Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, Likumprojekts otrajam lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Grozījumi Valsts statistikas likumā”

otrajam lasījumam (reģ. nr. 916) (STEIDZAMS)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(reģ. nr. 916)

Nr. p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2.lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Valsts statistikas likumā

     

Grozījumi Valsts statistikas likumā

 

Izdarīt Valsts statistikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1999, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 50.nr.) šādus grozījumus:

   

Red.

preciz

Izdarīt Valsts statistikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1999, 5.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 8.nr.) šādus grozījumus:

         

1. Aizstāt visā likumā vārdu "institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iestāde" (attiecīgā locījumā).

         

2. Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

4.pants Valsts un pašvaldību institūcijas, kas nodarbojas ar valsts statistiku

         

Latvijas Republikā valsts statistikas darbu organizē un veic:

         

1) Centrālā statistikas pārvalde un tai pakļautās vietējās statistikas nodaļas;

1. Izslēgt 4.panta 1.punktā vārdus "un tai pakļautās vietējās statistikas nodaļas".

     

3. Izslēgt 4.panta 1.punktā vārdus "un tai pakļautās vietējās statistikas nodaļas".

2) Latvijas Banka saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku";

         

3) citas valsts vai pašvaldību institūcijas, kas risina atsevišķus valsts statistikas jautājumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību.

         

5.pants. Centrālā statistikas pārvalde

         

(1) Centrālā statistikas pārvalde ir valsts pārvaldes institūcija, kas darbojas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā un ir atbildīga par valsts statistikas darba organizāciju Latvijas Republikā un par to datu pareizību, kurus tā ieguvusi, apkopojot no respondentiem saņemto informāciju.

2.  5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Centrālā statistikas pārvalde ir tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas Ekonomikas ministrijas padotībā, kas tiek realizēta pārraudzības formā, un ir atbildīga par valsts statistikas darba organizāciju Latvijas Republikā un par to datu pareizību, kurus tā ieguvusi, apkopojot no respondentiem saņemto informāciju.";

   

Red.

preciz.

4.  5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Centrālā statistikas pārvalde ir tiešās pārvaldes iestāde, kura darbojas Ekonomikas ministrijas padotībā, kas tiek realizēta pārraudzības formā. Tā ir atbildīga par valsts statistikas darba organizāciju Latvijas Republikā un par to datu pareizību, kurus ieguvusi, apkopojot no respondentiem saņemto informāciju.";

(2) Centrālā statistikas pārvalde veic šādus uzdevumus:

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdus "šādus uzdevumus" ar vārdiem "šādas funkcijas".

     

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdus "šādus uzdevumus" ar vārdiem "šādas funkcijas".

1) īsteno vienotu valsts politiku statistiskās informācijas organizēšanas, apkopošanas, glabāšanas, analīzes un publicēšanas jomā;

         

2) nodrošina statistikas lietotājus ar informāciju statistiskās informācijas valsts programmā paredzētajos jautājumos;

         

3) ikgadējo finanšu līdzekļu ietvaros izstrādā statistiskās informācijas valsts programmu un publicē informāciju šīs programmas ietvaros. Statistiskās informācijas valsts programmu apstiprina Ministru kabinets;

         

4) atbild par vienotas, starptautiskajiem standartiem atbilstošas, obligātas ekonomiskās informācijas klasifikācijas un kodēšanas sistēmas izveidošanu. Kārtību, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma, nosaka Ministru kabinets;

         

5) koordinē visu valsts līmeņa statistiskās informācijas plūsmu, kā arī valsts reģistros un citās informācijas sistēmās iekļaujamo rādītāju savstarpēju saskaņošanu;

         

6) koordinē ministriju un citu valsts institūciju un pašvaldību darbību statistikas jautājumos;

         

7) pēc vienošanās ar ieinteresēto fizisko vai juridisko personu veic papildu statistikas darbus, kas neietilpst statistiskās informācijas valsts programmā.

         
 

3. Aizstāt visā likumā vārdu "institūcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iestāde" (attiecīgā locījumā).

1.

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 3. un 4.pantu kā likumprojekta 1. un 2.pantu.

Attiecīgi mainīt pārējo likumprojekta pantu numerāciju

atbalstīt

(skatīt 1.lpp.)

 
 

4. Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

 

Pārejas noteikums

         

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par valsts statistiku" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 24.nr.).

         
 

5. papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2.Šā likuma normas, kurās lietots termins “komersants”, piemērojamas arī attiecībā uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī uz citiem Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām).”

2.

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 5.pantu šādā redakcijā:

“5. Pārejas noteikumā:

papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2.Šā likuma normas, kurās lietots termins “komersants”, piemērojamas arī attiecībā uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī uz citiem Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām).

3. Grozījums likuma 4.panta 1.punktā stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.”;

aizstāt vārdus ”Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”;

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

atbalstīt

5. Pārejas noteikumā:

papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

 

“2.Šā likuma normas, kurās lietots termins “komersants”, piemērojamas arī attiecībā uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī uz citiem Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām).

3. Grozījums likuma 4.panta 1.punktā stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.”

aizstāt vārdus ”Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”;

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

 

Pārejas noteikums

       
 

Likuma 1.pants stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

3.

Atbildīgā komisija

Izslēgt likumprojekta pārejas noteikumu .

atbalstīt

iestrādāts 2.priekšli-kumā