Projekts 2

Projekts 2. lasījumam

29.09.04.

Sagatavojusi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Priekšlikumi likumprojektam

“Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā”

(dok.nr.2972; reģ.nr.926)

 

Likuma redakcija

Likumprojekts

1. lasījuma redakcijā

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas sagatavotā redakcija

2. lasījumam

Sabiedrības integrācijas fonda likums

Izdarīt Sabiedrības integrācijas fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 16. nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Sabiedrības integrācijas fonda likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 16. nr.) šādus grozījumus:

9.pants. Fonda padome

(1) Fonda padomes sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, tieslietu ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Valsts prezidenta pārstāvis, pa vienam pašvaldību pārstāvim no Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas, pieci nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji.

(2) Ministru kabinets apstiprina Fonda padomes sastāvu.

(3) Fonda padomes locekļi no sava vidus ievēlē Fonda padomes priekšsēdētāju, kurš vada Fonda padomes darbu.

(4) Fonda padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. Fonda padomes locekļu iecelšanas un atcelšanas kārtību nosaka Fonda nolikums.

(5) Fonda padomes locekļi par piedalīšanos Fonda padomes sēdēs atalgojumu nesaņem.

 

 

 

1. Izteikt 9. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fonda padomes sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, tieslietu ministrs, īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās, Valsts prezidenta pārstāvis, pa vienam pašvaldību pārstāvim no Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas plānošanas reģioniem, pieci nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji.”

     

1. Izteikt 9. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Fonda padomes sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs, tieslietu ministrs, īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās, Valsts prezidenta pārstāvis, pa vienam pašvaldību pārstāvim no Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas plānošanas reģioniem, pieci nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji.”

10.pants. Fonda padomes sēdes un lēmumu pieņemšana

(1) Fonda padomes sēdes sasauc Fonda padomes priekšsēdētājs.

(2) Fonda padomes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Fonda padomes priekšsēdētājam divu nedēļu laikā jāsasauc Fonda padomes sēde, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa Fonda padomes locekļu.

(3) Fonda padomes sēdes tiek protokolētas. Fonda padomes sēžu protokolus paraksta Fonda padomes priekšsēdētājs.

(4) Fonda padome lēmumus pieņem ar absolūto balsu vairākumu no kopējā Fonda padomes locekļu balsu skaita

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās Parlamentārais sekretārs

A. Brandavs

Papildināt likuma 10. pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Fonda padomes locekli pilnvarā noteikto tiesību robežās padomes sēdē var pārstāvēt padomes locekļa pilnvarota persona.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 10. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Fonda padomes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse Fonda padomes locekļu. Fonda padome lēmumu pieņem ar klātesošo Fonda padomes locekļu absolūto balsu vairākumu un ja par lēmumu nobalsojuši vismaz septiņi Fonda padomes locekļi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Izteikt 10. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Fonda padomes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse Fonda padomes locekļu. Fonda padome lēmumu pieņem ar klātesošo Fonda padomes locekļu absolūto balsu vairākumu un ja par lēmumu nobalsojuši vismaz septiņi Fonda padomes locekļi.”

12.pants. Fonda komitejas

(1) Fonda komitejas izvērtē iesniegtos sabiedrības integrācijas projektus un saskaņā ar Fonda nolikumu sagatavo tos izskatīšanai Fonda padomē.

(2) Sabiedrības integrācijas fondā ir šādas pastāvīgās komitejas:

1) Pilsoniskās līdzdalības komiteja;

2) Sociālās integrācijas komiteja;

3) Reģionālās integrācijas komiteja;

4) Izglītības un valodas komiteja;

5) Kultūras komiteja;

6) Repatriācijas un migrācijas komiteja;

7) Pētniecības un sabiedrības saziņas komiteja.

(3) Fonda padome var izveidot arī citas komitejas.

(4) Katras komitejas sastāvā ir vismaz pieci locekļi, no kuriem vismaz viens pārstāv valsts institūciju, kuras kompetencē ir attiecīgās komitejas pārziņā esošie jautājumi. Komitejas locekļus ieceļ Fonda padome.

(5) Komitejas darbu vada tās priekšsēdētājs. Priekšsēdētāju ievēlē attiecīgā komiteja no tās locekļu vidus.

(6) Komitejas locekļu pilnvaru laiks ir divi gadi.

(7) Komiteja darbojas, pamatojoties uz Fonda padomes apstiprinātu nolikumu.

2. Papildināt 12. pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Komiteja, kas izvērtē Eiropas Savienības finansētos projektus, darbojas atbilstoši Latvijas un Eiropas Komisijas noslēgtajiem līgumiem

     

3. Papildināt 12. pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Komiteja, kas izvērtē Eiropas Savienības finansētos projektus, darbojas atbilstoši Latvijas un Eiropas Komisijas noslēgtajiem līgumiem.”

 

13.pants. Grāmatvedības uzskaite

(1) Fonds kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iesniedz pārskatu par finansu līdzekļu izlietojumu atbilstoši šā likuma, likuma “Par grāmatvedību” un citu normatīvo aktu prasībām.

(2) Noslēdzot saimniecisko gadu, Fonds sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par Fonda līdzekļu izlietojumu atbilstoši Fonda mērķim un uzdevumiem.

 

 

 

 

 

3. Aizstāt 13.pantā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

 

 

 

 

 

 

3.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt likumprojekta 3. pantu šādā redakcijā:

“3. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".”

 

 

Atbalstīt

 

 

4. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".