Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                                           Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                              Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā

(reģ.nr.921)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Pr.

nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā  otrā lasījuma redakcija 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Nacionālās operas likums

Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā

 

 

 

 

Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā

 

        Izdarīt Latvijas Nacionālās operas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.) šādus grozījumus: 

 

 

 

        Izdarīt Latvijas Nacionālās operas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Nacionālās operas juridiskais statuss un darbības tiesiskais pamats

(1) Nacionālā opera ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes valsts kultūras iestāde.

(2) Nacionālā opera ir juridiskā persona, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, Kultūras institūciju likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Nacionālās operas nolikumu.

(3) Nacionālās operas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

(4) Nacionālās operas pilns nosaukums ir “Latvijas Nacionālā opera”.

 

 

 

 

 

1.  2.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "ir juridiska persona, kas";

 

izslēgt trešo daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcijā:

 “1. Izslēgt 2.panta otrajā daļā vārdus “ir juridiskā persona, kas””.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 2.panta otrajā daļā vārdus “ir juridiskā persona, kas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pants. Nacionālās operas pārraudzība

(1) Lai nodrošinātu Nacionālās operas pārraudzību, kultūras ministrs:

1) iesniedz Ministru kabinetam apstiprināšanai Nacionālās operas darbības un attīstības stratēģijas projektu pieciem gadiem;

2) apstiprina Nacionālās operas gadskārtējo darbības plānu;

3) novērtē Nacionālās operas gadskārtējā darbības plāna izpildi;

4) pieņem darbā un atlaiž no darba Nacionālās operas direktoru;

5) ierosina veikt revīziju Nacionālajā operā;

6) atceļ prettiesiskus Nacionālās operas direktora lēmumus.

(2) Veicot šā panta pirmajā daļā noteiktos pienākumus, kultūras ministram ir tiesības pieprasīt un saņemt no Nacionālās operas informāciju par tās darbību.

 

 

 

2. Aizstāt 6.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus "iesniedz Ministru kabinetam apstiprināšanai" ar vārdu "apstiprina".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 6.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus "iesniedz Ministru kabinetam apstiprināšanai" ar vārdu "apstiprina".

 

 

 

 

 

 

9.pants. Nacionālās operas darbības plānošana

(1) Pēc kultūras ministra priekšlikuma Nacionālās operas darbības un attīstības stratēģiju pieciem gadiem apstiprina Ministru kabinets.

(2) Nacionālās operas direktors izstrādā Nacionālās operas darbības un attīstības stratēģijas projektu pieciem gadiem, paredzot noteiktā laika posmā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos resursus, un iesniedz projektu kultūras ministram.

(3) Nacionālās operas darbības un attīstības stratēģija pieciem gadiem veido pamatu Nacionālās operas gadskārtējam darbības plānam. Gadskārtējā darbības plānā nosaka gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos pasākumus un resursus. Nacionālās operas ikgadējais budžets tiek pieņemts

3. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nacionālās operas darbības un attīstības stratēģiju pieciem gadiem saskaņā ar Nacionālās operas konsultatīvās padomes priekšlikumu apstiprina kultūras ministrs."

 

 

 

 

 

3. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nacionālās operas darbības un attīstības stratēģiju pieciem gadiem saskaņā ar Nacionālās operas konsultatīvās padomes priekšlikumu apstiprina kultūras ministrs."