2005

 

2005. gada 13.septembrī

9/5 – 4/

Saeimas Prezidijam

 

 

           Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija š.g. 13.septembra sēdē izskatīja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Heraldisko simbolu likums” (reģ.nr.920; dok.nr.2952).

Komisija atbalstīja minēto likumprojektu un lūdz to iekļaut izskatīšanai  Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. 

 

 

Ar cieņu

 

 

J.Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Heraldisko simbolu likums

 

1.pants. Likumā lietotie termini

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) atribūtika ar valsts heraldisko simbolu – apbalvojumi, godazīmes, emblēmas, nozīmes, vimpeļi un cita atribūtika ar valsts heraldiskā simbola attēliem vai to būtiskiem pamatelementiem;

2) heraldika – teorētisku nosacījumu kopums, kas izvirzāms ģerboņu izstrādāšanai;

3) heraldiskais simbols – saskaņā ar heraldikas nosacījumiem izstrādāts atsevišķs apzīmējums, kas ģerboņa formā reprezentē valsti, valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību vai kādu citu juridisku vai fizisku personu;

4) valsts heraldiskais simbols – valsts ģerbonis.

 

2.pants. Likuma mērķis

 

Likuma mērķis ir noteikt heraldisko simbolu apstiprināšanas un reģistrācijas kārtību (izņemot valsts heraldisko simbolu), vispārīgos lietošanas principus, kā arī atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu apstiprināšanas kārtību (izņemot valsts, pašvaldības vai nevalstiskās organizācijas dibinātos apbalvoju­mus ar heraldisko simbolu vai valsts heraldisko simbolu).

 

3.pants. Iesniegums par heraldisko simbolu un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu apstiprināšanu

 

(1) Persona, kas vēlas apstiprināt un reģistrēt heraldisko simbolu un apstiprināt atribūtiku ar valsts heraldisko simbolu (turpmāk – iesniedzējs), Kultūras ministrijā iesniedz rakstisku iesniegumu.

(2) Iesniegumam pievieno:

1) heraldiskā simbola apraksta projektu;

2) heraldiskā simbola vai atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu attēla projektu;

3) dokumentu, kas apliecina pilnvarojumu, ja iesniegumu iesniedz ar pārstāvja starpniecību.

 

4.pants. Heraldiskā simbola un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu apstiprināšanas kārtība

 

(1) Kultūras ministrija iesniegumu kopā ar pievienotajiem dokumentiem nosūta Valsts heraldikas komisijai.

(2) Valsts heraldikas komisija pārbauda iesniegtā heraldiskā simbola un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu atbilstību heraldikas prasībām, izvērtē māksliniecisko kvalitāti un 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sniedz ieteikumus par turpmāko simbola saskaņošanas un pilnveidošanas gaitu.

(3) Heraldiskā simbola un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu izvērtēšanas laikā iesniedzējam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības piedalīties Valsts heraldikas komisijas sēdēs, iesniegt papildu dokumentus un informāciju, kas nepieciešama heraldiskā simbola un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu izvērtēšanai.

(4) Pēc heraldiskā simbola un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu izvērtēšanas Valsts heraldikas komisija sagatavo atzinumu un nosūta to Kultūras ministrijai. Ja atzinums ir pozitīvs, tam pievieno izstrādāto heraldiskā simbola aprakstu un attēlu vai atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu attēlu. Atzinumu, heraldiskā simbola aprakstu un attēlu un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu attēlu paraksta Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētājs.

(5) Kultūras ministrija, ņemot vērā Valsts heraldikas komisijas atzinumu, septiņu darbdienu laikā:

1) pieņem lēmumu par heraldiskā simbola apstiprināšanu un reģistrēšanu vai motivētu atteikumu apstiprināt un reģistrēt heraldisko simbolu;

2) pieņem lēmumu par atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu apstiprināšanu vai motivētu atteikumu apstiprināt atribūtiku ar valsts heraldisko simbolu;

3) ja ir pieņemts pozitīvs lēmums, nodrošina heraldiskā simbola apraksta un attēla vai atribūtikas attēla ar valsts heraldisko simbolu parakstīšanu. Ja lēmums pieņemts par pašvaldības heraldisko simbolu, tā aprakstu nosūta parakstīšanai Valsts prezidentam;

4) informē iesniedzēju par pieņemto lēmumu (ja pieņemts lēmums par atteikumu, pamato tā iemeslus).

 

5.pants. Heraldisko simbolu reģistrācija

 

(1) Kultūras ministrija veido, uztur un papildina heraldisko simbolu reģistru (turpmāk – reģistrs). Reģistrā iekļauj heraldiskā simbola aprakstu, attēlu, ziņas par tā īpašnieku (fiziskai personai norāda vārdu, uzvārdu un personas kodu, juridiskai personai – pilnu nosaukumu un nodokļu maksātāja kodu), heraldiskā simbola apstiprināšanas un reģistrācijas datumu.

(2) Kārtību, kādā reģistrā iekļauj un aktualizē ziņas, kā arī izsniedz tās, nosaka Ministru kabinets.

(3) Paziņojumu par heraldiskā simbola reģistrāciju un attiecīgā heraldiskā simbola aprakstu un attēlu Kultūras ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(4) Heraldiskā simbola reģistrācijas apliecību Kultūras ministrija izsniedz mēneša laikā pēc paziņojuma par heraldiskā simbola reģistrāciju publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(5) Reģistrētie heraldisko simbolu attēli un to apraksti ir publiski pieejami.

(6) Iesniedzējs pirms reģistrācijas apliecības saņemšanas maksā valsts nodevu par heraldiskā simbola reģistrāciju.

(7) Valsts nodevas likmi par heraldiskā simbola reģistrāciju, atvieglojumus un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

6.pants. Heraldisko simbolu un atribūtikas ar valsts heraldisko simbolu lietošana

 

(1) Heraldiskā simbola īpašniekam, uz kura vārda ir reģistrēts heraldiskais simbols, ir tiesības lietot šo simbolu, nodot lietošanas tiesības citām personām, kā arī aizliegt to lietot.

(2) Valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām ir tiesības lietot heraldiskos simbolus, kuri ir apstiprināti un reģistrēti šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Tiesības attiecībā pret citām personām iestājas nākamajā dienā pēc paziņojuma par heraldiskā simbola reģistrēšanu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(4) Heraldiskos simbolus kā ilustratīvu vai izziņas materiālu bez heraldiskā simbola īpašnieka atļaujas drīkst izmantot enciklopēdijās, mācību līdzekļos, kā arī citos zinātniska un uzziņu rakstura izdevumos.

(5) Atribūtiku ar valsts heraldisko simbolu ir tiesības lietot valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām un citām juridiskām un fiziskām personām likumā "Par Latvijas valsts ģerboni" paredzētajā kārtībā, ja atribūtika ar valsts heraldisko simbolu ir apstiprināta šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

7.pants. Valsts heraldikas komisija

 

(1) Valsts heraldikas komisija ir Valsts prezidenta izveidota koleģiāla institūcija bez juridiskas personas statusa. Valsts heraldikas komisija izvērtē jaunu heraldisko simbolu izveides heraldiskos un mākslinieciskos risinājumus, kā arī apzina un veido heraldisko simbolu sistēmu un veic izpēti, kā arī veic citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

(2) Valsts heraldikas komisijas darbību atbilstoši tāmei finansē no līdzekļiem, kas saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirti Valsts prezidenta Kancelejai Valsts heraldikas komisijas darbības nodrošināšanai.

(3) Valsts heraldikas komisijas darbību nosaka šis likums un Valsts prezidenta apstiprināts Valsts heraldikas komisijas nolikums.