Likumprojekts

Par valsts budžetu 2005.gadam

Pielikumi un paskaidrojumi

1.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2005.gadam ieņēmumos 2 580 126 540 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2005.gadam izdevumos 2 732 122 893 latu apmērā un tīrajos aizdevumos 8 081 906 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 157 569 697 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 116 369 953 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 28 525 993 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
7 058 002 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 349 874 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 4 665 875 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 160 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 677 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 275 000 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 488 520 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

 6.pants. Apstiprināt valsts ilgtermiņa saistību limitus un valsts investīciju projektus saskaņā ar 15.pielikumu.

7.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm finanšu ministra noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts kasē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistības, reģistrācijas gaitā precizējot konkrēto saistību objektu vai pasākumu un to realizācijai nepieciešamo saistību apjomu.

8.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem, kas paredz kārtību, kādā nosaka rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi.

9.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 1 179 600 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2005.gadā var sniegt valsts galvojumus 54 840 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

10.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 34 283 918 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 20 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 14 000 000 latu apmērā.

11.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 76,74 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 17,69 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,30 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,27 procenti.

12.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

13.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2005.gadā 153 332 178 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu. Programmas „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

14.pants. Finanšu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.

15.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina to padotībā esošo budžeta finansētu institūciju pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei, kā arī nodrošina valsts budžeta izpildi atbilstoši tāmēs plānotajam. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

16.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu.

17.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 2 000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 400 latu apmērā.

18.pants. Visi Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

19.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm 3 nedēļu laikā pēc šā likuma izsludināšanas iesniegt Finanšu ministrijā Investīciju projektu ieviešanas plānus atbilstoši finanšu ministra apstiprinātai veidlapai. Ja investīciju projektam ir vairāki apakšprojekti vai tā īstenošana notiek dažādās vietās, Investīciju projekta ieviešanas plānu iesniedz par katru sastāvdaļu, uzrādot apakšprojekta īstenošanas vietu. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes 3 nedēļu laikā pēc šā likuma izsludināšanas Finanšu ministrijā iesniedz arī likuma 13.pielikumā “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” savai nozarei apstiprināto Investīciju projektu ieviešanas plānus un apstiprinājumus par pārējo līdzfinansējuma avotu pieejamību atbilstoši finanšu ministra apstiprinātai veidlapai.

20.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm 3 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas iesniegt Finanšu ministrijā projekta realizācijas gala ziņojumu par finanšu līdzekļu izlietojumu un projekta mērķu sasniegšanu atbilstoši finanšu ministra apstiprinātai veidlapai. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes 3 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas Finanšu ministrijā iesniedz arī likuma 13.pielikumā “Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” savai nozarei apstiprināto projektu realizācijas gala ziņojumus par finanšu līdzekļu izlietojumu un projekta mērķu sasniegšanu atbilstoši finanšu ministra apstiprinātai veidlapai.

21.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, 10.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasē.

22.pants.  Noteikt, ka programmas 02.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Kultūras ministrija un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasē.

23.pants. Noteikt, ka programmas 04.00.00 “Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei”, 06.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei”, 04.00.00 “Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei”, 08.00.00 “Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai” izpildītājs ir Reģionālās un attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasē.

24.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāka kā 194 230 590 lati ar nosacījumu, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 73% apmērā un valsts budžetam 27% apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa mēneša neapliekamais minimums 26 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošu personu 18 lati mēnesī.

25.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 6 166 390 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

26.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 12 105 511 latu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanai.

27.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.10.00 “Struktūrfondu Tehniskā palīdzība” 4 509 720 latus Vienotā programmdokumenta 5.prioritātes “Tehniskā palīdzība” Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālo programmu līdzfinansēto projektu īstenošanai.

28.pants. Finanšu ministram gadījumos, kad Eiropas Kopienas iestāžu noteiktās Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā pārsniedz šajā likumā apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajā likumā veikt nepieciešamos maksājumus.

29.pants. Reorganizācijas rezultātā izveidoto valsts budžeta iestāžu (valsts aģentūru) darbība līdz attiecīgo grozījumu likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam” spēkā stāšanās dienai tiek finansēta, izmantojot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atvērto norēķinu kontu Valsts kasē.

30.pants. Atļaut Zemkopības ministrijai no pamatbudžeta apakšprogrammas 21.01.00 “Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajā subsīdiju programmā paredzētajam pārskaitīt subsīdijas valsts budžeta finansētām institūcijām.

31.pants. Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumiem Nr.95 “Kārtība, kādā tiek veikti un ieskaitīti valsts budžetā maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 40.nr.; 2003, 18., 85.nr.; 2004, 97.nr.) valsts akciju sabiedrībai “Latvenergo” valsts pamatbudžeta ieņēmumos papildus maksājumam par valsts kapitāla izmantošanu ieskaitīt dividendes 1 062 119 latu apmērā, lai kompensētu valsts budžeta izdevumus Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta šķīrējtiesas 2003.gada 16.decembra sprieduma izpildei lietā ““Nykomb Synergetics Technology Holding AB” pret Latvijas Republiku” .

 

   Saturs (pielikumiem)
    1.-5.pielikums
    6.-13.pielikums
    14.pielikums
    15.pielikums
    16.pielikums
    17.pielikums


   Paskaidrojumi:

   Likumprojekta "Par valsts budžetu 2005.gadam" anotācija

   Saturs
   Ziņojumi
   1. Makroekonomiskās stratēģijas apraksts attīstība
    1.3.6 Galvenie makroekonomiskie rādītāji

   2. Fiskālais apskats
    Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā
    Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā
    Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā
    2.3. Pašvaldību budžetu projekts
    Pašvaldību budžeta kopapjoms

   3. Ieņēmumu analīze
   4. Nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas

   5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi
    5.2. Valsts budžeta likumprojekta struktūra
    5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi
    01. Valsts prezidenta kanceleja
    02. Saeima
    03. Ministru kabinets
    10. Aizsardzības ministrija
    11. Ārlietu ministrija
    12. Ekonomikas ministrija
    13. Finanšu ministrija
    14. Iekšlietu ministrija
    15. Izglītības un zinātnes ministrija
    16. Zemkopības ministrija
    17. Satiksmes ministrija
    18. Labklājības ministrija
    19. Tieslietu ministrija
    21. Vides ministrija
    22. Kultūras ministrija
    24. Valsts kontrole
    28. Augstākā tiesa
    29. Veselības ministrija
    30. Satversmes tiesa
    32. Prokuratūra
    35. Centrālā vēlēšanu komisija
    36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija
    37. Centrālā Zemes komisija
    44. Satversmes aizsardzības birojs
    45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
    47. Radio un televīzija
    48. Valsts cilvēktiesību birojs
    58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
    62. Mērķdotācijas pašvaldībām
    64. Dotācijas pašvaldībām
    5.4. Valsts investīciju projektu finansēšana 2005. gadā
      Valsts investīciju projektu saraksts 2005. gadam
    5.5. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2006., 2007.g. un turpmākajiem gadiem

   6. Valsts finansiālo saistību kopsavilkums   Valsts parāds, galvojumi, aizdevumi un atmaksas
    Valsts parāda un parāda apkalpošanas izmaksu prognoze 2004.-2009.

   7. Grozījumi tiesību aktos  Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

Makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas pamatnostādnes 2005.- 2009. gadam

 

Likums stājas spēkā 2005 .gada 1. janvārī.