Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 13.oktobrī

Nr.9/1- 434

 

 

 

 

Ārlietu komisija iesniedz izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1)         Likumprojekts „Par Eiropas Konvencijas par terorisma apkarošanu grozījumu

       protokolu” /reģ.nr. 940; dok.nr. 3037/;

 

 

2)         Likumprojekts „Par Pasaules veselības organizācijas Vispārējo konvenciju par tabakas uzraudzību” /reģ.nr. 941; dok.nr. 3039 /;

 

 

3)         Likumprojekts „ Par 1960. gada 21. septembra Līgumu par savstarpēju  slepenības garantēšanu izgudrojumiem, kas saistīti ar aizsardzību un kuriem iesniegti patentu pieteikumi ” /reģ.nr. 929; dok,nr. 2999/;

 

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                             Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Pasaules veselības organizācijas Vispārējo konvenciju

par tabakas uzraudzību

 

 

 

 

  1. pants. Pasaules veselības organizācijas 2003.gada 21.maija Vispārējā konvencija par tabakas uzraudzību (turpmāk-Konvencija), ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

 

  1. pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Veselības ministrija.

 

 

  1. pants. Konvencija stājas spēkā tās 36. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

  1. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada ___________________.