Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2004. gada 29. septembris

Nr.9/1- 425

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „Par grozījumiem Pasaules veselības organizācijas Konstitūcijā” „ / reģ.nr. 901; dok.nr. 2918 /;

 

2) Likumprojekts „Par Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšan

/reģ.nr. 914; dok.nr. 2935/;

 

3) Likumprojekts „Par Konvenciju par dažu starptautiskā gaisa transporta

noteikumu unifikāciju” /reģ.nr. 930 /.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Konvenciju par dažu starptautiskā gaisa transporta

noteikumu unifikāciju

 

 

 

1.pants. 1999. gada 28. maijā parakstītā Konvencija par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju (turpmāk-Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2. pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

 

3. pants. Konvencija stājas spēkā tās 53. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

4. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2004. gada _________________________.