Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija                                                                                                                                         Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām””

(reģ. nr 935)

 

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

3.

Pr. nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kādā likumprojektu trešajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3., 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 17.nr.; 2004, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3., 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 17.nr.; 2004, 12.nr.) šādus grozījumus:

5.pants. (1) Bāriņtiesu (pagasttiesu) darbu aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumos uzrauga un metodiski vada Bērnu un ģimenes lietu ministrija.

(2) Bāriņtiesu (pagasttiesu) darbu attiecībā uz apliecinājumu izdarīšanu, kā arī citu šā likuma VII nodaļā minēto funkciju pildīšanu, mantojuma lietu kārtošanu un mantojuma apsardzību (VIII nodaļa) metodiski vada Tieslietu ministrija.

(3) (Izslēgta ar 08.07.2003. likumu).

(4) Bāriņtiesas (pagasttiesas) darbības uzraudzību finansiālajos jautājumos veic attiecīgā pilsētas vai novada dome (pagasta padome).

(5) Bāriņtiesu un pagasttiesu darbības noteikumus izdod Ministru kabinets.

(6) (Izslēgta ar 08.07.2003. likumu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 5.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Bāriņtiesu (pagasttiesu) lietu paraugnomenklatūru pēc saskaņošanas ar tieslietu ministru apstiprina bērnu un ģimenes lietu ministrs."

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 5.panta pirmajā daļā vārdu “uzrauga” ar vārdu “pārrauga”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojekta 1.pantā vārdu “paraugnomenklatūru” ar vārdu “paraugsarakstu”.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

1. 5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “uzrauga” ar vārdu “pārrauga”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt 5.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Bāriņtiesu (pagasttiesu) lietu paraugsarakstu pēc saskaņošanas ar tieslietu ministru apstiprina bērnu un ģimenes lietu ministrs."

13.pants. (1) Bāriņtiesa (pagasttiesa) noskaidro ģimenes, kurās nav pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, un sadarbībā ar veselības aprūpes, izglītības, sociālās palīdzības un policijas iestādēm lemj par nepieciešamās palīdzības sniegšanu šīm ģimenēm.

(2) Bāriņtiesa (pagasttiesa) savas kompetences ietvaros rūpējas, lai bez vecāku gādības palikušie bērni augtu ģimenē.

(3) Bāriņtiesa (pagasttiesa) sadarbībā ar veselības aprūpes, izglītības un sociālās palīdzības iestādēm izvēlas un sagatavo audžuģimenes, kurām nodod uz laiku audzināšanā bērnu gadījumos, kad bērns palicis bez vecāku gādības vai arī ir nepieciešams sniegt palīdzību ģimenei bērna audzināšanā.

(4) Audžuģimenes statusu, bērna un audžuģimenes savstarpējās tiesiskās un mantiskās attiecības, šo ģimeņu finansēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā bērnu nodod audžuģimenei un izbeidz viņa uzturēšanos tajā, nosaka Ministru abinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 13.panta trešo daļu pēc vārda “iestādēm” ar vārdiem “informē par iespēju kļūt par audžuģimeni”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 13.panta trešo daļu pēc vārda “iestādēm” ar vārdiem “informē par iespēju kļūt par audžuģimeni”.

22.pants. (1) Bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumi, kas pieņemti tās kompetences ietvaros, ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām.

(2) Bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumi par adopciju, par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, par atļauju aizbildnim (aizgādnim) atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar citām lietu tiesībām nekustamo īpašumu, kura vērtība pārsniedz 1000 latus, kā arī par atlīdzību aizbildnim (aizgādnim), kas pārsniedz 300 latus, ir saistoši tikai pēc to apstiprināšanas tiesā.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Izslēgt 22.panta otrajā daļā vārdus “par atļauju aizbildnim (aizgādnim) atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar citām lietu tiesībām nekustamo īpašumu, kura vērtība pārsniedz 1000 latus.”

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Papildināt 22.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumi par atļauju aizbildnim (aizgādnim) atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar citām lietu tiesībām nekustamo īpašumu, kura vērtība pārsniedz 1000 latus, tiek iesniegti izskatīšanai tiesā.”

Juridiskā komisija

Papildināt 22.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumi par atļauju aizbildnim (aizgādnim) atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar citām lietu tiesībām nekustamo īpašumu, kura vērtība pārsniedz 1000 latus, iesniedzami izšķiršanai tiesā.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

(sk. 5.p.)

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

3. 22.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus “par atļauju aizbildnim (aizgādnim) atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar citām lietu tiesībām nekustamo īpašumu, kura vērtība pārsniedz 1000 latus”;

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumi par atļauju aizbildnim (aizgādnim) atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar citām lietu tiesībām nekustamo īpašumu, kura vērtība pārsniedz 1000 latus, iesniedzami izšķiršanai tiesā.”

24.pants. Bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt attiecīgā rajona (pilsētas) tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

 

3. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"(1) Bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Par administratīvajiem aktiem nav uzskatāmi bāriņtiesu (pagasttiesu) lēmumi, kuri:

1) tiek pieņemti pēc tiesas pieprasījuma;

2) pieņemti saskaņā ar šā likuma 22.panta otro daļu;

3) iesniedzami izšķiršanai tiesā (Civillikuma 280.pants)."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Izslēgt likumprojekta 3.pantā vārdus “(Civillikuma 280.pants)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"(1) Bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Par administratīvajiem aktiem nav uzskatāmi bāriņtiesu (pagasttiesu) lēmumi, kuri:

1) tiek pieņemti pēc tiesas pieprasījuma;

2) pieņemti saskaņā ar šā likuma 22.panta otro daļu;

3) iesniedzami izšķiršanai tiesā."