Sociālo un darba lietu komisija

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Darba aizsardzības likumā

(reģ.nr.925)

( Alternatīva likumprojektiem. ar reģ. nr.876, reģ. nr. 884)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.lasījuumā nobalsotā redakcija

Nr.

3.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Darba aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2004, 2.nr.) šādu grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Darba aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2004, 2.nr.) šādu grozījumus:

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

10) kompetenta institūcija — institūcija, kura ir pilnvarota veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

1. Izteikt 1.panta 10.punktu šādā redakcijā:

„10) kompetenta institūcija — institūcija, kura uz attiecīga līguma pamata veic darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 1.panta 10.punktu šādā redakcijā:

„10) kompetenta institūcija — institūcija, kura uz attiecīga līguma pamata veic darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;”.

7.pants. Darba vides iekšējā uzraudzība

(1) -------------------------------

(2) Darba devējs dokumentē darba vides riska novērtēšanas rezultātus un sastāda to (...) profesiju (amatu) vai darba vietu sarakstu, kurās:

2. Papildināt  7.panta otro daļu pēc vārdiem “sastāda to” ar vārdiem “personu vai”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt  7.panta otro daļu pēc vārdiem “sastāda to” ar vārdiem “personu vai”.

8.pants. Darba vides riska novērtēšana

(1) Darba devējs novērtē darba vides risku šādā kārtībā:

1) konstatē darba vides riska faktorus, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai;

3. 8.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdu „riska”;

 

 

 

 

 

 

 

3. 8.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdu „riska”;

 

(2) Darba vides riska novērtēšana uzņēmumā veicama atbilstoši katram tā darbības veidam. Ja ir līdzīgi darba apstākļi, pietiek ar darba vides riska novērtēšanu vienā darba vietā vai darba veidā. (....)

papildināt otro daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„ Riska novērtēšanā iesaista uzticības personu vai nodarbināto pārstāvi un nodarbināto, kurš pārzina konkrēto darba vietu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt otro daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„ Riska novērtēšanā iesaista uzticības personu vai nodarbināto pārstāvi un nodarbināto, kurš pārzina konkrēto darba vietu”.

 

9.pants. Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra

(1) Lai veiktu darba aizsardzības pasākumus un darba vides iekšējo uzraudzību, darba devējs:

1) pats var veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus — ja uzņēmumā ir ne vairāk kā pieci nodarbinātie un darba devējs ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) norīko darba aizsardzības speciālistu — ja uzņēmumā ir mazāk nekā 50, bet vairāk nekā pieci nodarbinātie

 

 

 

 

 

 

4. 9.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. un 2.punktā vārdu „pieci” ar vārdu „desmit”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 9.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. un 2.punktā vārdu „pieci” ar vārdu „desmit”;

(2) Darba devējs piešķir darba aizsardzības speciālistam nepieciešamos līdzekļus un laiku (darba laika ietvaros), lai viņš varētu veikt savus pienākumus. (...)

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Nodarbinātā norīkošana par darba aizsardzības speciālistu nedrīkst radīt viņam nelabvēlīgas sekas vai kā citādi ierobežot viņa tiesības.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Nodarbinātā norīkošana par darba aizsardzības speciālistu nedrīkst radīt viņam nelabvēlīgas sekas vai kā citādi ierobežot viņa tiesības.”;

(5) Tos komercdarbības veidus, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju, kā arī šīs institūcijas iesaistīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Tos komercdarbības veidus, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju, šīs institūcijas iesaistīšanas kārtību, kā arī gadījumus, kad darba devējs, veicot minēto komercdarbību, drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju, nosaka Ministru kabinets. Tas attiecas arī uz tiem darba devējiem, kuri nekomerciālos nolūkos vai sava uzņēmuma vajadzībām veic darbības, kas atbilst minētajiem komercdarbības veidiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Tos komercdarbības veidus, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju, šīs institūcijas iesaistīšanas kārtību, kā arī gadījumus, kad darba devējs, veicot minēto komercdarbību, drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju, nosaka Ministru kabinets. Tas attiecas arī uz tiem darba devējiem, kuri nekomerciālos nolūkos vai sava uzņēmuma vajadzībām veic darbības, kas atbilst minētajiem komercdarbības veidiem.”;

(6) Ministru kabinets nosaka prasības kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos (....).

papildināt sesto daļu ar vārdiem "kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta viņu kompetence".

 

 

1.

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt likumprojekta 4.panta pēdējā rindkopā vārdu “viņu” ar vārdiem “šo institūciju un speciālistu”

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

papildināt sesto daļu ar vārdiem "kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta šo institūciju un speciālistu kompetence".

 

10.pants. Konsultēšanās, nodarbināto informēšana un līdzdalība darba aizsardzībā

(1) Darba devēja pienākums ir darba aizsardzības jomā konsultēties ar nodarbinātajiem vai uzticības personām, kā arī nodrošināt uzticības personām iespēju piedalīties apspriedēs par jautājumiem, kas attiecas uz:

1) ---------------------------------

2) darba aizsardzības dienestu izveidošanu un darbību;

5. Aizstāt  10.panta pirmās daļas 2.punktā vārdu „dienestu” ar vārdiem „organizatoriskās struktūras”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aizstāt  10.panta pirmās daļas 2.punktā vārdu „dienestu” ar vārdiem „organizatoriskās struktūras”.

12.pants. Pirmā palīdzība un citi neatliekamie pasākumi

(1)----------------------------------

(3) Kārtību, kādā nodrošināma apmācība pirmās palīdzības sniegšanā, nosaka Ministru kabinets.

(4) (....)

6. papildināt 12.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumu nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. papildināt 12.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumu nosaka Ministru kabinets.

13.pants. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana

Darba devējs nodrošina nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un veic to uzskaiti. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

7. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

„13. pants. Nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmeklēšana un uzskaite

(1) Darba devējs nodrošina nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un veic to uzskaiti. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Ministru kabinets nosaka arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību, arodslimību sarakstu, kā arī arodslimību izraisītājfaktoru un to pielietojuma kategoriju sarakstu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

„13. pants. Nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmeklēšana un uzskaite

(1) Darba devējs nodrošina nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un veic to uzskaiti. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Ministru kabinets nosaka arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību, arodslimību sarakstu, kā arī arodslimību izraisītājfaktoru un to pielietojuma kategoriju sarakstu.”

14.pants. Nodarbināto un uzticības personu instruktāža un apmācība

(1) Darba devējs nodrošina, lai ikviens nodarbinātais saņemtu  instruktāžu (....) darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un darba veikšanu. Šādu instruktāžu veic, uzsākot darbu, mainoties darba raksturam vai darba apstākļiem, ieviešot jaunu vai mainot iepriekšējo darba aprīkojumu un ieviešot jaunu tehnoloģiju. Nodarbināto instruktāžu pielāgo darba vides riska pārmaiņām un periodiski atkārto.

8. Papildināt 14.panta pirmo daļu pēc vārda „instruktāžu” ar vārdiem „un tiktu apmācīts”.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt likumprojekta 8.pantā vārdus “pirmo daļu” ar vārdiem “pirmās daļas pirmo teikumu”

 

 

 

Atbalstīt

 

 

8. Papildināt 14.panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda “instruktāžu” ar vārdiem “un tiktu apmācīts”.

20.pants. Nodarbināto pārstāvība darba aizsardzības jomā

(1) Uzņēmumā vai tā struktūrvienībā, kurā nodarbināti pieci vai vairāki nodarbinātie, šie nodarbinātie vai viņu pārstāvji, ņemot vērā nodarbināto skaitu, uzņēmuma darbības raksturu un darba vides risku, ievēlē vienu vai vairākas uzticības personas.(....)

9. papildināt 20.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Nodarbinātā ievēlēšana par uzticības personu nedrīkst radīt viņam nelabvēlīgas sekas vai kā citādi ierobežot viņa tiesības.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. papildināt 20.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Nodarbinātā ievēlēšana par uzticības personu nedrīkst radīt viņam nelabvēlīgas sekas vai kā citādi ierobežot viņa tiesības.”

 

 

 

 

 

 

 

25.pants. Pilnvarojums Ministru kabinetam izdot noteikumus par darba aizsardzību

Ministru kabinets izdod noteikumus par darba aizsardzības prasībām:

1) darba vietās;

2) lietojot darba aprīkojumu;

3) lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus;

4) strādājot ar displeju;

5) pārvietojot smagumus;

6) veicot būvdarbus;

7) drošības zīmju lietošanā;

8) derīgo izrakteņu ieguvē, tos izurbjot;

9) virszemes un apakšzemes derīgo izrakteņu ieguvē;

10) darbā uz zvejas kuģiem;

11) saskaroties ar ķīmiskām vielām;

12) saskaroties ar bioloģiskām vielām;

13) attiecībā uz trokšņa līmeni darbā;

14) darbā ar azbestu;

15) attiecībā uz medicīnisko aprūpi uz kuģiem;

16) saskaroties ar kancerogēnām vielām;

17) strādājot augstumā;

18) attiecībā uz citām prasībām, ko regulē Eiropas Savienības direktīvas darba aizsardzībā

19) (....)

 

 

 

 

 

10. Papildināt 25.pantu ar 19.punktu šādā redakcijā:

 "19) meža darbos."

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta 10.pantu šādā redakcijā:

“10. Papildināt 25.pantu ar 19.punktu šādā redakcijā:

“19) veicot darbus mežsaimniecībā.””.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

10. Papildināt 25.pantu ar 19.punktu šādā redakcijā:

“19) veicot darbus mežsaimniecībā.””.

 

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“6. Veselības ministrija izstrādā un Ministru kabinets līdz 2005.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 12.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

7. Labklājības ministrija izstrādā un Ministru kabinets līdz 2005.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 13.pantā minētos noteikumus.

8. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumi Nr.293 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”.”

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 11.pantu šādā redakcijā:

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“6. Veselības ministrija izstrādā un Ministru kabinets līdz 2005.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 12.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

7. Labklājības ministrija izstrādā un Ministru kabinets izdod šā likuma 13.pantā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumi Nr.293 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 11. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“6. Veselības ministrija izstrādā un Ministru kabinets līdz 2005.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 12.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

7. Labklājības ministrija izstrādā un Ministru kabinets izdod šā likuma 13.pantā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumi Nr.293 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”