Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

steidzams

Grozījums Sabiedriskā labuma organizāciju likumā (reģ. nr. 937)

Spēkā esošā likuma attiecīgo pantu redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumproj. redakcija (dok. nr. 3024)

 

 

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

Komisijas atzinums

Komisijas sagatavotā otrā lasījuma redakcija

 

Izdarīt Sabiedriskā labuma organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 14. nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt Sabiedriskā labuma organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 14. nr.) šādu grozījumu:

2.pants. Sabiedriskā labuma darbība

(1) Sabiedriskā labuma darbība ir tāda darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.

(2) Par sabiedriskā labuma darbību nav uzskatāma:

1) darbība, kas vērsta uz politisko organizāciju (partiju) vai to vēlēšanu kampaņu atbalstīšanu;

2) darbība tādā apjomā, kādā tā vērsta uz biedrības un nodibinājuma biedru vai dibinātāju un ar tiem saistītu personu privāto interešu un vajadzību apmierināšanu, izņemot darbību, ko veic biedrība vai nodibinājums, kas dibināts un darbojas, lai aizstāvētu sociāli mazaizsargāto personu grupu un trūcīgo personu un ģimeņu tiesības un intereses.

(3) Par trūcīgām personām šā likuma izpratnē uzskatāmas personas, kuru ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets.

(4) Sociāli mazaizsargāto personu grupas nosaka Ministru kabinets, analizējot valsts sociālekonomisko stāvokli un tā ietekmi uz atsevišķām personu grupām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts I. Solovjovs

Izteikt 2. panta otrās daļas 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2) darbība tādā apjomā, kādā tā vērsta uz biedrības un nodibinājuma biedru vai dibinātāju un ar tiem saistītu personu privāto interešu un vajadzību apmierināšanu, izņemot darbību, ko veic biedrība vai nodibinājums, kas dibināts un darbojas, lai aizstāvētu sociāli mazaizsargāto personu grupu un trūcīgo personu un ģimeņu tiesības un intereses, kā arī, lai sociāli atbalstītu atsevišķas personu grupas, kas griežas sabiedriskā labuma organizācijā, lai saņemtu šo atbalstu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

7.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas kārtība

(1) Biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija iesniedz Finanšu ministrijai iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu.

(2) Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

1) reģistrācijas apliecības kopiju;

2) tikai biedrības un nodibinājumi - lēmuma par biedrības vai nodibinājuma dibināšanu kopiju vai - testamentārā nodibinājuma gadījumā - testamenta kopiju;

3) tikai reliģiskās organizācijas - ziņas par reliģiskās organizācijas amatpersonām - pārvaldes institūciju (vadības un revīzijas komisijas) locekļiem, norādot katra locekļa vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu;

4) statūtu, satversmes vai nolikuma kopiju;

5) pēdējā gada pārskata kopiju, ja tāds atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavojams;

6) attiecīgās nodokļu administrācijas izziņu par nodokļu samaksu (līdz pieteikuma iesniegšanas mēneša pirmajam datumam);

7) tikai reliģiskās organizācijas - motivētu Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldes ieteikuma vēstuli;

8) tikai biedrības un nodibinājumi - biedrības vai nodibinājuma iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna kopiju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts I. Solovjovs

Izteikt 7. panta otrās daļas 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“2) tikai biedrības un nodibinājumi - lēmuma par biedrības vai nodibinājuma dibināšanu kopiju vai - testamentārā nodibinājuma gadījumā - testamenta kopiju. Ja sabiedriskā organizācija tiek pārreģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā, tā pievieno lēmuma par biedrības vai nodibinājuma pārreģistrāciju kopiju;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas mantas un finanšu līdzekļu izlietođanas ierobeţojumi

(1) Sabiedriskā labuma organizācijai ir pienākums izlietot savu mantu un finanšu līdzekļus attiecīgās organizācijas statūtos, satversmē vai nolikumā norādītajiem mērķiem.

(2) Ja sabiedriskā labuma organizācijas saņemto ziedojumu kopsumma taksācijas periodā (kalendārajā gadā) pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, šai organizācijai ir pienākums ne mazāk kā 75 procentus no šīs kopsummas, ko veido attiecīgajā taksācijas periodā (kalendārajā gadā) izlietotie ziedojumi un ieņēmumi no tās saimnieciskās darbības, kurai piemēro nodokļu atvieglojumus, izlietot tikai tām sabiedriskā labuma darbībām, kuras minētas Finanšu ministrijas lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai.

(3) Ministru kabinets nosaka to izdevumu veidus, kuri šā likuma izpratnē uzskatāmi par sabiedriskā labuma organizācijas administratīvajiem izdevumiem, paredzot, ka pie tiem pieskaitāmi sabiedriskā labuma organizācijas izdevumi, kuri nav tieši saistīti ar statūtos, satversmē vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanu. Sabiedriskā labuma organizācija administratīvajiem izdevumiem drīkst izlietot ne vairāk kā 25 procentus no vispārējiem ziedojumiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts I. Solovjovs

Aizstāt 11. panta otrajā daļā skaitli “75” ar skaitli “70”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts I. Solovjovs

Aizstāt 11. panta trešajā daļā skaitli “25” ar skaitli “30”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 

Pārejas noteikumi

1....2.

3. Ja sabiedriskā organizācija vai uzņēmējsabiedrība, kas dibināta kā bezpeļņas organizācija, kurai ir atļauja saņemt ziedojumus un kuras ziedotājiem tiek piemēroti nodokļu atvieglojumi vai ir piešķirtas citas likumos noteiktās nodokļu atlaides, tiek pārveidota par biedrību vai nodibinājumu un ir ierakstīta biedrību un nodibinājumu reģistrā, atļaujas un nodokļu atvieglojumi, kas piešķirti šai sabiedriskajai organizācijai vai uzņēmējsabiedrībai, tiek piemēroti jaunizveidotajai biedrībai vai nodibinājumam līdz 2004.gada 31.decembrim.

 

 

 

Aizstāt pārejas noteikumu 3. punktā skaitļus un vārdus “2004.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “sabiedriskā labuma organizācijas statusa iegūšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2005. gada 1. martam”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Aizstāt pirmajā lasījumā pieņemtajā likumprojektā skaitli un vārdu ”1. martam” ar skaitli un vārdu “1. aprīlim”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Aizstāt pārejas noteikumu 3. punktā skaitļus un vārdus “2004.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “sabiedriskā labuma organizācijas statusa iegūšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2005. gada 1. aprīlim”.