Protokols latviešu valodā

Protokols latviešu valodā

Protokols angļu valodā

Apstiprinājums angļu valodā

Anotācija

 

 

 

Likumprojekts

Par Eiropas Konvencijas par terorisma apkarošanu grozījumu protokolu

1.pants. 2003.gada 15.maija Eiropas Konvencijas par terorisma apkarošanu grozījumu protokols (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Iekšlietu ministrija koordinē Protokolā paredzēto saistību izpildi.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā 18.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Ē.Jēkabsons

 

 

 

EIROPAS KONVENCIJAS PAR TERORISMA APKAROŠANU GROZĪJUMU PROTOKOLS

 

Eiropas Padomes dalībvalstis, šī Protokola parakstītājas,

Paturot prātā Eiropas Padomes Ministru komitejas 2001. gada 12. septembra Deklarāciju un tās 2001. gada 21. septembra Lēmumu par cīņu pret starptautisko terorismu, un Viļņas Deklarāciju par reģionālo sadarbību un demokrātiskās stabilitātes nostiprināšanu Lielajā Eiropā, ko Ministru komiteja pieņēma savā 110. sanāksmē Viļņā 2002. gada 3. maijā;

Paturot prātā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Rekomendāciju 1550 (2002.) par terorisma apkarošanu un cilvēktiesību ievērošanu;

Paturot prātā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas Rezolūciju A/RES/51/210 par pasākumiem starptautiskā terorisma likvidēšanā un pievienoto Deklarāciju, kas papildina 1994. gada Deklarāciju par pasākumiem starptautiskā terorisma likvidēšanā, un tās Rezolūciju A/RES/49/60 par pasākumiem starptautiskā terorisma likvidēšanā un tai pievienoto Deklarāciju par pasākumiem starptautiskā terorisma likvidēšanā;

Vēloties pastiprināt cīņu pret terorismu, tajā pašā laikā ievērojot cilvēktiesības un Vadlīnijas par cilvēktiesībām un cīņu pret terorismu, ko 2002. gada 11. jūlijā pieņēma Eiropas Padomes Ministru komiteja;

Ņemot vērā, ka šim nolūkam būtu lietderīgi izdarīt grozījumus Eiropas Konvencijā par terorisma apkarošanu (ETS Nr. 90), kas tika atvērta parakstīšanai 1977. gada 27. janvārī Strasbūrā, turpmāk tekstā saukta “Konvencija”;

Ņemot vērā, ka būtu lietderīgi papildināt Konvencijas 1. pantā noteikto starptautisko konvenciju sarakstu, kā arī noteikt vienkāršotu procedūru tās turpmākai papildināšanai, ja nepieciešams;

Ņemot vērā, ka būtu lietderīgi stiprināt Konvencijas īstenošanas gaitā sasniegtos rezultātus;

Ņemot vērā, ka būtu lietderīgi no jauna izskatīt atrunu izdarīšanas kārtību;

Ņemot vērā, ka būtu lietderīgi atvērt Konvenciju parakstīšanai visām ieinteresētajām valstīm;

Ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

1. Konvencijas 1. panta ievada punkts tiek noteikts par šī panta 1. punktu. Šī punkta b. apakšpunktā vārds “parakstīts” tiek aizstāts ar vārdu “noslēgts” un šī punkta c., d., e. un f. apakšpunkti tiek aizstāti ar šādiem apakšpunktiem:

“c. 1973. gada 14. decembra Ņujorkas Konvencijā par noziegumu novēršanu pret personām, kas bauda starptautisko aizsardzību, arī pret diplomātiskajiem aģentiem, un sodīšanu par šādiem noziegumiem paredzētie nodarījumi;

d. 1979. gada 17. decembra Ņujorkas Starptautiskajā konvencijā pret ķīlnieku sagrābšanu paredzētie nodarījumi;

e. 1980. gada 3. marta Vīnes Kodolmateriālu fiziskās aizsardzības konvencijā paredzētie nodarījumi;

f. 1988. gada 24. februāra Monreālas Protokolā par cīņu pret nelikumīgu vardarbību lidostās, kas apkalpo starptautisko civilo aviāciju paredzētie nodarījumi;”.

2. Konvencijas 1. panta 1. punkts papildināms ar šādiem četriem apakšpunktiem:

“g. 1988. gada 10. marta Romas Konvencijā par prettiesisku darbību pret kuģošanas drošību apkarošanu paredzētie nodarījumi;

h. 1988. gada 10. marta Romas Protokolā par prettiesisku darbību pret nostiprinātu platformu drošību kontinentālajā šelfā apkarošanu paredzētie nodarījumi;

i. 1997. gada 15. decembra Ņujorkas Starptautiskajā konvencijā par cīņu pret teroristu rīkotajiem sprādzieniem paredzētie nodarījumi;

j. 1999. gada 9. decembra Ņujorkas Starptautiskajā konvencijā par cīņu pret terorisma finansēšanu paredzētie nodarījumi.”.

3. Konvencijas 1. panta teksts papildināms ar šādu punktu:

“2. Ciktāl to nenosaka 1. punktā minētās konvencijas, tas pats izdošanas pienākums starp Dalībvalstīm attiecas ne tikai uz pamata nodarījumu izdarītājiem, bet arī uz:

a. mēģinājumu izdarīt kādu no šiem pamata nodarījumiem;

b. piedalīšanos kāda no šo pamata nodarījumu izdarīšanā vai mēģinājumā izdarīt kādu no tiem kā līdzdalībniekam;

c. kāda no šo pamata nodarījumu izdarīšanas organizēšanu vai citu personu vadīšanu to izdarīšanā vai mēģinājumā izdarīt.”.

2. pants

Konvencijas 2. panta 3. punkts tiek grozīts šādā redakcijā:

“3. Tas pats attiecas uz:

a. mēģinājumu izdarīt kādu no iepriekš minētajiem nodarījumiem;

b. piedalīšanos kāda no iepriekš minēto nodarījumu izdarīšanā vai mēģinājumā izdarīt kādu no šādiem nodarījumiem kā līdzdalībniekam;

c. kāda no šo iepriekš minēto nodarījumu izdarīšanas organizēšanu vai citu personu vadīšanu to izdarīšanā vai mēģinājumā izdarīt.”.

 

3. pants

1. Konvencijas 4. panta teksts tiek noteikts par šī panta 1. punktu, un šī punkta beigās tiek pievienots jauns teikums sekojošā redakcijā: “Līgumslēdzējas valstis apņemas visos turpmāk starp tām noslēgtajos izdošanas līgumos šādus nodarījumus uzskatīt par nodarījumiem, uz kuriem attiecināma izdošana.”.

2. Konvencijas 4. panta teksts papildināms ar šādu punktu:

“2. Ja Līgumslēdzēja valsts, kas veic izdošanu atkarībā no tā, vai pastāv līgums, saņem lūgumu par izdošanu no citas Līgumslēdzējas valsts, ar ko tai nav izdošanas līguma, Līgumslēdzēja valsts, kurai lūgts izdot kādu personu, var pēc saviem ieskatiem uzskatīt šo Konvenciju par tiesisko pamatu izdošanai attiecībā uz jebkuru no 1. vai 2. pantā minētajiem nodarījumiem.”.

4. pants

1. Konvencijas 5. panta teksts tiek noteikts par šī panta 1. punktu.

2. Konvencijas 5. panta teksts tiek papildināts ar šādiem punktiem:

“2. Nekas šajā Konvencijā nav interpretējams kā pienākums valstij, kurai lūgts izdot kādu personu, kādu izdot, ja personai, uz kuru attiecas izdošanas lūgums, pastāv risks tikt pakļautai spīdzināšanai.

3. Nekas šajā Konvencijā nav interpretējams kā pienākums valstij, kurai lūgts izdot kādu personu, kādu izdot, ja personai, uz ko attiecas izdošanas lūgums, pastāv risks būt pakļautai nāvessodam vai, ja valsts, kurai lūgts izdot kādu personu, likumi nepieļauj mūža ieslodzījumu, mūža ieslodzījumam bez nosacītas atbrīvošanas iespējām, izņemot, ja saskaņā ar attiecīgajiem izdošanas līgumiem valstij, kurai lūgts izdot kādu personu, ir pienākums veikt izdošanu, ja lūguma iesniedzēja valsts dod tādas garantijas, ko valsts, kurai lūgts izdot kādu personu, uzskata par pietiekamiem, ka nāvessods netiks piespriests vai, ja tiks piespriests, netiks izpildīts, vai, ka attiecīgā persona netiks pakļauta mūža ieslodzījumam bez nosacītas atbrīvošanas iespējām.”.

5. pants

Pēc Konvencijas 8. panta ievietojams jauns pants šādā redakcijā:

“9. pants

Līgumslēdzējas valstis savā starpā var slēgt divpusējus vai daudzpusējus līgumus, lai papildinātu šīs Konvencijas noteikumus vai veicinātu tajā ietverto principu piemērošanu.”.

6. pants

1. Konvencijas 9. pants tiek noteikts par 10. pantu.

2. Jaunā 10. panta 1. punkts tiek grozīts šādā redakcijā:

“Eiropas komiteja par kriminālizmeklēšanas problēmām (CDPC) ir atbildīga par Konvencijas piemērošanas uzraudzību. CDPC:

a. pastāvīgi tiek informēta par Konvencijas piemērošanu;

b. izstrādā priekšlikumus ar mērķi veicināt vai uzlabot Konvencijas piemērošanu;

c. iesniedz rekomendācijas Ministru komitejai par priekšlikumiem par grozījumiem Konvencijā, un sniedz savu viedokli par jebkuriem priekšlikumiem par grozījumiem Konvencijā, ko saskaņā ar 12. un 13. pantu iesniegusi Līgumslēdzēja valsts;

d. pēc Līgumslēdzējas valsts lūguma izsaka savu viedokli par jebkādu jautājumu par Konvencijas piemērošanu;

e. dara visu, kas nepieciešams, lai veicinātu draudzīgu jebkādu grūtību, kas radušās saistībā ar Konvencijas izpildi, atrisināšanu;

f. sniedz rekomendācijas Ministru komitejai par to valstu, kas nav Eiropas Padomes dalībvalstis, uzaicināšanu pievienoties Konvencijai saskaņā ar 14. panta 3. punktu;

g. katru gadu iesniedz Eiropas Padomes Ministru komitejai ziņojumu par šajā pantā norādītajiem sasniegtajiem rezultātiem Konvencijas piemērošanā.”.

3. Jaunā 10. panta 2. punkts tiek svītrots.

7. pants

1. Konvencijas 10. pants tiek noteikts par 11. pantu.

2. Jaunā 11. panta 1. punkta pirmajā teikumā vārdi “9. panta 2. punkta principiem” aizvietojami ar vārdiem “10. panta e. apakšpunktu vai vienojoties”. Šī punkta otrajā teikumā dzēšams vārds “abiem”. Pārējie šī punkta teikumi tiek svītroti.

3. Jaunā 11. panta 2. punkts tiek noteikts par šī panta 6. punktu. Pēc otrā teikuma pievienojams teikums “Ja nav iespējams sasniegt vairākumu, izšķirošā balss pieder tiesnesim” un pēdējā teikumā vārds “Tās” aizstājams ar vārdu “Šķīrējtiesas”.

4. Jaunā 11. panta teksts papildināms ar šādiem punktiem:

“2. Ja strīdu gadījumos, kuros iesaistītās Puses ir Eiropas Padomes dalībvalstis, trīs mēnešus pēc lūguma sasaukt šķīrējtiesu Puse neizvirza savu šķīrējtienesi saskaņā ar šī panta 1. punktu, šķīrējtiesnesi pēc otras Puses lūguma izvirza Eiropas Cilvēktiesību tiesas prezidents.

3. Ja strīdu gadījumos, kuros kāda iesaistītā Puse nav Eiropas Padomes dalībvalsts, trīs mēnešus pēc lūguma sasaukt šķīrējtiesu Puse neizvirza savu šķīrējtienesi saskaņā ar šī panta 1. punktu, šķīrējtiesnesi pēc otras Puses lūguma izvirza Starptautiskās tiesas prezidents.

4. Ja šī panta 2. un 3. punktā minētajos gadījumos attiecīgās tiesas prezidents ir vienas no strīdā iesaistītajām valstīm pilsonis, viņa pienākumus pilda tiesas viceprezidents, bet, ja viceprezidents ir vienas no strīdā iesaistītajām valstīm pilsonis, tos pilda vecākais no tiesas tiesnešiem, kurš nav nevienas no strīdā iesaistītajām valstīm pilsonis.

5. 2. vai 3. un 4. punktā noteikto kārtību piemēro mutatis mutandis, ja šķīrējtiesnešiem neizdodas vienoties par tiesneša izvirzīšanu saskaņā ar šī panta 1. punktu.”.

8. pants

Pēc jaunā 11. panta iekļaujams jauns pants šādā redakcijā:

“12. pants

1. Ikviena Līgumslēdzēja valsts vai Ministru komiteja var ierosināt grozījumus šajā Konvencijā. Priekšlikumus par grozījumiem Līgumslēdzējām valstīm paziņo Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs.

2. Ministru komiteja pēc apspriešanās ar Līgumslēdzējām valstīm, kas nav dalībvalstis, un, ja nepieciešams, ar CDPC var pieņemt grozījumu saskaņā ar Eiropas Padomes statūtu 20. pantā d. apakšpunktā noteikto vairākumu. Ikvienu pieņemto grozījumu Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs iesniedz pieņemšanai Līgumslēdzējām valstīm.

3. Ikviens grozījums, kas pieņemts saskaņā ar iepriekšējo punktu, stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc visu Pušu paziņojuma Ģenerālsekretāram par šī grozījuma pieņemšanu.”.

9. pants

Pēc jaunā 12. panta iekļaujams jauns pants šādā redakcijā:

“13. pants

1. Lai papildinātu 1. panta 1. punktā noteikto līgumu sarakstu, grozījumus var ierosināt ikviena Līgumslēdzēja valsts vai Ministru komiteja. Šie priekšlikumi par grozījumiem attiecas tikai uz tiem līgumiem, kas noslēgti Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros saistībā ar starptautisko terorismu un kas ir stājušies spēkā. Par tiem Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs informē Līgumslēdzējas valstis.

2. Ministru komiteja pēc apspriešanās ar Līgumslēdzējām valstīm, kas nav dalībvalstis, un, ja nepieciešams, ar CDPS var pieņemt ierosināto grozījumu saskaņā ar Eiropas Padomes statūtu 20. panta d. apakšpunktā noteikto vairākumu. Grozījums stājas spēkā pēc viena gada termiņa izbeigšanās skaitot no dienas, kad tas nosūtīts Līgumslēdzējām valstīm. Šajā laika posmā ikviena Līgumslēdzēja valsts var paziņot Ģenerālsekretāram par jebkuru iebildumu pret grozījuma spēkā stāšanos attiecībā uz sevi.

3. Ja viena trešdaļa no Līgumslēdzējām valstīm paziņo Ģenerālsekretāram, ka tās iebilst pret grozījuma spēkā stāšanos, grozījums nestājas spēkā.

4. Ja mazāk kā viena trešdaļa no Līgumslēdzējām valstīm paziņo, ka tās iebilst pret grozījuma spēkā stāšanos, grozījums stājas spēkā attiecībā uz tām Līgumslēdzējām valstīm, kas nav ziņojušas par iebildumu.

5. Ja grozījums ir stājies spēkā saskaņā ar šī panta 2. punktu un Līgumslēdzēja valsts ir paziņojusi, ka iebilst pret to, attiecībā uz šo ieinteresēto Līgumslēdzēju valsti šis grozījums stājas spēkā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad tā paziņojusi Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, ka pieņem to.”.

10. pants

1. Konvencijas 11. pants tiek noteikts par 14. pantu.

2. Jaunā 14. panta 1. punkta pirmajā teikumā vārdi “Eiropas Padomes dalībvalstis” aizstājami ar vārdiem ”Eiropas Padomes dalībvalstis un novērotājas valstis”, otrajā teikumā vārdi ”vai jāpieņem” aizstājami ar vārdiem ”jāpieņem vai jāpievienojas” un trešajā teikumā vārdi “vai pieņemšanu” aizstājami ar vārdiem “pieņemšanu vai pievienošanos”.

3. Jaunā 14. panta teksts papildināms ar šādu punktu:

“3. Eiropas Padomes Ministru komiteja pēc konsultēšanās ar CDPC var uzaicināt ikvienu valsti, kas nav Eiropas Padomes dalībvalsts, izņemot tās, kas minētas šī panta 1. punktā, pievienoties Konvencijai. Lēmums tiek pieņemts saskaņā ar Eiropas Padomes statūtu 20. panta d. apakšpunktā noteikto vairākumu un ar vienbalsīgu to Līgumslēdzēju valstu pārstāvju balsojumu, kuri ir pilnvaroti būt par Ministru komitejas locekļiem.”.

4. Jaunā 14. panta 3. punkts tiek noteikta par šī panta 4. punktu, un vārdi “vai pieņem” un “vai pieņemšanu” attiecīgi aizstājami ar vārdiem “, pieņem vai pievienojas” un “,pieņemšanu vai pievienošanos”.

11. pants

1. Konvencijas 12. pants tiek noteikts par 15. pantu.

2. Jaunā 15. panta 1. punkta pirmajā teikumā vārdi “vai pieņemšanu” aizstājami ar vārdiem “, pieņemšanu vai pievienošanos”.

3. Jaunā 15.panta 2. punkta pirmajā teikumā vārdi “vai pieņemšanu” aizstājami ar vārdiem “, pieņemšanu vai pievienošanos”.

12. pants

1. Atrunas Konvencijā, kas veiktas pirms šī Protokola atvēršanas parakstīšanai, nav attiecināmas uz Konvenciju, kas ar šo Protokolu tiek grozīta.

2. Konvencijas 13. pants tiek noteikts par 16. pantu.

3. Jaunā 16. panta 1. punkta pirmajā teikumā vārds “valsts” aizvietojams ar vārdiem “Konvencijas Dalībvalsts [datumā, kad Konvencijas grozījumu protokols tiek atvērts parakstīšanai]” un vārdi “Konvencijas grozījumu protokola” pievienojami pirms vārda “ratifikāciju”. Pēc vārdiem “politiski motīvi” pievienojams otrais teikums šādā redakcijā: “Līgumslēdzēja valsts apņemas piemērot šo atrunu katrā konkrētajā gadījumā, pieņemot pienācīgi pamatotu lēmumu un, izvērtējot nodarījuma raksturu, ņemot vērā katru īpaši nopietnu nodarījuma aspektu, ieskaitot:”. Pārējā pirmā teikuma daļa tiek svītrota, izņemot a., b. un c. apakšpunktus.

4. Jaunā 16. panta tekstam pievienojams šāds punkts:

“2. Piemērojot šī panta 1. punktu, Līgumslēdzēja valsts norāda nodarījumus, uz kuriem attiecas tās atruna.”

5. Jaunā 16. panta 2. punkts tiek noteikts par šī panta 3. punktu. Šī punkta pirmajā teikumā pirms vārda “valsts” pievienojams vārds “Līgumslēdzēja” un vārdi “iepriekšējo punktu” aizstājami ar vārdiem “ 1. punktu.”.

6. Jaunā 16. panta 3. punkts tiek noteikts par šī panta 4. punktu. Šī punkta pirmajā teikumā pirms vārda “valsts” pievienojams vārds “Līgumslēdzēja”.

7. Jaunā 16. panta tekstam pievienojami šādi punkti:

“5. Atrunas, kas minētas šī panta 1. punktā, ir spēkā trīs gadus, skaitot no dienas, kad šī Konvencija stājās spēkā attiecībā uz iesaistīto valsti. Šādas atrunas iespējams atjaunot uz tikpat ilgu laika posmu.

6. Divpadsmit mēnešus pirms atrunas spēkā esamības izbeigšanās datuma Eiropas Padomes Ģenerālsekretariāts nosūta attiecīgajai Līgumslēdzējai valstij paziņojumu par termiņa izbeigšanos. Līgumslēdzēja valsts ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms termiņa beigām paziņo Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, ka tā savu atrunu atstāj spēkā, groza vai atsauc. Ja Līgumslēdzēja valsts paziņo Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, ka tā savu atrunu atstāj spēkā, tā sniedz skaidrojumu par iemesliem, kas attaisno tās atstāšanu spēkā. Ja attiecīgā Līgumslēdzēja valsts nav sniegusi paziņojumu, Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs informē Līgumslēdzēju valsti par to, ka tās atruna ir tikusi uzskatīta par automātiski pagarinātu uz sešiem mēnešiem. Ja attiecīgā Līgumslēdzēja valsts līdz šī termiņa beigām nepaziņo par savu nodomu atstāt spēkā vai grozīt savu atrunu, atruna zaudē spēku.

7. Ja Līgumslēdzēja valsts, saņemot no citas Līgumslēdzējas valsts lūgumu par izdošanu, personu neizdod, piemērojot atrunu, kas veikta saskaņā ar šī panta 1. punktu, tā bez jebkādiem izņēmumiem un nepamatotas kavēšanās nodod lietu tās kompetentajām institūcijām, lai uzsāktu kriminālvajāšanu, izņemot gadījumus, kad lūgumu iesniedzēja valsts un valsts, kura lūgumu saņēmusi, vienojas savādāk. Lai uzsāktu kriminālvajāšanu lūgumu saņēmušajā valstī, kompetentā institūcija pieņem lēmumu tādā pašā veidā, kā tas tiktu darīts saskaņā ar tās valsts likumiem nopietna pārkāpuma gadījumā. Valsts, kura saņēmusi lūgumu, bez nepamatotas kavēšanās informē par procesa gala iznākumu lūguma iesniedzēju valsti un Eiropas Padomes Ģenerālsekretāru, kas to nosūta 17. pantā minētajai konferencei.

8. Lēmums atteikt izdošanas lū gumu, pamatojoties uz atrunu, kas veikta saskaņā ar šī panta 1. punktu, nekavējoties nosūtāms lūgumu iesniedzējai valstij. Ja valstī, kura saņēmusi lūgumu, tiesa saskaņā ar 7. punktu saprātīgā laika posmā par attiecīgo lietu nav pieņēmusi lēmumu, lūguma iesniedzēja valsts var darīt zināmu šo faktu Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, kas šo jautājumu nodod 17. pantā minētajai konferencei. Šī konference izskata jautājumu un sniedz savu slēdzienu par atteikuma atbilstību Konvencijai un nodot to Ministru komitejai, kas par šo jautājumu izdod deklarāciju. Veicot savas funkcijas saskaņā ar šo punktu, Ministru komiteja tiekas sastāvā, kurā ir pārstāvētas tikai Līgumslēdzējas valstis.”.

13. pants

Pēc Konvencijas jaunā 16. panta iekļaujams jauns pants šādā redakcijā:

“17. pants

1. Neierobežojot 10. panta piemērošanu, izveidojama Dalībvalstis pret terorismu konference (turpmāk tekstā saukta “COSTER”), kas ir atbildīga par sekojošā nodrošināšanu:

a. šīs Konvencijas efektīvu izmantošanu un darbību, tai skaitā problēmu identifikāciju tajā, ciešā kontaktā ar CDPC;

b. atrunu, kas veiktas saskaņā ar 16. pantu un it īpaši procedūru, kas noteikta 16. panta 8. punktā, izvērtēšanu;

c. informācijas apmaiņu par būtiskām tiesiskām un politikas attīstības tendencēm attiecībā uz cīņu pret terorismu;

d. pēc Ministru komitejas lūguma tādu pasākumu izvērtēšanu, kas pieņemti Eiropas Padomē cīņas pret terorismu jomā, un, ja nepieciešams, izstrādāt priekšlikumus par papildus pasākumiem, kas nepieciešami, lai uzlabotu starptautisko sadarbību cīņas pret terorismu jomā un konsultācijās ar CDPC attiecībā uz sadarbību krimināla rakstura jautājumos;

e. atzinumu sagatavošanu cīņas pret terorismu jomā un darbību atbilstoši Ministru komitejas piešķirtajiem kompetences ietvariem.

2. COSTER sastāv no katras Līgumslēdzējas valsts viena iecelta eksperta. Tā regulāri satiekas vienu reizi gadā un ārpuskārtas kārtībā pēc Eiropas Padomes Ģenerālsekretāra lūguma vai vismaz vienas trešdaļas Līgumslēdzēju valstu lūguma.

3. COSTER pieņem pati savus Procesa noteikumus. Izdevumus par to Līgumslēdzēju valstu dalību, kas ir Eiropas Padomes dalībvalstis, sedz Eiropas Padome. Šajā pantā noteikto funkciju izpildi COSTER palīdz veikt Eiropas Padomes sekretariāts.

4. CDPC periodiski tiek informēta par COSTER darbu.”.

14. pants

Konvencijas 14. pants tiek noteikts par 18. pantu.

15. pants

Konvencijas 15. pants tiek svītrots.

16. pants

1. Konvencijas 16. pants tiek noteikts par 19. pantu.

2. Jaunā 19. panta ievada teikumā vārdi “Eiropas Padomes dalībvalstis” aizstājami ar vārdiem “Līgumslēdzējas valstis”

3. Jaunā 19. panta b. apakšpunktā vārdi “vai pieņemšanu” aizstājami ar vārdiem “,pieņemšanu vai pievienošanos”.

4. Jaunā 19.panta c. apakšpunktā skaitlis “11” aizstājams ar “14”.

5. Jaunā 19.panta d. apakšpunktā skaitlis “12” aizstājams ar “15”.

6. Jaunā 19.panta e. un f. apakšpunkti tiek svītroti.

7. Jaunā 19.panta g. apakšpunkts tiek noteikts par šī panta e. apakšpunktu un skaitlis “14” aizstājams ar “18”.

8. Jaunā 19. panta h. apakšpunkts tiek svītrots.

17. pants

1. Šis protokols tiek atvērts parakstīšanai Eiropas Padomes dalībvalstīm, kas parakstījušas Konvenciju, kuras var izteikt savu piekrišanu būt saistītas:

a. parakstoties bez nosacījuma par ratifikāciju, apstiprināšanu vai pieņemšanu; vai

b. parakstoties ar mērķi ratificēt, apstiprināt vai pieņemt, kam seko ratifikācija, apstiprināšana vai pieņemšana.

2. Ratifikācijas, apstiprināšanas vai pieņemšanas dokumenti tiek glabāti pie Eiropas Padomes Ģenerālsekretāra.

18. pants

Šis Protokols stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā pēc trīs mēnešu termiņa izbeigšanās, skaitot no datuma, kad visas Konvencijas Puses ir izteikušas savu piekrišanu uzņemties no Protokola izrietošās saistības saskaņā ar 17. panta noteikumiem.

19. pants

Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs informē Eiropas Padomes dalībvalstis par:

a. katru parakstu;

b. par katru ratifikācijas, apstiprināšanas vai pieņemšanas dokumenta iesniegšanu depozitārijam;

c. šī Protokola spēkā stāšanās datumu saskaņā ar 18. pantu;

d. jebkādu citu darbību, paziņojumu vai sazināšanos, kas attiecas uz šo Protokolu.

 

To apliecinot, zemāk parakstījušās personas, kas šim mērķim ir atbilstoši pilnvarotas, ir parakstījušas šo Protokolu.

Sastādīts Strasbūrā 2003. gada 15. maijā angļu un franču valodās, abiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem, vienā eksemplārā, kas nodots glabāšanā Eiropas Padomes arhīvos. Eiropas Padomes Ģenerālsekretārs nosūta apstiprinātas kopijas katrai parakstītājai valstij.

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

Ē.Jēkabsons

R.Bluķis

M.Rāzna

T.Stragova

A.Zamozdika

 

 

01.09.2004. 11:46

2857

A.Zamozdika

7219003, aija,zamozdika@iem.gov.lv

 

 

 

 

 

 

Protocol amending the European Convention on the Suppression of Terrorism

 

The member States of the Council of Europe, signatory to this Protocol,

Bearing in mind the Committee of Ministers of the Council of Europe’s Declaration of 12 September 2001 and its Decision of 21 September 2001 on the Fight against International Terrorism, and the Vilnius Declaration on Regional Co-operation and the Consolidation of Democratic Stability in Greater Europe adopted by the Committee of Ministers at its 110th Session in Vilnius on 3 May 2002;

Bearing in mind the Parliamentary Assembly of the Council of Europe’s Recommendation 1550 (2002) on Combating terrorism and respect for human rights;

Bearing in mind the General Assembly of the United Nations Resolution A/RES/51/210 on measures to eliminate international terrorism and the annexed Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, and its Resolution A/RES/49/60 on measures to eliminate international terrorism and the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism annexed thereto;

Wishing to strengthen the fight against terrorism while respecting human rights, and mindful of the Guidelines on human rights and the fight against terrorism adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 11 July 2002;

Considering for that purpose that it would be appropriate to amend the European Convention on the Suppression of Terrorism (ETS No. 90) opened for signature in Strasbourg on 27 January 1977, hereinafter referred to as “the Convention”;

Considering that it would be appropriate to update the list of international conventions in Article 1 of the Convention and to provide for a simplified procedure to subsequently update it as required;

Considering that it would be appropriate to strengthen the follow-up of the implementation of the Convention;

Considering that it would be appropriate to review the reservation regime;

Considering that it would be appropriate to open the Convention to the signature of all interested States,

Have agreed as follows:

Article 1

1     The introductory paragraph to Article 1 of the Convention shall become paragraph 1 of this article. In sub-paragraph b of this paragraph, the term “signed” shall be replaced by the term “concluded” and sub-paragraphs c, d, e and f of this paragraph shall be replaced by the following sub-paragraphs:

“c     an offence within the scope of the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents, adopted at New York on 14 December 1973;

d     an offence within the scope of the International Convention Against the Taking of Hostages, adopted at New York on 17 December 1979;

e     an offence within the scope of the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, adopted at Vienna on 3 March 1980;

f     an offence within the scope of the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, done at Montreal on 24 February 1988;”.

2     Paragraph 1 of Article 1 of the Convention shall be supplemented by the following four sub-paragraphs:

“g     an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on 10 March 1988;

h     an offence within the scope of the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988;

i     an offence within the scope of the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted at New York on 15 December 1997;

j     an offence within the scope of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted at New York on 9 December 1999.”.

3     The text of Article 1 of the Convention shall be supplemented by the following paragraph:

“2     Insofar as they are not covered by the conventions listed under paragraph 1, the same shall apply, for the purpose of extradition between Contracting States, not only to the commission of those principal offences as a perpetrator but also to:

a     the attempt to commit any of these principal offences;

b     the participation as an accomplice in the perpetration of any of these principal offences or in an attempt to commit any of them;

c     organising the perpetration of, or directing others to commit or attempt to commit, any of these principal offences.”.

Article 2

Paragraph 3 of Article 2 of the Convention shall be amended to read as follows:

“3     The same shall apply to:

a     the attempt to commit any of the foregoing offences;

b     the participation as an accomplice in any of the foregoing offences or in an attempt to commit any such offence;

c     organising the perpetration of, or directing others to commit or attempt to commit, any of the foregoing offences.”.

Article 3

1     The text of Article 4 of the Convention shall become paragraph 1 of this article and a new sentence shall be added at the end of this paragraph as follows: “Contracting States undertake to consider such offences as extraditable offences in every extradition treaty subsequently concluded between them.”.

2     The text of Article 4 of the Convention shall be supplemented by the following paragraph:

“2     When a Contracting State which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Contracting State with which it has no extradition treaty, the requested Contracting State may, at its discretion, consider this Convention as a legal basis for extradition in relation to any of the offences mentioned in Articles 1 or 2.”.

Article 4

1     The text of Article 5 of the Convention shall become paragraph 1 of this article.

2     The text of Article 5 of the Convention shall be supplemented by the following paragraphs:

“2     Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing on the requested State an obligation to extradite if the person subject of the extradition request risks being exposed to torture.

3     Nothing in this Convention shall be interpreted either as imposing on the requested State an obligation to extradite if the person subject of the extradition request risks being exposed to the death penalty or, where the law of the requested State does not allow for life imprisonment, to life imprisonment without the possibility of parole, unless under applicable extradition treaties the requested State is under the obligation to extradite if the requesting State gives such assurance as the requested State considers sufficient that the death penalty will not be imposed or, where imposed, will not be carried out, or that the person concerned will not be subject to life imprisonment without the possibility of parole.”.

Article 5

A new article shall be inserted after Article 8 of the Convention and shall read as follows:

“Article 9

The Contracting States may conclude between themselves bilateral or multilateral agreements in order to supplement the provisions of this Convention or to facilitate the application of the principles contained therein.”.

Article 6

1     Article 9 of the Convention shall become Article 10.

2     Paragraph 1 of new Article 10 shall be amended to read as follows:

“The European Committee on Crime Problems (CDPC) is responsible for following the application of the Convention. The CDPC:

a     shall be kept informed regarding the application of the Convention;

b     shall make proposals with a view to facilitating or improving the application of the Convention;

c     shall make recommendations to the Committee of Ministers concerning the proposals for amendments to the Convention, and shall give its opinion on any proposals for amendments to the Convention submitted by a Contracting State in accordance with Articles 12 and 13;

d     shall, at the request of a Contracting State, express an opinion on any question concerning the application of the Convention;

e     shall do whatever is necessary to facilitate a friendly settlement of any difficulty which may arise out of the execution of the Convention;

f     shall make recommendations to the Committee of Ministers concerning non-member States of the Council of Europe to be invited to accede to the Convention in accordance with Article 14, paragraph 3;

g     shall submit every year to the Committee of Ministers of the Council of Europe a report on the follow-up given to this article in the application of the Convention.”.

3     Paragraph 2 of new Article 10 shall be deleted.

Article 7

1     Article 10 of the Convention shall become Article 11.

2     In the first sentence of paragraph 1 of new Article 11, the terms “Article 9, paragraph 2” shall be replaced by the terms “Article 10.e, or by negotiation”. In the second sentence of this paragraph, the term "two" shall be deleted. The remaining sentences of this paragraph shall be deleted.

3     Paragraph 2 of new Article 11 shall become paragraph 6 of this article. The sentence “Where a majority cannot be reached, the referee shall have a casting vote” shall be added after the second sentence and in the last sentence the terms “Its award” shall be replaced by the terms “The tribunal’s judgement”.

4     The text of new Article 11 shall be supplemented by the following paragraphs:

“2     In the case of disputes involving Parties which are member States of the Council of Europe, where a Party fails to nominate its arbitrator in pursuance of paragraph 1 of this article within three months following the request for arbitration, an arbitrator shall be nominated by the President of the European Court of Human Rights at the request of the other Party.

3     In the case of disputes involving any Party which is not a member of the Council of Europe, where a Party fails to nominate its arbitrator in pursuance of paragraph 1 of this article within three months following the request for arbitration, an arbitrator shall be nominated by the President of the International Court of Justice at the request of the other Party.

4     In the cases covered by paragraphs 2 and 3 of this article, where the President of the Court concerned is a national of one of the Parties to the dispute, this duty shall be carried out by the Vice-President of the Court, or if the Vice-President is a national of one of the Parties to the dispute, by the most senior judge of the Court who is not a national of one of the Parties to the dispute.

5     The procedures referred to in paragraphs 2 or 3 and 4 above apply, mutatis mutandis, where the arbitrators fail to agree on the nomination of a referee in accordance with paragraph 1 of this article.”.

Article 8

A new article shall be introduced after new Article 11 and shall read as follows:

“Article 12

1     Amendments to this Convention may be proposed by any Contracting State, or by the Committee of Ministers. Proposals for amendment shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the Contracting States.

2     After having consulted the non-member Contracting States and, if necessary, the CDPC, the Committee of Ministers may adopt the amendment in accordance with the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall submit any amendments adopted to the Contracting States for acceptance.

3     Any amendment adopted in accordance with the above paragraph shall enter into force on the thirtieth day following notification by all the Parties to the Secretary General of their acceptance thereof.”.

Article 9

A new article shall be introduced after new Article 12 and shall read as follows:

“Article 13

1     In order to update the list of treaties in Article 1, paragraph 1, amendments may be proposed by any Contracting State or by the Committee of Ministers. These proposals for amendment shall only concern treaties concluded within the United Nations Organisation dealing specifically with international terrorism and having entered into force. They shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the Contracting States.

2     After having consulted the non-member Contracting States and, if necessary the CDPC, the Committee of Ministers may adopt a proposed amendment by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe. The amendment shall enter into force following the expiry of a period of one year after the date on which it has been forwarded to the Contracting States. During this period, any Contracting State may notify the Secretary General of any objection to the entry into force of the amendment in its respect.

3     If one-third of the Contracting States notifies the Secretary General of an objection to the entry into force of the amendment, the amendment shall not enter into force.

4     If less than one-third of the Contracting States notifies an objection, the amendment shall enter into force for those Contracting States which have not notified an objection.

5     Once an amendment has entered into force in accordance with paragraph 2 of this article and a Contracting State has notified an objection to it, this amendment shall come into force in respect of the Contracting State concerned on the first day of the month following the date on which it has notified the Secretary General of the Council of Europe of its acceptance.”.

Article 10

1     Article 11 of the Convention shall become Article 14.

2     In the first sentence of paragraph 1 of new Article 14 the terms “member States of the Council of Europe” shall be replaced by the terms “member States of and Observer States to the Council of Europe” and in the second and third sentences, the terms ”or approval” shall be replaced by the terms ", approval or accession”.

3     The text of new Article 14 shall be supplemented by the following paragraph:

“3     The Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the CDPC, may invite any State not a member of the Council of Europe, other than those referred to under paragraph 1 of this article, to accede to the Convention. The decision shall be taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.”.

4     Paragraph 3 of new Article 14 shall become paragraph 4 of this article, and the terms “or approving” and “or approval” shall be replaced respectively by the terms “, approving or acceding” and “, approval or accession”.

Article 11

1     Article 12 of the Convention shall become Article 15.

2     In the first sentence of paragraph 1 of new Article 15, the terms “or approval” shall be replaced by the terms “, approval or accession”.

3     In the first sentence of paragraph 2 of new Article 15, the terms “or approval” are replaced by the terms “, approval or accession”.

Article 12

1     Reservations to the Convention made prior to the opening for signature of the present Protocol shall not be applicable to the Convention as amended by the present Protocol.

2     Article 13 of the Convention shall become Article 16.

3     In the first sentence of paragraph 1 of new Article 16 the terms “Party to the Convention on 15 May 2003” shall be added before the term “may” and the terms “of the Protocol amending the Convention” shall be added after the term “approval”. A second sentence shall be added after the terms “political motives” and shall read: “The Contracting State undertakes to apply this reservation on a case-by-case basis, through a duly reasoned decision and taking into due consideration, when evaluating the character of the offence, any particularly serious aspects of the offence, including:”. The remainder of the first sentence shall be deleted, with the exception of sub-paragraphs a, b and c.

4     The text of new Article 16 shall be supplemented by the following paragraph:

“2     When applying paragraph 1 of this article, a Contracting State shall indicate the offences to which its reservation applies.”.

5     Paragraph 2 of new Article 16 shall become paragraph 3 of this article. In the first sentence of this paragraph, the term "Contracting" shall be added before the term "State" and the terms “the foregoing paragraph” shall be replaced by the terms “paragraph 1.”.

6     Paragraph 3 of new Article 16 shall become paragraph 4 of this article. In the first sentence of this paragraph, the term "Contracting" shall be added before the term "State".

7     The text of new Article 16 shall be supplemented by the following paragraphs:

“5     The reservations referred to in paragraph 1 of this article shall be valid for a period of three years from the day of the entry into force of this Convention in respect of the State concerned. However, such reservations may be renewed for periods of the same duration.

6     Twelve months before the date of expiry of the reservation, the Secretariat General of the Council of Europe shall give notice of that expiry to the Contracting State concerned. No later than three months before expiry, the Contracting State shall notify the Secretary General of the Council of Europe that it is upholding, amending or withdrawing its reservation. Where a Contracting State notifies the Secretary General of the Council of Europe that it is upholding its reservation, it shall provide an explanation of the grounds justifying its continuance. In the absence of notification by the Contracting State concerned, the Secretary General of the Council of Europe shall inform that Contracting State that its reservation is considered to have been extended automatically for a period of six months. Failure by the Contracting State concerned to notify its intention to uphold or modify its reservation before the expiry of that period shall cause the reservation to lapse.

7     Where a Contracting State does not extradite a person, in application of a reservation made in accordance with paragraph 1 of this article, after receiving a request for extradition from another Contracting State, it shall submit the case, without exception whatsoever and without undue delay, to its competent authorities for the purpose of prosecution, unless the requesting State and the requested State otherwise agree. The competent authorities, for the purpose of prosecution in the requested State, shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the law of that State. The requested State shall communicate, without undue delay, the final outcome of the proceedings to the requesting State and to the Secretary General of the Council of Europe, who shall forward it to the Conference provided for in Article 17.

8     The decision to refuse the extradition request, on the basis of a reservation made in accordance with paragraph 1 of this article, shall be forwarded promptly to the requesting State. If within a reasonable time no judicial decision on the merits has been taken in the requested State according to paragraph 7, the requesting State may communicate this fact to the Secretary General of the Council of Europe, who shall submit the matter to the Conference provided for in Article 17. This Conference shall consider the matter and issue an opinion on the conformity of the refusal with the Convention and shall submit it to the Committee of Ministers for the purpose of issuing a declaration thereon. When performing its functions under this paragraph, the Committee of Ministers shall meet in its composition restricted to the Contracting States.”.

Article 13

A new article shall be introduced after new Article 16 of the Convention, and shall read as follows:

“Article 17

1     Without prejudice to the application of Article 10, there shall be a Conference of States Parties against Terrorism (hereinafter referred to as the “COSTER”) responsible for ensuring:

a     the effective use and operation of this Convention including the identification of any problems therein, in close contact with the CDPC;

b     the examination of reservations made in accordance with Article 16 and in particular the procedure provided in Article 16, paragraph 8;

c     the exchange of information on significant legal and policy developments pertaining to the fight against terrorism;

d     the examination, at the request of the Committee of Ministers, of measures adopted within the Council of Europe in the field of the fight against terrorism and, where appropriate, the elaboration of proposals for additional measures necessary to improve international co-operation in the area of the fight against terrorism and, where co-operation in criminal matters is concerned, in consultation with the CDPC;

e     the preparation of opinions in the area of the fight against terrorism and the execution of the terms of reference given by the Committee of Ministers.

2     The COSTER shall be composed of one expert appointed by each of the Contracting States. It will meet once a year on a regular basis, and on an extraordinary basis at the request of the Secretary General of the Council of Europe or of at least one-third of the Contracting States.

3     The COSTER will adopt its own Rules of Procedure. The expenses for the participation of Contracting States which are member States of the Council of Europe shall be borne by the Council of Europe. The Secretariat of the Council of Europe will assist the COSTER in carrying out its functions pursuant to this article.

4     The CDPC shall be kept periodically informed about the work of the COSTER.”.

Article 14

Article 14 of the Convention shall become Article 18.

Article 15

Article 15 of the Convention shall be deleted.

Article 16

1     Article 16 of the Convention shall become Article 19.

2     In the introductory sentence of new Article 19, the terms “member States of the Council” shall be replaced by the terms “Contracting States”.

3     In paragraph b of new Article 19, the terms "or approval" shall be replaced by the terms ", approval or accession”.

4     In paragraph c of new Article 19, the number “11” shall read “14”.

5     In paragraph d of new Article 19, the number “12” shall read “15”.

6     Paragraphs e and f of new Article 19 shall be deleted.

7     Paragraph g of new Article 19 shall become paragraph e of this article and the number “14” shall read “18”.

8     Paragraph h of new Article 19 shall be deleted.

Article 17

1     This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe signatories to the Convention, which may express their consent to be bound by:

a     signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

b     signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2     Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 18

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 17.

Article 19

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe of:

a     any signature;

b     the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c     the date of entry into force of this Protocol, in accordance with Article 18;

d     any other act, notification or communication relating to this Protocol.

 

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 15th day of May 2003, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory States.

 

 

 

Iekšlietu ministrs

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

Ē.Jēkabsons

R.Bluķis

M.Rāzna

T.Stragova

A.Zamozdika

 

 

 

 

01.09.2004. 11:50

3982

A.Zamozdika

7219003, aija.zamozdika@iem.gov.lv

 

 

 

 

Anotācija likumprojektam “Par Eiropas Konvencijas par terorisma apkarošanu grozījumu protokolu”

I Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums.

1977.gada 27.janvārī tika pieņemta Eiropas Konvencija par terorisma apkarošanu, kuras mērķis ir pastiprināt cīņu pret terorismu, veicinot to personu izdošanu, kuras izdarījušas terora aktus. Šajā Konvencijā ir noteikts to noziedzīgo nodarījumu saraksts, kuri netiek uzskatīti par politiskiem nodarījumiem vai tādiem nodarījumiem, ko ierosinājuši politiski motīvi. Konvencija paredz, ka to parakstījušajām Eiropas Padomes dalībvalstīm ir pienākums izdot citai dalībvalstij personas, kas izdarījušas terora aktus vai mēģinājušas tos izdarīt, kā arī piedalījušās šādu aktu izdarīšanā kā līdzdalībnieks. Konvencija arī paredz, ka gadījumos, kad kāda no Konvenciju parakstījušajām Eiropas Padomes dalībvalstīm kādu apstākļu dēļ tomēr šādu personu neizdod, tai nekavējoties savā valstī jāsauc šīs personas pie atbildības par izdarītajiem terora aktiem vai mēģinājumu izdarīt kādu no Konvencijā minētajiem terora aktiem, kā arī par piedalīšanos šādu aktu izdarīšanā kā līdzdalībniekam.

Konvencija stājusies spēkā 1978.gada 4.augustā, un uz 2004.gada 1.septembri to ir pieņēmušas 43 Eiropas Padomes dalībvalsts. Latvija ir izteikusi piekrišanu būt saistītai ar šo Konvencijai kopš 1999.gada 21.jūlija.

Pieaugot terorisma aktu skaitam pasaulē un Eiropas Padomes dalībvalstīm apzinoties, ka viens no būtiskiem līdzekļiem cīņā pret terorismu ir to personu sodīšana, kuras izdarījušas terora aktus, nodrošinot šo personu izdošanu, lai sauktu pie atbildības valstīs, kurās izdarīti terora akti, 2003.gada 15.maijā Strasbūrā tika atvērts parakstīšanai Eiropas Konvencijas par terorisma apkarošanu grozījumu protokols.

Šīs protokols paredz, ka izteikt piekrišanu būt saistītai ar Eiropas Konvenciju par terorisma apkarošanu var ikviena valsts, nevis tikai Eiropas Padomes dalībvalsts. Ar šo protokolu tiek paplašināts to noziedzīgu nodarījumu saraksts, par kuru izdarīšanu, mēģinājumu izdarīt vai piedalīšanos izdarīšanā kā līdzdalībniekam attiecas pienākums izdot, kā arī vienkāršota procedūra Konvencijas turpmākai papildināšanai ar tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, uz kuriem attiecināms izdošanas pienākums.

Uz 2004.gada 1.septembri protokolu parakstījušas 37 valstis, viena no tām (Norvēģija) protokolu ir ratificējusi.

2. Normatīvā akta projekta būtība.

Šī protokola parakstīšana nodrošinās efektīvāku sadarbību ar Eiropas Padomes dalībvalstīm un citām valstīm, kas izteikušas piekrišanu būt saistītām ar protokolu, terorisma apkarošanā.

Protokola mērķis ir stiprināt valstu sadarbību cīņā pret terorismu, dodot iespēju jebkurai ieinteresētajai valstij izteikt piekrišanu būt saistītai ar Konvenciju un tās protokoliem. Līdz šim varēja izteikt piekrišanu būt saistītai ar Konvenciju tikai Eiropas Padomes dalībvalstis.

Ar protokolu būtiski tiek papildināts noziedzīgu nodarījumu saraksts, uz kuru attiecas izdošanas pienākums, kā arī paredzēta vienkāršota procedūra šī saraksta papildināšanai un grozījumu Konvencijā ierosināšanas kārtība.

Protokolā tiek precīzāk noteiktas Eiropas komitejas par kriminālizmeklēšanas problēmām (CDPC) funkcijas un izveidota jauna Dalībvalstis pret terorismu konference (COSTER). COSTER sastāv no katras valsts, kas izteikusi piekrišanu būt saistītai ar Konvenciju, pa vienam ieceltam ekspertam un sanāk kopā reizi gadā un, ja nepieciešams, pēc Eiropas Padomes Ģenerālsekretāra vai vismaz vienas trešdaļas no valstu, kas izteikušas piekrišanu būt saistītām ar Konvenciju, lūguma – biežāk. Izdevumus par valstu, kas izteikušas piekrišanu būt saistītām ar Konvenciju un kas ir Eiropas Padomes dalībvalstis, dalību COSTER sedz Eiropas Padome. Ņemot vērā, ka šajās tikšanās reizēs tiks apspriesti dažādi jautājumi, uz katru šo tikšanos ekspertu no Latvijas nepieciešams noteikt atsevišķi.

Latvija, parakstot šo protokolu, ir paudusi savu gatavību sadarboties terorisma novēršanas nolūkos un nodrošināt, ka terora aktu izdarītāji tiks saukti pie atbildības valstīs, kurās izdarīti terora akti.

3. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

II Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu būtiski neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu.

Normatīvā akta projekts šo jomu būtiski neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums.

Pieņemot likumu par šo Protokolu un tam stājoties spēkā, uzlabosies sadarbība starp Latviju un pārējām Konvenciju un protokolu parakstītājām valstīm, radot iespēju apmainīties ar informāciju un pieredzi ar terorismu saistītās jomās.

4. Ietekme uz vidi.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

2003

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts?

1. Saistības pret Eiropas Savienību.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

Dalība Eiropas Padomē neuzliek par pienākumu Latvijai parakstīt protokolu, taču protokols nestājas spēkā, kamēr visas dalībvalstis nav izteikušas piekrišanu būt saistītām ar to. Ņemot vērā, ka Latvija ir ieinteresēta sadarbības uzlabošanā terorisma apkarošanas jomā, bija nepieciešams parakstīt šo protokolu un apstiprināt likumu par to.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu?

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas?

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)?

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem.

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Konsultācijas nav notikušas.

VII Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas?

Normatīvā akta izpildei jaunas institūcijas netiks radītas. Normatīvais akts tiks īstenots esošo resursu ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu?

Tiesību akts tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī tiks ievietota informācija Iekšlietu ministrijas interneta mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo?

Indivīds var aizstāvēt savas tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

Iekšlietu ministrs Ē. Jēkabsons

 

 

 

 

 

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

R.Bluķis

M.Rāzna

T.Stragova

A.Zamozdika

       

 

 

 

 

 

01.09.2004. 11:43

1291

A.Zamozdika

7219003, aija.zamozdika@iem.gov.lv