Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

“Grozījumi Darba aizsardzības likumā”

(reģ.nr.925)

( Alternatīva likumprojektiem. ar reģ. nr.876, reģ. nr. 884)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījuumā nobalsotā redakcija

Nr.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Darba aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2004, 2.nr.) šādu grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Darba aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2004, 2.nr.) šādu grozījumus:

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

10) kompetenta institūcija — institūcija, kura ir pilnvarota veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

 

1.

 

Labklājības ministre D.Staķe

 

Izteikt 1.panta 10.punktu šādā redakcijā:

„10) kompetenta institūcija — institūcija, kura uz attiecīga līguma pamata veic darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

1. Izteikt 1.panta 10.punktu šādā redakcijā:

„10) kompetenta institūcija — institūcija, kura uz attiecīga līguma pamata veic darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

 

7.pants. Darba vides iekšējā uzraudzība

(1) -------------------------------

(2) Darba devējs dokumentē darba vides riska novērtēšanas rezultātus un sastāda to (...) profesiju (amatu) vai darba vietu sarakstu, kurās:

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Labklājības ministre D.Staķe

 

Papildināt likuma 7.panta 2.daļā aiz vārda „(amatu)” ar vārdiem „vai personu,”, tālāk kā pēc teksta.

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 7.panta otro daļā pēc vārdiem “sastāda to” ar vārdiem “personu vai”.

 

 

Atbalstīts

(iestrādāts atbildīgās

komisijas

pr.nr.3)

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

2. Papildināt  7.panta otro daļu pēc vārdiem “sastāda to” ar vārdiem “personu vai”.

8.pants. Darba vides riska novērtēšana

(1) Darba devējs novērtē darba vides risku šādā kārtībā:

1) konstatē darba vides riska faktorus, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai;

 

 

4.

Labklājības ministre D.Staķe

 

Izslēgt likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktā vārdu „riska”.

 

 

Atbalstīt

 

 

3. 8.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdu „riska”;

 

(2) Darba vides riska novērtēšana uzņēmumā veicama atbilstoši katram tā darbības veidam. Ja ir līdzīgi darba apstākļi, pietiek ar darba vides riska novērtēšanu vienā darba vietā vai darba veidā. (....)

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likuma 8.panta otro daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„ Riska novērtēšanā iesaista uzticības personu vai nodarbināto pārstāvi un nodarbināto, kurš pārzina konkrēto darba vietu”.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

papildināt otro daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„ Riska novērtēšanā iesaista uzticības personu vai nodarbināto pārstāvi un nodarbināto, kurš pārzina konkrēto darba vietu”.

 

9.pants. Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra

(1) Lai veiktu darba aizsardzības pasākumus un darba vides iekšējo uzraudzību, darba devējs:

1) pats var veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus — ja uzņēmumā ir ne vairāk kā pieci nodarbinātie un darba devējs ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) norīko darba aizsardzības speciālistu — ja uzņēmumā ir mazāk nekā 50, bet vairāk nekā pieci nodarbinātie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

Labklājības ministre D.Staķe

 

Aizstāt likuma 9.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā vārdu „pieci” ar vārdu „desmit”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

4. 9.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. un 2.punktā vārdu „pieci” ar vārdu „desmit”;

(2) Darba devējs piešķir darba aizsardzības speciālistam nepieciešamos līdzekļus un laiku (darba laika ietvaros), lai viņš varētu veikt savus pienākumus. (...)

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likuma 9.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Nodarbinātā norīkošana par darba aizsardzības speciālistu nedrīkst radīt viņam nelabvēlīgas sekas vai kā citādi ierobežot viņa tiesības.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Nodarbinātā norīkošana par darba aizsardzības speciālistu nedrīkst radīt viņam nelabvēlīgas sekas vai kā citādi ierobežot viņa tiesības.”;

 

 

 

 

 

 

(5) Tos komercdarbības veidus, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju, kā arī šīs institūcijas iesaistīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.(...)

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

Deputātes S.Bendrāte un L.Liepiņa

Izslēgt likuma 9.panta piekto daļu.

Deputāts A.Klementjevs

 

Papildināt likumprojekta 1. pantu ar rindkopu šādā redakcijā:

“1. 9.pantā:

 piektajā daļā aizstāt vārdus “komercdarbības veidus” ar vārdiem “darbības veidus”

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likuma 9.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Tos komercdarbības veidus, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju, šīs institūcijas iesaistīšanas kārtību, kā arī gadījumus, kad darba devējs, veicot minēto komercdarbību, drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju, nosaka Ministru kabinets. Tas attiecas arī uz tiem darba devējiem, kuri nekomerciālos nolūkos vai sava uzņēmuma vajadzībām veic darbības, kas atbilst minētajiem komercdarbības veidiem.”

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Daļēji atbalstīts

(iestrādāts atbildīgās

komisijas

pr.nr.10)

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Tos komercdarbības veidus, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju, šīs institūcijas iesaistīšanas kārtību, kā arī gadījumus, kad darba devējs, veicot minēto komercdarbību, drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju, nosaka Ministru kabinets. Tas attiecas arī uz tiem darba devējiem, kuri nekomerciālos nolūkos vai sava uzņēmuma vajadzībām veic darbības, kas atbilst minētajiem komercdarbības veidiem.”

 

 

 1. 9.pantā:

papildināt pantu ar 51 daļu šādā redakcijā:

"(51) Ministru kabinets nosaka izņēmumus, kad darba devējs, veicot šā panta piektajā daļā minēto komercdarbību, var neiesaistīt kompetentu institūciju.";

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputātes S.Bendrāte un L.Liepiņa

 

Izslēgt likumprojekta 1.panta otro un trešo rindkopu

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

(6) Ministru kabinets nosaka prasības kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos (....).

 

papildināt sesto daļu ar vārdiem "kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta viņu kompetence".

 

 

12.

Deputāts A.Klementjevs

 

Izteikt likumprojekta 1.panta  ceturto rindkopu šādā redakcijā:

“izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ministru kabinets nosaka prasības kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos. Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic kompetentu institūciju akreditāciju un viņu darbības uzraudzību.””.

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

papildināt sesto daļu ar vārdiem "kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta viņu kompetence".

 

10.pants. Konsultēšanās, nodarbināto informēšana un līdzdalība darba aizsardzībā

(1) Darba devēja pienākums ir darba aizsardzības jomā konsultēties ar nodarbinātajiem vai uzticības personām, kā arī nodrošināt uzticības personām iespēju piedalīties apspriedēs par jautājumiem, kas attiecas uz:

1) ---------------------------------

2) darba aizsardzības dienestu izveidošanu un darbību;

 

 

 

 

13.

 

Labklājības ministre D.Staķe

 

Aizstāt likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktā vārdu „dienestu” ar vārdiem „organizatoriskās struktūras”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

5. Aizstāt  10.panta pirmās daļas 2.punktā vārdu „dienestu” ar vārdiem „organizatoriskās struktūras”.

12.pants. Pirmā palīdzība un citi neatliekamie pasākumi

(1)----------------------------------

(3) Kārtību, kādā nodrošināma apmācība pirmās palīdzības sniegšanā, nosaka Ministru kabinets.

(4) (....)

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 12.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumu nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

6. papildināt 12.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumu nosaka Ministru kabinets.”

 

13.pants. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana

Darba devējs nodrošina nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un veic to uzskaiti. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

15.

Labklājības ministre D.Staķe

 

Izteikt likuma 13.pantu šādā redakcijā:

„13. pants. Nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmeklēšana un uzskaite

(1) Darba devējs nodrošina nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un veic to uzskaiti. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Ministru kabinets nosaka arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību, arodslimību sarakstu, kā arī arodslimību izraisītājfaktoru un to pielietojuma kategoriju sarakstu.”

 

 

 

Atbalstīt

 

 

7. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

„13. pants.  Nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmeklēšana un uzskaite

(1) Darba devējs nodrošina nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un veic to uzskaiti. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Ministru kabinets nosaka arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību, arodslimību sarakstu, kā arī arodslimību izraisītājfaktoru un to pielietojuma kategoriju sarakstu.”

 

14.pants. Nodarbināto un uzticības personu instruktāža un apmācība

(1) Darba devējs nodrošina, lai ikviens nodarbinātais saņemtu  instruktāžu (....) darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un darba veikšanu. Šādu instruktāžu veic, uzsākot darbu, mainoties darba raksturam vai darba apstākļiem, ieviešot jaunu vai mainot iepriekšējo darba aprīkojumu un ieviešot jaunu tehnoloģiju. Nodarbināto instruktāžu pielāgo darba vides riska pārmaiņām un periodiski atkārto.

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Labklājības ministre D.Staķe

 

Papildināt likuma 14.panta 1.daļu aiz vārda „saņemtu” ar vārdiem „apmācību un”.

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt 14.panta pirmo daļu pēc vārda „instruktāžu” ar vārdiem „un tiktu apmācīts”.

 

 

 

 

Atbalstīts

(iestrādāts atbildīgās

komisijas

pr.nr.17)

 

 

 

Atbalstīt

8. Papildināt 14.panta pirmo daļu pēc vārda „instruktāžu” ar vārdiem „un tiktu apmācīts”.

20.pants. Nodarbināto pārstāvība darba aizsardzības jomā

(1) Uzņēmumā vai tā struktūrvienībā, kurā nodarbināti pieci vai vairāki nodarbinātie, šie nodarbinātie vai viņu pārstāvji, ņemot vērā nodarbināto skaitu, uzņēmuma darbības raksturu un darba vides risku, ievēlē vienu vai vairākas uzticības personas.(....)

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 20.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Nodarbinātā ievēlēšana par uzticības personu nedrīkst radīt viņam nelabvēlīgas sekas vai kā citādi ierobežot viņa tiesības.”

 

 

 

Atbalstīt

 

9. papildināt 20.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Nodarbinātā ievēlēšana par uzticības personu nedrīkst radīt viņam nelabvēlīgas sekas vai kā citādi ierobežot viņa tiesības.”

 

25.pants. Pilnvarojums Ministru kabinetam izdot noteikumus par darba aizsardzību

Ministru kabinets izdod noteikumus par darba aizsardzības prasībām:

1) darba vietās;

2) ..........................

18) attiecībā uz citām prasībām, ko regulē Eiropas Savienības direktīvas darba aizsardzībā.

2. Papildināt 25.pantu ar 19.punktu šādā redakcijā:

 "19) meža darbos."

 

 

 

 

10. Papildināt 25.pantu ar 19.punktu šādā redakcijā:

 "19) meža darbos."

 

Pārejas noteikumi

2. Ministru kabinets līdz 2002.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 7., 8., 9., 12., 13., 15., 20. un 25.pantā minētos noteikumus.

 

3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk par 2002.gada 30.jūniju, piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi:

1) 2001.gada 3.aprīļa noteikumi nr.153 "Darba drošības un veselības aizsardzības noteikumi, strādājot ar displeju un iekārtojot darbstaciju";

2) 2001.gada 13.februāra noteikumi nr.72 "Darba drošības un veselības aizsardzības prasības, strādājot ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem darba vietās";

3) 2000.gada 19.septembra noteikumi nr.318 "Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumos";

4) 2000.gada 2.maija noteikumi nr.167 "Ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekiem notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas un uzskaites kārtība";

5) 2000.gada 25.aprīļa noteikumi nr.159 "Noteikumi par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu darbā";

6) 2000.gada 8.februāra noteikumi nr.44 "Noteikumi par minimālajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darba aprīkojuma lietošanā";

7) 1999.gada 3.augusta noteikumi nr.270 "Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības prasībām, pārvietojot smagumus";

8) 1998.gada 22.decembra noteikumi nr.470 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība";

9) 1998.gada 25.augusta noteikumi nr.317 "Noteikumi par darbinieku drošību un veselības aizsardzību darbā ar azbestu";

10) 1998.gada 25.augusta noteikumi nr.318 "Prasības drošības zīmju lietošanai darba vietās";

11) 1994.gada 4.oktobra noteikumi nr.201 "Par grozījumiem Ministru kabineta 1994.gada 22.februāra noteikumos nr.53 "Par darba aizsardzības, drošības tehnikas un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvo aktu izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību"";

12) 1994.gada 22.februāra noteikumi nr.53 "Par darba aizsardzības, drošības tehnikas un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvo aktu izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību".

 

4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 31.decembrim izstrādā noteikumus par:

1) darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darbā uz zvejas kuģiem;

2) darba drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz medicīnisko aprūpi uz kuģiem;

3) nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā sprādzienbīstamā vidē.

 

 

 

19.

 

Labklājības ministre D.Staķe

 

Izslēgt likuma pārejas noteikumu 2., 3., 4. un 5.punktu.

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“6. Veselības ministrija izstrādā un Ministru kabinets līdz 2005.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 12.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

7. Labklājības ministrija izstrādā un Ministru kabinets līdz 2005.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 13.pantā minētos noteikumus.

8. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumi Nr.293 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

11. papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“6. Veselības ministrija izstrādā un Ministru kabinets līdz 2005.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 12.panta ceturtajā daļā[1] minētos noteikumus.

7. Labklājības ministrija izstrādā un Ministru kabinets līdz 2005.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 13.pantā[2] minētos noteikumus.

8. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumi Nr.293 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”.”

 

 [1] Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums Nr.15

Papildināt likuma 12.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumu nosaka Ministru kabinets.”

 

[2] Labklājības ministre D.Staķes priekšlikums Nr.16

Izteikt likuma 13.pantu šādā redakcijā:

„13. pants. Nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmeklēšana un uzskaite

(1) Darba devējs nodrošina nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un veic to uzskaiti. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Ministru kabinets nosaka arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību, arodslimību sarakstu, kā arī arodslimību izraisītājfaktoru un to pielietojuma kategoriju sarakstu.”