Likumprojekts pirms otrā lasījuma izskatīšanai komisijas sēdē 01

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.924)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

(0)

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija pieņemšanai otrajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt kodeksu ar 204.13 pantu šādā redakcijā:

"204.13 pants. Par heraldiskā simbola un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu nelikumīgu lietošanu

Par heraldisko simbolu reģistrā nereģistrēta heraldiskā simbola lietošanu –

uzliek naudas sodu valsts vai pašvaldību iestādes vadītājam līdz divdesmit latiem.

Par Heraldisko simbolu likumā paredzētajā kārtībā neapstiprinātas atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu lietošanu –

uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

Par heraldiskā simbola lietošanu bez heraldiskā simbola īpašnieka atļaujas, uz kura vārda reģistrēts heraldiskais simbols, –

uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem."

 

 

Kārtības ruļļa 95. pantā noteiktajā kārtībā neviens priekšlikums nav iesniegts

 

1. Papildināt kodeksu ar 204.13 pantu šādā redakcijā:

"204.13 pants. Par heraldiskā simbola un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu nelikumīgu lietošanu

Par heraldisko simbolu reģistrā nereģistrēta heraldiskā simbola lietošanu –

uzliek naudas sodu valsts vai pašvaldības iestādes vadītājam līdz divdesmit latiem.

Par Heraldisko simbolu likumā paredzētajā kārtībā neapstiprinātas atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu lietošanu –

uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

Par heraldiskā simbola lietošanu, ja to nav atļāvis heraldiskā simbola īpašnieks, uz kura vārda reģistrēts heraldiskais simbols, –

uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem."


 

214.pants. Valsts policijas iestādes

Valsts policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1, 46., 109.–114., 118., 134.–136.pantā, 137.1 panta ceturtajā daļā, 138., 139.pantā, 139.1panta pirmajā daļā, 149.4–149.33 pantā, 155.panta pirmajā daļā, 159.4–159.6 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 167., 170.1 pantā, 171.panta pirmajā daļā, 173.panta otrajā daļā, 174.4, 179.1, 181., 183., 183.1, 202.1, 204.4 un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts policijas priekšnieks un viņa vietnieki, attiecīgo policijas pārvalžu (biroju, nodaļu) priekšnieki un viņu vietnieki, Ceļu policijas priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Operatīvās vadības struktūrvienības (dežūrdaļas) maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un Valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;

2) policijas iecirkņu vecākie inspektori, inspektori un jaunākie inspektori – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4–149.33 pantā (izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums), ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus, un par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136., 170.1 pantā un 171.panta pirmajā daļā;

3) Valsts policijas apakšvienību komandieri, viņu vietnieki, inspektori, kārtībnieki, Valsts policijas struktūrvienību vecākie inspektori un inspektori – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4–149.33 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus, izņemot gadījumus, kad šo pārkāpumu rezultātā izraisīts ceļu satiksmes negadījums.

2. Aizstāt 214.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdu "202.1 un 204.6" ar skaitļiem un vārdu "202.1, 204.6 un 204.13".

 

 

 

2. Aizstāt 214.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdu "202.1 un 204.6" ar skaitļiem un vārdu "202.1, 204.6 un 204.13".