Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                                           Likumprojekts otrajam lasījumam

                        Likumprojekts ”Heraldisko simbolu likums”

(reģ.nr.920)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(31)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija 

 

 

 

 

 

 

Heraldisko simbolu likums

1

 

 

 

 

2

Kultūras ministres vietā

tieslietu ministre S.Āboltiņa

          Likuma nosaukumu izteikt šādā redakcijā: „Heraldikas likums”.

 

Juridiskais birojs

   Ierosinām izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā: “Ģerboņu likums”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

Heraldikas  likums

 

3

 

 

 

 

 

4

Kultūras ministres vietā

tieslietu ministre S.Āboltiņa

        Visā likuma tekstā aizstāt vārdus „Valsts heraldikas komisija” ar vārdiem „Valsts Heraldikas komisija”.

 

Juridiskais birojs

      Ierosinām visā likumprojekta tekstā termina “heraldiskais simbols” vietā lietot terminu “ģerbonis”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

         Likumā ir lietoti šādi termini:

 

1) atribūtika ar valsts heraldisko simbolu – apbalvojumi, godazīmes, emblēmas, nozīmes, vimpeļi un cita atribūtika ar valsts heraldiskā simbola attēliem vai to būtiskiem pamatelementiem;

 

2) heraldika – teorētisku nosacījumu kopums, kas izvirzāms ģerboņu izstrādāšanai;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) heraldiskais simbols – saskaņā ar heraldikas nosacījumiem izstrādāts atsevišķs apzīmējums, kas ģerboņa formā reprezentē valsti, valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību vai kādu citu juridisku vai fizisku personu;

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kultūras ministres vietā

tieslietu ministre S.Āboltiņa

     Izteikt 1.panta 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

„1) atribūtika ar valsts heraldisko simbolu – apbalvojumi, godazīmes, emblēmas, nozīmes,

 vimpeļi un cita atribūtika ar valsts heraldiskā simbola attēliem vai to pamatelementiem;

2) heraldika – specifisku nosacījumu kopums, kas izvirzāms ģerboņu izstrādāšanai;”

 

 

Juridiskais birojs

        Ierosinām likumprojekta 1. pantā:

-  pirmo un trešo punktu izteikt šādā redakcijā:

“1) atribūtika ar valsts ģerboni – apbalvojumi, godazīmes, emblēmas, nozīmes, vimpeļi un cita atribūtika ar valsts ģerboņa attēlu vai tā pamatelementiem; 

3) ģerbonis – saskaņā ar heraldikas nosacījumiem izstrādāts atsevišķs apzīmējums vai apzīmējumu kopums, kas ietverts noteiktā formā un  reprezentē valsti, valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību vai kādu citu juridisku vai fizisku personu;» ;

 

Atbalstīts

 

 

 

redakcionāli labojumi

 

redakcionāls labojums

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāls

labojums

 

 

1) atribūtika ar valsts ģerboni — apbalvojumi, godazīmes, emblēmas, nozīmes, vimpeļi un cita atribūtika ar valsts ģerboņa vai tā pamatelementu attēlu;

 

 

2) heraldika — ģerboņu izstrādāšanai izvirzāmu specifisku nosacījumu kopums;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ģerbonis — saskaņā ar heraldikas nosacījumiem izstrādāts atsevišķs apzīmējums vai apzīmējumu kopums, kas ietverts noteiktā formā un reprezentē valsti, valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību vai kādu citu juridisko vai fizisko personu.

 

4) valsts heraldiskais simbols – valsts ģerbonis.

7

Juridiskais birojs

            Ierosinām likumprojekta 1. pantā:

-  izslēgt 4. punktu.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis

     Likuma mērķis ir noteikt heraldisko simbolu apstiprināšanas un reģistrācijas kārtību (izņemot valsts heraldisko simbolu), vispārīgos lietošanas principus, kā arī atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu apstiprināšanas kārtību (izņemot valsts, pašvaldības vai nevalstiskās organizācijas dibinātos apbalvoju­mus ar heraldisko simbolu vai valsts heraldisko simbolu).

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Kultūras ministres vietā

tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

„2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir noteikt heraldisko simbolu apstiprināšanas un reģistrācijas kārtību (izņemot valsts heraldisko simbolu), vispārīgos lietošanas principus, kā arī atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu apstiprināšanas kārtību.”

 

Juridiskais birojs

Ierosinām  likumprojekta 2. panta tekstu izteikt šādi :

       „Šā likuma mērķis ir noteikt  ģerboņu (izņemot valsts ģerboni) reģistrācijas kārtību, vispārīgos lietošanas principus, kā arī atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanas kārtību.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

redakcionāli labojumi

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir noteikt ģerboņu (izņemot valsts ģerboni) reģistrācijas kārtību, vispārīgos lietošanas principus, kā arī kārtību, kādā apstiprināma atribūtika ar valsts ģerboni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pants. Iesniegums par heraldisko simbolu un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu apstiprināšanu

(1) Persona, kas vēlas apstiprināt un reģistrēt heraldisko simbolu un apstiprināt atribūtiku ar valsts heraldisko simbolu (turpmāk – iesniedzējs), Kultūras ministrijā iesniedz rakstisku iesniegumu.

(2) Iesniegumam pievieno:

1) heraldiskā simbola apraksta projektu;

2) heraldiskā simbola vai atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu attēla projektu;

3) dokumentu, kas apliecina pilnvarojumu, ja iesniegumu iesniedz ar pārstāvja starpniecību.

10

Juridiskais birojs

      Ierosinām likumprojekta 3. pantu izteikt šādā redakcijā:

 “3. pants. Iesniegums par ģerboņa reģistrāciju vai atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanu

(1) Ģerboni reģistrē un atribūtiku ar valsts ģerboni apstiprina Kultūras ministrijā, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu.

(2) Iesniegumam  par ģerboņa reģistrāciju pievieno ģerboņa apraksta projektu un ziņas par ģerboņa īpašnieku (fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, juridiskai personai – pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese). Iesniegumam  var pievienot arī ģerboņa  attēla  projektu.

(3) Iesniegumam par atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanu pievieno atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projektu, kā arī ziņas par iesniedzēju (fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, juridiskas personas

 – pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese).

(4) Iesniegumam par ģerboņa reģistrāciju vai atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanu pievieno dokumentu,  uz kura pamata darbojas iesniedzēja pārstāvis, ja tas iesniedzēja vietā  kārto ģerboņa reģistrācijas vai atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanas lietas. ”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli labojumi

 

 

 

        3.pants. Iesniegums par ģerboņa reģistrāciju vai atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanu

(1) Ģerboni reģistrē un atribūtiku ar valsts ģerboni apstiprina Kultūras ministrijā, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu.

(2) Iesniegumam par ģerboņa reģistrāciju pievieno ģerboņa apraksta projektu un ziņas par ģerboņa īpašnieku (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta; juridiskajai personai — pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese). Iesniegumam var pievienot arī ģerboņa attēla projektu.

(3) Iesniegumam par atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanu pievieno atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projektu, kā arī ziņas par iesniedzēju (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta; juridiskajai personai — pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese).

(4) Iesniegumam par ģerboņa reģistrāciju vai atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanu pievieno dokumentu, uz kura pamata darbojas iesniedzēja pārstāvis, ja tas iesniedzēja vietā kārto ģerboņa reģistrācijas vai atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanas lietas.

 

 

 

 

 

 

4.pants. Heraldiskā simbola un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu apstiprināšanas kārtība

 

 

 

 

(1) Kultūras ministrija iesniegumu kopā ar pievienotajiem dokumentiem nosūta Valsts heraldikas komisijai.

11

Deputāts J.Urbanovičs

 

Izslēgt likumprojekta 4.panta pirmo, otro, trešo

un ceturto  daļu.

 

Neatbalstīts

 

(2) Valsts heraldikas komisija pārbauda iesniegtā heraldiskā simbola un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu atbilstību heraldikas prasībām, izvērtē māksliniecisko kvalitāti un 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sniedz ieteikumus par turpmāko simbola saskaņošanas un pilnveidošanas gaitu.

 

 

 

 

(3) Heraldiskā simbola un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu izvērtēšanas laikā iesniedzējam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības piedalīties Valsts heraldikas komisijas sēdēs, iesniegt papildu dokumentus un informāciju, kas nepieciešama heraldiskā simbola un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu izvērtēšanai.

 

 

 

 

(4) Pēc heraldiskā simbola un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu izvērtēšanas Valsts heraldikas komisija sagatavo atzinumu un nosūta to Kultūras ministrijai. Ja atzinums ir pozitīvs, tam pievieno izstrādāto heraldiskā simbola aprakstu un attēlu vai atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu attēlu. Atzinumu, heraldiskā simbola aprakstu un attēlu un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu attēlu paraksta Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētājs.

 

 

 

 

 

(5) Kultūras ministrija, ņemot vērā Valsts heraldikas komisijas atzinumu, septiņu darbdienu laikā:

12

Deputāts J.Urbanovičs

Izslēgt no likumprojekta 4.panta piektās daļas

 vārdus “ņemot vērā Valsts heraldikas komisijas atzinumu”.

Neatbalstīts

 

1) pieņem lēmumu par heraldiskā simbola apstiprināšanu un reģistrēšanu vai motivētu atteikumu apstiprināt un reģistrēt heraldisko simbolu;

 

 

 

 

2) pieņem lēmumu par atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu apstiprināšanu vai motivētu atteikumu apstiprināt atribūtiku ar valsts heraldisko simbolu;

 

 

 

 

3) ja ir pieņemts pozitīvs lēmums, nodrošina heraldiskā simbola apraksta un attēla vai atribūtikas attēla ar valsts heraldisko simbolu parakstīšanu. Ja lēmums pieņemts par pašvaldības heraldisko simbolu, tā aprakstu nosūta parakstīšanai Valsts prezidentam;

13

 

 

 

14

Deputāts J.Urbanovičs

Izslēgt likumprojekta 4.panta piektās daļas 3. punktu.

 

Kultūras ministres vietā

tieslietu ministre S.Āboltiņa

 

Izteikt 4.panta piektās daļas 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

„3) ja ir pieņemts pozitīvs lēmums, nodrošina heraldiskā simbola apraksta vai atribūtikas attēla ar valsts heraldisko simbolu parakstīšanu un, ja lēmums pieņemts par pašvaldības heraldisko simbolu, tā aprakstu nosūta parakstīšanai Valsts Prezidentam.

4) Kultūras ministrija šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu nosūta pieteikuma iesniedzējam triju dienu laikā (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas) no lēmuma pieņemšanas dienas.” 

Neatbalstīts

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.17

 

4) informē iesniedzēju par pieņemto lēmumu (ja pieņemts lēmums par atteikumu, pamato tā iemeslus).

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministres vietā

tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt likuma 4.pantu ar  jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt Kultūras ministrijas lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

Daļēji atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.17

 

 

 

16

Juridiskais birojs

              Ierosinām likumprojekta 4. pantu izteikt kā 4. un 5. pantu (attiecīgi mainīt turpmāko likumprojekta pantu numerāciju) šādā redakcijā:

“4.pa nts. Lēmuma pieņemšanas kārtība

(1) Kultūras ministrija nosūta  iesniegto ģerboņa apraksta projektu un ģerboņa attēla projektu, ja tāds iesniegts, vai atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projektu izvērtēšanai Valsts heraldikas komisijai trīs dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un norāda tai termiņu, kādā attiecīgais projekts izvērtējams. 

(2) Lēmumu par ģerboņa reģistrāciju  vai atteikumu reģistrēt ģerboni Kultūras ministrijas amatpersona pieņem ... dienu laikā  no iesnieguma saņemšanas,  ja attiecīgā  ģerboņa attēla un apraksta projekts izvērtēts Valsts heraldikas komisijā.

 (3) Lēmumu  par atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanu vai  atteikumu apstiprināt atribūtiku ar valsts ģerboni Kultūras ministrijas amatpersona  pieņem ... dienu laikā  no iesnieguma saņemšanas, ja attiecīgās  atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projekts izvērtēts Valsts heraldikas komisijā.

(4) Lēmumam par atteikumu reģistrēt ģerboni vai apstiprināt atribūtiku ar valsts ģerboni jābūt motivētam. 

(5) Kultūras ministrijas amatpersona pieņemto lēmumu nosūta iesniedzējam triju  darba dienu laikā  no lēmuma pieņemšanas dienas.

(6) Kultūras ministrijas amatpersonas pieņemto lēmumu ir tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā. 

 

5.pants. Ģerboņa un atribūtikas ar valsts ģerboni attēla un apraksta projekta izvērtēšana

(1) Valsts heraldikas komisija izvērtē iesniegtā ģerboņa vai atribūtikas ar valsts ģerboni attēla un  apraksta  projektu   atbilstību   heraldikas

prasībām un tā māksliniecisko risinājumu, un, ja nepieciešams,  sniedz iesniedzējam ieteikumus par attēlu un aprakstu projektu pilnveidošanu. 

(2) Iesniedzējam ir tiesības piedalīties Valsts heraldikas komisijas sēdēs, iesniegt papildu dokumentus un informāciju, ja tāda nepieciešama ģerboņa vai atribūtikas ar valsts ģerboni attēlu un aprakstu projektu izvērtēšanai un pilnveidošanai.

(3) Pēc ģerboņa attēla un apraksta vai atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projektu izvērtēšanas Valsts heraldikas komisija sagatavo atzinumu par attiecīgā projekta  atbilstību heraldikas prasībām, pievienojot tam ģerboņa aprakstu un attēlu vai atribūtikas ar valsts ģerboni attēlu. Atzinumu paraksta Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētājs.”

Atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.17

 

 

17

Atbildīgā komisija

       

Izteikt likumprojekta 4. pantu kā 4. un 5. pantu šādā redakcijā:

 

      “4.pants. Lēmuma pieņemšanas kārtība

      (1) Kultūras ministrija nosūta iesniegto ģerboņa apraksta projektu un attēla projektu, ja tāds iesniegts, vai atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projektu izvērtēšanai Valsts Heraldikas komisijai triju dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un norāda tai termiņu, kādā attiecīgais projekts izvērtējams.

(2) Lēmumu par ģerboņa reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt ģerboni Kultūras ministrijas amatpersona pieņem sešu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja attiecīgā ģerboņa apraksta projekts un attēla projekts izvērtēts Valsts Heraldikas komisijā. Ja ir  pieņemts lēmums par pašvaldības ģerboņa reģistrāciju, tā aprakstu nosūta parakstīšanai Valsts prezidentam.

 

(3) Lēmumu par atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanu vai atteikumu apstiprināt atribūtiku ar valsts ģerboni Kultūras ministrijas amatpersona pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja attiecīgās atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projekts izvērtēts Valsts Heraldikas komisijā.

(4) Lēmumam par atteikumu reģistrēt ģerboni vai apstiprināt atribūtiku ar valsts ģerboni jābūt motivētam.

(5) Kultūras ministrijas amatpersona pieņemto lēmumu nosūta iesniedzējam triju darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

(6) Kultūras ministrijas amatpersonas pieņemto lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

5.pants. Ģerboņa un atribūtikas ar valsts ģerboni apraksta projekta un attēla projekta izvērtēšana

 

(1) Valsts Heraldikas komisija izvērtē iesniegto ģerboņa vai atribūtikas ar valsts ģerboni apraksta un attēla projektu atbilstību heraldikas prasībām, kā arī to māksliniecisko risinājumu un, ja nepieciešams, dod iesniedzējam ieteikumus par apraksta un attēla projektu pilnveidošanu.

(2) Iesniedzējam ir tiesības piedalīties Valsts Heraldikas komisijas sēdēs, iesniegt papildu dokumentus un informāciju, ja tāda nepieciešama ģerboņa vai atribūtikas ar valsts ģerboni apraksta un attēla projektu izvērtēšanai un pilnveidošanai.

(3) Pēc tam, kad ģerboņa apraksta projekts un attēla projekts vai atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projekts ir izvērtēts, Valsts Heraldikas komisija sagatavo atzinumu par attiecīgā projekta atbilstību heraldikas prasībām, pievienojot tam ģerboņa aprakstu un attēlu vai atribūtikas ar valsts ģerboni attēlu. Atzinumu paraksta Valsts Heraldikas komisijas priekšsēdētājs.”

 

 - attiecīgi mainīt turpmāko likumprojekta pantu numerāciju.

Atbalstīts

 

 

 

4.pants. Lēmuma pieņemšanas kārtība

(1) Kultūras ministrija nosūta iesniegto ģerboņa apraksta projektu un attēla projektu, ja tāds iesniegts, vai atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projektu izvērtēšanai Valsts Heraldikas komisijai triju dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un norāda tai termiņu, kādā attiecīgais projekts izvērtējams.

(2) Lēmumu par ģerboņa reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt ģerboni Kultūras ministrijas amatpersona pieņem sešu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja attiecīgā ģerboņa apraksta projekts un attēla projekts izvērtēts Valsts Heraldikas komisijā. Ja ir  pieņemts lēmums par pašvaldības ģerboņa reģistrāciju, tā aprakstu nosūta parakstīšanai Valsts prezidentam.

 

(3) Lēmumu par atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanu vai atteikumu apstiprināt atribūtiku ar valsts ģerboni Kultūras ministrijas amatpersona pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja attiecīgās atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projekts izvērtēts Valsts Heraldikas komisijā.

(4) Lēmumam par atteikumu reģistrēt ģerboni vai apstiprināt atribūtiku ar valsts ģerboni jābūt motivētam.

(5) Kultūras ministrijas amatpersona pieņemto lēmumu nosūta iesniedzējam triju darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

(6) Kultūras ministrijas amatpersonas pieņemto lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

5.pants. Ģerboņa un atribūtikas ar valsts ģerboni apraksta projekta un attēla projekta izvērtēšana

 

(1) Valsts Heraldikas komisija izvērtē iesniegto ģerboņa vai atribūtikas ar valsts ģerboni apraksta un attēla projektu atbilstību heraldikas prasībām, kā arī to māksliniecisko risinājumu un, ja nepieciešams, dod iesniedzējam ieteikumus par apraksta un attēla projektu pilnveidošanu.

(2) Iesniedzējam ir tiesības piedalīties Valsts Heraldikas komisijas sēdēs, iesniegt papildu dokumentus un informāciju, ja tāda nepieciešama ģerboņa vai atribūtikas ar valsts ģerboni apraksta un attēla projektu izvērtēšanai un pilnveidošanai.

(3) Pēc tam, kad ģerboņa apraksta projekts un attēla projekts vai atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projekts ir izvērtēts, Valsts Heraldikas komisija sagatavo atzinumu par attiecīgā projekta atbilstību heraldikas prasībām, pievienojot tam ģerboņa aprakstu un attēlu vai atribūtikas ar valsts ģerboni attēlu. Atzinumu paraksta Valsts Heraldikas komisijas priekšsēdētājs.

 

 

 

 

 

 

5.pants. Heraldisko simbolu reģistrācija

 

 

 

6.pants. Ģerboņu reģistrācija

(1) Kultūras ministrija veido, uztur un papildina heraldisko simbolu reģistru (turpmāk – reģistrs). Reģistrā iekļauj heraldiskā simbola aprakstu, attēlu, ziņas par tā īpašnieku (fiziskai personai norāda vārdu, uzvārdu un personas kodu, juridiskai personai – pilnu nosaukumu un nodokļu maksātāja kodu), heraldiskā simbola apstiprināšanas un reģistrācijas datumu.

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

      Aizstāt likumprojekta 5. panta pirmajā daļā vārdus “(fiziskai personai norāda vārdu, uzvārdu un personas kodu, juridiskai personai – pilnu nosaukumu un nodokļu maksātāja kodu)” ar vārdiem “(fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, juridiskas personas  pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese),” kā arī izslēgt vārdus  “apstiprināšanas un”.

 

Juridiskais birojs

      Papildināt likumprojekta 5. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ieraksts reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ģerboņa reģistrāciju.”

Atbalstīts

 

 

 

redakcionāli labojumi

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

        (1) Kultūras ministrija veido, uztur un papildina Ģerboņu reģistru (turpmāk — reģistrs). Reģistrā iekļauj ģerboņa aprakstu, attēlu, ziņas par tā īpašnieku (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta; juridiskajai personai — pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), ģerboņa reģistrācijas datumu. Ieraksts reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ģerboņa reģistrāciju.

(2) Kārtību, kādā reģistrā iekļauj un aktualizē ziņas, kā arī izsniedz tās, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

redakcionāls labojums

(2) Kārtību, kādā reģistrā iekļauj un aktualizē ziņas, kā arī tās izsniedz, nosaka Ministru kabinets.

 

(3) Paziņojumu par heraldiskā simbola reģistrāciju un attiecīgā heraldiskā simbola aprakstu un attēlu Kultūras ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

20

 

 

 

 

 

 

 

21

Juridiskais birojs

Papildināt  likumprojekta 5. panta trešo daļu ar vārdiem “trīs dienu laikā no reģistrācijas dienas”.

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt  likumprojekta 5. panta trešo daļu ar vārdiem “septiņu dienu laikā no reģistrācijas dienas”. 

Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.21

 

 

 

Atbalstīts

          (3) Paziņojumu par ģerboņa reģistrāciju un attiecīgā ģerboņa aprakstu un attēlu Kultūras ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" septiņu dienu laikā no reģistrācijas dienas.

(4) Heraldiskā simbola reģistrācijas apliecību Kultūras ministrija izsniedz mēneša laikā pēc paziņojuma par heraldiskā simbola reģistrāciju publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

22

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 5. panta ceturtajā  daļā  vārdus   “mēneša laikā pēc paziņojuma par heraldiskā simbola reģistrāciju publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"” ar vārdiem “pēc ieraksta izdarīšanas reģistrā. Ģerboņa reģistrācijas apliecību paraksta un ar zīmogu apliecina Kultūras ministrijas amatpersona.”. 

 

Atbalstīts

 

 

 

redakcionāls

labojums

          (4) Ģerboņa reģistrācijas apliecību Kultūras ministrija izsniedz pēc ieraksta izdarīšanas reģistrā. Ģerboņa reģistrācijas apliecību paraksta un apzīmogo Kultūras ministrijas amatpersona.

(5) Reģistrētie heraldisko simbolu attēli un to apraksti ir publiski pieejami.

 

 

redakcionāls

labojums

(5) Reģistrēto ģerboņu apraksti un attēli ir publiski pieejami.

 

(6) Iesniedzējs pirms reģistrācijas apliecības saņemšanas maksā valsts nodevu par heraldiskā simbola reģistrāciju.

 

 

 

         (6) Iesniedzējs pirms reģistrācijas apliecības saņemšanas maksā valsts nodevu par ģerboņa reģistrāciju.

(7) Valsts nodevas likmi par heraldiskā simbola reģistrāciju, atvieglojumus un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

23

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 5. panta septītajā daļā  vārdus “atvieglojumus un” un aizstāt vārdu “maksāšanas” ar vārdu “iekasēšanas”.

Atbalstīts

 

redakcionāli

labojumi

(7) Par ģerboņa reģistrāciju maksājamās valsts nodevas likmi un nodevas iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

24

Kultūras ministres vietā

tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt likumu ar jaunu 6.pantu šādā redakcijā, attiecīgi mainot pantu numerāciju:

„6.pants. Reģistrēta heraldiskā simbola īpašnieka izņēmuma tiesības

(1)      Izņēmuma tiesības uz heraldisko simbolu var nodrošināt ar reģistrāciju Kultūras ministrijas Heraldisko simbolu reģistrā. Persona, uz kuras vārda heraldiskais simbols reģistrēts uzskatāma par heraldiskā simbola īpašnieku.

(2)      Heraldiskā simbola īpašniekam ir izņēmuma tiesības izmantot heraldisko simbolu un aizliegt to izmantot jebkurai citai personai.

(3)      Heraldiskā simbola īpašnieka tiesības stājas spēkā ar dienu, kad reģistrētais heraldiskais simbols publicēts „Latvijas Vēstnesī”.

(4) Ja kāds aizskar heraldiskā simbola īpašnieka izņēmuma tiesības, heraldiskā simbola īpašnieks ir tiesīgs vērsties tiesā, pamatojoties uz Civillikumu un citu normatīvo aktu noteikumiem.”

Atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.25

 

 

25

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

„7.pants. Reģistrēta ģerboņa īpašnieka izņēmuma tiesības

(1) Izņēmuma tiesības uz ģerboni var nodrošināt ar tā reģistrāciju. Persona, uz kuras vārda ģerbonis reģistrēts, uzskatāma par ģerboņa īpašnieku.

(2) Ģerboņa īpašniekam ir izņēmuma tiesības izmantot ģerboni un aizliegt to izmantot jebkurai citai personai.

(3) Trešo personu tiesības attiecībā uz ģerboni stājas spēkā ar dienu, kad reģistrētā ģerboņa apraksts un attēls publicēts “Latvijas Vēstnesī”.

(4) Ja kāds aizskar ģerboņa īpašnieka izņēmuma tiesības, ģerboņa īpašnieks var vērsties tiesā, pamatojoties uz Civillikumu un citu normatīvo aktu noteikumiem.”

 

- attiecīgi mainīt turpmāko likumprojekta pantu numerāciju.

Atbalstīts

 

 

 

7.pants. Reģistrēta ģerboņa īpašnieka izņēmuma tiesības

(1) Izņēmuma tiesības uz ģerboni var nodrošināt ar tā reģistrāciju. Persona, uz kuras vārda ģerbonis reģistrēts, uzskatāma par ģerboņa īpašnieku.

(2) Ģerboņa īpašniekam ir izņēmuma tiesības izmantot ģerboni un aizliegt to izmantot jebkurai citai personai.

(3) Trešo personu tiesības attiecībā uz ģerboni stājas spēkā ar dienu, kad reģistrētā ģerboņa apraksts un attēls publicēts “Latvijas Vēstnesī”.

(4) Ja kāds aizskar ģerboņa īpašnieka izņēmuma tiesības, ģerboņa īpašnieks var vērsties tiesā, pamatojoties uz Civillikumu un citu normatīvo aktu noteikumiem.

 

 

 

 

 

 

6.pants. Heraldisko simbolu un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu lietošana

 

 

 

8.pants. Ģerboņu un atribūtikas ar valsts ģerboni lietošana

(1) Heraldiskā simbola īpašniekam, uz kura vārda ir reģistrēts heraldiskais simbols, ir tiesības lietot šo simbolu, nodot lietošanas tiesības citām personām, kā arī aizliegt to lietot.

 

 

redakcionāls

labojums

(1) Ģerboņa īpašniekam, uz kura vārda ir reģistrēts ģerbonis, ir tiesības to lietot, nodot lietošanas tiesības citām personām, kā arī aizliegt to lietot.

 

(2) Valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām ir tiesības lietot heraldiskos simbolus, kuri ir apstiprināti un reģistrēti šajā likumā noteiktajā kārtībā.

26

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likumprojekta 6. panta otro, trešo  un piekto daļu, kā arī 7. panta otrajā daļā vārdus “atbilstoši tāmei”.

Atbalstīts

 

(3) Tiesības attiecībā pret citām personām iestājas nākamajā dienā pēc paziņojuma par heraldiskā simbola reģistrēšanu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

(4) Heraldiskos simbolus kā ilustratīvu vai izziņas materiālu bez heraldiskā simbola īpašnieka atļaujas drīkst izmantot enciklopēdijās, mācību līdzekļos, kā arī citos zinātniska un uzziņu rakstura izdevumos.

 

 

 

 

redakcionāls

labojums

      (2) Ģerboņus kā ilustratīvu vai izziņas materiālu bez ģerboņa īpašnieka atļaujas drīkst izmantot enciklopēdijās un mācību līdzekļos, kā arī citos zinātniska un uzziņu rakstura izdevumos.

(5) Atribūtiku ar valsts heraldisko simbolu ir tiesības lietot valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām un citām juridiskām un fiziskām personām likumā "Par Latvijas valsts ģerboni" paredzētajā kārtībā, ja atribūtika ar valsts heraldisko simbolu ir apstiprināta šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.pants. Valsts heraldikas komisija

27

Deputāts J.Urbanovičs

Izslēgt likumprojekta 7.pantu.

 

Neatbalstīts

9.pants. Valsts Heraldikas komisija

(1) Valsts heraldikas komisija ir Valsts prezidenta izveidota koleģiāla institūcija bez juridiskas personas statusa. Valsts heraldikas komisija izvērtē jaunu heraldisko simbolu izveides heraldiskos un mākslinieciskos risinājumus, kā arī apzina un veido heraldisko simbolu sistēmu un veic izpēti, kā arī veic citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

28

Kultūras ministres vietā

tieslietu ministre S.Āboltiņa

 

Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

“(1) Valsts Heraldikas komisija ir Valsts Prezidenta izveidota koleģiāla institūcija bez juridiskas personas statusa. Valsts Heraldikas komisija veido un uztur informatīvu materiālu bāzi par heraldikas simboliem un heraldikas simbolu veidošanas pamatprincipiem un nodrošina to pieejamību sabiedrībai, izvērtē jaunu heraldisko simbolu izveides heraldiskos un mākslinieciskos risinājumus, kā arī apzina un veido heraldisko simbolu sistēmu un veic izpēti, kā arī veic citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.” 

Atbalstīts

 

 

redakcionāli

labojumi

(1) Valsts Heraldikas komisija ir Valsts prezidenta izveidota koleģiāla institūcija, kurai nav juridiskās personas statusa. Valsts Heraldikas komisija veido un uztur informatīvu materiālu bāzi par ģerboņiem un ģerboņu veidošanas pamatprincipiem un nodrošina šo materiālu pieejamību sabiedrībai, izvērtē jaunu ģerboņu izveides heraldiskos un mākslinieciskos risinājumus, apzina un veido ģerboņu sistēmu un veic izpēti, kā arī pilda citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

 

(2) Valsts heraldikas komisijas darbību atbilstoši tāmei finansē no līdzekļiem, kas saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirti Valsts prezidenta Kancelejai Valsts heraldikas komisijas darbības nodrošināšanai.

 

 

 

 

 

 

redakcionāls

labojums

        (2) Valsts Heraldikas komisijas darbību finansē no līdzekļiem, kas saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirti Valsts prezidenta kancelejai Valsts Heraldikas komisijas darbības nodrošināšanai.

(3) Valsts heraldikas komisijas darbību nosaka šis likums un Valsts prezidenta apstiprināts Valsts heraldikas komisijas nolikums.

 

 

 

          (3) Valsts Heraldikas komisijas darbību nosaka šis likums un Valsts prezidenta apstiprināts Valsts Heraldikas komisijas nolikums.

 

 

 

 

 

 

29

Kultūras ministres vietā

tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt likumu ar jaunu 8.pantu šādā redakcijā, attiecīgi mainot pantu numerāciju:

„8.pants. Heraldiskā simbola tiesiskā aizsardzība

(1) Heraldiskajam simbolam piešķir tiesisko aizsardzību, ja tam ir individuāls raksturs un tas ir jauns.

(2) Heraldiskajam simbolam ir individuāls raksturs, ja kopiespaids, ko tas atstāj atšķiras no kopiespaida, kādu atstāj jebkurš cits reģistrēts heraldiskais simbols.

(3) Tiesisko aizsardzību nepiešķir heraldiskajam simbolam, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai sabiedrībā pieņemtajiem morāles principiem.

(4) Heraldiskais simbols ir uzskatāms par jaunu, ja tas nav izpausts sabiedrībai, publicējot sakarā ar reģistrāciju.”

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāls

labojums

 

 

 

 

10.pants. Ģerboņa tiesiskā aizsardzība

(1) Ģerbonim piešķir tiesisko aizsardzību, ja tam ir individuāls raksturs un tas ir jauns.

(2) Ģerbonim ir individuāls raksturs, ja kopiespaids, ko tas atstāj, atšķiras no kopiespaida, kādu a tstāj jebkurš cits reģistrēts ģerbonis.

(3) Tiesisko aizsardzību nepiešķir ģerbonim, kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai sabiedrībā pieņemtajiem morāles principiem.

(4) Ģerbonis ir uzskatāms par jaunu, ja tas nav izpausts sabiedrībai, publicējot tā aprakstu un attēlu sakarā ar reģistrāciju.

 

 

30

Kultūras ministres vietā

tieslietu ministre S.Āboltiņa

    Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

          „Pārejas noteikumi

1. Heraldiskie simboli, kas ir apstiprināti Valsts Heraldikas komisijā līdz šī likuma spēkā stāšanās dienai, ir viena gada laikā no šī likuma spēkā stāšanās dienas reģistrējami Kultūras ministrijas Heraldisko simbolu reģistrā. Līdz reģistrācijas brīdim uz šiem heraldiskajiem simboliem un to īpašniekiem attiecināmi šī likuma 6., 7. un 8.pants.

 

2. Uz Pārejas noteikumu 1.punktā minētajiem heraldiskajiem simboliem neattiecas šī likuma

4.pants.”

 

Atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.31

 

 

31

Atbildīgā komisija

    Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

        „ Pārejas noteikumi

 

1. Ģerboņi, kas apstiprināti Valsts Heraldikas komisijā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, viena gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas reģistrējami Ģerboņu reģistrā. Līdz reģistrācijas brīdim uz šiem ģerboņiem un to īpašniekiem attiecina šā likuma 7., 8. un 10.pantu.

2. Uz šo pārejas noteikumu 1.punktā minētajiem ģerboņiem neattiecas šā likuma 4. un 5.pants.”

Atbalstīts

 
 
Pārejas noteikumi

 

1. Ģerboņi, kas apstiprināti Valsts Heraldikas komisijā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, viena gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas reģistrējami Ģerboņu reģistrā. Līdz reģistrācijas brīdim uz šiem ģerboņiem un to īpašniekiem attiecina šā likuma 7., 8. un 10.pantu.

2. Uz šo pārejas noteikumu 1.punktā minētajiem ģerboņiem neattiecas šā likuma 4. un 5.pants.