija pabeigta bankrota procedūra.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2004

2005

2006

2007

2005.-2009.

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

-

- 2000,0

- 1700,0

-1500,0

-1040,0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

-

0

0

0

0

3. Finansiālā ietekme

-

- 2000,0

- 1700,0

-1500,0

-1040,0

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

-

-

-

-

-

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

Budžeta ieņēmumu samazinājums kopā:

- budžeta ieņēmumu samazinājums, kas saistītas ar zaudēto debitoru parādu norakstīšanas kārtības maiņu

- budžeta ieņēmumu samazinājums, kas saistītas ar Eiropas Savienības normatīvo aktu ieviešanu

-

- 2000,0

-1900,0

 

 

- 100,0

 

- 1700,0

-1500,0

 

 

- 200,0

- 1500,0

-1300,0

 

 

- 200,0

- 1040,0

-860,0

 

 

- 180,0

6. Cita informācija

Lielākais budžeta ieņēmumu samazinājums, kas saistīts ar zaudēto debitoru parādu norakstīšanas kārtības maiņu, izpaudīsies tikai pirmajos piecos līdz desmit gados pēc šīs kārtības spēkā stāšanās, jo vienlaikus atbilstoši vecajai kārtībai tiks norakstīti debitoru parādi (radušies līdz 2004.gada 1.janvārim) pēc bankrota procedūras pabeigšanas, gan arī atbilstoši jaunajai kārtībai – ½ debitoru parāda summas, uzsākot bankrota procedūru. Turpmākajos gados norakstīto debitoru parādu summa, kas tiek norakstīta pēc bankrota procedūras pabeigšanas, samazināsies, jo tiks pabeigts jau uzsākto maksātnespējas procesu skaits. Turpmākajos gados debitoru parādi tiks norakstīti atbilstoši jaunajai kārtībai.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav nepieciešams izdot jaunus normatīvos aktus.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” veikti, lai likumā iestrādātu normas, kas atbilstu Padomes Direktīvas 2003/49/EK “Par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs” un kā arī precizētu likumu saskaņā ar izdarītajām izmaiņām minētajā direktīvā (Padomes 2004.gada 26.aprīļa Direktīvas 2004/66/EK, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/45/EK, 2002/83/EK, 2003/37/EK un 2003/59/EK un Padomes Direktīvas 77/388/EEK, 91/414/EEK, 96/26/EK, 2003/48/EK un 2003/49/EK pielāgo preču brīvas aprites, pakalpojumu sniegšanas brīvības, lauksaimni ecības, transporta un nodokļu politikas jomā saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai, un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/76/EK, kas izdara labojumus direktīvā 2003/49/EK attiecībā uz iespējām atsevišķām dalībvalstīm piemērot pārejas periodu kopējas nodokļu aplikšanas sistēmas procentu un autortiesību maksājumiem, kas veikti starp saistītiem uzņēmumiem dažādās dalībvalstīs, piemērošanai).

Grozījumi veikti, lai likumā iestrādātu normas, kas atbilstu Padomes Direktīvas 90/435/EEK „Par kopēju sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs” grozījumiem (Padomes 2003.gada 22.decembra Direktīvas 2003/123/EK, ar ko groza Direktīvu 90/435/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstī).

Likumprojektā ir iestrādātas normas , kas izriet no Līguma starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai un Akta par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, II pielikuma 9.punkta.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīva 2003/49/EK par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs.

(Official Journal L 157 , 26/06/2003 P. 0049 – 0054);

Padomes 1990.gada 23.jūlija Direktīva 90/435/EEK par kopēju sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs.

(Official Journal L 225 , 20/08/1990 P. 0006 – 0009;)

Padomes 2003.gada 22.decembra Direktīva 2003/123/EK ar ko groza Direktīvu 90/435/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs.

(Official Journal L 7 , 13/01/2004 P. 0041 – 0044);

Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīva 2004/76/EK, kas izdara labojumus direktīvā 2003/49/EK attiecībā uz iespējām atsevišķām dalībvalstīm piemērot pārejas periodu kopējas nodokļu aplikšanas sistēmas procentu un autortiesību maksājumiem, kas veikti starp saistītiem uzņēmumiem dažādās dalībvalstīs, piemērošanai.

(Official Journal L 157 , 30/04/2004 P. 0106 – 0113);

Līgums starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai.

(Oficiālais Vēstnesis L 236, 23/09/2003 P. 0017 – 0031);

Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā (II pielikums).

(Oficiālais Vēstnesis L 236, 23/09/2003 P. 0053 – 0791)

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 2.pants (likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 1.p.19.d.1.p. un 1.pielikums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 2.pants (likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 1.p.19.d.3.p. un 2.pielikums)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 2.pants (likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 1.p.19.1.d. un 3.pielikums)

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 4.pants (likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 3.p.4.d.1.p.)

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 4.pants (likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 3.p.4.d.3.p.un 4.p)

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.pants (likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” pārejas noteikumu 45.p.)

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 13.pants (likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” pārejas noteikumu 46.p. un 47.p. )

 

 

 

 

Padomes 2003.gada 22.decembra Direktīva 2003/123/EK, ar ko groza Direktīvu 90/435/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs, pielikums

Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā (II pielikums).

Padomes 1990.gada 23.jūlija Direktīva 90/435/EEK par kopēju sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs (2.panta „c” apakšpunkts)

Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīva 2003/49/EK par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs (3.panta „a” apakšpunkta „iii” daļa).

Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā (II pielikums).

Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīva 2003/49/EK par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs, pielikums

Padomes 2003.gada 22.decembra Direktīva 2003/123/EK, ar ko groza Direktīvu 90/435/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs (1.panta trešās daļas „a” apakšpunkts).

Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīva 2003/49/EK par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic asociēti uzņēmumi dažādās dalībvalstīs (1.panta pirmā daļa).

Padomes 2003.gada 22.decembra Direktīva 2003/123/EK, ar ko groza Direktīvu 90/435/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs. (3.panta pirmās daļas „a” apakšpunkts).

Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīva 2004/76/EK, kas izdara labojumus direktīvā 2003/49/EK attiecībā uz iespējām atsevišķām dalībvalstīm piemērot pārejas periodu kopējas nodokļu aplikšanas sistēmas procentu un autortiesību maksājumiem, kas veikti starp saistītiem uzņēmumiem dažādās dalībvalstīs, piemērošanai (6.panta pirmā daļa).

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbilst

 

 
 

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai īstenotu paredzētos grozījumus likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas. Esošo valsts institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

Finanšu ministrs O. Spurdziņš

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M. Radeiko

A.Kaļāne

 

2004.08.02. 2:38

A.Kaļāne 7095491,

astra.kalane@fm.gov.lv